ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-01-15 nr. 732

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (31) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Žiema ir vidurnaktis (1) • ROMUALDAS OZOLAS. Cunamiams atviri (1) • BRYAN APPLEYARD. Ko mus klausia gamta ir jos begalinė galiaAUSTĖJA MERKEVIČIŪTĖ. Išversti, suversti, nuversti?SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardųMARCIN ŚWIETLICKI. PoezijaSAULIUS ŠERMUKŠNIS. Yra čia dozė cinizmo (6) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. "Tai jis yra ar jo nėra?" (4) • WILLIAM BOYD. Trumpi susitikimai (1) • SIGITAS PARULSKIS. Nauji Juozapo nuotykiai Lietuvoje ir Europoje (20) • JŪRATĖ BARANOVA. Kelionė kasdienybės paribiaisVYGANTAS VAREIKIS. Ar vykti į Maskvą?Motinos Kiaulės katedraTOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Istorijos (17) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Leninas ir Donelaitis (1) • L A I Š K A I (119) • Naujo numerio turinys (9) •

Leninas ir Donelaitis

Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

Pabaiga. Pradžia Nr. 728

LENINAS. Dėmesio, dėmesio. (Pakelia plaktuką) Skelbiu pradinę Kometos Viršum Lietuvos kainą – dešimt milijonų.

SEVERIUTĖ (žagteli). Ko dešimt milijonų?

NAPALYS. Senų parkerių, pupyte.

SEVERIUTĖ (beviltiškai). Nesurinksim...

BARBĖ (NAPALIUI). Sūneli, esame viena šeima, tu tik žiūrėk. Kelk kainą pamažu, o tada nuleisk...

SEVERIUTĖ. Prie visų?

NAPALYS. Skalsu kalbos...

JURAS (LENINUI). Imame. Už dešimt milijonų!

NAPALYS. Tai tu, motin, dantis mums užkalbėjai... O tėvas jau – privatizuoja? (LENINUI) O mes su Severiute – penkiolika milijonų!

JURAS. Dvidešimt!

NAPALYS (BARBEI). O sakei – nuleisk. Taigi tėvas ražu ima. (LENINUI) Trisdešimt!

SEVERIUTĖ (apsalusi). O medžioklės plotai... agurkai, gazelės, gvazdikėlių plantacijos... Sabonis... du Saboniai... trys Saboniai...

NAPALYS. Taigi kokie ten kometoje Saboniai? Ir kam jų tiek?

SEVERIUTĖ (jautriai). Jei jau svajoti, tai iš visos jėgos!

ALYVOS ŽIEDAS (pritariamai). Juk kuris iš mūsų nesvajojo apie kometą – nuosavą, derlingą, žalią. Kaip Lietuva! Kaip Pensilvanija... Jungtiniai Emyratai...

DONELAITIS (susijaudinęs, baksnodamas į storą knygą). Bet, mielieji, taigi jei privatizuosime kometą, ji – kaip rašo enciklopedija – nukris ant žemės... ant žaliosios Lietuvos... Kaulelių nesusirinksime!

VISI (balsų šurmulys). Na jau mes tai susirinksime... Mes mokyti... Ne pirmas kartas...

DONELAITIS. Bet kometa sunki, ji akmeninė ir gali stipriai prispausti vietos gyventojus, būrus...

LENINAS su VELNIU IŠ ALYVŲ jau kuris laikas šnabždasi tarpusavyje, nekreipdami dėmesio į aplinkinių šnekas.

JURAS. Ale kad, pastorius, nusišneki. Ne tiek tie būrai spausti atlaikė.

DONELAITIS. Bet jeigu būrai neatlaikys, ir jūs visi parkrisite... ir kometa ant jūsų drėbsis...

VISI (juokiasi). Taigi mes ne durni. Spėsime privatizuoti ir laivyną. Derybos jau vyksta. Sėsim į laivus ir plauksim Amerikėn! Bus tų būrų...

LENINAS (beldžia į stalą plaktuku). Ponai, ponios, dėmesio... Dėmesio, sakau... (Visi aprimę sužiūra į LENINĄ, stovintį greta VELNIO IŠ ALYVŲ) Dėmesio, skelbiu aukciono rezultatus: kometa privatizuota ypač sėkmingai!

NAPALYS (patenkintas). Na štai. Teisybė su pinigais visada laimi.

BARBĖ (irgi džiaugiasi). Tu palauk, jūs jauni, nieko nesuprantat kometose, va mudu su tėvu – ne vieną asteroidą esame išmelžę...

JURAS (sau). Kas asteroidą, kas asteroidę.

LENINAS. Gerbiamieji, nesupratote. Aukcionas baigėsi ne vieno iš jūsų pergale, viskas pasisekė daug geriau. Mes gavome nepaprastai puikią investiciją. (Rodo į VELNIĄ IŠ ALYVŲ, kuris ceremoningai lankstosi) Štai investuotojas iš... iš... šiltųjų... karštųjų...

VELNIAS IŠ ALYVŲ (griausmingai). Iš peklos, iš peklos... Ko čia bijotis tarp saviškių. Visų mūsų dvasios tėvynė, beisbolo ir basketbolo išradėja, investicijų versmė. Pekla antraip. Šalis, kur gatvės grįstos auksu ir makdonaldais. (Užsisvajoja) Šalis didvyrių... neilgai aš tenai buvau... pelėsiai ten ir kerpės iki ausų... pekloje esame mes gimę... pekloje turim ir pražūt...

NAPALYS su SEVERIUTE (tarpusavy). Tai čia apie Lietuvą...

BARBĖ su JURU. Na gerai, tai kiek už tą kometą ponas iš Alyvų sumokėjo? Gal jau didelę didelę krūvą?

LENINAS. Labai didelė krūva. Labai mums ta krūva reikalinga. Be tos krūvos mes... kaip be rankų, kaip be... oi, kokia ta krūva... oi, kokia...

NAPALYS. Na, na. Tai kiek?

LENINAS. Iš esmės ponas Velnias iš Alyvų prisiėmė visus įsipareigojimus eksploatuoti kometą. Tai labai daug. Jis atsakingai kas uraną, prekiaus juo pasaulio rinkose... Prekiaus išmintingai, kad gautų daug daug pelno... (Isteriškai) O tai prileisk jus prie kometos! Patys rausitės, kasite, siurbsite, o mums pekloj iš to kas? Špyga!

NAPALYS. Na tai kiek?

LENINAS. Didžiausia investicija – įsipareigojimai ir geras vardas pasaulio rinkose. Velnias iš Alyvų – tai skamba išdidžiai. Iškart matosi – patikimas investorius.

VISI (choru). Kiek?

LENINAS. Labai pigiai, tpfu, brangiai. (Galvoja) Ne, labai brangiai, bet pigiai. Nors greičiau – atvirkščiai...

NAPALYS. Atvirkščiai ar išvirkščiai. Nesvarbu. Kiek?

VELNIAS IŠ ALYVŲ (išdidžiai). Minus milijardas. Ir dar liksite man skolingi ant amžių amžinųjų.

KUNIGAS PATRIMPAS (sapnuodamas). Amen.

DONELAITIS. O kaip su labdara, sriuba, benamiais, šiukšlynžmogiais?

SEVERIUTĖ. O kaip su tipišku amerikonišku dosnumu?

LENINAS. Tipiškas amerikoniškas dosnumas jau parodytas... che che...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Dabar, idant įrodyčiau, kad esu amerikoniškai dosnus, iš visų jūsų paprašysiu po milijoną kitą. Aš nusipirkau kometą, bet ją eksploatuosiu, jei man už tai sumokėsite. (Sau) Jei nesumokėsite, irgi. (Kitiems) O kadangi pirkau kometą, neturėdamas pinigo, pasiėmiau iš jūsų. Būrai atlaikys.

JURAS. Tai kiek, po galais, sumokėjai?

LENINAS. Avigalviai. Jūs mokėsite. Didysis Investorius sumokėjo jūsų pinigais. Jūs dabar jam skolingi milijardą.

VELNIAS IŠ ALYVŲ (paniekinamai). Nevėkšlos, skurdžiai...

NAPALYS. Bet juk mes neturime per daug... Ir argi tai aukcionas?

LENINAS. O kas tau sakė, kad tai buvo aukcionas? Mes su ponu Velniu iš Alyvų paprasčiausiai draugiškai susitarėme.

NAPALYS. O kam tas barškėjimas plaktuku? Taigi mes parduoti... be jokio aukciono.

LENINAS. Turėk kalbos jausmą – ne barškėjimas, o taukšėjimas.

SEVERIUTĖ. Vis vien parduoti.

LENINAS. O ką jūs, lietuviai, prie šito nepripratot? (Ironiškai) Mindaugą pardavė, Vytautą pardavė...

NAPALYS. Tai ar Vytautas pardavė, ar Vytautą pardavė?!

JURAS. Bet ir Vytautas pardavė – žemaičius, dusyk...

BARBĖ (pašnibždom). Pala, tai žemaičius gal vieną? O kryžiuočius du kartus? (Susijaudinusi) O gal žemaičius du, teutonus – vieną ar žemaičius trissyk, ordiną du? Lietuvą dusyk, ordiną – irgi, žemaičius – keturis, o lenkus? Lenkų nė sykio? (Mąsto) Kaip čia yra?

LENINAS (tęsia). Būrus pardavė, chlopus pardavė, Jonušą Radvilą pardavė, kalbą pardavė, sukilėlius pardavė, Konarskį pardavė, Mackevičių pardavė...

DONELAITIS. Viskas tiesa, tik – kas pardavė?

VELNIAS IŠ ALYVŲ (šaltai, bet objektyviai). Jūs pardavėt, mes pirkom. Baisus čia reikalas. Bepigu pirkti. Sumokėdavote visada patys.

LENINAS (tęsia toliau). Mickevičių Adomą pardavėt, Kudirką pardavėt, Biliūną pardavėt, katytę baltą pardavėt, Vydūną pardavėt, Čiurlionio patys nepirkot...

JURAS. Bet kai jie numirė – atsiėmėme!

LENINAS (nesiklauso). Voldemarą pardavėt, Smetoną pardavėt, Sniečkų pardavėt...

BARBĖ (mąstydama). Ale kad juos kas būtų pirkęs – nepamenu.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O kas, tamstele, superka antrines žaliavas, ponios nuomone?

LENINAS. Partizanus pardavėt, keturis bolševikus pardavėt, o paskui ir laisvę pardavėt...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O, kad tuos keturis kas būtų pirkęs... Taigi siūliau aukcione...

NAPALYS. O laisvė, laisvė kaip? Mes jos nepardavėme. Dėl jos kovojome...

LENINAS. Kovojote, nesiginčiju, bet prieš tai nešiojote ant delno atkišę gintarėlio gabalą – o gal kas nori, su visais čiurlioniais... Podaite bednomu, duokit suskiui. Niekas taip ir nesuprato, ar į lempą – ar kur kitur. Gintaro gabalas mat...

BARBĖ (teisinasi). Ale jau tokį pabrėžtinai nublankusį... Manėme, nesusidomės...

LENINAS. Susikūrėt armiją, kuri vienintelė Europoje neiššovė nė šovinio, priešui užimant šalį...

BARBĖ. Skaičiau knygas – ne vienintelė...

LENINAS. O ką tas keičia?

KUNIGAS PATRIMPAS (atsibudęs). Dora, taura, aistra, pindra – nebūsiu aš bambizų vyskupas – kankinkit, budeliai, smarkiau! (Užmiega)

DONELAITIS. Nieko tai nekeičia, bet – Maironis, Salomėja, Binkis? Aš – galų gale.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Pamanykit, Donelaitis. Atsibudai su savo hegzametrais, kai Baudelaire’as poeziją darė moderniopą. Ar tu žinai, kokia kita tavo inkarnacija? Mieželaitis! Eduardas!

DONELAITIS. Ak! (Susiima už širdies ir krenta negyvas)

Pasigirsta grumėjimas. Jis tyliai aidėjo kiek anksčiau, bet dabar pagarsėja. Garsas primena per perkūniją krentantį lėktuvą.

LENINAS. Atlaikys, ne pirmas kartas. Trolis Mumis – ir tas kometą atlaikė, o čia mužikai su profesūra. Įpratę.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O Donalicijus tai neatlaikė, infarktą gavo, namon parbėgo, mano pusbroliui lapeliu mosikuos, medikų pažyma, kad neišlaikė darbo iki galo. Neliko čia pažiopsoti. (Grožisi) Pakeli akis į dangų – gražu gražu. Raudona, liepsnos tik raitosi. Kažką primena. Gal kai su Dievu pasaulį dirbom, liepsnas minkėm, krykštavom, kometų tešla svaidėmės. Ak, jaunystė paikystė!

BARBĖ (sunerimusi). Taigi, Jurai, išties krenta...

JURAS (oriai). Privatizuotas, tai ir krenta.

BARBĖ (dar labiau sunerimusi). Taigi ant mūsų krenta!

JURAS. Nejau? Taigi visą laiką primygdavo būrus, mes čia kuo dėti?

BARBĖ. O kur laivynas? Kur Neries–Nemuno flotilė?

JURAS (pats imdamas nerimauti). Privatizuotas laivynas. Nepagalvojau, šimts kalakutų... Nepabėgsim...

BARBĖ. O lėktuvai, boingai visokie?

JURAS. Privatizavome...

BARBĖ. O "Lufthanza"? Mes sumokėsim.

LENINAS. "Lufthanza" vokiečius veža, ištisais pakais. Che, che...

NAPALYS. Pirma laiko jaunas žūstu...

SEVERIUTĖ. Aš irgi – ne viską išbandžiusi...

NAPALYS. Bet kometa – ar tai ne sodrus išmėginimas?

SEVERIUTĖ. Sodrus gali būti keiksmas, ne išmėginimas.

NAPALYS. Aš ir sakau – kometa sodri, prisodrinta urano ir metano...

Ūžesys stiprėja, radijo imtuvuose prasimuša diktoriaus balsas, skaitantis žinias.

LENINAS. Na, bai bai. Nukris, išsivėdins, aš atvažiuosiu. O jūs nesikrimskit – antkapis bus visai Afroeuropai pažiūrėti. (Nutoldamas) Kur čia kanalizacijos dangtis? Pragaras, telefonas 666 666, alio, taksi!

BARBĖ. Žmonės, žiūrėkite, krenta, žiūrėkit už langų, čia ne spektaklis!

JURAS. Čia iš tikrųjų! Viskas kaip filme! Dangus dega, plaukai svyla!

DIKTORIUS. O dabar meteorologų pranešimas. Temperatūra plius penkiolika – plius septyniasdešimt, orai šils... Radiacinis fonas nenormalus... Iki kito susitikimo, kas budistai, kitąsyk gimkime verčiau Šri Lankoje, Džafnos mieste, ties Budos danties pagoda susitiksim ketvirtadieniais, slaptažodis "Trolis Mumis"...

BARBĖ. Žmonės, žiūrėkit pro languuus!

JURAS (netvirtai). Melskitės gal, ar ką... (Trenksmas užgožia jo žodžius)

Radijo imtuvas salėje transliuoja traškesius.

PABAIGA

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


118636. hgh :-) 2008-05-28 18:17
.......

Rodoma versija 21 iš 26 
22:45:16 Sep 12, 2010   
Sep 2009 Sep 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba