ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-02-20 nr. 929

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ELIAS CANETTI. Moteris už grotų. Asilo džiugesys (16) • -er-. Šventos karvės (6) • -vt-. Sekmadienio postilė (15) • MARIUS PLEČKAITIS. Būtų netiesa sakyti (4) • BERNHARD KAISER. Romos katalikybė (276) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (40) • RENATA DUBINSKAITĖ. Įprasti kultūrų skirtumai ir neįprasti fantazijų pasauliai („Bendrasis kodas“ ŠMC) (5) • JURGITA BUTKYTĖ. EilėsRIMAS DRIEŽIS. Didžiuotis ar gėdytis? (2) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (2) • BRONĖ STUNDŽIENĖ. Kodėl ir ko Norberto Vėliaus eita per Lietuvą? (8) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Prie svirno (5) • MICHAEL MILLER. Ar laisvosios rinkos kapitalizmas mirė? (30) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie gražiausia, ką turim, arba Laimingi sūpuoklių nutikimai (141) • iš kelionių žmonės negrįžta, grįžta jau visai kiti žmonės (627) • 2009 m. vasario 27 d. Nr. 8 (930) turinys (5) •

Romos katalikybė

BERNHARD KAISER

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kristus guldomas į kapą. Apie 1450
Rogier van der Weyden

    Bernhardas Kaiseris gimė 1954 m. Marburge. 1972–1977 m. studijavo teologiją tuometinėje laisvojoje teologijos akademijoje Bazelyje. 1978–1983 m. tarnavo liuteronų bažnyčioje Čilėje. 1985 m. tapo teologijos docentu. 1988 m. apgynė disertaciją Štelenbošo universitete (Pietų Afrika). Nuo 1995 m. yra J. J. Rambacho instituto Gysene studijų vadovas, teologijos referentas Biblijos sąjungoje.

    Spausdinamame B. Kaiserio straipsnyje kalbama apie vienkartinės ir žmogaus išganymui pakankamos Kristaus aukos skirtumą nuo Senojo Testamento aukų, polemizuojama su Katalikų bažnyčios doktrina, taip pat su visomis doktrinomis ir mokymais, kurie „pamiršta“ Kristaus aukos ir Senajame Testamente aprašytų aukų skirtumus arba žmogaus išganymo istorijoje ketina lygintis su Jėzaus Kristaus auka.



Kalbant apie katalikybę, pirmiausia labai svarbu paminėti Laiško hebrajams eilutes: „Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, o savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą“ (Hbr 9, 11–12; čia ir toliau Šventasis Raštas cituojamas iš Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninio leidimo, 1999). Vieną kartą visiems laikams – ši mintis pabrėžia Jėzaus aukos išskirtinumą, palyginti su Senojo Testamento aukomis, kurias Dievas įsakė aukoti Sinajaus dykumoje. Tada buvo aukojami gyvuliai, apie kuriuos yra pasakyta: „Juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes“ (Hbr 10, 4). [...]

Kadangi Senojo Testamento aukos buvo netobulos, jos turėjo būti kartojamos. Kristui atlikus tobulą auką, aukų kartojimas tapo visiškai nereikalingas. [...]

Šventasis Raštas pabrėžia, kad Kristus buvo paaukotas vieną kartą visiems laikams (Hbr 9, 12; 10, 10; 1 Pt 3, 18; Rom 6, 10). Nėra kito asmens, kuris veiksmingai galėtų mums atstovauti prieš Dievą. Ir nėra kitos vietos, kurioje galėtume būti išteisinti. Kristaus atliktai aukai nėra alternatyvos. Jokia kita auka negali išpirkti nuodėmių ir sutaikinti su Dievu. „Vieną kartą visiems laikams“ pasako, kad tam, ką atliko Jėzus, nieko pridėti negalima. Ši auka pralenkė bet kokias pasaulyje atliekamas aukas. Dievas nereikalauja, kad sutaikinti būtų atliekamos dar kitos aukos ar darbai. [...]

Jeigu žmogus tiki Evangelija, tai jis tiki tiesa, kad Jėzus už mus numirė (2 Kor 5, 21). Tikrasis tikėjimas yra tai ir būtent tai, nes tik Kristuje yra teisumas, galiojantis prieš Dievą. Čia tikėjimas virsta tikrove. Jis nėra paslėptas po religiniais ar moraliniais reikalavimais (bažnytinio, socialinio, politinio ar feministinio pobūdžio), kuriuos reiktų įvykdyti pirmiausia. Čia tikėjimas turi Dievo suteiktą tikrovę, kuri žmogui reiškia išganymą.

Mums kyla klausimas, ar mūsų išgelbėjimas gali būti taip toli nuo mūsų nutolęs ir įvykęs be mūsų pastangų. Ar tikrai jis įvykdytas prieš 2000 metų? Ar mes išgelbėti, išganyti be mūsų pastangų, be mūsų darbų ir nuopelnų? Protas gali pateikti ir tokį klausimą: ar iš tikrųjų nukryžiuotasis žydas, Jėzus iš Nazareto, yra tas, per kurį mus Dievas gelbsti? Pavyzdžiui, išsilavinusiam graikui apaštalų laikais tai būtų buvę tik kvaila abejotina žinia. Ir šiuolaikiniam žmogui ne taip paprasta į šiuos klausimus atsakyti tiesiog „taip“, mieliau sakoma „taip, bet“. Žmogui vis sunkiau patikėti, kad jis yra išgelbėtas be savo paties dalyvavimo. [...]

Norint vienu žodžiu nusakyti katalikybės esmę, galima sakyti: tai – sakramentalizmas.

Sakramentai katalikybėje vaidina ypač svarbų vaidmenį. Laiške efeziečiams (5, 32) kalbama apie paslaptį žvelgiant į Kristų ir Bažnyčią: „Tai didis slėpinys, – aš tai sakau apie Kristų ir Bažnyčią.“ Paslapčiai įvardyti graikiškame tekste vartojamas žodis mysterion, o lotyniškoje Biblijoje pateikiamas žodis sacramentum. [...]

Remiantis šiuo paslaptingu ryšiu, Bažnyčia katalikybėje tampa sakramentu. Kristus yra joje nematomas. Jis yra nuolat. Katalikams tai reiškia, kad viskas, ką Bažnyčia daro ir sako, yra iš paties Kristaus. „Kaip sakramentas, Bažnyčia yra Kristaus įrankis. Kristaus rankose ji yra „visų žmonių atpirkimo įrankis“, „visuotinis išganymo sakramentas“, kuriuo Kristus „žmonėms apreiškia ir vykdo Dievo meilės paslaptį“ (Katalikų bažnyčios katekizmas). Per Bažnyčią Kristus apreiškia Dievo išganymo meilę. Tai reiškia, kad išganymui neužtenka vien Kristaus aukos, išganymas tampa žmogui prieinamas tik Bažnyčioje. Taip Bažnyčia atsistoja Kristaus vietoje. [...] Atsiranda manymas, kad Jėzus ne vieną kartą atėjo mūsų atpirkti, bet kad Jis vis ateina pas žmones per sakramentus. Žmogus mano esąs išgelbėtas, kai priima sakramentą. O tai jau principo „vieną kartą visiems laikams“ pažeidimas. Bažnyčia nuolat atlieka tai, ką atliko Kristus. Ji perima žmogaus išganymo funkciją. Tai vyksta per mišių auką, kuri suprantama kaip Kristaus aukos pakartojimas. Kadangi katalikas tik per mišių auką turi dalį Kristuje, tai ši auka iš tiesų yra pakeliama į dar aukštesnį lygmenį negu tikroji istorinė Kristaus atlikta auka. O juk Bažnyčia negali nurodyti į save ir į savo veiksmus, ji turi nurodyti į tikėjimą Kristumi. [...]

Katalikai teigia, kad krikštas nuplauna nuodėmes, ir žmogus atnaujinamas. Prie Kristaus atlikto darbo ir vėl pridedama. [...] Jeigu žmogus atnaujinamas per krikštą, tai jam nereikia išganymo per tikėjimą. Jam nereikia daugiau „žiūrėti“ į nukryžiuotąjį Kristų, nes jis pagal Bažnyčios mokymą žino, kad dėl Krikšto sakramento yra naujas žmogus. Išgelbėjimo tikrovė – naujas žmogus (naujas kūrinys). Šį naujumą jam esą gali suteikti tik Bažnyčia. Per krikštą tapęs nauju žmogumi, jis prisideda prie Bažnyčios. Krikštas jam tarsi suteikia naują santykį su Dievu. O Romos bažnyčia tampa naujo kūrinio pradžia. [...]

Kristus yra Bažnyčios galva, Bažnyčios centras. Atrodytų, kad Romos bažnyčioje taip ir yra. Kyla klausimas: kaip, kokiu būdu Jis yra centre? Ar Jis yra per vieną kartą visiems laikams atliktą istorinį darbą, kuris skelbiamas Žodžiu ir priimamas tikėjimu, ar Jis kaip sakramentas lyg upeliu per istoriją teka, kad tikintieji iš jo maitintųsi? Jis yra ne per Žodį ir tikėjimą, bet sakramentu, kuris atvaizduoja Jo kelią ir demonstruoja jį kaip dabartinį įvykį. [...]

Mišiose aukojamas Jėzus (ne kraujo būdu). Mišių auka apibūdinama kaip reali, dabar veikianti auka. Akivaizdu tai, kad, pritariant istorinei Kristaus aukai, prie jos pridedama tolesnė vaizduojamoji tikrovė, kuri iš savęs teikia atpirkimą ir išgelbėjimą. Kataliko gyvenime tai reiškia, kad jo išganymą lemia mišių auka, o ne vieną kartą visiems laikams atlikta Kristaus auka. Katalikui nėra taip svarbu tikėti Evangelija, svarbu yra tik su tikinčia širdimi dalyvauti mišiose. Mišių auka atlieka viską. [...]

Įvesdamas prisiminimo vakarienę, Jėzus neįsakė švęsti kiekvieną kartą veikiančią auką, kurioje Kristus aukojamas be kraujo. Jis įvedė vakarienę kaip savo mirties skelbimą, kad tą, kuris joje dalyvauja, įtikintų, jog kaip tik vieną kartą visiems laikams įvykusi Jo kūno auka išperka nuodėmes.

Jeigu žmogus atnaujinamas per Krikšto sakramentą, vadinasi, ne per tikėjimą jis tampa nauju kūriniu. [...] Jeigu Krikšto sakramentas žmogų pakeitė, tai toliau šis naujas žmogus nori save įrodyti darbais. Kadangi pirmasis darbas jį išteisino, tai kiti darbai turi atskleisti jo „naujumą“. Jis nenurims, kol savyje ras gerų darbų, dėl kurių jo sąžinė iš dalies nurims. Bet kadangi žmogus negali niekada žinoti, ar jis pakankamai jų atliko, tai jis negali būti tikras dėl išganymo, dėl to pamažu atsidaro moralinio aplaidumo, abejingumo durys. Žmogus nėra tikras dėl išganymo, nes jo ieško darbuose, kai, pasak Šventojo Rašto, žmogaus išgelbėjimas glūdi istoriniame Jėzaus darbe. [...]

Katalikams Evangelija pamažu tampa nauju įstatymu, tuo, kas „privalu“, ką žmogus turi įvykdyti. Kadangi bet kuris žmogaus darbas Dievo įstatymo šviesoje visada yra netobulas, žmogus nuolat skatinamas imtis naujo darbo, tačiau negali pats iš savęs pasiekti laisvės ir tikrumo, nes laisvė ir tikrumas glūdi atliktame Kristaus darbe. Piktnaudžiaujant Jėzaus vardu tokiu būdu pavergiamos milijonų žmonių sąžinės. [...]

Bažnyčia ieško išgelbėjimo ne Žodyje apie kryžių, bet savyje. Jos žodis tampa Kristaus žodžiu. Tokiu būdu ji gali pertvarkyti mokymą ir bažnytines tradicijas, gali atverti duris mokymui, nepagrįstam Šventuoju Raštu, pavyzdžiui, popiežiaus neklystamumui. [...]

Pradžioje pabrėžiau, kad Kristus vieną kartą gyveno ir vieną kartą visiems laikams numirė ir, savaime suprantama, prisikėlė. Romos sakramentalizmas sulaužo šį vienkartiškumą ir tobulumą ir padaro sakramentus lemiamais veiksniais, įgyvendinančiais išganymą. [...]

Šventasis Raštas niekur nekalba apie tai, kad krikštas ir prisiminimo vakarienė atnaujina žmogų. Jie tik nurodo į Jėzaus atliktą auką ant kryžiaus. [...] Šie ženklai statydina tikėjimą. Tai aišku iš apaštalo Pauliaus argumentų, pateiktų romiečiams (6, 1–11). Mes pakrikštyti Kristaus mirtyje. Bet krikštas nieko nereiškia tuo atveju, jeigu pakrikštytasis netiki, ką krikštas sako. Prie šio tikėjimo apaštalas Paulius nori atvesti skaitytojus, kai juos ragina: „Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje“ (Rom 6, 11). [...]

Panašiai ir su prisiminimo vakariene. Yra pasakyta: „Kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis“ (1 Kor 11, 26). Bendruomenė prisiminimo vakariene kiekvienam nariui skelbia Viešpaties mirtį ir šiuo Žodžiu statydina tikėjimą, guodžia ir užtikrina. Ji tai daro ne savo iniciatyva, bet todėl, kad mūsų Viešpats taip įsakė ir įsteigė. [...]

Labai svarbu yra tai, kad šie sakramentai nurodo į tikėjimą. Nes tik tas, kas tiki, ką jie sako, turi, ką jie sako. Mes neišgelbėjami per formaliai atliktą krikštą ar formaliu dalyvavimu prisiminimo vakarienėje. Tik Žodis, kurį jie atsineša su savimi, yra tai, kas veikia. [...] Jei kas mano esąs išgelbėtas, nes jis pasikrikštijo ar tik dėl to, kad dalyvauja prisiminimo vakarienėje, neatpažindamas To, apie kurį krikštas ir paskutinė vakarienė kalba, tas turi tik magišką sakramento supratimą, praktiškai jis nepaiso sakramentų. [...]

Biblinė tiesa vieną kartą visiems laikams pašalina bet kokį atkartojimą, skirtą žmogaus išganymo tikrovei įtvirtinti. Kadangi Kristus atliko tai, ko niekas kitas negalėjo padaryti, tai nėra ir kito tarpininko tarp Dievo ir žmogaus. Nei Jo motina Marija, nei šventieji, nei religingi žmonės iš kitų religijų negali mūsų išgelbėti. [...]

Kristus priimamas tik per tikėjimą. Per tikėjimą Jis gyvena žmogaus širdyje (Gal 2, 10; Ef 3, 17). Šventasis Raštas nenumato sakramentinio ar mistinio žmogaus atnaujinimo, dėl kurio šis sugebėtų atlikti gerus darbus. Priešingai, jis teisus prieš Dievą, nes tiki Jėzumi, ir tik tie jo darbai patinka Dievui, kurie yra šio tikėjimo vaisiai. Kiti darbai, kilę vien tik iš natūralių pastangų, prieš Dievą nieko nereiškia. Žmogus yra išgelbėjamas tik per Dievo malonę. [...] Šiai malonei nereikia žmonių pastangų. Atvirkščiai, ši malonė dovanoja žmogui tai, kad jis patikėtų Jėzumi. Malonė nustotų būti malonė, jei žmogui gaunant malonę dar reiktų ką nors atlikti. Ar prie to, ką atliko Jėzus ant kryžiaus, dar turime ką pridėti?


Iš: Bernhard Kaiser. Christus allein. Bielefeld: Missionsverlag, 1996

Vertė Zita Pocevičienė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


151582. rama2009-02-25 11:03
Tiberiados bendruomenėje per vakarines mišias kiekvienas esantis koplyčioje gali paprašyti ,- palaiminkite mane , šventieji broliai ir seserys , ir atleiskite man , nusidėjėliui . visi choru tau atsako ,- te Dievas tau atleidžia , šventasis broli . ne Egidijus BALTRIŠKĖSE ar Astijus bernardinuose . ir jaukiausia bažnyčioje , kai nepuoli tūptis-klauptis-žegnotis-dažytis į krūtinę .

151705. 132009-02-25 18:16
bet ten galima pasimankstinti

151738. varna 2009-02-25 19:09
Man patinka, kad BERNHARD KAISER už Dievą nusprendžia, kas kokios žmogaus pastangos "vertos", o kokios "šūdo vertos". Cituoju: jis (žmogus) teisus prieš Dievą, nes tiki Jėzumi, ir tik tie jo darbai patinka Dievui, kurie yra šio tikėjimo vaisiai. Kiti darbai, kilę vien tik iš natūralių pastangų, prieš Dievą nieko nereiškia.
Taigi, anot KAISER, ant gerų darbų, jei jie nėra tikėjimo Kristumi (ar Jėzumi - bent jau dėl vardo galėtų susitarti tie katalikai) Dievas "abejingas" (vaizdžiai tariant).

151826. Noė2009-02-26 09:57
Varna, staigiai paprašai el. redakcijos, kad ištrintų tavo komentaro paskutinius žodžius.

151827. El. Redakcijai nuo varnos2009-02-26 10:06
El. Redakcija, ištrinkit, prašau labai, "b... d...", pakeiskit "abejingas". Please.

151831. Noė2009-02-26 10:18
Dėkui, varna. Gerbiu tave.

151833. Noė2009-02-26 10:23
Bet galėjai ir nebekartoti to paties.

151860. am2009-02-26 13:34
nors ir įžūlus tas autorius, uzurpuodamas Dievo vietą ir spręsdamas kas ko vertas ir nevertas, bet galėjo dar pridurti, kad nuo sakramentalizmo ne taip jau toli iki magijos

151862. El. Redakcijai nuo varnos2009-02-26 13:55
oops, El. Redakcija, labai prašau, ištrinkit iš 151827 "bybį dėjo", ir įdėkit "b... d...". Nuoširdžiai dėkingas iš anksto.

151868. mie2009-02-26 14:11
gal galima pataisyt "blyna dejo" ir toliau taip vartoti.

151873. Noė varnai2009-02-26 14:23
O žinai, varna, pradedu jausti didelį dėkingumą xXui, kad atkalbėjo neimti iš tavęs kelionpinigių.

151874. varnai2009-02-26 14:31
Tai, kad Kaiseris nieko nesprendžia. Šv. Rašte yra pasakyta, kad žmogus jokio gero darbo padaryti negali, kad visi žmogaus darbai Dievui kaip suplyšę skudurai atrodo, tai čia tik katalikai išsigalvojo tuos gerus darbus. Tai, kad čia ne Kaiseris sprendžia už Dievą, o katalikų grietinėlė apsimeta dievais ir mano, kad jie gerus darbus gali padaryti, dar ir žmones tuo kvailina. Čia kažkoks nesusipratimas, tiksliau esminis mąstymo skirtumas: katalikiškojo ir protestantiškojo mąstymo, kad katalikai žiūri į save, t.y., į katalikų hierarchijos grietinėlę, ir mano, kad yra taip, kaip šita grietinėlė sako, o protestantai pažiūrėjo į Šv. Raštą, ir pamatė, kad ten yra visai kitaip, negu ta grietinėlė sako.

151875. miestei nuo varnos2009-02-26 14:36
Užgavėnės baigėsi, mieste. Kokie blynai?

151877. Noei nuo varnos2009-02-26 14:41
kaip tai susiję su mano nuomone apie Kaiserio nuomonę apie Dievą?

151882. uuu2009-02-26 14:54
žinokit tingiu aš čia kažkodėl šnekėti o norėtųsi pasipykti dėl tikėjimo, bet kažko nėra ūpo

151884. uuu nuo am2009-02-26 15:14
ir gerai, kad tingi, kad ūpo nėr. barniai tikėjimo klausimais dažniausiai baigdavosi skerdynėmis

151885. Noė varnai2009-02-26 15:29
Apie Kaiserį pakalbėsime vėliau (aš apie jį kol kas net neužsiminiau), o dabar pasakysiu, kad dovanos (ar skolos) niekada neimamos iš tų, kurie niekina dovanų ėmėjams šventus dalykus ir bjauriausiai dergia juos, - turiu galvoj tavo plūdimąsi. Kai Grigas neseniai šiek tiek kepštelėjo žydus, tu ardeisi iki pamėlynijimo. O čia gi ne žydai. Čia pats Dievas, kuris tuos žydus sutvėrė.

151886. Lapė apie varną2009-02-26 15:36
Negražiai varna rašo, labai negražiai. Ne lygis.

151887. Noei nuo varnos2009-02-26 15:38
Mieloji, aš "nevarau" ant Dievo, aš varau ant Kaiserio požiūrio į Jį. Požiūrio, kuris, mano nuomone niekinančiai traktuoją Dievą, priskirdamas jam kažkokio Kalėdų Senelio funkcijas. Ar tau Kaiserio nuomonė yra šventas dalykas? (atsiprašau, žodis "b" matyt tave suklaidino)

151888. Religinis proverzis2009-02-26 15:40
Labai džiaugiuosi, kad pagaliau į eterį prasimušė ne kokia ten amžinai "teisinga ir neklystatnti" kryžiaus karus ir inkvizicijas laiminusi katalikiška nuomonė. Džiaugiuosi laisvomis ir teisingomis mintimis. Prašau daugiau.

151889. varnai2009-02-26 15:42
"mielasis" ar "mieloji", Jusu nepazistu, bet Jus ne "ant Dievo" varote ir ne "ant kaizerio". Jus varote "ant saves".

151890. varna2009-02-26 15:58
Pastebėjau keistą paradoksą - 99 procentai "šventuolių" (tipo 151888) niekad nekomentuoja straipsnių. Toks įspūdis, kad jie jų neskaito. Bet užtat pastoviai su žemėm maišo, pvz. mane, jei aš komentuodamas naudoju ne visai priimtinus (gal) lietuviškus žodžius. Šitie "šventieji" man primena žiūrinčius pro rakto skylutę. beje, šitie "šventuoliai" niekada nepasirašo.
Noe, čia ne tau buvo skirta.

151899. varna (visai apsikiaulinau - ainu pažviegsiu)2009-02-26 16:30
oops - 151889 - nes 151888 kaip tik parašė labai tikslingą komentarą.

151900. katė2009-02-26 16:31
Pasakysiu savo murklišką nuomonę apie varną. Tai jautrus ir sentimentalus vyriškis, per galvą besiverčiantis, kad galėtų tai paslėpti. Aš perskaičiau internete jo "Klajūno" ištraukas. Jos ryškiai skyla į dvi dalis: viena - atviras (sakyčiau, žydiškas) kalbėjimas, antra - apsimetėliškas maivymasis a la Velbekas. Taigi jeigu rašytų "iš širdies", o ne apsimesdamas, galėtų gerą lietuvių literatūros vagą išvaryti. Gaila, kad tekstų kalba nesutvarkyta, reikia kvalifikuotos kalbininko pagalbos.

151907. Religinis proverzis varnai2009-02-26 16:41
Na, aš pasirašau. Aš esu Religinis proveržis, tai yra toks pat pasirašymas, kaip ir varna. O dėl straipsnio komentarų ir straipsnio skaitymo: labai įdėmiai skaičiau ir sutinku su straipsnio teiginiais. Aš manau, kad katalikai yra perėmę iš pagonių (geriausiu atveju iš žydų, t.y. iš Senojo testamento) tą daugkartinės aukos sampratą, manau, kad daugkartinė auka yra visiškai nesutampanti su Kristaus auka, manau, kad tų aukojimo ritualų, kurie buvo nurodyti daryti Senojo testamento "Įstatymo" ir "pakartoto įstatymo" knygose jau nebereikia daryti po to, kai yra įvykdyta Kristaus auka, nes tam ji ir buvo atlikta, kad nereikėtų "ožių ir veršių" kraujo, kaip rašoma straispnio pradžioje ir t.t. Aš nemanau, kad "varna" parašė man pastabą, dėl straipsnio skaitymo todėl, kad norėtų diskutuoti religinėmis temomis, tai be reikalo ir nediskutuosiu. Bet duosiu pastabą varnai dėl straipsnio skaitymo: kai perskaičiau varnos komentarą, cituoju"Taigi, anot KAISER, ant gerų darbų, jei jie nėra tikėjimo Kristumi (ar Jėzumi - bent jau dėl vardo galėtų susitarti tie katalikai)", tai pamaniau, kad varna straipsnio neskaitęs, nes katalikai dėl vardo galėtų ar negalėtų susitarti, yra jų reikalas, o Kaizeris tikrai yra ne katalikas, ir jam, kaip suprantu iš straipsnio yra visiškai aišku dėl ko jis galėtų susitarti. Be to, gerbiamas varna, yra riba kiek galima burnoti ir kiek nereikėtų burnoti. Aš Jus gerbiu, nes Jūs esate to paties Dievo vaikas, kaip ir aš, išlaikykite bent tam tikrą bendravimo ir plūdimosi lygį, t.y. neverskit savo unitazo į viešumą, nes tik ant savęs užsiversite. Aš manau, kad žmogaus atsakomybės klausimas yra ar jis dergia, ar dergiasi viešai, ar mėgina kitaip elgtis. Man patinka tokie, kurie elgiasi kitaip. Nepritariu Jūsų keikalams. Kaip Lapė ten rašė: ne lygis.

151908. Lapė Religiniam2009-02-26 16:47
Aš noriu sūrį iš varnos atimti. Varnos būna žioplokos, kaip mus moko tautosaka. Tikiuosi, kad varna išsižios, sūris iškris ir aš nubėgsiu sau. Bet aš tai tikrai taip kaip varna nekalbėčiau. Vis tiek manau, kad ne lygis.

151910. Medziotojas2009-02-26 16:48
Varna pakranksėjo, tai visi ir subėgo.

151911. Katė2009-02-26 16:53
O Po palme turėtų atsisėsti prie apskrito stalo su Roladdu Kaušu ir susitarti, kuris kaip apie ką rašys, nes, man regis, R.K. kartais pasivagia tai, kas jam nepriklauso.

151922. proveržiui nuo varnos2009-02-26 17:27
Žydai IŠ PRINCIPO paneigė žmogaus aukojimą. Katalikai ŽMOGAUS AUKA remia visą savo religiją. Kristaus "saviauka" praktiškai yra ritualinė savižudybė - žydo akyse. Savižudybė IŠ PRINCIPO yra netoleruojama judaizme. Kaiseris teigia, jog ir SAVIAUKA ir SAVIŽUDYBĖ yra katalikybės sakramento pagrindas. O kas juo netiki - Dievas "špygą" parodo. Tai toks ir ginčas. Toks ir straipsnis, kurio "filosofija" yra kiemo futbolo komandos lygio, bet "proveržiams" tinka.

151924. ;)2009-02-26 17:32
kur jau čia judėjui katalikybės ir liuteronybės skirtingumo niuansus sugaudyti;)

151951. uuu2009-02-26 20:21
man vienas pravoslavas sakė, kad jam sakė, kad su judėjais be šansų apie kenozę kalbėti:) kad tik nerodęs Dievas špygos, taip jau lengvai kas nors ims jį ir įžeis

151965. bevardis2009-02-26 22:54
dar būtų gerai, kad autorius "pamokytų", kaipgi tą tikėjimą, kuris vienas teišgano, "gauti". Pagal jo numanomą logiką (straipsnis pernelyg apkarpytas) niekam nieko nereikia daryti, jei jau Jėzus teikėsi visus urmu išganyti, ką jam reiškia ir tą tikėjimą kiekvienam "pažičinti" - ir nereikia jokių ritualų, sakramentų ir pan., kūdikiai patys patirs tikėjimo malonę.

151997. Varnai nuo proveržio2009-02-27 10:30
Tai taip ir nesupratau, kas čia yra "kiemo futbolo komandos lygio". Man atrodo, kad Jūs, nes labai paviršutiniškai esate įsigilinęs į judaizmą ir katalikybę, o apie krikščionybę, tai kaip supratau irgi ne labai nutuokiate, nes matyt tarp katalikybės ir krikšionybės dedate lygybę, o Kaiseris kaip tik aiškina, kad lygybė čia neįmanoma. Be to dėl žydiškų žmogaus aukų. Priminsiu Jums dar kartą "Įstatymo" ir "Pakartoto įstatymo" knygas iš Senojo Testamento, ten yra tiksliai įvardinta daugybė atvejų, kai žmogus turi būti teisiamas mirtimi (užmėtomas akmenimis, nuvedus jį už gyvenamosios teritorijos, kad ši nebūtų sutepta), kaip tik pagal šituos nurodymus ir buvo nuteistas Kristus, žydai atseit laikėsi Dievo jiems duotų nurodymų. Čia yra krikščionybės pradžiamokslis. Dėl tos savižudybės, tai Jūs labai primityviai viską perverčiate aukštyn kojomis arba tiesiog apsimetate.

151998. Katei2009-02-27 10:32
Tai, kad Rolandas Kaušas ir sėdi po palme, ar aš klystu?

152000. Religinis proverzis bevardžiam2009-02-27 10:41
Be abejonės kūdikiai patys patirs tikėjimo malonę, nes tik katalikų išmislas yra nekrikštytus vaikus atskirose kapinėse laidoti ir atsait nuo išganymo atskirti. Tai godžių pinigams ir savanaudžių politikos vaisius. Be abejonės vaikai yra išganyti, iki tol, kol protu ima skirti gera nuo pikto. Juk sutiksite, kad ką tik gimęs kūdikis dar neskiria tokių dalykų, todėl jo ir kaltinti nėra kuo - jis yra nekaltas, čia tik katalikai gimtąją nuodėmę išsigalvojo, kad galėtų sukelti didesnę baimę kūdikių tėveliams ir labiau valdyti tuos tėvelius, daugiau pinigėlių iš jų iščiulpti bei paklusnumo. O tada, kai žmogus jau pradeda skirti gera nuo pikto, tada jam reikia priimti Jėzų kaip savo gelbėtoją. Reikia tik tiek padaryti, o visa kita bus Jums pridėta, kaip sakoma Šv. Rašte. Tada savaime norėsis ir gerus darbus daryti ir artimą mylėti, nes juk Jėzus numirė už kiekvieną žmogų, tai skaudindamas artimą skaudini Jėzų, tai ar taip elgdamasis priimi jį kaip savo gelbėtoją. siūlau nueiti į protestantiškas bendruomenes ir pasižiūrėti kaip ten suprantama krikščionybė ir ką reikia "daryti". Reikia ne šnekėti, o daryti.

152002. Noė2009-02-27 10:50
„čia tik katalikai gimtąją nuodėmę išsigalvojo“ ir „Jėzus numirė už kiekvieną žmogų“ - nebesuvokiu, o tai ko jam tuomet mirti?

152004. uuu2009-02-27 10:51
tik protestantai teisingai supranta?

152018. Noei RP2009-02-27 11:04
Tai Jėzus numirė už visus, kurie skiria gera nuo pikto (dėl to žmonės buvo išvaryti iš Rojaus, žr. "Pradžios" knyga) ir kadangi nesugeba būti tik gerais, tai yra apkaltinti, o tie kurie neskiria gera nuo pikto, pvz., kūdikiai arba nuo kūdikystės sergantys psichinėmis ir fizinėmis ligomis tokiu laipsniu, kad neskiria gera ir bloga, tai tokie yra neapkaltinamai, jie yra savaime išganyti. Nejaugi Jūs galvojate, kad trijų savaičių kūdikis, kuris yra motinos pilve ir motina pasidaro abortą, tai atseit tas kūdikis eis į pragarą, nes nebuvo pakrikštytas? Kuo jis kaltas? Ar tuo, kad nespėjo tapti kataliku? Argi jūs nematote, kad katalikų bažnyčios hierarchijos grietinėlė mėgina pasisavinti Dievo funkcijas, kaip fariziejai Kristaus laikais?

152020. mie2009-02-27 11:08
pasakykite, ka reiskia "numire uz visus"? o jei but nemires, o gyvenes? tai jau blogiau? kodel pranasas mohametas nenumire, o nugyveno ilga gyvenima ir dabar mylimas yra? yra tokiu klausimu, kuriu niekas neklausia, bet ir formuluociu nesupranta.

152021. dar Noei RP2009-02-27 11:11
Dar pamiršau dėl tos gimtosius nuodėmės. Jeigu rasite šv. Rašte tokią sąvoką, tai parašykite man, aš neradau tokio dalyko. Manau, katalikai irgi nerado, bet sugalvojo, nes jiems taip reikia.

152023. uuu2009-02-27 11:11
kas čia iš viso gali nuspręsti kas eis į pragarą, į save tegu pasižiūri

152025. miei aiskintojas2009-02-27 11:16
Idomi diskusija vyksta. Manau, tik katalikiskam kraste ir imanoma tokia diskusija, kai zmogus neskiria Kristaus ir islamo pranaso esmes. Kristus vienintelis is visų pasaulio "religijų lyderių" pasakė: as savo krauju nuploviau Jusu nuodėmes, Jums tereikia tikėti, aš viską padariau už Jus. Jeigu jis būtų nemiręs, būtų nepadaręs (Jūs klausiate, kas būtų, jeigu liktų gyvas Kristus). Tai čia ir yra esminis skirtumas visos pasaulio religijos sako: darykite, darykite, darykite, Kristus sako, aš padariau, kad Jums būtų lengviau, nėra tokios nuodėmės, kurios nenuplautų Kristaus kraujas. Katalikai tą pamiršo. Taip, dabar jau atsiminė, protestantai tą priminė. Tai ir garbė Dievui.

152027. RP uuu2009-02-27 11:18
Taip, negali nuspręsti, todėl neatskirkim žmonių nuo Dievo.

152031. mie2009-02-27 11:22
galiu pasakyt ir as garbe Dievui, vienok daug kas lieka neaisku. kodel man turi buti lengviau, jei pralietas kazkieno kraujas? atsimenu, "metuose" buvo diskusija tarp patacko ir rusu ateisto, pavardes neprisimenu. tai patackas su visa savo didybe buvo taip sunesiotas kad nu. pavyzdziui, rusas sako: o jeigu kristus butu ne nukryziuotas, o isprievartautas keturiasdesimties diedu, ar irgi butu toks pat garbinamas simbolis?

152032. mie2009-02-27 11:23
o gal sake dvidesimties.

152034. uuu2009-02-27 11:28
jei žmogus būtų be jokios nuodėmės iš kur tada visos nesąmonės atsirastų? polinkis į bloga ir vadinamas gimtąja nuodėme, o kas daugiau

152035. uuu2009-02-27 11:29
proverži proverži prašom atsakyti į 152004

152036. uuu2009-02-27 11:30
jeigu daug ko galima prigalvoti

152037. miei aiskintojas2009-02-27 11:32
Nebūtų tas pats. Nes Kristaus aukos modelis atitinka žydų kraujo aukų modelį nurodytą Senąjame Testamente. Jame yra labai tiksliai aprašyta, kokias aukas ir kaip turi žydai aukoti dievui: deginamosios, padėkos ir t.t. aukos, aukojama jaučiai, ožiai, avys, nerauginta duona ir t.t. Norint sutaikyti žmogų su Dievu po nuodėmės, turi būti pralietas kraujas - Sen. Test. - gyvulių, bet jie vis aukojami ir aukojami turi būti, nes juk nuodėmės vis daromos ir daromos, o Kristus "vieną kartą visiems laikams" (kaip rašoma straipsnyje ir laiške žydams) atliko tobulą auką, auka turėjo būti tokia: pralietas kraujas turėjo būti ir mirtis ištikti auką turėjo, t.y., Kristus ne būtinai turėjo būti nukryžiuotas, bet turėjo būti pralietas jo kraujas ir jis turėjo mirti. Nužudymo būdai galėjo būti įvairūs. Tai manau, kad Patackui paprasčiausiai pritrūko Šv. Rašto išmanymo kompetencijos, jeigu negalėjo paaiškinti tokio paprasto klausimo tam rusui.

152038. uuu`ui2009-02-27 11:35
Jei"polinkis į bloga ir vadinamas gimtąja nuodėme", tai kaip tada turėtume vadinti prigimtinį žmogaus polinkį į gerą? Gal "gimtuoju šventumu"? Kodėl katalikai tokios sąvokos nekanonizuoja?

152039. RP uuu2009-02-27 11:38
Tikrai ne tik protestantai. Jokiu būdu. Bet as manau, kad ir katalikams protestantai padėjo daug ką suprasti ir netgi "prilaikė" nuo daugelio nuklydimų. Manau, jeigu nebūtų protestantų, tai tokia katalikų savivalė šiame pasaulyje reikštųsi, kad Šv. Raštas jau seniai būtų sudegintas, ir tai paskelbta katalikiška norma.

152040. Ramunė2009-02-27 11:45
Labas Ramune, ar tu Ramunė, ar aš Ramunė? Žiedlapiai lekia prieš vėją, pievose ganos drugiai, kraujas per pievą nubėgo, karvės duos pieno tikrai.

152041. uuu - 1520382009-02-27 11:52
tikroji prigimtis, kas daugiau. o gimtoji nuodėmė jį gadina. nėra kad iš dviejų kažkokių dalių blogos ir geros žmogus susidėtų

152043. uuu2009-02-27 11:53
protestantai atsirado ant jau išdirbto pagrindo, aišku padėjo, niekas ir nesako

152049. 152038 uuu`ui2009-02-27 12:08
Man atrodo ir Jus teisus (ar teisi), ir kiti ten "įdomūs aiškintojai". Nes ir man tada kilo minčių: o kodėl katalikai tik tą blogąją pusę, na, ne pusę, o tą gadintoją, kanonizavę. Manau, kad tikrai čia jie (kaip ir kiti koment nurodo) mėgina žmones "užlaužti", paversti visus iš prigimties blogais, kad gelėtų siurbti pinigučius darydami iš blogų gerus ir t.t. Oi, čia rimta viskas, man atrodo, kad rimta. net bijau ir kištis į tokius reikalus.

152051. Katė>1519982009-02-27 12:10
Teisingai supratai. Todėl kartais ir sumaišo :))

152053. bevardis2009-02-27 12:20
labai įdomu, kuris iš katalikų tvarkingai moka bažnyčiai dešimtinę (kas visiškai įprasta protestantams) - čia link pinigučių.

152061. uuu2009-02-27 12:40
aš teisi, šiaip tai jau kanonizuoja tik šventuosius, t.y. kanonizuojant juos paskelbia šventaisiais. o jei nepripažinsi gadintojo, jis išnyks? visų pirma pripažinti reikia, kad galėtum su juo kaip nors tvarkytis, čia kaip anoniminiai alkoholikai, o kas nori pinigą pamatyti tas visur pamato

152062. cc2009-02-27 12:40
Man šios diskusijos primena pilstymą iš skylėto indo į kiaurą ir atvirkščiai. Gryniausia sofistika. Žodžių , sąvokų žaismas. Bet kokiai tezei galima pateikti antitezę ir taip iki pasaulio pabaigos.

152063. uuu2009-02-27 12:43
o neįdomu?

152064. bevardžiam bevardis2009-02-27 12:44
Pažiurėkim į šitą reikalą filosofiškai. Protestantai moka dešimtinę, nes jie "laikosi" Biblijos normų, o katalikai dešimtinės nemoka, nes katalikų bažnyčia yra toks UAB`as, kuris teikia paslaugas ir jam atsiskaitoma tik paslaugų teikimo metu, t.y. už krikštynas, vestuves, laidotuves. Tai ką mes čia kalbame tada, ką mes čia lyginame UAB`ą ir bažnyčią. Negerai man.

152065. uuu2009-02-27 12:47
didžiausias konfesijų skirtumas kas kaip pinigą moka:))

152066. RP uuu2009-02-27 12:48
Kanonizuoti - tai reiškia pripažinti katalikų bažnyčios norma, tai ta kat. baž. norma sako, kad visi gyvieji yra "gimtieji nuodėmininkai" ir turi kreiptis į bažnyčią ir jai tarnauti, o kanonizuotųjų šventųjų yra palyginti itk saujelė ir jie jau yra kitame pasaulyje (iš jų naudos neišpeši, tai nuimam nuo jų gimtąją nuodėmę). Aš čia bandau, gal kiek nevykusiai juokauti, atsižvelgdamas ir į "bevardžių bevardžių" komentarus.

152068. RP uuu 22009-02-27 12:50
Bijau, ar tik nebūsite teisi (kaip supratau, sakote apie save "ji"). Bent jau vienos bažnyčios atžvilgiu. :)

152070. MM to cc2009-02-27 12:51
O man "cc" primena co2

152071. uuu2009-02-27 12:52
nu nu, o ar parašyta kad pinigą turi mokėti, iš viso prieškariu padvelkė "ir jai tarnauti", kas taip sako, prašome dabar kitą dalį pakomentuoti, primenu: o jei nepripažinsi gadintojo, jis išnyks? visų pirma pripažinti reikia, kad galėtum su juo kaip nors tvarkytis, čia kaip anoniminiai alkoholikai, o kas nori pinigą pamatyti tas visur pamato

152072. Apokaliptikas cc`ui2009-02-27 12:53
Taip, būtent iki pasaulio pabaigos.

152073. uuu RP2009-02-27 12:53
kurios?

152075. RP uuu2009-02-27 12:57
Ačiū. Malonu bendrauti. Tai dėl to "gadintojo pripažinimo". Gadintoją būtinai reikia pripažinti, bet jokiu būdu nevertėtų jo galių pervertinti, nes tik jam tarnaujantys mano, kad jis yra visagalis (pvz., satanistai ir t.t.). Tas "gadintojas` neturi jokios galios abortais pašalintiems kūdikiams. Manau tikrai neturi ir popiežius tą patvirtintų, o tada pamatytų, kad toks patvirtinimas prieštarauja kitoms jo bažnyčios normoms.

152076. uuu2009-02-27 12:57
ir dar pasakysiu proveržiui, taigi daugiau visa kita ir yra apie tą gerąją pusę, kam dar čia ją išskirti, o jei gadintoją pamini tai jau siaubas koks

152077. uuu`ui į 1520732009-02-27 12:58
Spėkite iš trijų kartų.

152078. uuu2009-02-27 12:59
aišku neturi galios, prašom paskaityti ir povatikaninius raštus bei kitokius pasisakymus, aš abejoju, kad kas nors iš katalikų dabar su tokiom nuostatom sutinka

152079. RP uuu2009-02-27 12:59
Aš irgi dar pasakysiu, kad po Kristaus aukos esame išlaisvinti iš to gadintojo.

152080. uuu2009-02-27 13:00
septintos dienos adventistų

152081. uuu2009-02-27 13:01
nu ir kame problemos, katalikai irgi taip sako, учите матчасть

152084. RP uuu į 1520782009-02-27 13:03
Tai aš ir sakau, kad nėra tos gimtosios nuodėmės, argi nematote, kaip katalikų bažnyčia pati sau prieštarauja. Aišku, dabar jie pradės išsisukinėti, atseit, abortuoti kūdikiai negimė, todėl, neturi ir gimtosios nuodėmės, tai tada aš kalbėsiu apie dviejų dienų kūdikį, kuris gimė ir po dviejų dienų numirė, jeigu kas sako, kad tas kūdikis yra atskirtas nuo Dievo, tai aš taip sakantįjį pavadinsiu absoliučiu satanisti, nes jis pervertina "gadintojo" galias.

152085. uuu2009-02-27 13:05
gimtoji nuodėmė neturėjo galimybės pasireikšti, ir aišku kad neturi, sakau aš katalikė

152086. cc - uuu2009-02-27 13:05
Žinoma, kad įdomu pažaisti. Ir aš tai mėgstu, ar nepastebėjai? :)

152088. uuu2009-02-27 13:06
aišku, kad pastebėjau:)

152089. uuu2009-02-27 13:08
ji galioja tokiais atvejais, kai sugebama skirti gėrį nuo blogio

152090. uuu2009-02-27 13:08
ir įsivyravo pasauly taika ir ramybė

152091. cc2009-02-27 13:09
Blogai yra tai, kad perdaug įsikarščiuojama ir su lopetėle pilamas smėliukas priešininkui į akis.

152092. uuu2009-02-27 13:09
ar aš jau pilu ar ne?

152093. RP uuu į 1520852009-02-27 13:13
Jūs skleidžiate erezijas, Mieloji. Viduramžiais būtumėte sudeginta.

152094. proveržiui nuo varnos2009-02-27 13:14
Na, Proverži, visai į lankas nuvarei - durneli, kur pas žydus kalbama apie "žmogaus aukas"? Tai būtent ir draudžia, griežtų griežčiausiai, judaizmas, o tu čia spalioji, kad kristus buvo "paaukotas" pagal žydų įstatymus. Išdurnėjai visiškai. Koktu net bendrauti su tokiais glušiais.

152095. RP uuu į 152085 dar2009-02-27 13:15
Dar norėjau pasakyti, kad teisingai pasakėte ir esate arčiau Dievo ir turite daugiau meilės negu visa katalikų bažnyčia:)

152096. uuu2009-02-27 13:15
ne nu, orientuotis į viduramžius labai logiška, o akmens amžiuj kas būtų su manim atsitikę, o jūsų visai viduramžiais net nebuvo :))

152098. uuu2009-02-27 13:16
152095 erezijų erezijos, kiek aš pažįstu katalikų bažnyčios visi taip sako, учите матчасть

152099. uuu varnai2009-02-27 13:17
ne paaukotas, o nuteistas

152100. P varnai2009-02-27 13:17
Jūsų unitazas maloniai kvepia. Ne lygis. Ne lygis ir net jokių žvaigždučių.

152102. MM2009-02-27 13:19
Jau blogai atrodo vaizdelis. ir varna ir uuu ir Rel. Prov. jau pilat mesla ant saves kaip reikiant.

152104. uuu2009-02-27 13:20
jums užtat reginys, ane?

152105. Religinis proverzis2009-02-27 13:21
Viso gero mielieji.

152106. uuu2009-02-27 13:22
viso

152107. MM to uuu2009-02-27 13:22
Man ne reginys, nes akis meslu uzpyle.

152109. uuu2009-02-27 13:24
ir ką dabar daryti?

152110. Lapė varnai2009-02-27 13:24
Oi, ne tik sūrį, ir pačią varnele norėčiau dabar pagriebti. Labai dergia varnelė, bijau, kad ir man ant galvos kokį kaką išleis, juk sako, kad paukščiai nevaldo šito proceso: kur skrido, ten pašiko.

152111. cc2009-02-27 13:24
Tai, kad protestantizmas yra naujesnė tikėjimo forma- tai tik privalumas.Jie išmetė visą eilę nesąmonių, kurių dar niekaip negali atsisakyti krikščionių katalikų konservatoriai. Saulaitis truputį pamėgino sužmoginti tikėjimą, ir buvo ištremtas avelių ganyti į šiltuosius kraštus. Jam dar labai pasisekė, kad ne į Kamčiatką.

152112. uuu2009-02-27 13:25
cc, cc, prašom atsakyti į klausimą, man reikia neutralaus stebėtojo iš šalies

152113. uuu2009-02-27 13:25
saulaitis geras žmogus labai

152114. MM to uuu2009-02-27 13:26
Jūs dar nieko, nedaug to mėšlo, beveik nėra, bet va varna.

152116. vrarna2009-02-27 13:27
vrarna.

152117. uuu - MM2009-02-27 13:28
beveik nėra, kaip čia dabar sakysi, kad visai nėra, ane?;) iš tokių apibendrinimų ir gimsta stereotipai, visi jūs katalikai pvz tokie ir anokie

152118. MM2009-02-27 13:28
Ką vrarna?

152119. uuu2009-02-27 13:28
opšrus

152120. MM to uuu2009-02-27 13:29
Nerašykit žodžio katalikas šalia mėšlų visokių. Netinka.

152121. vrarna mmui2009-02-27 13:29
Vrarna yra vrarna, o ne ką.

152124. uuu2009-02-27 13:30
kas dabar neįtiko?

152127. MM to uuu2009-02-27 13:33
Piktai pradėjot labai kalbėti, tai ir neįtiko.

152128. cc - uuu2009-02-27 13:33
Į kokį klausimą?

152129. Lapė2009-02-27 13:33
Jums trūksta lapiškos diplomatijos viesiems.

152130. MM to uuu prisided prie cc2009-02-27 13:34
Būtent. Į kokį klausimą?

152132. cc2009-02-27 13:37
Man MM primena Mariją Magdeleną. Gal ji ir yra? Seniai nebuvo jokių stebuklų, o jie labai sustiprintų silpstančią tikėjimo dvasią.

152133. uuu - cc2009-02-27 13:37
152091. cc 2009-02-27 13:09
Blogai yra tai, kad perdaug įsikarščiuojama ir su lopetėle pilamas smėliukas priešininkui į akis.
152092. uuu 2009-02-27 13:09
ar aš jau pilu ar ne?

152135. uuu - MM2009-02-27 13:38
deja, nė kiek ne piktai, nors ir kaip to norėtumėte:))

152136. cc2009-02-27 13:39
Deje. Panašiau, kad MM yra Miki- Maus arba Mini-Maus.:)

152138. uuu2009-02-27 13:40
o kaip reikia šnekėti utiutiu liabukas ziuikutis amžiais taip nešnekėjau ir nešnekėsiu

152139. cc2009-02-27 13:41
Mano nuomone uuu yra pati tolerantiškiausia šatenietė. Ir aplamai.

152141. cc2009-02-27 13:43
Jei ji ir namuose yra tokia, tai pavydžiu jos vyrui juodai.

152142. uuu2009-02-27 13:43
MM, va kaip apie mane sako!:))

152143. uuu2009-02-27 13:44
namie aš izoliuota nuo visuomenės ir man su nervais

152144. ;)2009-02-27 13:45
o gal Moterų Moteris?

152146. uuu2009-02-27 13:47
jei MM yra vyras, kaip dabar įsižeis

152149. varna2009-02-27 14:01
Juokinga iki ašarų - visi, katalikai, krikščionys, protestantai, liuteronai etc. apsisisioję laižo kojas stabui Jėzuliukui-žydukui, bet kiek "unoro` ginčytis - kas "krūtesnis". Durneliai - paleido vidurius, tai dabar jau tikrai išspręsit ginčus.

152154. uuu2009-02-27 14:31
nu tai gerai kad juokinga, džiaukis

152156. varnai2009-02-27 14:37
tikrai, juokinga, tiesiog humorojus.

152158. mie2009-02-27 14:39
manau, niekad nesulauksiu itikinancio atsakymo. tos visos kruvinos aukos ir nuplovimai krauju atsiduoda kazkokia papelijusia pagonybe stabmeldyste. nesuprantu kaip jomis galima vadovautis.

152160. uuu2009-02-27 14:49
įtikinančio atsakymo ir negali būti, keista būtų, kad būtų, tiesiog žmogus iš vidaus arba tiki arba ne, ir į simbolizmą/tradicijas tada visai kitaip žiūrima, čia ne taip jokiu būdu, kad kas pasako kokį dalyką ir įtiki, va čia taip tikrai buvo, neįmanoma kitam įrodyti nieko, čia asmeninis dalykas

152162. ŪHŪHŪ2009-02-27 14:56
Velnias Jūsų nepaliks be abejonių, jūs niekada nepažinsite tiesios, ŪHŪHŪHŪ sakau aš Jums ŪHŪHŪHŪ. Nebus įtikančio atsakymo, jeigu patys jo nenorėsite ŪHŪHŪ.

152164. uuu2009-02-27 14:56
liabukas

152165. MM to uuu 1521352009-02-27 14:59
Man atrodo, kad, deja, šiek tiek kitaip. Nepykit. Aš jokiu būdu nenoriu su jumis pyktis. Pritariu 152139. cc.

152166. ŪHŪHŪ uuu2009-02-27 15:00
Ne liabukas, o nelabukas. Veikiausiai taip, nes tikras velniukas.

152169. bevardis proveržiui itin religingam2009-02-27 15:08
kadaise šiuose puslapiuose jau minėjau, kad 1) deginimas už erezijas įsisiautėjos anaiptol ne viduramžiais, o mielaisiais Renesanso ir vėlesniais laikais; 2) didžiausi jo entuziastai, deja, buvo kaip tik protestantų teologai... Taigi sunku vienareikšmiškai vertinti, kas čia progresyvesnis.

152171. uuu - MM2009-02-27 15:43
mes dar net negalėtume pyktis, nes tam nėra pakankamai medžiagos (bent jau kol kas :))) o kai man sako tu pyksti tu pyksti tai aš tada iš tikrųjų supykstu

152173. uuu2009-02-27 15:43
mes progresyviausi! (o varna kad juokiasi, kad juokiasi)

152176. mie2009-02-27 15:48
kai man sako tu pyksti todel, kad neturi sureliu, tuomet as ir pykstu ir juokiuos.

152181. Miei2009-02-27 16:10
ir s8relis iskrenta...

152190. mie2009-02-27 16:28
...ir suduzta.

152194. Miei2009-02-27 16:54
...ir atskridusi varna sulesa trupinius

152218. Ramybė2009-02-27 22:04
Patiko proveržio mintys. Papildysiu. Pradžioje žmogus nepažino bloga. Bet pirmieji žmonės nusidėjo, nes nepakluso Dievui. Taip nuodėmė įėjo į žmogų.Tokiu būdu visi žmonės nusidėjo ir gimsta su nuodėme. Bet kūdikiai ir maži vaikai yra išgelbėti, nes Jėzus pasakė: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nedrauskite, nes tokių yra dangaus karalystė." Kartais kalbam labai grubiai.Neužmirškim: "Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus".

152234. po palme?2009-02-28 05:25
isgelbeti nuo ko?

152240. Ramybė2009-02-28 09:13
nuo pražūties. Nes nuodėmė mus atskyrė nuo Dievo. Jėzus praliejo už mus savo kraują, nes "be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo." Todėl pasakyta: "Kas tiki Sūnų turi amžinąjį gyvenimą, kas netiki - gyvenimo nematys." Nes jis pasilieka šėtono valdžioje ir su juo eina į pražūtį.

152242. kaip puiku,2009-02-28 09:43
kai viskas taip paprasta ir aišku (Ramybei). Net pavydu.

152243. Ramybė2009-02-28 10:32
Tam ir yra Šventasis Raštas, kad žmogui taptų paprasta ir aišku.

152246. cc2009-02-28 11:03
Geriau kitam pralieti kraują nei sau. Geriau kitą nužudyti nei nusižudyti. Vienas didelės valstybės krikščionis prezidentas yra maždaug taip pasakęs- Pradėsime karą prieš Iraką, nes jis turi masinio naikinimo ginklą.Vėliau paaiškėjo, kad tai melas. Vistiek reikėjo jį užpulti-teisinosi prezidentas.Karas tesėsi eilę metų, žuvo daugybė žmonių,pasaulio ekonomika patyrė didžiulę krizę. Įdomu kaip tai susiję su krikščionybe, su Kristaus mokymu?

152251. Ramybei2009-02-28 12:57
dar galima skaityti Komunistų partijos manifestą, irgi viskas paprasta ir aišku.

152252. Ramybė - cc2009-02-28 13:26
Tai neatitinka Kristaus mokymo, nes Kristus mokė, kad reikia vykdyti Dievo įsakymus, o vienas iš jų yra `nežudyk`. Tiesiog krikščionis prezidentas nevykdė Dievo įsakymo. Jėzus sakė:"Ne kiekvienas, kuris man sako: `Viešpatie, Viešpatie!`,įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje". Ir "jūs pažinsite juos iš vaisių".

152254. Ramybė - 1522512009-02-28 13:30
Bet Komunistų partijos manifestas nepamokys mūsų, kaip patekti į dangaus karalystę.

152255. archyvaras2009-02-28 14:47
Komunistų partijos manifestas yra nusikaltėlių ideologija.

152270. 132009-02-28 17:00
o kuo skirias sv rastas nuo kitu ideologiju: akis uz aki dantis uz danti?
Kaip galim remtis sv rastu, kad pagristi...ta pati sventa rasta?
as niekuo niekam nenusikaltau dar pries gimima, gal jus, as tikrai ne.

152271. 13 penktadienis2009-02-28 17:01
jeigu butu saziningai laikesi komunistu partijos manifesto, butu jau zemej roju sukure ;)

152273. 13 penktadienis2009-02-28 17:06
katalikia tam tikra prasme grazesnis, pas juos daugiau romantikos: misios kaip spektaklis, drabuziai, procesijos, mergeles Marijos. Protestantai sugrazino ta senojo testamento zydu etika kartu su rigorizmu, viska paverte matematika.
Bet tai reikia pagirti redakcija, kad paspauzdina visokios pakraipos rasiniu

152289. Ramybė - 132009-02-28 19:38
Akis už akį, dantis už dantį -randame Senajame Testamente. Tai tas pats Šventasis Raštas.Tai Įstatymo laikai. Jėzus įvykdė įstatymą. Jo žodžiai: "O Aš jums sakau: nesipriešinkite piktam......" O kodėl mums nesiremti Šventuoju Raštu, jei Jis Dievo įkvėptas, jei tai Dievo Žodis žmonėms. Deja Jūs nusikaltot ta prasme,kad nuodėmė,kuri įėjo į Adomą ir Ievą, pasiekė ir Jus. Kaip Adomo ir Ievos kūnai tapo dėl nuodėmės mirtingi, toks yra ir Jūsų kūnas.Prieš gimimą nenusikaltot,nes buvot Dievo mintyje, bet gimėt jau su nuodėme.

152291. Edma2009-02-28 19:57
"Atėjo laikas jums išgirsti mano žodį be jokių iškraipymų ir priemaišų, kurios manojo mokymo spindesį ir ramybę ne tik iškraipo, bet iš viso sunaikina. Štai dėl ko aš jums sakau, kad atėjo metas, kad jūs pradėtumėte Tėvo ieškoti ne tarp bažnyčios šiandieninių negyvų ritualų, bet savo pačių viduje. Jūsų pačių viduje yra gyvo Tėvo gyva dvasia. Būtent ji jus ir atveda į bažnyčią. Tačiau čia ji negauna gyvo išsiskleidimo ir jūsų atsivėrimo, nes niekas jums nepaaiškina, kaip gi jai išsiskleisti jūsų sieloje, kad ji pajaustų tą Tėvo nuostabų ir gyvą fragmentą. Aš jums dabar sakau, kad bažnyčioje jūs turite laikytis ne negyvų ritualų ir skelbti negyvą dogmą, bet pradėti patiems atsiverti visu savo nuoširdumu Tėvui, esančiam jūsų viduje. Bet dar geriau tą padarysite ramioje aplinkoje, kur jūsų niekas netrikdys. Tą ramią vietą galite susirasti bet kur ir bet kada. Ir tada ramiai, bet labai nuoširdžiai pasimelskite savais žodžiais. Pabendraukite su Tėvu kaip su pačiu nuostabiausiu draugu, kuriam galite pasipasakoti visas paslaptis. Ir tada pasėdėkite kelias minutes nieko nekalbėdami. Tiesiog tokioje nuoširdaus atsivėrimo būsenoje pati siela yra atsivėrusi Tėvo dvasios mokymui, kuris visą laiką jums yra suteikiamas. Tik tą mokymą išgirsti nėra taip paprasta. Siela turi būti labai nurimusi ir be galo atsivėrusi visu savo nuoširdumu. Tik tokia siela gali girdėti, ką jai sako Tėvo dalelė, Tėvo dvasia. Ir toks jūsų, kiekvieno, atsivėrimas ir bendravimas su Tėvu ir yra komunija. Gyvoji komunija. Štai tokios reikia Tėvui dovanos, bet jokiu būdu ne aukos. Ir tik tokia dovana pranoksta bet kokią auką, kokią gali įsivaizduoti mirtingasis. Tik tokia dovana yra gyva, dėl to ji turi realaus poveikio ne tik Tėvui, bet ir tam pačiam žmogui, kuris dalyvauja tokioje komunijoje su Tėvu ir jausdamas Tėvą savo sieloje. Štai dėl tokios komunijos aš atėjau į šitą pasaulį. Kad parodyčiau jums kryptį pas Tėvą, kad paaiškinčiau to kelio pas Tėvą tikrumą per jūsų širdies atsivėrimą įtikėjimo, gyvo įtikėjimo, dėka, o ne negyvo ritualo ir aukų dėka.", Urantijos Knygos svetainė. Jėzus Kristus: KALBU JUMS VĖL

152298. Noė2009-02-28 21:20
Mesk tu, Edmuti, tą kvailą ir suktą Urantijos knygą. Ji, veikiau jis, tave vedžioja už nosies. Kas, gali numanyti.

152308. 13 penktadienis su mesa2009-03-01 05:25
o jeigu as netikiu tais dalykais, kaip tada?

152331. Noė, perskaičiusi Kaiserio straipsnį2009-03-01 12:31
Vaje vaje, kaip viskas žinoma, kaip viskas katalikų jau seniai atremta ir paneigta! Nebėra prasmės vėl visko iš naujo blusinėti. Reikalas tas, kad protestantas (tenesupyksta ant manęs protestantai), nepriklausydamas Bažnyčios pilnatvei, nė n e g a l i suvokti Kristaus Aukos esmės (Katalikų Bažnyčioje ši Auka v i s a d a buvo viena ir ta pati, tik sudabartinama kunigo, - vis dėlto nepigu suprasti. Kaiseris, kaip ir įprasta protestantams, smūgiuoja į orą - tvirtina tai, kas visiems žinoma, bet kaip tai praktiškai įgyvendinama, nesuvokia, nepasiekia gelmės. Nesuvokia Kristaus ir Bažnyčios vienovės slėpinio. Nesupranta krikšto sakramento esmės, ypač to, kaip jis veikia visoje Bažnyčioje kaip bendruomenėje; kartais kaltinimai tiesiog virsta šmeižtu: „katalikui nėra taip svarbu tikėti Evangelija, svarbu yra tikinčia širdimi dalyvauti Mišiose“. O kas yra Mišios? Ar tai nėra pati Evangelija? Gyva Evangelija? Taip pat jau iki kraujo įkyrėjusi giesmė apie „gerus darbus“. Niekas iš katalikų niekada nesikliauja vien savo gerais darbais laimėti išganymą - protestantai tiesiog nesuvokia Jokūbo laiško minčių apie tikėjimą ir darbus („Ar žinai, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi ne darbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką?“; t.p. „Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu“). Ne veltui Liuteris norėjo išmesti šį laišką iš Naujojo Testamento. Ir daugybė kitų dalykų, liudijančių paviršutinišką supratimą, sakyčiau, gnomišką tikėjimo sampratą, nes protestantai, raidiškai arba primityviai laikydamiesi Šventojo Rašto, n e s t a t o visos Bažnyčios rūmo. Palyginkite, kokią didingą Šv. Rašto sampratą turėjo katalikai - visa tai atsispindi kad ir senųjų (Tridento) Mišių skaitiniuose - ir kaip dabar viskas išparceliuota, susmulkinta, sumenkinta!

Aš ir galvoju - kam dabar vėl kone per prievartą brukama toji anemiška ir mažvaikiška ideologija? Ir vargu ar verta stebėtis, kaip greit atsiranda tokių, kurie gerte sugeria visas kvailystes, pristatomas kaip pažangias! Antai Rama pirmam komentare rašo: „jaukiausia bažnyčioje , kai nepuoli tūptis-klauptis-žegnotis-daužytis į krūtinę“ , nors ŠR daugybę kartų rašoma apie klaupimąsi (prieš DIEVĄ taigi, ne prieš savo uošvę): „Pajūryje suklaupę visi pasimeldėme“; „Petras liepė visiems išeiti ir atsiklaupęs ėmė melstis“ (iš Apd), „...parpuolė kniūbsčias ir pagarbino“ (Išėjimo 4, 30). Šis nenoras klauptis ir pagarbinti Kūrėją kilo iš protestantizmo, tiksliau, iš velniško išdidumo, iš nenoro pripažinti savo kaltę. Daugelis katalikų dabar argumentuoja šiuolaikinių adeptų įpirštais štampais: „protestantai daug padėjo“, „negyvi ritualai“ ir pan. O tikėjimą griaunantys suprotestantėję kunigai laikomi už autoritetą). Nebesiplėsdama dėl ritualų priminsiu, jog nereikėtų vienakryptiškai visko vertinti - o gal ritualai gyvi, gal vis dėlto tu nesugebi jų suvokti?

152342. ragana su nykshtumais2009-03-01 16:29
o kodel vis reikia sudabartinti ta Kristaus auka: juk pasakyta, kad jau nebereiks daugiau aukojimu?

152344. Ramybė - Noei2009-03-01 16:54
Mišios nėra Evangelija. Cituoju iš Laiško žydams: "kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių. O šis, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje....." O apie Evangeliją pasakyta Laiške korintiečiams, apaštalas Paulius sako: "broliai aiškinu jums Evangeliją....kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus..." Tai yra Evangelija. Prisikėlęs Kristus pasakė:" Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas."(Evangelija pagal Morkų) Kalbant apie darbus, tai pirmiau tikėjimas, po to darbai.Šventajame Rašte pirmiausia yra taip parašyta:"Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu." (Pradžios 15,6) O po to sekė Abraomo darbai. Taigi Abraomas pirmiausia buvo nuteisintas tikėjimu, po to darbais. Laiške žydams 11 skyriuje apie tai plačiau rašoma: "Tikėjimu Abraomas aukojo Izaoką, kai buvo mėginamas.....jis suprato, kad Dievas gali prikelti net iš mirties, ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių". Jūsų mintyse juntamas protestantų iškoneveikimas. Ar ne geriau būtų kalbėti apie gyvą tikėjimą, apie žmogaus santykį su Dievu Šventojo Rašto šviesoje, o ne katalikams priešpastatyti protestantus. Beje ŠR neužsiminta apie gyvus ritualus....

152345. Noė raganai su nykshtumais2009-03-01 16:56
O kaip kitaip ji pasieks tave materialiu pavidalu? Juk Kristus per Paskutinę Vakarienę sakė: imkite ir valgykite, tai yra mano Kūnas, imkite ir gerkite, tai yra mano Kraujas. Kas nevalgys, neturės gyvenimo. Tai yra ta pati Auka, per laiką sakytum žvaigždės šviesa tave pasiekusi iš amžinybės. Kitaip nemoku paaiškinti.

152346. Noė Ramybei2009-03-01 17:08
"broliai aiškinu jums Evangeliją....kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus“. O kas vyksta per Mišias?? Jonas Paulius II sakė, kad net Kristaus atvaizdas Turino drobulėje yra Evangelijos santrauka. T. p. daug ko nėra parašyta ŠR. Mažumėlę neįeinate į kontekstą. Aš ir kalbu apie patį gyviausią tikėjimą ir apie žmogaus santykį ŠR bei Tradicijos „šviesoje“.

152348. raganos su nykstukais2009-03-01 18:02
o kaip jums sekasi taip smarkiai tiketi?

152350. uuu2009-03-01 18:04
tikėjimo paslaptis

152354. Ramybė Noei2009-03-01 18:15
Tai,kas buvo atlikta "vieną kartą visiems laikams" negali vykti per mišias nuolat, nes parašyta "..esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams" (Laiškas žydams). Šventojo Rašto pabaigoje yra perspėta, kad prie ŠR (Dievo Žodžio) negalima nieko nei pridėti nei atimti.Taigi kaip sakė apaštalai :"Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių"

152366. cc2009-03-01 19:24
Neiškenčiu neįkišęs savo trigrašį. Net jei Dievas su šv. panele Marija ir 12 apaštalų būtų liepę papjauti savo dukterį, tai sutikčiau amžiais degti pragare, bet nepakelčiau peilio.

152369. uuu2009-03-01 19:26
taip ir turi būti

152370. cc2009-03-01 19:31
Mane šiurpas nukrato išgirdus tokį nežmonišką Dievo norą. Jei jis visagalis ir žino praeitį ir ateitį, tai kam tie grubūs cirkai? Gerai, kad Abraomas, būdamas tų laikų žydas nevertino nei moterų, nei dukterų ( kaip Nojus ir likusieji), bet kitas žmogus galėtų ir išprotėti iš sėlvarto. Ir toks šū..nas pavizdys kiekvieną kartą brukamas ir brukamas. Bloga darosi. Tie kunigai, kartais, nežsižino ką kalbantys. Brrrrrr.

152374. cc2009-03-01 19:38
Nesu skaitęs žiauresnės ir baisesnės knygos kaip senasis testamentas. Dėl Dievo žudomi ne tik svetimieji, bet ir artimiausieji giminės. Ir paties Dievulio rankos iki alkūnių suteptos krauju. O kiek dar gyvybės paskandinta tvano metu. Siaubo knyga.

152376. e - cc (Siaubo knyga.)2009-03-01 19:45
Tikrai, žydų liaudies pasakos žiauresnės net už lietuviškas.

152379. uuu2009-03-01 19:53
ką dabar pasakyti, ir dar kokių žiaurumų ten yra, bet prieš tūkstančius metų taip matyt ir mąstė, kas dabar juos čia supras, tada labai daug ką linkdavo priskirti Dievui, arba juo pasiteisinti, bet paskui taip eina eina į naująjį testamentą, ir pasikeičia samprata, deja, visokie kryžiaus karai ir panašiai taip ir liko senatestamentiškos sampratos

152380. uuu2009-03-01 19:54
o haufą skaitėt?

152382. ivs > uuu2009-03-01 19:56
jo. karatsi susidaro ispudis, kad Naujoji Sandora buvo sudaryta tarp Dievo ir zmogaus, bet neivyko tarp zmogaus ir Dievo.

152387. uuu2009-03-01 20:13
ir dar, įstatymas baisiau, bet kažkodėl ir lengviau priimamas, nei naujoji sandora, per daug anas mąstymas įsigalėjęs

152389. Ramybė - cc2009-03-01 20:17
Aš ne kunigas, bet noriu Jus nuraminti. Štai, ką atsakė Dievas Abraomui:"Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk! ...Aš laiminte tave palaiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigdžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje...ir tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausei mano balso" . Abraomas buvo laikomas Dievo draugu. Jis su Dievu kalbėjosi, kaip žmogus kalbasi su žmogumi.Ar Jūs galvojat, kad Dievas neturėjo teisės patikrinti savo draugo ištikimybės? Žinoma, Jis iš anksto viską žinojo, bet Abraomas savo širdį ar gerai pažinojo? Koks džiaugsmas, kai ir pats supranti, kad atlaikei, ištvėrei ir esi ištikimas Dievui. O Dievas taip pamilo pasaulį, kad dėl mūsų savo vienintelį Sūnų paaukojo. Jis Jį vadino mylimu Sūnumi. Gal pagalvojot, kad Jam širdies neskaudėjo.

152392. ivs2009-03-01 20:23
tiesiog, jie nekalti, nes nezino, kad elgiasi pagal senaja sandora. ir dar man labai idomus paskutinis sakinys:
    Ar prie to, ką atliko Jėzus ant kryžiaus, dar turime ką pridėti?
turime, tai cia tipo "own" ar tipo "must"? darbai vs tikejimas?

152393. uuu2009-03-01 20:26
ramybe ramybe, ar taip sakai, kad taip turi būti, ar iš tikrųjų?

152397. uuu2009-03-01 20:29
ant kryžiaus nereikia prikabinėti savo stabų, nes jie visą sunkumą duoda

152398. Ramybė - uuu2009-03-01 20:31
sakau ne iš savęs, sakau pagal Šventąjį Raštą.

152399. e - Gal pagalvojot, kad Jam širdies neskaudėjo2009-03-01 20:41
Ar gali skaudėti tai, ko nėra?

152400. cc - Ramybei2009-03-01 20:44
Kokį dar sūnų? Jis pats yra ir tėvas ir sūnus ir šv. dvasia, ir dar gali priimti bet kokį ketvirtąjį pavidalą neblogiau už patį Dzeusą, kuris norėdamas pasimylėti su gražuole, pavirsdavo juodu galingu jaučiu. Nežinau, gal buliumi?

152401. cc -Ramybei2009-03-01 20:46
Jei aš būčiau Dievas, tai labai lengvai sugalvočiau kaip be kraujo praliejimo išpirkti prieš save(koks absurdas) žmoniją.

152402. uuu2009-03-01 20:47
o man pagal tą patį šaltinį kažkodėl taip atrodo: ST ir taip daug kas priskiriama Dievui, Abraomas iš pradžių įtikėjo, o paskui matyt galvojo galvojo, kad niekas už Dievą negali būti svarbiau, ir tiesiogiai taip išeina suprato, o ypač kai dar anų laikų kontekstas buvo toks, kad gentys visokios žmones aukojo, bet paskui jam labai teisingai sušvietė, kad taip vis dėlto negalima, ir toks supratimas turėjo būti labai didelis dalykas

152404. cc - Ramybei2009-03-01 20:48
Pasitaisau. Net nebūdamas Dievu labai lengvai sukalvočiau....

152405. Ramybė - e2009-03-01 20:52
Bet juk Dievas yra asmuo. O mes sukurti pagal Dievo atvaizdą.

152406. uuu2009-03-01 20:52
bet tada vienintelis klausimas, žmonės daug gerų išeičių dabar sugalvotų, kad visiems būtų gerai, bet kodėl gudrusis gerasis protingasis žmogus taip mėgsta kenkti?

152410. uuu2009-03-01 20:56
ne nu ir man ką nors atsakykit, aš čia egzegezes rašau, o nereaguoja:)310

152411. uuu2009-03-01 20:57
aha 310

152412. myliu kaip mama jezaus reklama:2009-03-01 20:58
broliai ir seserys katalikai, sioje komentaru atkarpoje ivykdete bent simta geru apreiskimu, budingu doru tikinciuju savigarbai. leiskite pastebeti, kad esate pasiputeliskai nusiteike kitaminciu atzvilgiu, kurie be nesavikritiskos tikejimo patirties savieskos labirintuose, jusu giliu isitikinimu, klaidzioja neismanymo beprasmybeje.

152413. Ramybė - cc2009-03-01 21:00
Apie Dievą noriu kalbėti tik su pagarba Jam. O Šventajame Rašte pasakyta, kas atsitiko su tuo, kuris panoro būti Dievu ir įsivaizdavo... O Tėvas, Sūnus ir Dvasia yra 3 asmenys viename.

152414. uuu2009-03-01 21:00
tai kad ne

152415. ivs > Ramybei2009-03-01 21:00
e apie dieva sprendzia pagal save ;)

152416. uuu2009-03-01 21:01
čia reklamai sakiau

152417. cc- uuu2009-03-01 21:02
Žmogus kenkia sąmoningai ir nesąmoningai. Noriu gerai gyventi, noriu turėti turtų, valdžios, garbės, šlovės, todėl atiminėju iš kitų, nes savo darbu nelabai ką užgyvensi.Žiūrėk, Rusija kokia dabar galinga ir išdidi, nes užkariavo daugybę tautų ir tautelių, užgrobė baisybę žemių su nesuskaičiuojamais turtais.

152419. Ramybė - uuu2009-03-01 21:05
Nesuprantu klausimo -kokiu tikslu tos geros išeitys?

152422. cc - Ramybei2009-03-01 21:09
Prisipažinsiu.Pasikarščiavau ir perlenkiau lazdą. Atsiprašau.

152423. uuu2009-03-01 21:10
tai religija ir nori išsiaiškinti, kodėl žmogus kenkia sąmoningai ir nesąmoningai, ir ką daryti, kad to nebūtų, deja, kiek tai siejasi su išoriniais dalykais, ten tie patys žmonės sąmoningai/nesąmoningai kenkiantys :/

152424. uuu Ramybei2009-03-01 21:11
kaip tai kokiu, geros išeitys tam, kad būtų gerai

152441. po palme:) :-) 2009-03-02 00:56
viena teorija apie Dieva gincijas su kita teorija apie Dieva: abi pilnos tikejimo "tik savo teisumu", abidvi tiesiogiai is Dievo gauna nurodymus kaip ji garbinti. Kotos religijos nors neversdavo zmogaus jaustis kaltu: gimtoji nuodeme, tu ja gauni tik gimes. Kas cia dabar?! Is kur? Velnius isvarinejat:). Kaip isvis galim rimtu veidu svarstyti tokius dalykus. Ar neuztenka jau ir taip komplikuoto gyvenimo. Paziurekit jus i save. Jau kiek kartu turejot galimybe irodyt: Romos vienintele religija, Lietuvoj irgi dominavot nepriklausomybes metais, kur tie jusu pazadeti rojai, pigus zhaltvyksliu pardavinetojai. Jusu netikejimas zmogum padare mus savizudziu krastu #1.

152449. uuu po palmei2009-03-02 07:18
jokia teorija nieko nepakeis, taip pat ir teorija vardu humanizmas, pasikartosiu 152406

152466. bevardis po palmei2009-03-02 10:10
"Jusu netikejimas zmogum padare mus savizudziu krastu #1." Na, čia jau persūdėte. Pasaulyje pilna katalikiškų kraštų, nepirmaujančių savižudybėmis.

152468. am2009-03-02 10:15
o mano galva visokios (ne tik religinės) rietenos, "šventieji" ir "nešventieji" karai kyla ne dėl religijų, o dėl fanatikų kaltės. o fanatikų yra visur ir visokių - tiek religinių, tiek ir ateistų. skiriasi jie tik iš pirmo žvilgsnio, bet panašumų tarp jų daugiau negu skirtumų. du bene svarbiausi bendri bruožai: liguistas įsitikinimas savo teisumu (ne išpažįstamos religijos/ateizmo, o būtent savo, asmeniniu) ir baimė. abejonės baimė, baimė suklysti, "kitokio" (kitaip mąstančio, kitaip atrodančio ar besielgiančio) baimė ...

152469. uuu2009-03-02 10:18
pasirašau po bevardžiu ir am

152471. bevardis2009-03-02 10:24
na, ir mitri ta uuu. Užšoko už akių, nespėjau pasirašyti po labai tikslia am formuluote.

152474. uuu2009-03-02 10:33
peticija jau čia gaunasi

152495. Noė po palmei2009-03-02 11:51
Nurodyk man bent vieną žmogų, kuriuo galima tikėti.

152496. am2009-03-02 11:52
apsalo (atsiprašau, su nosine ar be?) širdis, radus bendraminčių tokioj neįprastoj vietoj

152497. Noė uuu2009-03-02 11:59
Norėčiau tavęs daug ko paklausti, apskritai pasikalbėti, gaila, nėr laiko. Apsiribosiu dviem klausimais: ką tokio gero protestantai davė katalikybei ir ką atsakytumei į Kristaus žodžius „kas myli tėvą ir motiną [ir, aišku, visus savo artimuosius bei gimines, neberandu tos vietos, gal tu surasi tiksliau] labiau už mane, nevertas manęs“.

152499. e - uuu (tai religija ir nori išsiaiškinti,)2009-03-02 12:08
Ne. Ji viską ŽINO, viską surašė DOGMŲ pavidalu. Kai galėjo, už dogmų nesilaikymą arba abejones jomis degino, dabar nebegali - terorizuoja silpnesniuosius psichologiškai.

152501. Noė e2009-03-02 12:17
Liaukis skaitęs Marksą ir leniną, nes susirgsi smegenų marazmu.

152502. e - Noė2009-03-02 12:19
Leniną parašei mažąja raide,- dievas Tave nubaus.

152503. e (rimčiau)2009-03-02 12:24
Nori pasakyt, kad ateizmas atsirado 19 a.?

152506. Noė 2009-03-02 12:33
Nenoriu, ežerėli. Ateizmo pradininkas yra turbūt Kainas, nužudęs savo brolį Abelį.

152507. uuu2009-03-02 12:35
am:
be nosinės, nes laikas ne esamasis:) o ką, normali vieta, visokie čia rašinėjasi

Noei:
ką gero protestantai davė, kitoks požiūris į dalykus, kurie buvo per daug formalizavęsi visada yra gerai, ŠR skaitymas yra geras dalykas, tai daug kas gali duoti gero, žiūrint kaip į tai pažiūrėsi, prieštaravimai duoda gero, užsiciklini paskui savo požiūryje, ir kas iš to. Apie žodžius, tai aš galvoju, kad viskam turi būti savo vieta, nesudievinti žmogaus, juk būna kartais artimieji nori, kad žmogus pasielgtų prieš savo sąžinę, tai ką tada jam daryti. Čia ne kokia gradacija/hierarchija Dievas-žmonės-paukšteliai ir t.t. bet visai kitas lygmuo, nesumesti kažkaip visko į vieną krūvą reikia. Abraomas matyt apie tai irgi galvojo ir norėjo iš pradžių viską priimti tiesiogiai, bet kai pagaliau visai iki krizės priėjo, tai jam susišvietė, kad čia Ne Tai. Atsargiai iš viso su pažodiniu supratimu reikia, nes galima labai nuvažiuoti į šalį.

e:
penkiasdešimtą kartą pakartoju, kad dogmos yra rėmai ir forma, ir yra labai blogai taip daryti, čia apie viską labai gražiai pasakė am 152468, iš mano pažįstamų tikinčių niekas taip nedaro ir negalvoja. (o beje, kas čia toks silpnesnis?)

152508. am2009-03-02 12:35
apie dogmas. jas surašė ne religija, o manantys, kad jie Dievą pažįsta kaip nuluptą. o iš tiesų tai ne Dievas, nors jie jį taip ir vadina, o paprasčiausias stabas, žmogaus gaminys

152509. e (linksmiau)2009-03-02 12:36
Marskso- Lenino, ateizmas, palyginus su manuoju, - Mikės Pūkuotuko dainos. P.s. Geriau pasakykit po kiek šiais laikais opiumas liaudžiai? Skaičiau, Skandinavijoj krito paklausa ir ,aišku, kainos, užtat talibai atkuto - pritaikė naują marketingą - čadrokalašnikovo metodas vadinasi, ir dievo žodžiui vėl prasivėrė keliai į žmonių širdis. Kartais tiesiogine šių žodžių prasme.

152512. uuu2009-03-02 12:37
kaip greitai komentarai eina, kol parašiau vieną kiek atsirado, aktuali tema, nieko nepasakysi

152513. uuu nuo am2009-03-02 12:40
apie bendraminčius buvo lengva ironija - vis tiek čia tokia specifinė vieta ;)

152515. e nuo am2009-03-02 12:46
religija - opiumas ar ne priklauso vėlgi nuo žmogaus. dažniausiai tie, kurie nuo religijos apkvaišta, apkvaišę būna ir kitose srityse. t.p. kaip su fanatizmu. jei žmonės - tikintis Dievu ir netikintis - ne fanatikai, jie lengvai ras bendra kalba ir susikalbės netgi tikėjimo klausimais. ko, deja, nepasakysi apie fanatikus

152516. Noė ežerui - po kiek opiumas2009-03-02 12:46
Bet teisybę ten bobos kalba, kad tau vien pinigai ir terūpi:)

152517. Noė am2009-03-02 12:48
Šiaip kartais gerų dalykų parašai, bet dėl dogmų ten suvis nušnekėjai.

152518. uuu - am2009-03-02 12:49
o kokia jau čia specifinė, paprasčiausias elektroninis laikraštis su galimybe komentuoti:)

152520. Noė uuu2009-03-02 12:51
Su tavim reikėtų iš pagrindų padiskutuoti. Pamąstyk: ar tam, kad būtų labiau skaitomas ŠR, kad atsirastų prieštaravimų ir pan. reikėjo suskaldyti Bažnyčią?

152521. Noei nuo am2009-03-02 12:52
nesu popiežius tai į neklaidingumą nepretenduoju ;)

152522. uuu2009-03-02 12:55
skaitau 152515 ir galvoju, suprato ežeras, ką mes norim pasakyti, bet žiūriu, čia am rašė:)

152523. uuu nuo am2009-03-02 12:55
kur jau čia paprasčiausias - paprasčiausi yra visokie ten delfiai ir valstiečių laikraščiai. bet aš jau norėčiau dirbti, nes darbas iš beždžionės žmogų padarė, o kai jau padarė, tai ėmė jį puošti. reikia dirbti, nes reikia puoštis

152525. uuu Noei2009-03-02 12:57
aišku, kad nereikėjo, bet ką jau dabar padarysi

152527. noei nuo am2009-03-02 12:59
nors apie bažnyčios skaldymą buvo skirta ne man, bet jeigu jau diskusija tai diskusija. manote, kad popiežius su visa savo svita prie jos skaldymo neprisidėjo? vertėtų į istoriją žvelgti ne pro durų akutę, o atsidaryti duris :)

152529. uuu2009-03-02 13:06
ir iš viso dabartinius kaltinti skaldymais ar inkvizicijom ar bet kuo yra nesąmonių nesąmonės, aš pvz dar tada gimusi nebuvau, ir niekas neturėtų istoriniams įvykiams kaip nors advokatauti, o žiūrėti, kad dabartinėje situacijoje kaip duotybėje būtų kiek galima daugiau gero

152530. am2009-03-02 13:08
dabar jau aš pasirašau po peticija (152529). net darbą pertraukiau

152533. uuu nuo am2009-03-02 13:16
be to, istorija kaip mokslas yra toks įdomus dalykas: daug kas priklauso nuo žvigsnio kampo, kuris dažniausiai lemia kaip traktuojam faktus. o už faktų visuomet būna žmonės su savo asmeninėmis savybėmis - originaliomis, nepakartojamomis

152534. Noė am2009-03-02 13:34
Skalsu kalbos. Popiežius yra tas, kuris vienija. Sakau, skirkite, kas kyla iš klystančio žmogaus, o kas iš Dievo.

152536. Noė2009-03-02 13:38
O kas yra protestantai, ar ne atskala? Ar ne pritariantys klaidatikystei ir tokiu būdu toliau prisidedantys prie Bažnyčios suskilimo? Apskritai, laikas visiems brangus, čia daug kam iš diskutuojančių reikėtų atidžiau pastudijuoti katalikybės bei protestantizmo doktriną. Protestantizmo studijos man ir atvėrė akis, kas yra kas.

152538. Noei nuo am2009-03-02 13:43
ką ponas popiežius vienija? juk šv. imperijos jau nebėr. o kaip čia su tuo klystančiu žmogum, ar pop jau gali klysti? neturiu ūpo o ir talento ginčytis

152539. noei nuo am2009-03-02 13:48
atleiskite, atsibodo ta pasakėlė be galo. man atrodo, pagrindinių mokyklų moksleiviai dabar pamokose, todėl jie šitų tikybos pamokų neskaito. gerbiu jus ir jūsų įsitikinimus. bet tai yra būtent jūsų, o ne mano įsitikinimai

152541. uuu Noei 1525362009-03-02 13:53
o tai ką, dabar mums imti čia bažnyčią ir sulipdyti? ypač varymas vieniems ant kitų labai lipdo.

152543. Noė am2009-03-02 13:55
Ne pro šalį ir jums pasėdėti tikybos pamokose, sužinotumėt, kada popiežius klysta, o kada ne.

152544. uuu2009-03-02 13:57
dar apie įsitikinimų gerbimą, pastebėjau, kad kuo žmogus labiau įsitikinęs, tuo mažiau jis savo įsitikinimą primeta kitiems, ir tada jis gerbia kitų įsitikinimus, nors su jais ir nesutinka

152546. Noė uuu2009-03-02 13:58
Bažnyčią sulipdyti - Dievo darbas, miela uuu. Varyti vieniems ant kitų nereikia, bet ir klaidų slėpti bei tiesos nutylėti irgi nereikia. Jau ko nepakenčiu, tai pataikavimo klaidatikiams.

152549. Noė dar uuu2009-03-02 14:01
Reikėtų skirti savo įsitikinimus nuo Dievo apreikštų tiesų.

152550. uuu2009-03-02 14:02
so please DO

152552. am2009-03-02 14:11
When pride comes tumbling off the great white stallion You move closer to the truth And the search continues for the meaning They build the cathedrals high But we keep our weapons ready Looming dark against the sky

152553. am2009-03-02 14:11
ten buvo Tony Joe White žodžiai

152555. ivs2009-03-02 14:16
o pagal ka tu, Noja, skiri, kas is Dievo, o kas is taves pacios?

152556. toto2009-03-02 14:32
Kaip tą krikščionybės geneologiją nevartysi, šiai dienai vadinamieji „atskalūnai“ sudaro pusę visų besivadinančiųjų (kažkodėl skamba panašiai, kaip „besivaidenančiųjų“ arba „besivaidijančiųjų“) krikščionimis. Jėgų santykis lygus, o ir bažnyčios senokai atskirtos nuo valstybių, tik tolerancijos, meilės, broliškumo jausmo nei iš vieno to paties tėvo vaiko pusės nedidėja. Krikščionis suskaldė ne šventasis raštas, vos pradėjus skaityti ir permanyti, juos skaldo toli gražu ne religinis, elementarus nuosavybės jausmas. Štai paradoksas: japonai, dar beveik tūkstantį metų iki M. Liuterio, vardan šventesnės savo sielų moralės sugebėjo įsileisti po antrą tikėjimą - ir po šiai dienai su abiem jų sugyvena (neskaitant sėkmingai buity adaptuotų modernių krikščioniškų švenčių tradicijų).

152557. toto nuo am2009-03-02 15:02
japonai ne argumentas - jie irgi "klaidatikiai" (čia turi būti plati iki pat ausų grimasa) ir neturi nei popiežiaus, nei Liuterio

152558. e - atskalūnai“ sudaro pusę visų besivadinančiųjų ...krikščionimis.2009-03-02 15:04
Na jau. Nemanyčiau. Nebent vienas švedą prilygini šimtui brazilų.

152559. toto2009-03-02 15:13
Pagrindiniai „atskalūnai“ čia būtų: nepriklausomi* 432223000, protestantai 382179000, orthodoxai 219433000 ir Anglikonai 81237000. O Romos katalikų, pagal 2006 metų surašymą, - 1135729000. Tokie popieriai. Skaičiuok :).

*This term denotes members of Christian churches and networks that regard themselves as postdenominationalist and neo-apostolic and thus independent of historic, mainstream, organized, institutionalized, confessional, denominationalist Christianity.


152560. am2009-03-02 15:22
statistika dar ne viskas. ne kiekvienas vaikystėje pakrikštytas ar kitaip bobutės ir klebono "sutvarkytas" tampa krikščioniu

152561. toto2009-03-02 15:31
Lietuvoje praktikuojančių/krikštytų santykis 1/3~1/4, panašus ir pas britų anglikonus. Bet gi visai ne dėl jo verda kraujai kažkokiose Š. Airijose :).

152562. e - toto2009-03-02 15:33
Aaaaa. Maniau kalbi tik apie protestantus.

152569. Noė2009-03-02 19:06
Na ir kas - tegu „tikratikių“ nors vienas belieka, vis vien likę milijonai dėl savo daugumo netaps teisingesni:). Toliau. Japonų metodas krikščionims netinka, nes ŠR ragina „kad būtumėte vienos dvasios, vieno krikšto, vieno tikėjimo“. Be abejo, krikščionis suskaldė ne ŠR, o nuodėmė. Bet palyginkite katalikus ir protestantus: pastarieji susiskaldę į tūkstančius sektų, o pas katalikus sektantizmas retas reiškinys. Sakiau, kad popiežius vienija.

152570. Noė ivsei2009-03-02 19:11
Tavo klausimėlis labai liuks, šiaip standartinis atsakymas į jį yra toks: iš Dievo yra tai, kas neprieštarauja jam pačiam, t.y. ką jis apreiškė Šv. Rašte ir ką skelbia jo įkurtoji Bažnyčia. Bet visada atsiranda daugybė sunkių kazusų kiekvienam asmeniškai, jei tik jis rimtai ieško Dievo.

152580. santechnikai su melzejom2009-03-02 19:28
o kur yra Dievo parasas biblijoj, parodykit man

152583. Noė po palme pasislėpusiems santechnikams2009-03-02 19:32
Biblijoj parašyta, kad palaiminti, kurie tiki nematę parašo.

152586. melioratoriai su shlavejom2009-03-02 19:47
o kuo Bibilija skiriasi nuo Lietuviu Liaudies Pasaku?

152589. e - Šv. Rašte ir ką skelbia jo įkurtoji Bažnyčia.2009-03-02 20:23
Pagal šr dievas įkūrė minimum dvi bažnyčias(judėjų ir krikščionių). Tu tvirtini, kad vieną. Kazusas, vienok.

152590. cc2009-03-02 20:55
Žmogus trokšta, siekia laisvės, demokratijos, bažnyčia- priešingai. Kaip š.Korėjos diktatorius. Manyčiau, kad didžiausias progreso stabdys yra buvę prieš 1000 metų geri įstatymai. Pasaulis nuolat kinta, todėl įstatymai pasensta ir reikalauja atnaujinimo. Kuo toliau, tuo labiau katalikų bažnyčia praras savo tikinčiuosius, jei nesugebės keistis, taikytis prie realijų.( kaip mėgo sakyti AMB-būkime realistais). Matom, kad nežymūs pokyčiai vyksta ta kryptimi, bet labai vangiai. Gal bernardinai yra avangarde su gerb,Saulaičiu tremtyje.

152592. Noei (152569)-ramybė2009-03-02 21:15
"...pastarieji susiskaldę į tūkstančius sektų, o pas katalikus sektantizmas retas reiškinys." Apaštalų darbų 24 skyriuje parašyta apie apaštalą Paulių: "Mes nustatėme šį žmogų esant tarsi marą.....jis yra nazariečių sektos vadeiva". Taip įvertino Paulių fariziejai ir žydų kunigai. O Jėzus kaip žinome buvo nazarietis. Ar kas ne katalikas, tas sektantas? Ką Jūs laikote sektantu?

152594. melzejos su melioratoriais2009-03-02 21:29
nieko cia nepadarysi, kas uz kataliku sienos, tam tik i pragara. Turi tas popiezius raktus nuo dangaus. Bet jus galit nusipirkt indulgencija, kaip tik jos vel ieina i mada

152603. uuu2009-03-03 08:42
Žmogus trokšta, siekia laisvės, demokratijos, bažnyčia- priešingai. ne nu, o iš kur karai ir nusikaltimai, aš neabejoju, kad žmogus, tą pasakęs, yra už laisvę ir demokratiją, o apskritai? netikiu humanizmu niekaip, kas darosi pasaulyje, paleis koks demokratas bombą ir bus laisvė. Kaip š.Korėjos diktatorius o jau šitas diktatorius ne žmogus? žmogus apima ir diktatorius, ir kariautojus, ir okupantus, ir nusikaltėlius, ir visus, kurie pykčiui užėjus, nori duoti kitam į snukį, va taip yra

152604. uuu2009-03-03 08:42
čia buvo cc į 152590

152605. uuu2009-03-03 08:49
o dar, jei žmogus netiki, koks jam skirtumas, ar bažnyčia pritars oficialiai kokiam jo sprendimui ar ne, pagal viską turėtų visiškai dzin būti

152606. melžejoms su melioratoriais nuo am2009-03-03 08:57
puperku indulgencijas. urmu. gal galėtumėt, ponios ir ponai, nuolaidą - šiaip ar taip kaziukas artinasi?

152607. uuu2009-03-03 09:00
perparduotos indulgencijos ne tokios veiksmingos

152608. melžėjoms su melioratoriais vėl nuo am2009-03-03 09:05
bet kažko tai labai suabejojau jūsų pajėgumais. iš kur pas jus indulgencijos? gal kokį blatą (ar žinot kas tai per reiškinys?) turit prie šv. sosto?

152609. uuu2009-03-03 09:05
tiesiai gauna, per palydovinę transliaciją

152610. uuu nuo am2009-03-03 09:08
nieko baisaus - žinau, kaip sustiprinti veiksmingumą

152611. dar melžėjoms su santechnikais nuo am2009-03-03 09:11
ne puperku, o superku, bet turėtumėte suprasti

152612. uuu nuo am2009-03-03 09:20
o jau iš kur jūs žinote apie tuos palydovus? bendraujate su plebsu?

152613. uuu2009-03-03 09:21
ir su plebsu, ir su proletariatu, į mases einu

152620. myliu kaip mama jezaus reklama2009-03-03 10:36
Būti laimingais- klaida?.. gyventi be klaidų- netiesa? Religija kuriamas ir saugomas reikšmių transcendencijos pozityvumas..- todėl Jūs tikite tik dogmatiškai abstrahuotu superherojaus įvaizdžiu, kuris už jus nuveikia visus namų darbus. Tiesos pagonybė- pažinimo dinamika.

152621. uuu2009-03-03 10:39
o dabar paprastais žodžiais

152624. myliu kaip mama jezaus reklama2009-03-03 10:59
neabejotina, kad supaprastintame pasaulyje gyventi lengviau. gali su visais sventaisiais viename katile ir cepelinu issivirti(-:

152625. myliu kaip uošvis savo šunį2009-03-03 11:19
gyventi lengviau - liūdna? gyventi be liūdesio - blefas?

152626. Ramybei Noė2009-03-03 11:26
Ką aš laikau sektantu, ne taip įdomu. Šiaip čia labai sudėtinga tema, ir jei aš pasakysiu, kad kas nekatalikas, tas sektantas (atskalūnas, eretikas), jūs, aišku, pasišiaušite:)). Bet palaukite. Katalikybė tokia unikali, tokia visuotinė, tokia gili, kad katalikų yra apsčiai tarp, regis, visiškai nieko bendra su Bažnyčia neturinčių žmonių, o pačioje Katalikų Bažnyčios šerdyje gali būti daugybė sektantų. Aš tai dažnai mėgstu prisiminti ŠR žodžius (cituoju iš atminties) - „daugel ateis iš rytų ir vakarų ir atsisės už stalo drauge su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybes“. Apskritai, man regis, būti sektantu - tai būti n u s e k u s i a m paskui kitą, ne Dievo, autoritetą, užsidaryti siaurutėje terpėje ir pan. O toje vietoje (Apd 24,5) apie Paulių parašyta „nazariečių atskalos vadovas“, ne sektos. Nežinau, iš kokio vertimo cituojate. Šiaip šiais laikais sektos terminas labai apribotas, ir dažniau vartojamas „naujųjų religinių judėjimų“ apibrėžimas.

Rodoma versija 26 iš 28 
0:01:32 Dec 27, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba