SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-10-27 nr. 728

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
 Vidas Poškus
Marginalai
77

Muzika 
• Vilma Rindzevičiūtė
Pianistų ansamblių varžytuvės
1
• Edmundas Gedgaudas
Debesų keliu didžiuoju
• Nora Petročenko
Be dviejų brūkšnių
2
• Skamba Mozarto muzika2
• KONCERTAI

Dailė 
• Ona Mažeikienė
Freiburgo dailės ir amatų mokykla
1
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Tarp Helsinkio ir Vilniaus
• Vaiva Grainytė
Neišnaudoti koziriai
• „Menų spaustuvėje“ – Beno Šarkos spektaklis1
• Jaunųjų dramaturgų seminaras „Rašanti karta“
• Alytaus teatro scenoje – Kafkos „Metamorfozė“
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Išėjusiems – išdavusiems ir ištikimiems
• Tarp Vėlinių ir Helovyno2
• Sušiuolaikinta metafora
• „Tindirindžio“ laureatai
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Kur link traukia kultūros garvežys?1

Miesto veidas 
• Liudvikas Jakimavičius
Mažųjų detalių katalogas
• Monika Krikštopaitytė
Tie, kurie kojomis neliečia žemės
4

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
Kaip nupiešti žuvį, arba Vaizdo evoliucija
12

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios1

Pirmasis

Marginalai

„Savi subjektai“ versus „Saviobjektai“, arba Jaunųjų menas

Vidas Poškus

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gintarė Lučiūnaitė. „Pirštinės“. 2003 m.


Zombiai atrieda, atidunda...
Iš grupės „Antis“ dainos

Iš karto prisipažinsiu, kad nesu sumanymo „Savi subjektai“ atsiradimo ir plėtojimo iniciatorius ar kuratorius, o tik vienas šio projekto narių bei atstovų. O ir projekto priešistorė iki banalumo paprasta. Dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centrui paskelbus, kad visi jaunieji menininkai kviečiami teikti pasiūlymus naujausioms tendencijoms Lietuvos mene skirtai parodai, atsirado tokių asmenų, kurie iš anksto žinojo, kad nebus pakviesti į tą renginį. A priori su marginalų statusu save susieję menininkai rengėsi pateikti iki galo neišplėtotą alternatyvą (kiek žinau, tai turėjo būti kažkam dedikuoti laidotuvių vainikai ir kaip muzikinis fonas skambančios gedulingos giesmės), turėjusią demaskuoti begėdiškas vienos institucijos pretenzijas į viso Lietuvos meno atstovavimą. Tačiau, kaip dažnai atsitinka, likimas iškrėtė pokštą, ir būsimieji oponentai buvo pakviesti dalyvauti minėtame renginyje. Nuriję aitrų džiaugsmo gumulą, jie nepasididžiavo ir sutiko. Atrodė, kad reikalas savaime išsikvėps, tačiau atsirado keli nepatenkintieji (vienas jų buvo ir šių eilučių autorius), ir bandymas kažką padaryti atgijo su nauja jėga. Radvilų rūmuose atsidarius „Saviobjektų“ parodai, po gero mėnesio kitoje erdvėje – Šv. Jono galerijos rūsiuose (kaip ir dera undegroundui!) savo parodą surengė nepriimtieji į „saloną“. Koncepcijoje buvo nurodyta, kad iš „apačios“, spontaniškai atsiradęs sumanymas „Savi subjektai“ nuo savo „įkvėpėjo“ programiškai skiriasi nehierarchizuotu pobūdžiu (nors demokratiškas pozicijas deklaravo ir „Saviobjektų“ kuratorės). Teigta, kad leitmotyvu pasirinktas sąvokų junginys savi subjektai turi išreikšti asmeniniais – draugystės ar pažinčių – ryšiais susijusių, aplinką analizuojančių menininkų terpę. Potencialiais parodos kuratoriais buvo pripažinti visi aktyviai šioje aplinkoje veikę nariai, jų draugai, bičiuliai ir šeimos nariai. Iš principo galima sakyti, kad šis sumanymas yra natūrali kito, jau kelerius metus egzistuojančio projekto – „Mano šeima – mafija“ – tęsinys. Menininkai neišreiškė ypatingo noro atstovauti visai jaunajai Lietuvos dailei, kelti revoliucijų ar kardinaliai pakeisti esamos situacijos. Aišku, vienas iš parodos tikslų yra pademonstruoti, kad Lietuvoje egzistuoja begalė meno ar saviraiškos formų ir jokia institucija ar asmuo negali pretenduoti į reprezentacijos monopolį. Alternatyvus (bet jokiu būdu ne revanšistinis) projektas suvoktas kaip žaidimas, kurio žaidėjai yra patys menininkai, o ne kokios nors kitos išorinės (ne)suinteresuotos jėgos.

Lygindamas „Saviobjektų“ ir „Savų subjektų“ parodas negalėčiau tarp jų dėti lygybės ženklo. Tačiau nedrįsčiau sakyti, kad viena yra geresnė, pranašesnė, o kita – blogesnė, menkesnė. Tiesa, „Saviobjektų“ parodoje dominuoja videoinstaliacijos ir projekcijos, su virtualiu erdvės bei laiko traktavimu susiję artefaktai, čia daugiau muzikos ir garso. Galbūt labiausiai įstrigo L. Garbštienės videoinstaliacija „Trise“, kurioje į vieną neišraizgomą prasmių ir užuominų kamuolį yra susipynusios komunikacinių trūkių, bjaurumo ir siaubo filmų estetikos reikšmės, kultūrinę (pasitelkus klasikinės muzikos pirmavaizdį) bei subkultūrinę (cituojant holivudinius trilerius) patirtį analizuojantys I. Krunglevičiaus videodarbai („Nachtmusic“ ir „Pirmadienio filmas“). „Savuose subjektuose“ daugiau įvairiausių rankdarbių, kur svarbesnis rankų prisilietimas. Daugiau dėmesio skirta savam ir svetimam kūnui. Čia nepralenkiamas buvo rubensiškų formų ir atlapaširdiškai beikoniškos fizionomijos J. Kazakevičiūtės zuikutis („Marionetė“). Šalia jo galima paminėti G. Lučiūnaitės, L. Zavadskės, A. Černiūtės, M. Jurėno, M. Tendziagolskio, S. Dūdos ir daugelio kitų siuvimus, siuvinėjimus, klijavimus, mūrijimus, pynimus ir panašiai. Tūlas pilietis galbūt drįstų pareikšti, kad tai kur kas anachronistiškiau ir netgi pateisintų didžiosios pretendentų dalies nepatekimą į „Saviobjektus“. Nežinau. Turbūt daug kas priklauso nuo pateikimo. Tad antruoju atveju namudinę gamybą siečiau su sąmoningai pasirinktu alternatyvos pastangomis, pankiška d.i.y. ar arte povera judėjimui artima ideologija.

Grįždamas prie abiejų parodų lyginimo manyčiau, kad nukentėta abiem atvejais. Ir vienur, ir kitur (vienu atveju dėl objektyvių, kitu – dėl subjektyvių aplinkybių) pateiktas vienpusiškas vaizdas. Abi ekspozicijas sudėjus į vieną vaizdas būtų tikrai įdomesnis. Juolab kad kuratorės buvo užsibrėžusios atskleisti jį, o ne atskirus šiuolaikinio meno proceso aspektus. Kita vertus, nevertinčiau neigiamai ir abiejų parodų „broko“. Galbūt kai kurie autoriai pasirodė blogiau, silpniau, net iššoko iš bendro konteksto, tačiau visavertis meninis procesas, kuriam būdingas atvirumas ir polinkis į naujų išraiškos būdų paieškas, neišvengia tam tikrų nuosmukių. Bandymai juos maskuoti reiškia nenorą atskleisti tikrą situaciją.

Ieškodamas daugiau panašumų (juk abiejuose dalyvauja panašaus amžiaus žmonės – nors ir man, ir daugeliui kolegų yra svetimas susisaistymas su tokiu dirbtiniu, sugalvotu ir sunkiai paaiškinamu dalyku kaip „karta“), pasakyčiau, kad abi parodas jungia ironija, kaip viena svarbiausių estetinių kategorijų. Daugelis dalykų tiesiog yra sumodeliuota ant konceptualiai pateikto pantagriueliško juoko pagrindo. Dominuoja šaipymasis iš žmonių tarpusavio santykių, socialinio ir kultūrinio nesusikalbėjimo. Bet tai nėra vien šios kartos požymis, o visos mūsų postmodernios visuomenės mentaliteto skiriamasis bruožas.

Nustatyti esminius jaunosios menininkų kartos požymius ir strategijas yra neįmanomas, sizifiškų pastangų reikalaujantis uždavinys. Gal tiksliau būtų kalbėti apie daugybės ideologijų ir pasaulėžiūrų koegzistavimą. Kita vertus, daugiakultūriškumas yra toks pat universalus, kaip ir ironija, todėl keblu pripažinti jį būdingu kažkokiai amžiaus grupei ar net socialinei kategorijai. Galima sakyti, kad aptariamoji karta pernelyg nesiskiria nuo ankstesnių, arba pripažinti, kad dabartiniai jaunieji menininkai yra pernelyg paslankūs, prisiderinantys prie aplinkybių, tikri „chameleonai“, ir šią savybę laikyti jų skiriamuoju bruožu. Bet apskritai jokio ideologinio ar net asmeninio antagonizmo tarp abiejų stovyklų menininkų nėra, daugelis jų yra bendramoksliai, pažįstami ir net bičiuliai.

Sprendžiant iš „Saviobjektų“ kuratorių pasisakymų, bent joms pačioms ypač aktualus yra „Emisijai“ ir „Saviobjektams“ atstovaujančių menininkų, neva skirtingų kartų žmonių, santykio klausimas. Išankstinėje koncepcijoje tvirtinta, kad po „Emisijos“ pradėję reikštis autoriai atstovauja jei ne kitai pasaulėžiūrai, tai visai kitokiems reprezentacijos būdams ir metodams. Didžiausias paradoksas yra tas, kad norom ar nenorom „Saviobjektų“ atstovai niekuo nesiskiria nuo savo pirmtakų. Manytina, kad tai yra ne jų, o kuratorių, neretai susijusių su „Emisijos“ menininkų veikla, nuopelnas. Bendras abiejų menininkų grupių bruožas – susisaistymas su atskiromis institucijomis. Tai lemia ne vien institucijos, joms atstovaujantys kuratoriai, bet ir savanoriškai kokios nors kontoros darbuotojais tampantys menininkai. „Saviobjektų“ kuratorių siekis susaistyti savo objektus su savo institucija ir savo įsivaizduojamomis vizijomis niekuo nesiskiria nuo ankstesnės praktikos. LDM ŠMIC darbuotojai tiesiog nerangiai bando replikuoti kolegų iš ŠMC ar net savo pačių darbą. Tad šiuo požiūriu įžiūrėti „Saviobjektų“ unikalumą būtų netikslu. Jaunieji menininkai unikalūs ne dėl to. Jiems būdingas ne paklusimas galios mechanizmus įkūnijančių atskirų institucijų ar joms atstovaujančių kuratorių diktatui, o ironiška esamos situacijos dekonstrukcija, žaidybinis normomis, klišėmis ir stereotipais virtusių socialinių, kultūrinių santykių traktavimas.

iliustracija
Marius Zavadskis. Parodos „Savi subjektai“ plakatas

Simptomiška, kad ir atskirų „Savų subjektų“ autorių darbai grynai formaliai yra artimi ankstesnių metų artefaktams. Antai J. Kazakevičiūtės zuikis primena D. Basčio sutvėrimą, G. Lučiūnaitės prijuostės – analogiškus E. Rakauskaitės dirbinius. Tačiau menininkai kuria kitą kontekstą. Iš jo jie bando eliminuoti institucijas. Tiksliau – susimuliuotą simbiozinį menininko ir galios bei prievartos mechanizmų kolaboravimą. Dar konkrečiau – vienpusę eksploataciją. Tad net ir tai, kad „Savų subjektų“ paroda veikia po saugiu Lietuvos dailininkų sąjungos stogu, tėra keisto atsitiktinumo, iš dalies atskleidžiančio ir realią situaciją, rezultatas. Šiuo atveju menininkai, priešingai „Saviobjektams“, niekuo neįsipareigojo jokiai institucijai ar jai atstovaujančiam kuratoriui (dauguma sumanymo dalyvių nėra ir net neketina tapti šios ar kitos organizacijos nariais). Galbūt didžiausias įsipareigojimas buvo tas, kad parodos išvakarėse menininkai surengė „subotniką“ ir išsikuopė ekspozicijai panaudotus rūsius.

Dar praplėskime jau minėtų marginalų klausimą. „Saviobjektų“ kuratorėms iš savo dėmesio lauko išbraukus ne vieną šiuo metu aktyviai pasirodantį menininką, jiems a priori (vadovaujantis elementariais logikos dėsniais būtent taip reikia suprasti) buvo suteiktas toks, o ne kitoks rangas. Visiems pretendavusiems patekti į renginį buvo išaiškinta, kad čia bus pristatoma naujausia lietuvių menininkų generacija. Tad likę už borto turėjo būti tam netinkami dėl kūrybinės potencijos, menkų darbo rezultatų arba garbaus amžiaus.

Dabartinėje lietuvių kalboje terminas marginalai nereiškia nieko. Taip yra dėl labai paprastos priežasties – šis svetimos kilmės žodis kalbos žinovų laikomas nevartotina svetimybe. Vien dėl to savo aptariamus objektus – atstumtus, paniekintus menininkus – norėtųsi apibrėžti šia, o ne kita sąvoka. Dalis jų lygiai taip pat sėkmingai ignoruojami (gal ir ne veltui) specialistų (kritikų bei kolegų) ir net plačiosios visuomenės. Bet toks apibūdinimas tinka nedaugeliui. O dauguma yra ambicingi, galvojantys apie ateitį ir įsižeistų dėl tokios terminologijos, todėl visokeriopai purtytųsi jiems klijuojamos marginalų etiketės. A. Jonkutę, D. Noreiką, A. Bagdžiūnaitę, K. Gaitanži ir ypač skulptorių „legioną“ (M. Martišius, M. Tendziagolskis, M. Zavadskis) sunku priskirti marginalų, pradedančiųjų ar kokiai nors kitai panašiais epitetais apibrėžtai terpei. Jų gimimo datos neleistų priskirti jų ir senukų kategorijai.

Dar kelios pastabos dėl jaunųjų menininkų kartos sampratos ir naujosios generacijos (bet ne vien jos) santykio su įvairiomis institucijomis bei kuratoriais. „Saviobjektų“ kuratorių teigimu, šioje parodoje turėjo būti pristatoma naujoji, ankstesnę lietuviškąjį šiuolaikinį meną esą reprezentavusią „Emisijos“ kartą pakeitusi generacija. Pagirtinas būtų jaunųjų entuziastų noras tiesiogiai sudalyvauti meniniame procese, atstovauti naujausioms strategijoms ir taktikoms. Vis dėlto pats įvykis norom ar nenorom priminė asmeninę patirtį – studijas Vilniaus dailės akademijoje ir joje dar nuo sovietmečio laikų vykusias, panašiais tikslais pasižymėjusias akcijas, t.y. Studentų meno dienas (SMD). Jų metu dažniau būdavo orientuojamasi ne į savirealizaciją ar kitus toliau siekiančius tikslus, o paskutinę renginio dieną atvykstančios ir prizus dalijančios komisijos norus bei skonius. Taip ir į „Saviobjektus“ priimti ir atmesti menininkai tapo vienos institucijos atstovų įkaitais ar tiesiog žaisliukais. Įdomu, kad iš beveik septyniasdešimties paraiškas pateikusių autorių buvo atmesti beveik du trečdaliai. Teisintasi fizinės erdvės trūkumu. Turbūt nė vienam argumentuotai nepasakyta, kad „Jūsų darbas neatitiko mūsų koncepcijos arba Jūsų amžius bei patirtis neleidžia priskirti Jūsų jaunųjų menininkų kategorijai“. Projekto kuratorės pačios pavartojo ypač taiklią šiai situacijai apibūdinti objekto sąvoką. Menininkai eilinį kartą tapo kuratorių objektais. Tokiu būdu jie ir atspindėjo realią esamą padėtį Lietuvoje. Meninis procesas čia praradęs (o gal niekada ir neturėjo) demokratiško polilogo statusą, tapęs ne organišku vyksmu su savais atradimais ir klaidomis, o tam tikros žmonių grupės simuliakru. Iš regos lauko eliminuoti visi ar dauguma jų susiformuotos nuomonės neatitinkantys objektai. Norisi klausti – o kodėl jie turi tapti kažkieno objektais, kodėl jie negali būti visaverčiai funkcionuojantys subjektai? (Šis retorinis klausimas atsako, kodėl atmestieji menininkai savo akciją apibrėžė subjektų kategorija.) Pats projekto „Saviobjektai“ rengimas buvo pagrįstas senąja sovietinių meno organizacijų tvarka paremtais principais – ne menininkų ir kuratorių kolaboravimu, o vienpusišku su galios mechanizmais susijusios visuomenės grupės diktatu.

Ši idėja nėra nei nauja, nei originali. Posovietinėje erdvėje ypač aktuali ir skausminga yra kuratorių dominavimo ir jų susitapatinimo su galios mechanizmais idėja. Galima prisiminti ne taip jau seniai vykusį institucinį karą tarp ŠMC ir LDS, kurio metu vieni kitus kaltino būtent šia „nuodėme“. Pastarąjį diskursą lėmė vienos įstaigos vadovybės nepasitenkinimas kitų vykdoma politika. Atrodytų, kad vieni asmenys piktinosi nedemokratiškais kitų polinkiais ir pateikė kardinaliai priešingą – bendradarbiavimo ir liberalizmo dvasios paveiktą programą. Tačiau žvelgiant iš šono akivaizdu, kad tas konfliktas kilo dėl su materialiais ištekliais susijusių motyvų ir abipusio noro dominuoti viešojoje erdvėje. Lietuvos kultūrinei situacijai būdingi nuolatiniai provincialūs kivirčai, intrigos, o ne vaisinga konkurencija tarp įvairių institucijų – muziejų, galerijų, žiniasklaidos. Kuratorių veiksnys dabartiniuose meno procesuose yra neišvengiamas ir netgi vienas pagrindinių (ypač kalbant apie veikimo strategijų ir judėjimo trajektorijų numatymą), tad jų vaidmens nuneigti neįmanoma. Tačiau institucijoms, ypač valstybinėms, atstovaujantys kuratoriai yra absoliutus nonsensas ir anachronizmas, sovietinių menininkų organizacijų ir totalitarinių struktūrų reliktas. Žiauriausia tai, kad „Saviobjektų“ kataloge viena menotyrininkė apie visas ŠMC rengtas jaunųjų parodas („Paralelines progresijas“, „Entuziastus“ etc.), o ir šią, kalba būtent kaip apie demokratinės veikos rezultatą.

Tad šiuo atveju kai kurių, į marginalų bei revanšistų padėtį per prievartą nustumtų, tačiau su tuo nesusitaikiusių jaunųjų menininkų programišką lygybės deklaravimą (šį fenomeną reikėtų suprasti ne tiesmukai), žaidybiškumą (kad ir koks universalus jis būtų), ypač siekį nesusieti savęs su jokiais galios mechanizmais ir juos įkūnijančiomis institucijomis laikyčiau vienu ryškiausių ir progresyviausių jaunosios menininkų kartos bruožu. O visa kita tėra tik skonio reikalas.

Vidas Poškus

 

Skaitytojų vertinimai


8774. Siūlas2006-10-30 13:14
Och, perskaiciau siaip ne taip, nors momentais persokdavau pastraipa- prisipazinsiu. Buvau toje savu objektu parodoje, sitoj dar nebuvau,- bet man viskas susimaise. Man reikia atostogu :)

8781. atas rebiata!2006-10-30 21:09
kox daktaras chia ge vara is undegraunda taip? a ne sprogs marginalines manufakturos pompyte konjunkturines kakas universaliniu spydu bevarinejant?

8782. sekmes2006-10-30 21:23
labai teisingi pastebejimai. tikrai, tokios kaip si iniciatyvos tikrai po truputi gali pakeisti padeti.ir ne katalogai (uz instituciju pinigus isleisti) svarbu..

8783. kas reikia2006-10-30 22:52
gerb Poskau, nu lazda tikrai perlenkta. nu tikrai. ir nereik cia supriesinti, nes jau patys savaime abieju parodu dalyviai tapo kaip ir supriesinti ir tavo sudelioti i lentynas. o tikrai viskas ne taip. negerai perlenkti, nes sitie tekstai isliks istorijai. negerai. velniskai persudyta. o apie savo zmona rasyt tai isvis... ji tikrai nera "ta" karta, tai kam ja .....turit savo seimyninius plenerus ir turekit, bet vien del to daryti alternatyvias parodas juokinga. abejoju, ar i saviobjektus rase paraiska ir t,t,t vienu zodziu

8786. Personazas Nr.212006-10-31 08:45
Gerbiamasis rasytojau - 8783 (kas reikia), jus savo komentare pavartojote 83 zodzius. Taciau savo komentaro pabaigoje drasiai teigiate - "vienu zodziu"...

8788. kiskis p2006-10-31 09:52
perskaiciau dvi paskutines pastraipas ir parasa Vidas Poskus. pabandziau dar viena pastraipa pries bet neiveikiau. apie ka jus snekate? apie kazkokias institucijas, intrigas, dominavima. kaip kokie seni bezdalai. mena reikia daryti, supuves jaunime.

8789. AICA nare2006-10-31 10:25
kas jus moke Lietuvos dailes istorijos, gerbiamasis? Pasakykit man nors viena lietuviu kuratoriu is sovietmecio. kuratoryste kaip reiskinys Lietuvoje atsirado po Nepriklausomybes.

8790. to 87822006-10-31 10:29
kuo daugiau parodu, tuo geriau visiems. Visos iniciatyvos geros. O kur ir kas organizuos nepatekusiuju i "Savi subjektus" paroda?

8791. kiskis p - aica narei (idomu kas tokia)2006-10-31 10:54
pasakysiu jums kuratoriu is sovietmecio: lionginas sepetys.

8792. aica narei2006-10-31 13:04
pasakau viena pavarde- grazina kliaugiene, ir a.a. dare, kuravo, nors tokio zodzio nebuvo, bet jie dare,, aha

8793. kiskis p2006-10-31 13:48
nesakyk, zmogau, sepetys buvo vienintelis ir geriausias. kliaugiene buvo meno kritike ir taskas. dar apie jaunimelio ambicijas ir savigarba, ir apie kuratores (gal net aicos nares?) savigarba irgi. eksponuoti kursinius darbus - zemas lygis, savigarbos neturejimas. rodyti nesavarankiskus darbus, klausykit. bet tie kursiniai ir yra geriausi. vadinas, destytojas pats geriausias kuratorius siuo atveju.

8794. fghcftyh2006-10-31 15:09
kiski, taip. jus teisus

8795. kiskiui p2006-10-31 15:37
Lionginas Sepetys buvo kulturos ministras. jauti skirtuma. aiskiai nesupranti ka kokios reiskia savokos. Siulau pasiskaityti AICOS isleistas knygutes (lietuviu kalba, tokios baltu virseliu, plonos, nedideles). savisvietai tikrai pravers. iki siol maniau, kad Poskaus stiliaus retorika budinga tik arsiausiems LDSo atstovams (zr. 1993-2005 m. lietuviska periodika LDS "diskusijas" apie SMC veikla), bet matosi ir daliai jaunuomenes labai sava. O a.a. Grazina Kliaugiene buvo puiki kritike, kol jos nepasiglemze viena liga.

8796. kiskis p2006-10-31 15:59
bandziau pasmaikstauti apie sepecio kuratoryste bet aiskiai ne tuo adresu tai einu sau it muse kandes. knygeliu neskaitysiu, nors lietuviskai moku ir balta spalva atpazistu. bet vistiek aciu uz rupesti.

8797. kiskis p2006-10-31 16:01
kai turesit upo papasakokit dar apie kliaugiene ir dar apie ka nors. gal ir as jums papasakosiu.

8798. njoa2006-10-31 16:06
gerb Kiski, taip suprantu viska, ka jus turit omeny del sepecio ir poskaus, taip, pritariu, kita vertus, suprantu, kad kai organizuoji paroda - o gerai, kad jis prisipazista i ja pats buves pasauktas, o ne iniciatorius, taigi, kai rasau apie savo draugu paroda, sunku susilaikyt nuo uzastrinimu, zinot gi, kaip buna, kai tekstas tave pagauna ir nunesa, raides pradeda valdyti ir retorika islenda.. tik labai gaila, kad issilavinimo pradai pralaimi, ir labai jau labai perspaustas sitas textas. dar siulau poskui persiskaityt kas yra marginalai, ir nepadaryt abieju parodu dalyviu priesais)

8800. kiskis p2006-10-31 16:26
gal ir buna kad pagauna ir nunesa, manes sitas tekstas nepagavo ir nenunese. ne is blogos valios, neperskaiciau nes neturiu kada. sunkiai iveikiamas ir neidomu man. ir taip cia perdaug laiko sugaistu. "nepadaryt abieju parodu dalyviu priesais": koks skirtumas priesai ne priesai. tegu daro kiekvienas savo, koks kieno reiklas. kas cia per draugiskumai ir kolektyvizmas kazkoks nesveikas. ir pamanykit, paroda. pliumpt, biski ratilu ir neber. prieme neprieme. padarysi geriau, broli, ir tave pakvies ir priims issestom rankom. ka veiks kuratoriai be geru menininku.

8801. )))2006-10-31 16:29
joa, bet jei ilgiau pagalvotum, tai prisimintumet, kad dabar be kuratoriu parodu nebebuna, ot)

8802. kiskis p2006-10-31 16:34
tai padarykit be kuratoriu ir bus. jezau, kokie veplos.

8803. 7892006-10-31 16:44
gerb kiski, gal kavos?

8804. kiskis p2006-10-31 16:53
ne aciu, jau pasitaisiau kakavos. kava geriu rytais. o jus?

8805. 8892006-10-31 17:00
as geriu, kai noriu) kava - balta ir airiska). as jau irgi ka tik isgeriau. skanaus* kakava man yra skaniausias gerimas pasaulyje.

8806. 88882006-10-31 17:04
ka veiks kuratoriai be geru menininku - tobulai pasakyta!!!

8807. Nr. 262006-10-31 17:07
jei kam kas nepatinka, tiesiog darykit geresnes parodas, o ne skuskites, kad jus kuratoriai ar dar kas ten nuskriaude

8808. kiskis p2006-10-31 17:10
kokia yra airiska kava?

8809. 8882006-10-31 17:13
airiska kava yra su geru viskiu, kava, ir grietinele plakta, pilamai grazias stiklines alia taures, todel) ji gera)

8810. kiskis p2006-10-31 17:18
ai ne, perdaug terliones. megstu balta su cukrum is didelio puodelio.

8811. 8882006-10-31 17:21
oj nia, cia riek vakarelio, kai kas nors ta ruosia gera pusvalandi ir vaisina) kavinese ne tas, nors irgi skanu megstu balta su cukrum is didelio puodelio ir su parukymais

8812. kiskis p2006-10-31 17:51
be parukymu.

8813. 85492006-10-31 18:04
ok, parukom ir skirstomes, iki, Kiski.

8814. Siūlas2006-10-31 20:04
dar norejau paklausti Kiskio, ar skaitei si straipsni kaip vyras ar kaip moteris? Suintrigavai su ta kava ir cigaretem;)

8815. Siūlas kiskiui p2006-10-31 20:08
Nes kartais dediesi vyru. kartais moterimi???;)))

8816. kiskis p liului2006-10-31 20:12
mano kava be cigareciu. kartais deduosi moterim o kartais kiskiu. taip ir skaiciau ta straipsni, tiksliau neskaiciau jo. kaip moteris ir kaip miskis. oi kiskis.

8817. k2006-10-31 20:41
siului.

8818. Siūlas2006-10-31 21:03
Kiski, kaip suprantu gerokai ikaususi esi?;) Ir dar - tai kam rasineji po siuo straipsniu, jei neskaitei?:)))))))))))) tai gi rasinek po tuo, kuri perskaitei:))) tikra kiskieniene:))))

8819. kiskis p2006-10-31 21:31
ai, tu mane kiaurai permatai.

8820. Trys šimtai dešimt 2006-11-01 09:47
Na, tekstas gal ir nieko, bet paroda tai nekokia gavosi. Darbeliai nepadaryti, blogai iseksponuoti. Iniciatyva ir alternatyva - gerai, bet reikejo labiau pasistengti! Kitas dalykas - kam kalbeti is aukos pozicijos ir matyti save tik "Saviobjektu" atzvilgiu - tarsi tai butu kazkokia vienintele esmine tiesa. Pagaliau, "Savu subjektu" autoriai - visai ne jokie marginalai, o gerai zinomi ir daug kur dalyvaujantys - pvz. Zavadzkis. Mano nuomone, reikejo daryti siaip gera paroda, visai nesiremiant i "Saviobjektus", arba tada specialiai kurti "Saviobjektu" komentarus - paziureti i situacija konceptualiai. Dabar gavosi nei sis, nei tas. O siaip bet kokios alternatyvos visiems tik i nauda.

8821. to trys simtai desimt2006-11-01 11:38
va, idomu, eisiu paziureti, parodos ! EISIU! bet parasykite kas labiausiai patiko ir kas maziausiai. tada kai paziuresiu- parasysiu ir as. Ypac noriu kiskiui papasakoti ka maciau, nes tik prie kompo sedi. va ryt ir nueisiu.

8822. Trys šimtai dešimt 2006-11-01 13:09
Mulina, pvz., gali geriau. Tokiais darbeliais tik save kompromituoja. Poskaus visai neblogi piesiniai, tik kodel taip iseksponuoti? Jie turi sasaju su fotografija, kinu, reportazu - laikinemis strukturomis, o sudelioti kaip paptastos buitines sceneles. Apskritai ekkspozicija studentiska, nekruopsti. Darbai sugrusti. Tie is skuduru daikteliai visai nieko, bet ju aiskiai per daug. Reikejo atsirinkti ir pagalvoti, kaip isdestyti. O rusyje kabantys zali piesiniai / tapiniai atrodo kaip gobelenai - nes prastai apsvieti ir viens ant kito metantys seseli. Cia tas erdviskumas visiskai nepasiteisina - net del vietos stokos. Cerniutes seseliai atrodo vaikiskai - truksta konceptualumo. Jei nera geros idejos, reikejo per forma "paimt". Na, bet grazu, kad rusys sutvarkytas ir kruopsciai isvalytas - bent cia pastangu ideta:)

8824. artist :-) 2006-11-01 18:40
I am really impressed with this article!People who do not feel hidden humour are guilty themselves... Both displays enriches our lives! Lithuania should be proud of this art critic.

8825. kiskis p2006-11-01 19:45
jeigu kas nors dar bruksteletu rusiskai, buciau itikintas.

8826. 88892006-11-02 09:07
textas- nekox, nu , tarkim, normalus. tema- kvaila. marginalumo savoka naudojama neveitoje. priesinimai -kvaili. darbai - vidutiniski. test? ) geriau ajnu kavos su kiskis pishkis)

8827. To 88892006-11-02 09:27
na si ryta kruopsciai perskaiciau ir as, tas vietas , kurias buvau praleides. Matydamas toki plakata ir ta pavadinima "marginalai"- pradedu manyti, kad jauneliai cia durniuoja, o mes islinde is savo UAB rimtai bandome isikirsti. jei tik turesiu laiko, siandien uzleksiu i ta glerija ir papsakosiu visiems, ka maciau, prisesiu prie jusu kiskiu stalelio- kavos gurkstelsiu. Siulas

8828. 88892006-11-02 13:23
Gerb Siulai, butent) pakomentuokite)

8829. kiskis p2006-11-02 13:53
kartais norisi svaistytis savokomis, naudoti kaip tau patogu. "marginalai". is tiesu kokie jie marginalai? baige aukstaji moksla, tendziagolskis net aspirantura, a ne? pakrastiniai atseit. tragedija - neprieme neatsirinko. vai vai.

8830. vilkas2006-11-02 14:33
bijai vilko neik i miska.

8831. taip ir toliau2006-11-02 14:48
sėkmės visiems dalyviams. man pasirodė, kad jie kaip tik neverkšlena, o patys kažką daro. o ne laukia, kol kokia "miela" kuratorė kur nors pasrbės. parodoj buvau, ne viskaas patiko, bet buvo visai nieko darbų. o aie savus objektus, kur Radvilų rūmuos galėčiau teigti, kad nieko jos savo lygiu nesiskiria, ten buvo tik keli stiprūs darbai. Sėkmės visiems menininkams. (o kavos tai nepadauginkit- 40 puodelių- mirtina dozė. lietuvos elitas verks praradęs tokius talentus.........

8832. 31232006-11-02 15:23
nu sudalyvavau as toj saviobjektai parodoj. nu ir ka?

8833. kiskis p2006-11-02 15:27
sveikinu.

8835. Siūlas2006-11-02 15:50
Stai ir as:) Kiski, virk man kava;) pasakosiu tau ka maciau;) Vidury galerijos maciau tave , kiski, nuogyt nuoguteli, beklupanti:)tai mane ir prajuokino, kad kiskis p eksponuojamas galerijoje.Ir dar tokioj apgailetinoj buklej. O rusiu erdves ispudingos, baltos veliavos mano plike gloste. V.Poskaus piesiniai .., kas del iseksponavimo- neismanau, bet pati tema-medaus menesio- juokinga, jei pats galeciau sugrizti i savo medaus menesi- tai tik su sautuvu grizciau.

8836. komentatorius :-) 2006-11-02 16:01
kiskio medaus menesio???ar poskaus?

8837. kiskis p2006-11-02 16:13
siūlo medaus menesi, kaip supratau. kuom gi taip nenuskilo tau medaus menuo?

8838. Siūlas2006-11-02 16:22
o tau ka, nuskilo? beje, kur kava;) ?

8839. kiskis p2006-11-02 16:28
tik tau prispipazinsiu kad buvo visasi neblogai: per savo mm mes montavome nauja spinta rytu vokieciu gamybos. sunkus darbas bet kurybingas. negerk kavos po keturiu, nemiegosi.

8840. Siūlas2006-11-02 16:38
Buvo gerai, bet geriau nebutu buve, - kava geriu bet kada, O parodas abi maciau, ju nei palyginsi nei ka:) Visai dvi skirtingos parodos. Tiek vienoje, tiek kitoje maciau kuriniu kurie man patiko. Tik siaip gal truksta vieno dirigento, kad pamojuotu savo lazdele- kuratoriaus:))) savi subjektuose.

8841. 123 :-( 2006-11-02 16:48
Niu nerealiai Poskus pavare. Cia tikrai daug humoro ir ironijos. O siaip manau kad reikai juoktis is visos komiskos lietuvos jaunojo siuolaikinio meno situacijos bei is skandadlu, smulkmeniskumo, ir giminystes rysiu stiprumo. Tikrai apmaudu ziureti i visa tai, ypac jei esi toli nuo Lietuvos.

8842. kiskis p2006-11-02 17:33
o ten toli nuo lietuvos tai viskas tobula, viskas pagal taisykles, eiliskuma ir gabumus. kaip ten gerai, nerialiai.

8843. 1232006-11-02 18:00
kiski, nu bent giminystes rysiai ne taip akivaizdziai matosi, kaip musu "tobuloje" Lietuveleje, kur pazystamas ant pazistamo ir dar koks giminaitis salia. Bei tvarkos tai tikrai daugiau.

8844. Siūlas2006-11-02 18:14
kiskiene, virk kava, ir ryt zygiuok i Medaliu galerija saves pasiziureti:)))))

8845. kava kava gera kava2006-11-02 21:20
Apie kokį meną čia visi bando aiškintis? Ko gero, vis dėlto, daktaras Poškus analizuoja politinio modelio struktūrą- mafija subordinuojasi i instituciją arba atvirkščiai. Atrodo pataikė gan tiksliai, tik plakatas kažkodėl nurodo į kairuolišką poziciją- "Menas priklauso liaudžiai!". Tačiau, aplamai, ironijos tame mažoka, paroda "Savi subjektai" lyginant su "antipodu", labiau primena dekoratyvinio taikomojo meno ekspozicijos pratęsimą.

8846. 88892006-11-02 22:01
Gerb siule, o su sautuvu i medaus menesi tai kodel? nes tipo visos bobos kewles? joa, apie paroda jaupavargau net sneket) kavutia vergdu jum su kiskiu abiem*

8847. kiskis p2006-11-02 22:15
eidama gatve isgirdau fraze: vyrai nemegsta protingu moteru. sakau savo palydovui, nu, kiskiui irgi, ar girdejai? ir pasakiau ka. jis klausia, kas taip sake. sakau, moteris. nugi ir taip aisku kad moteris. bet gal zmones isvis nemegsta protingesniu uz save.

8848. 88892006-11-02 22:45
vyrai nemegsta protingu moteru, tixliau, megsta jas gal kompanijose, bet ne salia saves)

8849. kiskis p2006-11-02 22:50
kas taip sako: vyras ar moteris?

8850. kas reikia2006-11-02 22:53
kas reikia sako) 50-50

8851. kiskis p2006-11-02 23:05
gal moteris ir yra protinga kai apsimeta biski kvailele.

8852. musmire2006-11-03 08:51
cia ne i straipsnio tema (siaubingai nuobodus straipsnis), bet kad vyrai nemegsta protingu moteru, sako tik moterys, ir paprastai tos, kuriu vyrai nemegsta. Bet vyrai ju nemegsta dazniausiai visai ne del to, kad jos protingos, o kad kokiu nors feromonu per mazai skleidzia ar siaip bjaurios yra (vidiniu ir/arba isoriniu pasauliu) :)

8853. šampinjonas2006-11-03 09:07
teisingai sakote, musmire, vyrams reikia kad moteris skleistų feromonus, o ne feministines erezijas.

8854. blondine2006-11-03 09:40
gal cia vyrai biski ne i tema varot.

8855. 88892006-11-03 09:46
njoa, vistiek, pasirodo, patinu salyje gyvenu tik jie daugiau ar maziau kulturos apgludinti. tik tiek. sewbas net kavos nebenoriu su pienu

8858. Siūlas2006-11-03 14:46
OI, jau kalbones kaboniu kalbas varote. Kiski ar matei save?;) galu gale,- pasijuok, juk siaip tai juokiesi? O apie parodas jau galvoti nenoriu, , pamaciau- pamirsau, gyvenu savo UAB ir man gerai;)

8859. kiskis p2006-11-03 18:55
nemaciau ir bijau kad nepamatysiu o gaila. o gal rytoj. kiskis p yra gyvunelis labai letas. urvely sedetojas.

8860. kiskis p2006-11-03 19:04
tik del taves, siule.

8861. Siūlas2006-11-03 20:03
Zinai, kiske, gal tau ir nepatiks ta paroda, bet jaunus zmones reikia palaikyti- pats buvau ismestas ne karta is galeriju ir zinau ka tai reiskia, o dabar gyvenimas klostosi taip... kad menas is mano gyvenimo kazkur iskeliauja. Gal but ateis toks laikas, kai nei pats kursiu nei domesiuos ka kiti kuria, nei 7meno dienu skaitysiu nei kulturos baru. Kodel taip, pats nezinau. Tiek to. Cia tik tau issipasakojau- kiti neskaitykite;)

8862. ivs2006-11-03 20:13
Gerai, neskaitysime. Nors labai įdomu, kodėl menas traukiasi iš siūlų gyvenimo. Ir dar įdomu, kas yra menas ir kas yra menas gyventi ir ar gyvename tam, kad mentume, ar mename, kad gyventume.

8863. kiskis p2006-11-03 20:26
kiti neskaitykite,tik siului. baisiausia ne tai patiks ar nepatiks. baisiausia kad darosi nebeidomu nors sau sakau kad turi buti idomu.

8865. Siulas tik kiskiui p2006-11-04 10:10
Tai kad tau ir nebuvo idomu:) gal nuogas kiskis ir neidomu. Tu teisi.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 159 iš 201 
20:29:30 Oct 31, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba