Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-29 nr. 3021

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Sonata Paliulytė.
APIE LAIKĄ
31
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI SU LAUREATAIS 
• Literatūros ir tautosakos tyrinėtoją DONATĄ SAUKĄ kalbina VALENTINAS SVENTICKAS. 2004. X. 13.
EINANTIS IKI RIBŲ
1

ESĖ, PUBLICISTIKA 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
• BRUTALUS ABSURDAS1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
PASAULIS KAIP DIEVO ŽAISMĖ
• Renata Šerelytė.
DIEVO KANCELIARIJAI TRŪKSTA JAUSMŲ
1
• Mark C. Taylor.
KĄ IŠ TIESŲ TEIGĖ DERRIDA
• GERBIAMI POETAI!7
• SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ
• ŽVILGSNIS Į "ŽVILGSNIUS"
• PALIMPSESTAI
• SALOMĖJA NĖRIS14
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
JUVELYRIKA KAIP...
• Jurgita Ludavičienė.
PLENERO PĖDSAKAIS

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
NESKANIŲ PJESIŲ DEGUSTACIJA – IŠ KETURIŲ MĖGINUKŲ
11
• Rasa Paukštytė.
BE ĮŽVALGŲ
2
• Ridas Viskauskas.
LĖLININKAI GYVI ENTUZIAZMU?
6

MUZIKA 
• Aleksandra Pister.
MUZIKOS PRAMOGA "BANCHETTO MUSICALE" 2004 STILIUMI
3

PAVELDAS 
• Romualdas Budrys.
LIETUVAI PADOVANOTI TRYS PRIEŠKARIO DAILĖS KŪRINIAI
• Vydas Dolinskas.
GOBELENAI ATKURIAMIEMS VALDOVŲ RŪMAMS

MENO DIS/KURSE* 
• Julija Fomina.
MAISTO GAMYBOS WORKSHOW*: EKSPERIMENTINĖ VIRTUVĖ IR SOCIALINĖ SĄVEIKA
4

KINAS 
• VILNIAUS DOKUMENTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS1

POEZIJA 
• ROMAS DAUGIRDAS11

PROZA 
• Aleksandra Fomina.
GELEŽINKELIO DAINOS
2
• BLYNELIAI8

VERTIMAI 
• Charles Bukowski*.
PAŠTAS
5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• DIDYSIS BUKAS19

AKTYVIOS JUNGTYS 
• JIMIS TENORAS – KOSMINĖS MEILĖS PRISIPAŽINIMAI, GĖLĖS IR AŠTUNTO DEŠIMTMEČIO ELEKTRONIKA10

KULTŪRA 
• DŽIAZAS IR KULTŪROS POLITIKA

KRONIKA 
• ARTI TOLI6
• PRANEŠAME2
• LĖLIŲ TEATRO REŽISŪROS PAGRINDAI

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJA SIGNALIZUOJA1
 NE VIEN TIK RETRO

DE PROFUNDIS

NE VIEN TIK RETRO

[skaityti komentarus]

Apsileidimas

Einant Prezidento gatve ties Seimo rūmais jau kelinta diena jaučiamas neskanus kvapas verčiąs praeinant užsiimti nosį. Reikėtų atatinkamai įstaigai tuo susirūpinti ir tą nešvarumą pašalinti.

("Rytas", 1924m. sausio 8 d., Nr. 6, p. 3)

Rasti "kairumo" mikrobai: [Ne balandŽio 1-osios pokštas]

…Prof. A.H.Woster: [iš Sant – Francisko universiteto] jau seniai studijavo kai kuriuos žmonių psichologijos reiškinius ir pradėjo pastebėti, kad daugelis jo pacientų, kurių politinės pažiūros jam buvo žinomos, turėjo panašių ligos simptomų. Tie pastebėjimai privertė profesorių rimčiau susidomėti tuo reiškiniu ir jo padarytoji anketa davė puikiausius rezultatus. Pasirodė, kad visi "kairių" pažiūrų profesoriaus pacientai (laisvamaniai, socialistai), o taipogi karštuoliai ir triukšmadariai (iš žemesnio luomo) sirgo neurastenija, bendru nervų sistemos nusilpimu ir turėjo kai kurių psichinių – patologinių žymių. Konstatavęs patį faktą, prof. A.H.Woster nesiliovė tyręs tuos ypatingus jo pastebėtus reiškinius …Iš pat pradžių prof. Woster’ui jo tyrimai nesisekė. …laimingoji mintis paskatino jį daryti skilvio sulčių tyrimus. Čia irgi buvo rasti nenormalumo simptomai – ir pagaliau – rastas naujas "kairumo" mikrobas. Prof. Woster’o pranešimas Amerikos mokslininkų pasaulyje padarė didžiausią sensaciją. Ne mažiau paveikė jis ir į politines sferas, kurios tikisi, kad netrukus profesoriui Woster pasiseks surasti vaistus nuo tos baisiausios ligos, kuri yra kenksmingesnė už džiovą ir net sifilį, kadangi "daro pragaištingą įtaką visam žmonijos gyvenimui …ir atskiras valstybes paverčia tikrais bepročių namais."

("Rytas", 1926 m. balandžio 1 d., Nr. 74, p. 2)

* * *

Palaikai Joanno Kronštatiečio, šventiko neseniai mirusiojo, dabar esti pardavinėjami jojo garbintojų, taip vadinamų "ivanitų", labai brangiai. Nabašninko viršutinius rūbus ir baltinius uolūs jo pasekėjai sukarpė į didesnius ir mažesnius sklypelius ir pardavinėja; mažesnius po rublį, o kai už kuriuos didesnius gauna lig 200 rub. Labiausiai branginamos esą iškarpos nuo nugaros ir krūtinės.

("Vienybė", 1909 m. sausio 6 d., Nr. 1, p. 14)

* * *

Pirmadienį, balandžio 22 d., Dramos artistai stato nukentėjusiems nuo nederliaus komediją "Glušas".

("Lietuvos aidas", 1929 m. balandžio 20 d., Nr. 89, p. 5)

Šunakariai – budeliai, nuostolių darytojai

Miesto valdybos uždavinys – apvalyti miestą nuo šunų valkatų, piktų, nuo šunų pasiutėlių, nuo šunų rujos. Tam tikslui ji samdosi ypatingos garbės žmones, duodama jiems tą vieną instrukciją: "pasipelnykite, imkite bet kurį šunį be antsnukio". Miesto valdyba! Aš Tamstai moku iždą, mokėsiu ir pabaudą, kad drįsau į Rotušės Aikštę išeiti su kambariniu šuneliu be antsnukio. Bet jei mano Kaukas padvės mano akyse, užkankintas, be širdies sužalotas, aš Tamstai iškelsiu civilinį ieškinį 1200 litų nuostolio. O tuo tarpu rašaus giliai įžeistas savo pilietinėse teisėse, o ne apgintas. Kanauninkas Juozas Tumas, universiteto docentas.

("Lietuvos aidas", 1929 m. gegužės 2 d., Nr. 98, p. 4)

Apnuogino moteris ir suantspaudavę išvarė laukan

Antspaudas vartojamas patvirtinti dokumentus. Tiesa, kartą Lietuvoje antspaudus vartojo …lašiniams štampuoti. Patyrėme, kad šiomis dienomis tūli valdininkai valdiškus antspaudus panaudojo …moterų kūnams štampuoti. Keli vyrai, einą atsakingas pareigas, pasikvietę nakčiai patvirkėlių, jas nuogai išrengę ir valdiškais antspaudais įvairiose kūno dalyse suantspaudavę. Taip antspauduotas išstūmę gatvėn …

("Tempo", 1930 m. lapkričio 6 d., Nr. 16, p. 1)

Apie poetą Tysliavą ir kelis kart parduotąją ožką

…Tysliava, tiesa, kitaip pasielgė: jis taipgi du kartu paėmė honorarą už tuos pačius eilėraščius: [Pst.: "Nemuno rankose" spausdinami ir anksčiau išėjusių jo knygelių "Žaltvykslės" bei "Traukinys" eilėraščiai], tik ne iš artistės Rymaitės, bet…iš leidėjų. Maža to, dainuodamas prieš pora metų bene B.Buivydaitei, jis dabar tuos pačius eilėraščius aukoja O.Rymaitei. Taip daro provincijos kavalieriai, kurie visų savo panelių albomuose rašo vis tuos pačius žodžius. Antras perskyrimas tos naujos Tysliavos knygos yra pavadintas "Kelias eina". Eina kelias, tiesa, bet kažkaip keistai sutapdamas su istorija tos kelis kartus parduotosios ožkos …

("Rytas", 1924 m. gegužės 18 d., Nr. 112, p. 3)

Miesto sodas

1930 m. birželio 1 d. pravažiuojant apsistojo tarptautinis Indijos fakiras Rha – Chmu – Tho – Ali, kuris birželio 1 d. užmigo karste ir gulės iki birželio 7 d., kad publika galėtų matyti dieną ir naktį. Fakiras Rha – Chmu – Tho – Ali kviečia p.p. gydytojus dalyvauti prie uždarymo karsto. Karsto viršus stiklo, kad žmonės žinotų tikrai, kad fakiras ten guli. Fakirą atidarys š.m. birželio 7 d. 20 val. Įėjimo kaina iki birželio 7 d. 12 val. dienos vienas litas, po 12 val. birželio 7 d. iki atidarymo 2 litai. Kiekvienas bilietas galioja įeiti tik vieną kartą. Publikos prašo netriukšmauti prie karsto.

("Panevėžio balsas", 1930 m. birželio 5 d., Nr. 23, p. 4)

* * *

Prof. B.: [Pst.: E.Balogą] žino ir kai kurie Berlyne profesoriai, kuriems jis labai dažnai rašo ir vizitus daro. Vienas žymus Berlyno profesorius yra užklausęs lietuvių studentų Berlyne, kas per vienas yra tas prof. B. iš Kauno, kuris jam neduoda ramybės. Taip pat skundėsi vienas Friburgo universiteto profesorius, kuriam prof. B. nemažai įkyrėjo savo laiškais, visokiais sumanymais ir nuolatiniais siūlymais sueiti į kontaktą …Kaune minimas prof. B. yra žinomas kaip didelis originalas. Ypač daug galėtų apie jį papasakoti Kauno pašto valdininkės, kur jis dažnai lankosi ir flirtuoja, Conrado kavinė, į kurią jis ateina su savo termosu. Apie prof. B. būtų galima daug ir kitokių nuotykių papasakoti …

("Rytas", 1926 m. vasario 21 d., Nr. 42, p. 2–3)

Teisių fakulteto tarybai. To fakulteto Dekano: A.Janulaičio] pranešimas: [Pst.: Iš kaltinamosios medžiagos dėl Kauno universiteto profesoriaus E.Balogo elgesio su studentėmis]

…Kita moteris …taip papasakojo įvykį, kuris buvo taip pat 1922 metų rudenį, tame pat viešbutyje: [Pst.: "Metropolyje", kur gyveno E.Balogas], kur ji pateko taip pat mokinti lietuvių kalbos. Šiai moteriai prof. Baloga stačiai, kaip ji man tvirtino, pasiūlęs meilės santykius, žadėdamas, kad jai bus lengva išlaikyti koliokviumai ir kvotimai, jai nesutinkant…net išėmęs savo lyties organą ir poliucija su juo įvykusi. Moteriai pasisekę neliestai išeiti…Galop dar viena moteris papasakojo, kad pernai rudenį prof. Baloga užsikvietė ją knygyno pažiūrėti ir čia pasisodinęs sofoje, nes kėdės visai kambaryje nebuvo, bešnekindamas paėmė ją už kojos. Ji tuoj atsikėlusi ir išėjusi. Tik šita nepasakė, ar buvo užrakinęs duris prof. Baloga, o kitos tvirtino, kad įsileidęs į kambarį užsirakina ir raktą deda į kišenę…

1927.X.5 d.

(Mokslų akademijos bibliotekos rankraščių skyrius, F. 267, B. 2236: Sprendimą dėl E.Balogo išsiuntimo šioje byloje taip pat pasirašė Teisių fak. Dekanas A.Janulaitis)

Parengė ALVYDAS SURBLYS

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 3 iš 10 
23:46:16 Oct 31, 2010   
Oct 2009 Oct 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba