ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2009-04-10 nr. 936,
www.culture.lt/satenai/

Jo didenybė Kapitalas

JONAS MIKELINSKAS

[skaityti komentarus]

Mums rašoJeigu šiandien civilizuotas pasaulis su šventu įsitikinimu vis dar teigia, kad po 2001 metų rugsėjo 11-osios, kai Niujorko mieste buvo susprogdintas finansinės oligarchijos simbolis – dangoraižiai dvyniai, nebegali gyventi kaip seniau, ir tasai pats pasaulis šitaip neteigė, kai 1945 metų rugpjūčio 5 ir 9 dienomis liepsnų jūrose buvo paskandinti Japonijos miestai Hirosima ir Nagasakis, tai savaime peršasi išvada, jog visa žmonija orientuojama ne ten, kur to reikalauja sveikas protas, o ten, kur diktuoja Kapitalo interesai.

Tokios ir panašios mintys klaipė ir pančiojo man kojas, kai skubėjau pro Saulės kapines susitikti su draugu, grįžusiu iš ilgos kelionės po Japoniją ir Kiniją. Tačiau pirmiausia mano dėmesį pasiglemžė ne troleibusu atvažiavęs draugas, o nežinia kaip ant troleibusų stotelės šono atsiradusios trys didžiulės raudonos, tarsi iš meilės žmonijai išpampusios širdys, po kuriomis buvo išspausdinta: ARGI TIKRAI MES TOKIOS SKIRTINGOS?

O po tuo užrašu buvo paaiškinta, kad pirmoji širdis priklauso homoseksualui, antroji – transseksualui ir tik trečioji – heteroseksualui.

Žodžiu, tarp jų, tų trijų širdžių, dedamas lygybės ženklas. Ir vis dėlto pirmoji vieta skiriama homoseksualui. Ji lygesnė, anot Orwello, už kitas. Ar tai nereiškia, kad jau artimiausioje ateityje ji turės suvaidinti pagrindinį vaidmenį? O kokį? Nejučiomis paklausiau savęs.

– Išsigimimo, – tvirtai atsakė netikėtai šalia manęs atsiradęs draugas. – Ir susinaikinimo.

– Deja, taip, – beliko jam pritarti, dar prieš paspaudžiant vienas kitam rankas.

Neišėjo man iš galvos tos trys išpampusios širdys ir tada, kai papietavę su draugu kinų restorane išsiskyrėme ir kiekvienas patraukėme savais keliais. Neišėjo iš galvos gal ir dėl to, kad mudviejų kalba daugiausia sukosi apie Japoniją, kuri nieko bendro dar neturėjo su ta sparčiai išsigimstančia Europos ir Amerikos kultūra.

Kas tai – tos išrikiuotos kruvinos širdys? Proto, jausmų ir papročių revizija ar tik aukštesnio būvio ir viso to, ko pas mus nebuvo iki šiol, įteisinimas? Ar tik sukonkretinta ir patobulinta per visus žiniasklaidos kanalus brukamos orientacijos išvada, kurią prieš penketą ar šešetą metų tokiose pat troleibusų stotelėse reklamavo garbus džentelmenas, žvelgiantis į pasaulį pro savo tarpkojį. Tiesa, tada ten nebuvo, kaip dabar, po tomis širdimis, parašyto moralo, bet kiekvienas galėjo suprasti ir be žodžių, kad visu savo elgesiu šis garbus ir orus džentelmenas profesorius byloja ne ką kitą, o tą:

– Ponios ir ponai, argi aš labai skiriuosi nuo jūsų, jeigu žvelgiu į jus ir į visą pasaulį pro savo genitalijas, nes to reikalauja ne tik mano protas ir širdis, bet ir visų jūsų ateitis?

Ir kas tada prasidėjo visose mūsų nepriklausomos Lietuvos troleibusų stotelėse? Ogi pusnuogių gražuolių parodų vajus. O kaipgi kitaip? Juk viskas vyksta pagal išbandytą Laisvės rinkos kapitalizmo dėsnį – yra poreikis, atsiranda ir pasiūla. Tokiu būdu pas mus seksualinė revoliucija, kurios vaisiais pirmiausia pasinaudoja jaunimas, buvo ne tik įvertinta, bet ir įteisinta.

O tempora, o mores! – sušuktų senovės romėnas ir pasistengtų kuo greičiau numirti, nes nepajėgtų prie tokių papročių ir moralės nei priprasti, nei prisiplakti.

O mes apsipratome kaip tie kariami šuneliai, žiūrime ir tylime. Ir ne tik tylime, bet ir džiaugiamės ir didžiuojamės, kad jau esame Europos Sąjungos nariai, ir mūsų akys godžiai bei viltingai įbestos į jo didenybę Eurą, esantį jau ne už kalnų.

Aš, pamiršęs visus tuos troleibusus ir Žirmūnus, žvelgiu į tas iš meilės kosmopolitizmui ir homoseksualizmui išpampusias širdis ir prisimenu garsųjį Holivudą, į kurį patekau Amerikoje gyvenusių poeto Bernardo Brazdžionio ir publicisto Juozo Kojelio rūpesčiu. Patekau, pamačiau niekur neskubančius, kaip visur kitur JAV, negražius žmones. Žmones nei baltus, nei geltonus, nei juodus, be laiko praplikusius arba pražilusius, per anksti nusipenėjusius, ir netikėtai pats sau pasakiau: išsigimėlių miestas. Ir aš, pasibaisėjęs tuo netikėtu ir nelauktu pasmerkimu, nejučiom pažvelgiau į žemę, tarsi panūdęs įsitikinti, ar dar turiu reikiamą atramą po kojom. Pažvelgiau ir instinktyviai atitraukiau pakilusią nusileisti koją. Nusileisti... ant gražaus moters korpuso, numesto ant šaligatvio. Kas čia dabar? Pasilenkiau ir įsižiūrėjau. Ogi penkiakampėje žvaigždėje inkrustuotas garsios gražuolės, legendinės Holivudo aktorės Marilyn Monroe veidas ir... krūtys. Išsigandau ir iš to išgąsčio nusispjoviau. Visa laimė, kad ne ant gražuolės paveikslo.

Kiek susitvardęs iš netikėtai patirto kone šoko, atsargiai peržengiau tą gražų, seksualų korpusą drąsiom akim ir paburkusiom nuo išgąsčio lūpom ir jau žengiau gatve toliau nejučiom kartodamas: Holivudas išsigimimo būdas, Holivudas išsigimimo būdas... Ir šį kalambūrą kartojau tol, kol Holivudas su visais savo filmais pavirto tokia vieta, kur reiškiama užuojauta ne aukai, o nusikaltėliui.

Pametęs galvą Holivude, pats nepajutau, kaip įsėdau ne į tą troleibusą – užuot mane vežęs į Žirmūnus, jis išlaipino Antakalnio Leono Sapiegos stotelėje. Netrukus paaiškėjo, kad taip atsitiko ne veltui – Holivudo dvasia ar šmėkla atsivijo mane ir čia. Ir atsivijo su visomis savo metastazėmis, sudarkančiomis, suluošinančiomis ne tik žiūrovo kūną, bet ir dvasią. Ir tai vyksta nepastebimai, sistemingai, be gailesčio ir triukšmo.

O čia, Leono Sapiegos stotelėje, Holivudo aukomis tapo trys išvaizdžios paauglės. Kaip tai? O taip, kad jos, pasislėpusios už spaudos ir rūkalų kiosko, godžiai plėšė dūmą.

Susidomėjau ir neiškenčiau:

– Ar jūs žinote, mergaitės, kad nikotinas darko veido spalvą? – čiupau jautį už jautriausios vietos.

– Žinome, – atsakė ta, kurios mini sijonėlis buvo miniškiausias.

– Žinote ir rūkote?

– Visa mūsų klasė rūko, – atsakė jau visos. Ir kone kartu.

– O kur ta jūsų klasė? – pasitikslinau, nors ir nelabai tikėjausi gauti išsamų atsakymą.

– Vilniuje... Petro Vileišio gimnazijoje, – tiesiog atraportavo ta, kurios kirpčiukai kone siekė gražias mėlynas akis.

– To Petro Vileišio, kuris visą savo gyvenimą paaukojo, kad Lietuva būtų laisva ir sveika? – paklausiau ne tiek tų mergužėlių, kiek pats savęs. Mat nelaukiau atsakymo.

– To, – atsakė vėl visos kartu ir, nieko daugiau nelaukdamos, numetusios dar rūkstančias cigaretes, spruko prie sustojusio troleibuso.

Likau vienas, apniktas slogių, įkyrių minčių. Viena jų buvo pati nuožmiausia ir smigo į akis ir kaktą: visa klasė! Visa klasė! Visa klasė!.. O kas toliau? O ką tai reiškia?

Toliau bus dar gražiau. Juk viskas prasideda nuo valios sužlugdymo. Atsisveikinsi su žmogui būtina valia ir sniego gniūžte riedėsi į pakalnę. Argi ne šitaip prasideda didieji ir kraupieji dalykai?

Ar jos tai žino? Ar nori žinoti? Ar pasididžiuotų esančios lietuvės, sužinojusios, kad tas pats Petras Vileišis savo iniciatyva ir valia 1921 metais važiavo į Paryžių išleisti prancūzų kalba knygelės „Le conflit Polono–Lithuanien“, atveriančios pasauliui akis į lenkų klastą ir grobuonišką politiką Lietuvos atžvilgiu?

Dingus toms „vileišytėms“ man iš akių ir galvos, aš ir vėl turėjau sugrįžti į tą pačią stotelę, papuoštą tomis niekuo viena nuo kitos nesiskiriančiomis širdimis. Sugrįžau, permečiau akimis jas visas iš eilės ir paklausiau savęs: kada ir kodėl žmonės ėmė taip nemėgti viso to, kas įprasta, natūralu, normalu?

O svarbiausia – ką visa tai reiškia? Koks viso to tikslas? Nejaugi tik banali tolerancijos pamoka? Juk tada bus daroma tai, ką iki šiol vienas garbus poetas daro – banalybe kovoja su banalybe? Šitų širdelių tikslas kažkoks kitas. O koks? Neaišku. Viskas buvo aišku, kai gretimoje troleibusų stotelėje garbus džentelmenas į tave ir visą pasaulį žvelgė pro savo tarpkojį. Tada ne tik jo burna, akys, bet ir visas veidas bylote bylojo:

– Lietuvi, nežvelk į žvaigždes, kurių tu niekad nepasieksi, o paskirk savo dėmesį tam, ką panosėje turi. Paskirsi, neignoruosi ir be vizų į rojų važiuosi.

O čia? Šitos širdys? Ką jos reiškia? Į ką jos mus orientuoja? Kodėl pirmenybė atiduodama homoseksualui? Nejaugi dėl to, kad galėtume džiaugtis ir smagintis nepavojingais orgazmais, nesukdami sau galvos dėl kažkokių abortų? O gal šitaip kažkam šovė į galvą suteikti laisvą kelią Sigmundo Freudo Thanatos? Juo labiau kad, kaip rodo faktai, Briuselio politikai ir strategai, legalizuodami ir propaguodami šitą pažangiausią lytinę orientaciją, jau yra susitaikę su nieko gero nežadančia Europos Sąjungos ateitimi: Europa be europiečių! Žodžiu, su tokia ateitimi, kokią dar ne taip seniai buvo suplanavęs Lietuvai Stalino patikėtinis Michailas Suslovas. Ir ne tik susitaikė su tokia ateitimi, bet ir ją dar patobulino. Patobulino, kad čia jau viskas daroma nebe svetimom, o savom rankom. Negi ne tam naudojama imigracija ir abortizacija? Žodžiu, matematika paprasta – kuo daugiau numarinti savųjų ir kuo daugiau prisijaukinti svetimųjų.

Bet Lietuva? Kuo čia dėta Lietuva? Nejaugi ir dabar ji kažkam užkliuvo, kaip 1945 metais užkliuvo Sovietų Sąjunga, kuri sulaukė rūsčios, skandalingai pagarsėjusios JAV CŽV šefo Alleno Dulleso žlugdančios doktrinos. Ši doktrina, kurią savo straipsnyje „Kas ir kaip sugriovė SSRS?“ atskleidė pagarsėjęs Rusijos generolas, buvusios Sovietų Sąjungos didvyris ir pretendentas į Rusijos prezidento postą Aleksandras Ruckojus, teigia: „Sukėlę tenai (Sovietų Sąjungoje – J. M.) chaosą, nepastebimai perkeisime vertybes ir priversime juos tomis iškreiptomis vertybėmis patikėti. Kaip? Surasime savo vienminčių... savo sąjungininkų ir pagalbininkų pačioje Rusijoje. Palengva prasidės grandiozinė pačios nepaklusniausios Žemėje tautos savimonės nykimo tragedija. Iš literatūros ir meno mes, pavyzdžiui, pamažu išguisime jų socialinę esmę, užgniaušime menininkams norą vaizduoti, galbūt net aiškintis liaudies masių gelmėse vykstančius procesus. Literatūra, teatras, kinas vaizduos ir liaupsins pačius žemiausius žmogaus jausmus. Visapusiškai palaikysime ir kelsime vadinamuosius „menininkus“, kurie stengsis diegti sekso, smurto, sadizmo, išdavystės, žodžiu, visokiausio nedorovingumo kultą. Suardysime valstybės valdymą ir padarysime jį chaotišką. Nepastebimai, bet aktyviai ir nepaliaujamai skatinsime valdininkų savivaliavimą, kyšininkavimą, neprincipingumą. Neprincipingumas ir aplaidumas įgaus dorybės statusą... Sąžiningumas ir padorumas bus išjuokiami ir niekam nebebus reikalingi, taps praeities atgyvena. Chamizmą ir įžūlumą, melą ir apgaulę, girtuoklystę ir narkomaniją, gyvulišką baimę ir begėdystę, išdavystę, nacionalizmą ir visų pirma priešiškumą bei neapykantą rusų tautai – taip vikriai ir nepastebimai panaudosime, kad visa tai sužydės pilnaviduriais žiedais... Ir tik nedaugelis nutuoks ir supras, kas dedasi... bet tokius žmones įstumsime į bejėgišką padėtį, paversime pajuokos objektais, surasime būdą, kaip apšmeižti juos ir padaryti visuomenės atmatomis. Surasime būdų, kaip suvulgarinti ir sugriauti tautinės dorovės pagrindus. Šitaip sunaikinsime vieną kartą po kitos. Pirmiausia atakuosime jaunimą, jį dezorientuosime, demoralizuosime, tvirkinsime. Paversime jaunus žmones cinikais, menkystomis, kosmopolitais...“ („Naš sovremennik“, 1995, Nr. 12, p. 145).

„Betgi ši pragaištinga A. Dulleso doktrina buvo taikoma rusams“, – pasakys ne vienas išprusęs lietuvis. Taip tai taip, tačiau nepamirškime, kad tada Lietuva buvo okupuota ir sulyginta su kitomis broliškomis respublikomis. Ir viso to, kas buvo taikoma broliams rusams, negalėjo išvengti ir jų sąjungininkai lietuviai. Kita vertus, negalima buvo išvengti ir to, ką Biblija išreiškia tokiais žodžiais: „Tėvai valgė rūgščias vynuoges, o dantys atšipo vaikams.“

Na ir prasidėjo, na ir prasidėjo... Prasidėjo tai, kam pavadinti mes iki šiol nerandame tinkamo žodžio. Sąžinės išpardavimas, sąžinės išvarymas ar tiesiog, pasak Stalino, – Žmogaus išvadavimas iš Chimeros, pavadintos sąžine.

Baisiausia ir kartu būdingiausia, kad šitam degradavimui, moraliniam žmonių tvirkinimui, tam pragariškam nužmoginimo procesui kone aklai pasiduoda visos visuomeninio gyvenimo sritys: nuo žiniasklaidos iki komercijos ir reklamos.

„Televizijoje nuo ryto iki vakaro arba moterys guli ant vyrų, arba vyrai ant moterų. Vaikams įdomu žiūrėti, o žiūrėdami ir patys tokie tampa“, – šitaip trumpai drūtai kultūrinį mūsų televizijos darbą apibūdino žinoma aktorė Galina Dauguvietytė („Veidas“, 2008 m. gruodžio 29 d., Nr. 52).

Ir vargu ar ji šitaip teigdama daug perdeda. Juk seniai visiems paaiškėjo, kad nūdienė mūsų televizija tapo sekso, smurto ir sensacijų inkubatoriumi. Ištikimai jai padeda ir didieji mūsų dienraščiai. Ypač didžiausias ir puošniausias iš jų „Lietuvos rytas“. Ką sako ir už kokius idealus kovoja tokios jo tituliniuose puslapiuose rėkiančios antraštės: „Žudikas su peiliu sėjo baimę Panevėžyje“, „Vietoje vestuvių puotos – išdavystė ir vagystė“, „Klaipėdos prokurorai liko kvailio vietoje“, „Dviejų vaikų motina dar per jauna tuoktis“, „Sekso vergė įrodė sau, kad jau įveikė baimę“ ir t. t.

Ir tokios riebiu šriftu paženklintos ir atitinkamais paveikslais sutvirtintos antraštės tiesiog pritrenkia ir uzurpuoja skaitytojo sąmonę. O kur dar vajus apie inteligentiškų palydovių pasiaukojimą sekso tarnybai?

Šitas degradacijos, žmonių sąžinės prijaukinimo ir išvadavimo iš jos procesas žlugus Sovietų Sąjungai ir Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe ne tik nesumažėjo, bet ir dar pagilėjo, nes į visų sovietinio komunizmo kodeksų nusiaubtą žmogaus dvasią dar įsiliejo visas tas purvas, kurį Amerikoje kurpė Holivudas ir į jį panašios įstaigos. Juk kaip kitaip paaiškinsi tas žmonių „seksualinio švietimo pamokas“, nuolat rengiamas įvairiose, ypač stambesnėse, žmonių susibūrimo vietose?

O kur dar nenuorama visagalis Grafitis, kuris, pasakytum, kažkieno buvo specialiai išrastas, kad niekur nepaliktų didesnio ploto, dvelkiančio pastovumu ir siūlančio akiai ir širdžiai kūno ir dvasios švarą.

Žmogaus sugyvulinimas, degradacijos, cinizmo procesas ypač įsigalėjęs komercijoje, kurioje gundančiai nuogybei jau seniai suteiktas laisvas kelias. Ir šis procesas kaskart, kone kasdien įgyja vis naujų spalvų bei užmojų. Pastaruoju metu ypač madinga tapo išstatyti vitrinose begalvius manekenus. Užmeti akį į tokią kreatūrą ir iš karto aišku, kaip čia viskas pajungta ir suderinta pagrindiniam tikslui siekti – pilnos, apvalios krūtys, aptakios tarsi ištekintos šlaunys ir... kietas, anot paauglių diskurso, šakumas – kad, atrodo, galva, kuriai nebeliko vietos ant pečių, visai nereikalinga. Juk komercijoje, kur viskas perkama ir parduodama, galva yra tik balastas. Čia pagrindinį vaidmenį turi vaidinti imperatyvas – man reikia! – nieko bendro neturintis su blaivia garsaus filosofo pastaba įžengus į kokį „Akropolį“:

– Kiek daug čia daiktų, kurių man nereikia ir niekada nereikės.

Dar liūdnesni ir skaudesni reikalai pas mus yra su reklama. Jeigu šiandien Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje taip sparčiai daugėja isterikų ir psichopatų, tai ieškokite pagrindinių priežasčių reklamoje, kuri yra Kapitalo sarginis šuo.

Stebi, matai, apmąstai žmogus visa tai ir niekaip negali atsikratyti minties, kad ČIA IR DABAR pas mus viskas daroma, kad tai, kas nenormalu, liguista, kuo greičiausiai taptų normalu, sveika, būtina, net sektina. Kodėl norima, kad žmonės suvienodėtų, išsigimtų, susvetimėtų, sugyvulėtų? Kodėl visa tai, kas gražu, dailu, švelnu, pabrukama praeiviams po kojų kaip Holivudo mieste?

Ogi todėl, kad visa ši bakchanalija duoda didžiulį pelną.

O baisiausia ir kraupiausia yra tai, kad mes su tuo nužmoginimu, su visa ta bakchanalija baigiame apsiprasti, kaip invalidas apsipranta su savo negalia. Mes galime ir sugebame uždrausti viešose vietose rūkyti, o negalime nieko padaryti, kad televizija liautųsi mokyti ištvirkauti ir žudyti.

Matai visa tai, apmąstai ir nejučiom tave prislegia į neviltį varanti išvada: sovietinis komunizmas dėjo milžiniškas pastangas, kad žmogus būtų paverstas vergu, o globalistinis kapitalizmas iš kailio neriasi, kad žmogus kuo sparčiau nužmogėtų, kad jis kuo veikiau būtų išvaduotas iš sąžinės. O tam tikslui siekti visos priemonės geros. Net genocido ignoravimas, kad tik triumfuotų KAPITALAS.

 

Skaitytojų vertinimai


157489. Zubras2009-04-16 22:46
Daba Mikelinskui labai daug metu turetu buti?

157507. mie2009-04-17 09:32
autoriaus pozicija ne naujiena, tik su senatve darosi vis tirstesne.

157549. archyvaras2009-04-17 13:08
Klasikas. Etinis moralusis žmogus rašytojas...

157569. varna2009-04-17 15:29
Reikėtų Šiaurės Atėnams atidaryti skyrelį: "Mums rašo nukvakę perdylos". Galėtų ten ir karikatūrų atsirasti, ten ir 3Š ( Šiuša, Šileika, Šorys) rašliavą dėti.

157607. šisyk2009-04-17 19:08
abs pritariu varnai

157612. varna2009-04-17 19:32
VYTAUTAS KUBILIUS: Jonas Mikelinskas - apsisprendęs rašytojas, niekinąs estetinį ir moralinį neutralumą, - pasiryžo būti sujaukto istorinio laiko sąžine, būti savo tautos istorinio likimo dalyviu, sakyti karčią tiesą, o ne kurti raminantį apgaulingai "saldų meną".

157634. kviečia nenukvakusių perdylų skyrelis2009-04-17 23:29
pirmininkas - varna. Kas pirmiau užsirašys, taps vicepirmininku.

157639. uzsisvajojau2009-04-18 01:02
Ir as kada nors parasysiu i satenus...

157650. Saulius :-( 2009-04-18 10:29
Yra vaiku pramokusiu rasyti pasakaites ir yra senuku godos. Senatvine valktis uztraukkia ne tik rega bet ir proto skaidruma. Tokie tekstai turetu buti idomus medikams tiriantiems psichikos dimensijas. "Siaures Atenai" turetu buti atidesni.Kazkada gerbiamas zmogus dabar isstatytas pajuokai. Ponas Jonas tapo kulturinio laikrascio Minedu. O gi kodel redakcija taip pasielge? Atsakymas autoriaus tekste: "Ogi todėl, kad visa ši bakchanalija duoda didžiulį pelną."

157654. varna2009-04-18 11:23
Pritariu Sauliui. Juk ne vienas iš mūsų nėra apsaugotas nuo senatvinio marazmo ir gali pradėti rašyti nesąmones (aš, pavyzdžiui, jau dabar nesąmones rašau, tai kas bus toliau?). Redakcija turėtų mandagiai atsakyti į tokį laišką laišku, o ne spausdinti laikraštyje.

157659. mie2009-04-18 12:14
as irgi taip galvojau kaip saulius, bet perskaicius apie televizijas, matau daug tiesos.

157663. na, gal2009-04-18 12:30
stiliaus ar žanro reikėtų kitokio? Tiesmukas bambesys nieko neduoda...

157670. mie2009-04-18 12:53
manau, kad nei kitas zanras, nei bambesys nieko nepakeistu. situacija yra nevaldoma. kvailumas gimdo kvailuma.

157673. Petras2009-04-18 14:06
Geras straipsnis. Šaunuolis auutorius. Gerai, kad nepaisote anksti nukvakusiios perdylos varnos.

157675. mie2009-04-18 14:12
mes labai netgi paisome perdyla varna, nes kiekvienas gali pasakyti ka galvoja. mikelinskas tiek pripaistes nesamoniu, kad mazai nepasirode.

157676. Kalvis Ignotas :-) 2009-04-18 14:46
J.Mikelinskas,kaip ir nemazai kitu jo kartos zmoniu,kuklinasi savo rasiniuose atvirai prisipazinti sau ir skaitytojams,kad LTSR laikotarpis jam buvo daug mielesnis negu dabartine liberali demokratija ir laisva rinka.Taip ir gaunasi,kad loja ant praeities,keikia nekenciama dabarti ir pagaliau pats nezino ko nori.Neziurint i tai, vistiek kazkaip maloniau skaityti negu varnos ir sauliaus skysta "komentaru" tryda.Jauciasi zmogaus neviltis ir skausmas uz salies ateiti,jos kultura ir savasti.

157680. briedis2009-04-18 15:45
o- atrodo, melyname lauke bresta kartu kautynes. metas isijungti. taigi as uz varna ir sauliu. gal ir pirdziai, bet ne sadomazohedonistai uzkietejusiais viduriais nuo pat ltsr laikotarpio.o jei rimciau- mane vien nuo czv direktoriaus doktrinos is "nas sovremennik" zurnalo suvimde. ir autoriaus amzius cia niekuo nedetas.

157683. Logos2009-04-18 16:17
Na, galima suprasti senelį. Tik kad jis išvadas pasidarė iš...nieko. Kad pirmoji širdis homoseksualaus žmogaus, tai tik atsitiktinumo dėka. Jos tokios pačios būtų, jei ją pateiktų paskutiniu numeriu. o tas žiūrėjimas į pasaulį pro savo genitalijas-antra klaida, paremta stereotipais. Čia visa idėja ir žlunga, toliau galėjo ir nebetęsti. Tačiau galima pasidžiaugti, kad čia esantys (daugelio)komentarai parašyti mąstančių žmonių.

157687. po palme2009-04-18 16:33
cia jau nepasigincysi; Mikelinskas ne is tu, kurie sugeba perlipt amziu ir epocha

157717. ech..2009-04-18 20:22
O tempora, o mores! - citata vietoje ir laiku :DD. Kas jau kas, o romenai neabejotinai Mikelinsko puseje :DDD

157728. Irena2009-04-18 22:50
Laimei, kad dar atsiranda žmogus, kuris išdrįsta parašyti, kad tai, kas atgrasu, ir yra atgrasu. Juolab kad žino, be abejonės, kaip apšauktas bus. Ačiū už tai, kas jo pasakyta.

157733. ir aš mačiau2009-04-18 23:40
tas tris širdis afišose. Tik kažkodėl po jomis buvo visai kitas tekstas - ten buvo lyginamos jauno, subrendusio žmogaus ir senjoro širdys. Kažkaip keista buvo, nes jos visiškai vienodos. O dėl doktrinos, "kurią savo straipsnyje „Kas ir kaip sugriovė SSRS?“ atskleidė pagarsėjęs Rusijos generolas" tai kiek naivu - ar rašytojas pamiršo, kaip lengvai tie pagarsėję generolai atskleisdavo viską, ko tik prireikdavo.

157734. ivs2009-04-18 23:41
hezau, nu tu matai, kas atsitinka, kai zmogus nesusigaudo patekes kreivu veidrodziu karalysten.

157737. Bet ar tai yra blogai?2009-04-18 23:53
išėjusi iš vienos pinigų veidrodžių karaystės, ivs nepagauna net kodėl į visas pinigų karalystes galima grįžti. Slėpkis IVS, šiuo metu biedniausias esi tamsta už labiau biendą xX`a kone 100 kartų. Laikykis nes "pinigai mato" tavo biednumą. Bet ar tai yra blogai?

157739. AišV2009-04-19 00:12
kaip ten bebūtų, bet Mikelinskas yra Džentelmenas, ir jo tekstai yra pasiųsti į ten kur reikia.

P.S. pinigų karalystėj, o nieka net nežinanti Karaliaus Arturo proveržio išvaržos kandis, niekada nesupras geresnės karjeros (melžiami pinigai didesni) i what babky. Kišk savo parazitinę subinę geriau į donskį, tas kartu su tavim apipisinės Europą.

O dėl Mikelinsko, kiekvienas save gerbiantis žmogus, tiesiog priims jo kleidesius susimąstymui, o ne komericiaji, kaip iVS.

Džentelemtų Lietuvoj yra labai labai nedaug, bet jų yra. Žinau vieną.

157756. Gedas :-( 2009-04-19 09:47
"O tempora, o mores! – sušuktų senovės romėnas ir pasistengtų kuo greičiau numirti, nes nepajėgtų prie tokių papročių ir moralės nei priprasti, nei prisiplakti." Kodel rasydamas tokes frazes sis garbaus amziaus zmogus nepasidomi istorija romoje turet vyra meiluzi buvo garbes zenklas, graikijoj, tik auksciausios kastos nariai galedavo leisti sau turet homoseksualu meiluzi...

157780. Atsitiktinai užklydusi Noė labai stebisi kai kuriais komentarais2009-04-19 15:19
Niekaip nesuprantu, ką čia taip blogo J. Mikelinskas parašė? Ar kad pasmerkė visokias kvailybes, kurias vargšai apmulkintieji laiko „pažanga“? Ar kad homikus pasmerkė? (Žinote, tas trijų širdžių plakatas yra šlykšti manipuliacija žmogaus dorovingumo supratimu, ir tokį plakato „humanizmą“ pripažįsta tik visiškai morališkai nusilpę žmonės. Mikelinskas teisingai rašo, kad mes su ta bakchanalija baigiame apsiprasti.)
Dėl požiūrio į homikus. Jų ydos pripažinimas tik skatina dar labiau bristi į ją, tik dar labiau ją sutvirtina. O homoseksualus žmogus, jei tenkins savo nuo gimimo ar dėl psichinių priežasčių atsiradusį iškrypimą, iš esmės n i e k a d a nebus laimingas, nes eis prieš savo prigimtį. Man asmeniškai pats didžiausias argumentas prieš homoseksualius santykius yra tas, kad jie neduoda palikuonių, ir tiek homikai, tiek jų „meilę“ pripažįstantieji man kelia juoką (nors iš esmės čia reikėtų verkti, nes niekas žmogaus taip nežemina, kaip negalėjimas sukurti natūralios šeimos ir susilaukti palikuonių). Psichologai mano, kad polinkis į homoseksualumą kyla iš narcisizmo. Dėl jo homoseksualai linkę į autoerotizmą, pedofiliją, dažną partnerių keitimą. Visos didžiosios pasaulio religijos homoseksualumą smerkia. Beje, čia Gedui atsakysiu, kad homoseksualumo romėnai iš pradžių nepripažino, smerkė jį, tai buvo visiškai svetima tradiciniam romėniškam mentalitetui, ir ši gašlavimo rūšis, vadinama „graikiška yda“, ėmė Romoje įsitvirtinti tik vėliau. Šiaip kaip žmonių homoseksualų reikia gailėtis, mylėti juos kaip ir kitus žmones, bet negalima toleruoti jų iškrypimo dėl daugybės priežasčių, tarp jų ir dėl keliamo pavojaus visuomenei. Dar pridursiu, kad homoseksualumo blogybė nėra pati didžiausia iš visų, kurias žmogus gal padaryti, - blogesni yra netikėjimas Dievu ir žmogžudystė, kad ir kaip nepatiktų daugeliui toks sugretinimas. Tačiau bėda, kad pasidavimas homoseksualiems santykiams ir kitokiam lytiniam iškrypimui labai greitai tampa nevaldomas ir ardo pačią žmogaus prigimtį.
Man tai keista, kad ir varna čia spjaudosi kartu su kitais. Jo protėviai niekada nepripažino homoseksualumo ir kitokio ištvirkavimo. Prisimink, varna, kad ir Pradžios kn., kur parašyta, kad Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį ir liepė jiems daugintis. Jau nebekalbu apie Sodomos ir Gomoros istoriją.
O kad rašytojas mini TV daromą žalą - tai dar mažai pasakė: dauguma TV laidų skirta debilams, infantilams ir protingi žmonės, kurie jas žiūri, labai žemina save.
Kas dar? Jei kai kurie pyksta dėl Mikelinsko stiliaus, tai nesuprantu. Reikėtų turėti daugiau atlaidumo. Stilius kaip stilius. Apskritai J.M., sakyčiau, per mažai parašė. Tik patį paviršėlį. Blogio šaknys ne viem meile pinigais minta, jos siekia kur kas giliau. Bet to mūsų vargšas šiuolaikinis „laisvas“ žmogus jau niekaip nebegalėtų nei suvokti, nei pripažinti.

157786. krankt2009-04-19 16:50
as taip pat manau, kad gerbiamas rasytojas labai svelniai cia parase. lytinio iskrypimo kaip normos prievartinis brukimas i kolektyvine samone yra nusikaltimas ir begediskas melas. nes iskrypimas nera norma, nors tu ka.

157791. xX2009-04-19 18:53
Noe, iš kur tavyje tiek materializmas - "neduoda palikuonių"? Katalikų kunigai irgi neduoda palikuonių - ir ką? Vienuoliai? Tu meldies Jėzui, homoseksualūs - vienas kitam. Jie labiau panašūs į tave nei nepanašūs. Gaila? Pavydu?

157793. sarka2009-04-19 19:34
Daug prirasyta kaip savietu laikais - moralu skaitymas. Tada isakydavo rasytojai savo mintis netikusiams savo vaikams. gal uzaugs, susipras, surimtes, baigs vartoti visoki slamsta. Piksta irgi ant tu, kurie yra artimiesiams daug blogo pridare. Juk niekada tremtinis ar partizanas negarbins stribo, net anukai jiems negali atleist uz kaltes. Tai ir cia zmogus nuoskauda nesioja ir ja daznai nori priminti ne tik sau, bet ir kitiems.

157800. AišV2009-04-19 20:34
oho - vadinasi pataikiau

157802. G.P. :-) 2009-04-19 20:48
Labiau nei gerb. rašytojo tekstas mane sukrėtė čia esantys kosmopolitinių infantilų komentarai. Liūdna matyti, kaip Lietuva garma pražūtin...

157804. po palme2009-04-19 21:06
cia ne apie tai ar tiesa ar ne parase, o apie tai, kad skaitosi kaip seno nepatenkinto zmogaus niurzgejimas. Jeigu pastoviai ka skauda ir nesivirskina, nebutinai homoseksualai del to kalti.

157805. ne homofobas :-( 2009-04-19 21:12
tai jei senas perdyla kokioj vakaru salejej pagyventu tai infarkta gautu, kai tu gejus apsikabinusius ir besibuciuojancius vidury gatves pamatytu.

157810. xX2009-04-19 21:39
jei pažvelgti į homoseksualumą moksliškai, tai faktas pirmas - tokių žmonių visada yra ir visada bus - taip Gamta yra surėdžiusi, jai tokie yra reikalingi; faktas antras - tokie žmonės neturi būti nei diskriminuojami, nei išaukštinami. Jei pažiūrėti į reiškinį sociodinamiškai, tai tikrai jų nedaugės ir "normalūs" netaps "nenormaliais", pripažinus lygias teises - jokių baimių dėl populiacijs suhomoseksualėjimo nebus su 100procentine garantija. Jei homoseksualai ima valdžią į savo rankas, tai čia jau sisteminė problema, ją sprendžiant visuomenės "švarinimu" galima tik paaštrint problemą. Tos pačios sisteminės problemos su Bažnyčia (po palmės kovos laukas), su žydais (kas tik su jų sąmokslu nekovoja:) etc.

157811. AišV > xX`ui2009-04-19 21:45
oho - o kodėl tu esi vedantysis. Gal lanksčiau galima.

157812. jokių baimių dėl populiacijs suhomoseksualėjimo nebus su 100procentine garantija2009-04-19 21:48
baimių visad bus, tikriausiai ne tai norėjote pasakyti?

157813. AišV > 1578122009-04-19 21:52
homosexualai yra užaugę ant baimės (kaip ir žydai) - laisvėjimas yra baimių kodekso naikinimas, todėl sociodinamiškai žiūrint, demokratijose laimi marginalai (žydai, homosexualai, moterys), o laivėjimą stabdyt jau būtų juokinga, todėl, vaikeli, eik lego kaladėles pavartyk

157816. krankt > xX2009-04-19 22:07
niekas cia nekalba apie visuomenes svarinima, bet nereikia naiviai tiketis, jog milijona kartu kartojamas melas pavirs tiesa. nepavirs. visa zmogaus organizma kontroliuoja smegenys, jei kas blogai funkcionuoja, reiskia, yra negalia. taip, kaip niekas nieko neitikins, jog sizofrenija ar alzaimeris nera liga, taip ir neitikins, kad homoseksualumas nera lytinis iskrypimas. jeigu daiktu nevadinsite tikraisiais ju vardais, nuo to jie netaps kitokie, nei yra. cia fantastikai vietos nera. :(

157817. krankt > AisV2009-04-19 22:08
neplakite moteru isvien su kokia nors tautybe arba lytiniais iskrypeliais. moterys sudaro puse sios planetos gyventoju.

157818. AišV > krankt2009-04-19 22:15
sorry, bet jei kas išnarstytų Tavąjį karingumą (ir dominavimą) būtų galima surast panašumų daug, kaip ir su žydišku "sąmokslu". Niekas, gerbiamoji, neturi jokių pretenzijų Jums, bet kai Jūs nepriėmėt Manęs in USA, taip nesielgiama vyrų tarpe jau senai, tenka tau dalintis su žydais, homosexualais "išskirtinių teisių".

157821. krankt > AisV2009-04-19 22:18
as nutariu, su kuo man dalintis, balandeli kerstingasai. dabar i jav vizos nebereikia, tai atvaziuok, uzuot cia verkes ir kerstaves. :)

157823. AišV > krankt2009-04-19 22:26
žiūrėk, brangioji mieliausioji krankt, kad homosexualai ir žydai nepratęstų su Tavimi "nutarimais, ką jie nori su Tavimi dalintis ir ko nenori". Mes paprasti žmogeliukai (dauguma, aišku, vyrų giminės (1/2 žmonijos) jau jaučiam tą pasirinkimą tpsknt kitų laisvesnių.

157824. atrodo,2009-04-19 22:40
visi senbuviai zarazos čia bus vienaip ar kitaip nuskriaudę AišVą. Nabagėlis vargingasai!

157825. AišV > atrodo2009-04-19 22:55
aha, ypač UUU yra su ja blogai santykiu su manimi. Lapkričio mėn., kaip buvau užsukęs į Vilnių, ji nedavė man sexo, nors maldavau iki pamėlynavimo. Ir taip blogai su manimi niekas taip nesielgė. Uot tiaip uot.

157826. AišV > atrodo +2009-04-19 23:11
gal Alaus nori?, yra toks ČinCao, puikus ir labai lengvas, nieko neatsitiks.

Vienžo, pilu. Dabar yra 4 h ryto, iki darbo pradžios dar spėsim

157827. kad uuu,2009-04-19 23:22
berods, iš Šiaulių? Gal supainiojai su kažkuo? Pamėgink kitą kartą maldauti iki pažaliavimo ar pajuodavimo. O gal pageltonavimas mačytų?

157828. xX2009-04-19 23:35
"visą žmogaus organizmą kontroliuoja smegenys" - na, čia padvelkė mechanistiniu racionalizmu, miela krankt, ir tai rafinuotumu primena kokių nacių ideologiją. Aštuonioliktame amžiuje užgimusi "tiesa" dabar kelia geriausiu atveju pašaipą. Susigalvoji kokią pateisinančią teoriją ir ja remdamasi pasiunti į dujų kameras tos teorijos išvadas. Gal kiek utriruoju tavo mintis, bet man kažkodėl atrodo, jog tu nori homoseksualumą priverstinai gydyti, o kol ieškoma vaistų nuo tos baisios ligos, apriboti homoseksualų teises. Nemanai, kad tai asmens pasirinkimas, gydytis ar ne? Taip, visuomenės reikalas - ieškoti vaistų nuo absoliučiai visų susirgimų, taip pat visuomenės reikalas nesudaryti sąlygų socialiniams - alkoholizmui, narkomanijai - ir ne tik socialiniams susirgimams atsirasti. O jei kas nors įrodys, kad homoseksualumas yra socialinis "susirgimas", tai visų pirma reiškia, kad visuomenė yra nesveika ir pirmiausiai ją reikia gydyti. Gal net nuo tavęs ir į tave panašių pradėti terapijos seansus:)

157829. AišV > xX`ui2009-04-19 23:50
ei, xX`e, tu nušautas. Vienas geras taiklus šūvis. /komentaras ištrintas (tpsknt, kapituliacija atviru tekstu)/

Būsi Tikra Asmenybė, jei pats praneši Uuu`iukui, kad tavo lavonas esti prie jos kojų. Labanaktis. Viskas Tavo rankose, net ir Tavo rankos. Iki.

157831. krankt > xX2009-04-20 00:56
nesuprantu, kodel stengiesi man "prisiuti" idejas, kuriu as cia neissakiau. ar sizofreniko pavadinimas sizofreniku jau nacizmo izanga? ar teko sutikti nors viena psichiskai nesveika ligoni, kuris pats noretu gydytis? man neteko. tavo pazinciu ratas platesnis, neabejoju. :) tai gal visi medikai yra fasistai? o kas, tavo manymu, kontroliuoja zmogaus organizma? gal europarlamentas? pries pora metu lankiausi "national geographic" draugijos surengtoje parodoje apie zmogaus kuna. pritrenkiantis realizmas ir racionalizmas. pazinimas nera visada malonus it kaukiu balius italuose. taip saltai ir metodiskai iseksponuoto zmogaus kuno nesu maciusi. stai ten ir buvo viskas labai gerai paaiskinta,juodu ant balto, su mesom ir kaulais, kas, kur ir kaip kontroliuojama. lietuviskoje spaudoje uztikau zinute, esa si paroda papiktino izraelio dvasininkija. tai gal ir "national geographic" apkaltinsi rafinuotu nacizmu? deja, neturi prokuroro talento. suprantu, sitame portale privalai buti politiskai korektiskas. ;) ta prasme as esu laisvesne uz tave. :)

157832. krankt > xX2009-04-20 01:27
cia dar del "astuonioliktame amziuje uzgimusios tiesos"
"Also, as Egyptologist R.B. Parkinson puts it, “the subject [of homosexuality in ancient Egypt] is surrounded by modern as well as ancient taboos…” HOMOSEXUALITY AND THE BIBLE, Supplement By Bruce L. Gerig

157835. xX2009-04-20 07:50
kažko tu dar nesupranti, krankt. Greičiausiai nesusigaudai savyje. Protas nėra visagalis, ir kol kažko nesupranti, nereikia vaizduoti, kad supranti, pvz., žinai, kas yra normalus, o kas nenormalus. Juo labiau, kad nenormaliųjų tų pačių teisių, kaip ir normaliųjų pripažinimas irgi yra normalios visuomenės bruožas. Be to, yra principai, jais vadovaujies, kol protas neturi reiškinio paaiškinimo. Paprastai tie principai surašomi į konstitucijas, vienas iš jų - pagarba žmogui. Pagarba kitokiam žmogui, jei tik tas kitoniškumas nenukreiptas prieš visuomenę. O homoseksualumas tikrai nesikasa po visuomenės pamatais, sakau - to niekas dar neįrodė. Ties šia vieta ir galima apsistoti ir diskutuoti, o ne naudoti politinio korektiškumo ar National geographic argumentus savo bejėgiškumui pridengti.

157840. cholera2009-04-20 10:45
pradejes apie rytus, galejo sis XXIa. inkvizitorius ir nevienareiksmiskai pasamprotaut apie komercijos santyki su soc progresu. be abejo, randasi civilizacijos, isnyksta,- bet nebutinai del paminetu degradacijos motyvu... idealizuodamas rytus, vien is etikos ir estetizmo kategoriju, ex soviet svietimo ir kulturos inspektorius, cia ir dabar remiasi tradicine demagogo pozicija. kam tai turetu buti idomu?

157841. Noė2009-04-20 10:54
Kažkaip man kyla įtarimas, kad xXas dėl to paties Jo Didenybės Kapitalo priverstas vadovautis dinozaurų epochos morale. Netikiu, xXai, kad nežinotum, kas yra šeima, visuomenės dorovė ir pan. Girdi, dar niekas neįrodė, kad homoseksualumas kenkia visuomenei. Niekas neįrodė ir to, kad, pvz., zoofilija kenkia visuomenei... Ar jums nejuokinga? Taip esą gamta yra surėdžiusi, „jai tokie yra reikalingi“. Kaipgi - reikalingi ir galvomis suaugę siamo dvyniai, ir silpnapročiai, ir kitokie vargšai. T. p. pateikiama pavyzdžių, kad ir tarp gyvulių esama „gėjų ir lesbiečių“. Ar galima lyginti gyvūnų elgesį su žmogaus elgesiu, ar žmogus turi imti pavyzdį iš gyvulių? Ir t.t. Čia viskas taip aišku, kad net ginčytis neverta. Juoką kelia ir xXo prieštaravimas teiginiui, kad visą žmogaus organizmą kontroliuoja smegenys, kaip sakė Krankt. Pagal xXo mokslines teorijas išeina, kad žmogų veikiau kontroliuoja tarpukojis, kaip ir rašė J.M. Beje, xXai, kai turėsi laiko, pažvelk į M. Pacherio paveikslą „Velnias laiko prieš šv. Augustiną nedorybių knygą“. Gal matei, - nuogo velnio užpakaly įstatytos akys. Žinai, šiurpiai atrodo.

157842. mie2009-04-20 11:20
nesuprantu apie ka kalba. gejai gyvena savo gyvenima ir nieko is kitu nepraso. gal tik nenori but izeidinejami ir musami. o jei nuspresim kad daunai ir siamo dvyniai visuomenei nereikalingi, tai kas tuomet? pagaliais uzmusim?

157845. Noė2009-04-20 11:37
Jėzau, ko jūs išgalvojate priekabes ir kabinėjatės po to? Kada aš sakiau, kad gėjus, lesbes ir kitokius perversus reikia mušti, šaudyti ar visaip įžeidinėti? Po šimts, juk kiek kartų sakiau, kad juos reikia mylėti, o tikroji meilė reiškia traukti juos iš nelaimės, nepritarti jai. Iš tikrųjų tai jūs, pritardami ir skatindami ligą, juos žudote. Tai jūs jų nemylite.
Beje, Pacherio paveikslas vizualiai atskleidžia skirtumą tarp vienuolių ir homikų (praktikuojančių), - tai sakau ir kitiems moraliniams daltonikams, kurie to skirtumo nesuvokia.

157846. cholera2009-04-20 11:43
siek tiek keista, kad J.Mikelinskas nepabylojo apie internetu skleidziamas kataklizmines blogybes. bet nesvarbu, manau, siame straipsnyje autorius vos valdydamasis nepratruksta raportuoti, jog tarybineje santvarkoje, kaip tik tobulai ir buvo subalansuota etikos ir kapitalo pusiausvyra. ta prasme, materialines gerybes buvo seikejamos kiekvienam pagal socialinius nuopelnus, atitinkancius "teisingus" standartus.

157847. rio2009-04-20 11:57
As budamas mokykloje tiesiog ryte rydavau knygas, taciau i lietuviu literatura visad ziuredavau kreivai. Kodel? Del jai budingos paranojos ir buroko mentaliteto - neduok Dieve kazkas musu kaime pasikeis, kazkas naujo atsiras - tai visas pasailis suzlugs. Na ir Mikelinskas taip pat ne isimtis. Skaitau ne pirma straipni parasyta rasytoju pensininku ir ne tik buroko mentaliteta cia isskirciau, bet aisku ir garbu ju amziu. Kas del homoseksualumo, tai jau pradeda nervinti visa ta paranoja ir dezinformacija apie juos. Koks skirtumas koks tas sirdziu eiliskumas? Ar tos sirdys buvo kitokios? Nemaciau tos reklamos, bet akivaizdu, kad jos tikslas buvo pabrezti skirtingu zmoniu vienodus jausmus. Homoseksualus zmogus taip pat gali myleti kaip ir heteroseksualus. Tik ponui Mikelinskui tai nesuvokiama, nes jo pasauleziuroje tai neegzistuoja. Juokinga kaltinti Holivuda homoseksualumo propaganda. Tai labai dviveidiska institucija. Homoseksualumas istisus desimtmecius buvo tabu Holivudo filmuose, bijant neigiamos davatkiskos fanatisku vidurio Amerikos gyventoju reakcijos. Garsiam aktoriui pripazinti viesai savo homoseksualuma faktiskai reiskia suzlugdyti karjera, nes jis nebegaus herojiniu vaidmenu. Holivudas visa laika pataikava konservatyviems sluoksniams ir religiniams fanatikams, todel siu zmoniu negasdina siuose filmuose vyraujantis smurtas ir besiliejantis kraujas, bet dvieju vyru bucinys gali sukelti audringa reakcija. Prisimenu vieno komentatoriaus retorini klausima: Kodel zmonems yra patraukliau matyti vyrus laikancius ginklus nei du vyrus susikibusius uz ranku?

157849. rio nuo am2009-04-20 12:13
vyrai su ginklais patraukliau todėl, kad esam neatskiriama gamtos, nuo kurios bandom pabėgt, dalis. vyras, net jeigu jis šoka baletą arba meldžiasi, yra patinas. nepriklausomai nuo to, ar jį sutvėrė Dievas, ar motina evoliucija

157850. katė2009-04-20 12:27
Perskaičiau. Aktualus straipsnis. Man toks pasaulis, kuriame viskas išviešinta, net tai, ką koju į kelnaites, graudžiai juokingas. Bet neabejoju, kad į jį pasineria tik labai mažai žmonių, todėl nemanau,kad artėja pasaulio pabaiga. Visada išlieka kritinė padoriųjų masė, kuri gelbsti mus. Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad nereikia apie tai kalbėti. Tik tas nemalonus moralo skonis, būdingas teisiesiems, kurių iš tiesų nėra, viską pagadina. Nemanau, kad tai susiję su amžiumi. Nemažai komentatorių dar energingiau rėžia antimoralus.

157851. mie - rio2009-04-20 12:41
apie vyrus su ginklais ir vyrus susikibusius uz ranku labai taikliai pasakyta.

157852. am2009-04-20 12:51
autoriaus skonis, tonas, stilius ir amžius yra viena, o tema - kas kita. šiaip ar taip, tema rimta. kelnaičių ir kt. turinio demonstracijos, kurias mini katė iš 850, primena 6-7 klasės berniukų pramogas su veidrodėliais ir mergaičių sijonais. vieni iš to amžiaus jau išaugo, kiti dar ne

157853. mie nuo am2009-04-20 12:52
norite pasakyti, kad vyrai susikibę už rankų kelia estetinį pasigėrėjimą?

157854. mie - am2009-04-20 12:55
na, manau, kad jie susikimba ne tam, kad keltu estetini pasigerejima. jiems taip gerai ir to pakanka. as gal irgi kiek per stora kad kelciau estetini pasigerejima. tai gal man i gatve negalima iseit?

157856. Katė2009-04-20 13:06
O kas pasakė, kad storas daiktas negražus? Man, pvz., estetinio pasigėrėjimo nekelia ploni kaip šakaliai vyrai. Bet į gatvę aš jiems leidžiu eiti.

157857. mie nuo am2009-04-20 13:11
manau, kad išėjimas į gatvę ar net į žmones, čia niekuo dėtas. vyrai su ginklais ar net su bokso pirštinėm - kas kita

157858. Noė mie2009-04-20 13:22
Palieku nuošaly homoseksualizmo gynėjus, neturiu laiko. Noriu tik tavęs paklausti, mie: ar tau patiktų, jei tavo sūnūs parvestų į „marčias“ du homikus? Ir tau būtų gera į juos žiūrėti, nes jiems „taip gerai“? Man, pvz., žiūrint net į svetimus du patinus (čia kažkas vis dėlto taikliai priminė), susikibusius už rankų ar kitaip besimasturbuojančius, darosi negera, ima gailestis. Vienas iš jų vis vien vaidins patelę, taip įrodydamas, kad iš tiesų jokios santuokinės meilės tarp tos pačios lyties ir būti negali. Nejau dar nedaėjo? O ką jau bekalbėti, mie, kad tavo sūnūs nepratęstų tavo giminės (o tu juk taip nori anūkų!), kad jie, net eidami gatve susikibę už rankų, griaus aplinkinių natūralią šeimos sampratą, sės abejingumą žmogui (jiems taip gerai) ir t.t. Žinai, atsibodo.

157860. am2009-04-20 13:46
o man, jei grįžtume į pradžią, dar atsibodo tas kraują pumpuojančio organo, vadinamo širdim, valkiojimas visokiose akcijose

157863. mie2009-04-20 14:23
pirmiausia, noe, vaikai nera orientuoti gyventi taip, kad man patiktu. jie patys sprendzia kas jiems gerai, o kas blogai. o variantu galima prisigalvot visokiu: ar geriau anukas invalidas ar jokiu anuku? kas geriau - sunus gejus ar narkomanas? gal straipsnio autorius galetu atsakyt.

157864. xX2009-04-20 14:36
Noe, pasiklausyk savęs:
Jėzau, ko jūs išgalvojate priekabes ir kabinėjatės po to? Kada aš sakiau, kad katalikus, musulmonus ir kitokius perversus reikia mušti, šaudyti ar visaip įžeidinėti? Po šimts, juk kiek kartų sakiau, kad juos reikia mylėti, o tikroji meilė reiškia traukti juos iš nelaimės, nepritarti jai. Iš tikrųjų tai jūs, pritardami ir skatindami ligą, juos žudote. Tai jūs jų nemylite. Beje, Pacherio paveikslas vizualiai atskleidžia skirtumą tarp homoseksualių ir katalikų/musulmonų (praktikuojančių), - tai sakau ir kitiems moraliniams daltonikams, kurie to skirtumo nesuvokia.

157865. mie2009-04-20 14:38
xXai, balendeli, is kitos operos. kur naujas turinys? ar dabar nuolat taip ir vilksis koja uz kojos?

157875. Noė2009-04-20 15:31
O tu, xXai, chameleone masone, atidžiau pažvelk į save patį. Bendraudama su tavim aš visada jaučiuosi tarsi braidžiočiau po miglą. Rodos, kalbi žmogui, o po to pasižiūri - toj vietoj balzgana migla. Nėr žmogaus, yra tik rūkas, tuštybė. Ko tu taip slapstaisi? Tokiais atvejais atsiveria perspektyva visiškai prarasti savo asmenybę. Ir prašom neiškraipyti mano žodžių.

157876. Noė mie2009-04-20 15:37
Tai bent jau nelinkėk to kitiems ir nesiūlyk susitaikyti su blogybe. Jei tau bus negerai, žinok, kad ir kitam taip pat. Tik visiškam degradui vienodai rodo, kokie jo vaikai. O šiaip geri vaikai visada tėvų klauso.

157877. am2009-04-20 15:40
beje, prie tono, skonio, stiliaus ir amžiaus reikėtų pridėti ir sąmokslo teorijas, kurios atgraso nei kiek ne mažiau

157880. mie - noei2009-04-20 17:06
kas man negerai, kitam gali buti visai nieko sau. cia tu neteisi. taip pat neteisi, kad geri vaikai turi klausyti savo tevu.

157881. Noė2009-04-20 17:42
Durna.

157882. krankt > xX2009-04-20 18:46
uztat ir nesusikalbam, kad as apie ratus, o tu apie batus. :)turejau omeny mikelinsko pamineta propagandini plakata ir parasiau, kad simtus kartu kartojamas melas nevirs tiesa, iskrypimas ir yra iskrypimas, siuo atveju seksualinis. apie tu nabagu teises as is viso nekalbejau, manau tik, kad dabar ju turi net tiek, kiek nepriklauso, dar ir megina mane mokinti, kas yra seima. na, suprantu, esi toks jau proto bokstas, kad tau national geographic nera autoritetas, ten vieni durniai jau keli simtai metu dirba, kazkokie nupuse mokslininkai is kazkokio viso "normalaus" pasaulio. brrr. tikriausiai tau butu kvaili bei savyje nesusigaudantys ir mano valstijos, graziosios virdzinijos gvyentojai, kurie pries dvejus metus issirinko i valstijos valdzia demokratus, bet pasisake pries pederastu santuokas, taigi jos virdzinijoje uzdraustos. valstijoje, kurioje yra pats didziausias procentas issilavinusiu salies zmoniu. kur jau ten jiems prie europarlamento isminties lygintis. juk juos, virdzinijiecius, dar vis tebekontroliuoja protas... varge, varge. :)

157883. ragana Kornelija2009-04-20 18:47
tikrai šlykštu yra tada, kai žmones, anot Noės, kontroliuja tarpukojis, ir tada nebesvarbu, homoseksualai tai ar hetero. rausiuosi savo atmintyje, ar ko nepamiršau - ne, tikrai nepamenu iš savo pažįstamų jokio gėjaus ar lesbietės, tai ir nežinau, kaip jie atrodo iš arti. per teliką parodo pačius šlykščiausius, tuos tarpukojo valdomuosius. bet užmušk netikiu, kad tarp homoseksualų nėra tokių, kurie mylėtų pirmiausia žmogaus sielą, o tik paskui - kūną, kai kas čia perdeda viską suvesdami vien į kūno santykius. nemačiau nieko bjauraus "Kuprotame kalne" ir tie du vyrai nekėlė jokio pasišlykštėjimo. tik visai kas kita - televizijos laidos, kuriose į pasimatymus eina jaunimas, labiausiai susirūpinęs klausimu, ar reikia bučiuotis per pirmą pasimatymą. va kas iš tikrųjų vimdo. pasirodo, jau yra ir laidos apie lesbiečių pasimatymus, gėjų dar nemačiau.

157884. xX2009-04-20 18:56
tavyje, Noe, ta migla ir tvyro. Miglą pūti. Va, pasijuoksiu eilinį kartą iš tavo miglos debesėlių: Geri vaikai visada tėvų klauso - tėvai sako "mušk žydrą/žydą/kitatikį", jie ir muša, nes yra blogų tėvų geri (geri, nes klauso!) vaikai.

157885. krankt > raganaitei2009-04-20 18:57
o as is viso tokiu filmu, kaip "kuprotas kalnas" neziuriu, pasislykstejimo objektu apstu gyvenime, taigi mene to nebeieskau, negaistu savo brangaus laiko ir ziuriu "discovery" ir kitokius kanalus bei filmus. :)

157886. mie2009-04-20 19:00
net nustebau kaip tiksliai noe tave perkando, xXai. tu visas is tiesu migloje.

157887. ragana Kornelija2009-04-20 19:10
kai nežiūri, krankte, tai ir nežinai, kas tai yra :). o jei pasišlykštėjimo objektų gyvenime labai daug, tai tas filmas kaip tik labai tiktų - leistų atsipalaiduoti :), nes jame nėra nieko šlykštaus. tai filmas apie meilę, o ne apie dulkinimąsi.

157889. krankt > raganaitei2009-04-20 19:16
ai, tu dar jauna, tai tau dar viskas idomu.:) o as tai savo laika pradejau rimtai branginti, nes man sita tema kelia sleikstuli. dabar lietrytyje ar delfyje praleidziu kriminalines kronikas, neverta ta rasliava apie isgamas mano demesio. tu su metais busi reiklesne, pamatysi. :)

157892. Noė iksui2009-04-20 19:25
Aš neaiškinu to, kas savaime suprantama, t.y. kad nereikia klausyti girtuoklių, vagių tėvų ir pan. Kaip pavyzdį dažniausiai imu bendrą reiškinį. Geri tėvai moko savo vaikus gerų dalykų. Nejau tave reikia mokyti abėcėlės?

157893. toto2009-04-20 19:39
xX`ui reikia atostogų.

157894. krankt noejai2009-04-20 19:39
ko tu nori is xX, kudasis drugeli? :) europarlamentas, va, jau ateme prota, dabar siekia lito, paskui ir lietuviska abecele atims, taigi nx xX-ui ta abecele? ;)

157895. krankt > toto2009-04-20 19:40
labas. cia taip pakibinu ir lekiu i darba.

157896. Noė mie2009-04-20 19:40
Atleisk, aš buvau tiek susierzinusi nuo tos begalinės ir beprasmiškos diskusijos, kad, sakyčiau, net labai susivaldžiau, parašiusi tau tik vieną piktą žodelį. Sakiau iksui, kad nekalbu apie visiems aiškius dalykus, apie kuriuos visi žino iš savo sąžinės. Tu rašai „kas man negerai, kitam gali būti visai nieko sau“. Perskaičiau lietryty, kaip sužvėrėjęs žmogėnas mušė šunį ir pagalvojau apie tave: tau tai būtų labai negerai. Na, o tam žmogėnui? Gal jam ir gerai? Išliejo pyktį? Apgynė karvę ar ką ten... Atmink, mie, kad yra universalių, visiems žmonėms pritaikomų moralės normų. Būti žiauriam ir nevaldyti pykčio, nevaldyti savo lytinių anomalijų yra negerai visiems. Savaime suprantama, ne visi vienodai su tomis blogybėmis tvarkosi. Jūs dažniausiai tai, kas yra norma, atremiate išimtimi ir ją padarote norma.

157897. Noė Krankt2009-04-20 19:43
Na jo. Išlekiu, labanakt tau ir visiems mieliems pašnekovams.

157900. mie - noei2009-04-20 21:16
tingiu gincytis, nes man aisku kaip diena. pazistu viena slykstu geju, kuris visuomet manes nekente ir man kenke. as jo irgi. o stai kitas, amerikonas, labai simpatiskas. apsikabinus siltas, minkstas ir jaukus. ir mielas. turi "partneri", su jais gyvena "partnerio" mama, lenke. mano pazistamas per kiekvienas velykas kepa "kielbasa". gyvena kaip seima. vienas kitu rupinasi ir myli. tiesa, jo mama, to mano pazistamo, suzinojus, kad sunus "toks", grauze save, nes mane kazka ne taip padariusi. bet taip nera, tiesiog jis toks gime. viskas priklauso nuo zmogaus.

157902. mie - noei2009-04-20 21:19
viena pazistama bijojo vaika leisti i jezuitu gimnazija, kad ten nepadarytu is jo kunigo. buvo uzsiciklinus su savo tokia baime. ir ta nuolat kartojo. galiausia as jai pasakiau: tegu ir buna kunigu, kad tik butu laimingas. gi kunigas, o ne vagis. tai jai buvo tokia naujiena, taip netiketa, kad net issiziojo. tokia mintis nebuvo ji sovus i galva. jai paciai buvo aisku, kad kunigyste yra blogis, kurio reikia vengti. va ka turiu omeny, kai sakau, kad tai kas blogai vienam, gerai kitam.

157905. xX2009-04-20 21:30
Noe, tavo mylimasis Kristus kažkada irgi buvo nenormalus, pameni? Dar nenormalesnis už dabartinius žydrus. Kartais ateina metas, kai nenormalumas tampa norma. Bet keisčiausia, kad pasakius "homoseksualas" Noėjai su krankt kyla genitalinės asociacijos. Reikėtų paklausti senelio Freudo, kur šuo pakastas. Gal vaikystėje patyrėte seksualinių traumų?

157906. varna (aš su visais sutinku)2009-04-20 21:31
Aš pritariu miestei - juk ir pedofilui jei gerai, tai kodėl dabar jam akis drąskyti? Pedofilas juk, ne vagis:)

157907. varna2009-04-20 21:34
Aš, pavyzdžiui, jokių traumų vaikystėje nepatyriau, todėl nieko neturiu prieš vaikų pornografiją. Juk vieną dieną tai taps norma (anot xX). Amen.

157908. mie - varnai2009-04-20 21:34
du homikai susideje niekam nekenkia. o pedofilas skriaudzia vaikus, obliau.

157909. xX2009-04-20 21:37
varna, tu irgi skriaudi vaikus?!! Nežinojau...

157910. varna (po truputį praranda kantrybę)2009-04-20 21:41
xX- e, aš pavyzdžiui už tai, kad Grybauskaitei, prieš tampant mūsų prezidente, viešai, Rotušės aikštėje, būtų atimtas nekaltumas. Na, kad taptų NORMA. Nesvarbu kas, bet kad kuo iškrypėliškiau - tuo labiau norma. O jei kokia moteris su vyrų norėtų pasimylėti - tai ant kuolų juos - toj pačioj Rotušės aikštėj. Ir kad tai taptų norma. Ir kad Mikelinsko-idioto straipsniūksčiai Šatėnuose taptų norma. Juk kuo išsigimėliškiau - tuo labiau prie kažkokio NORMARTYVO artėjam? A ne, blia?

157911. miestei nuo varnos2009-04-20 21:47
Mieste, SORRYYYY, pedofilai vaikus saldainiais vaišina. Vaikai pirmi niekada nepraneša apie tokius įvykius - 99 procentai atvejų išaiškinamai, kai jie apie TAI papasakoja tėveliams. Bet irgi nesiskundžia - šiaip, INFORMUOJA. Tad nereikia čia varyti ant pedofilų - Džeksoną "pardavė" vaikų tėvai, o ne vaikai. Vaikai buvo labai patenkinti. Tad jei pedofilas su vaiku sudideda - netrukdyk - jie niekam nekenkia.

157913. xX-ui nuo varnos2009-04-20 21:52
Aš skriaudžiu tik moteris. Man jos žiauriai patinka. Tik pamatau kokią ilgakasęilgakojęstangriakrūtę iš karto susimąstau apie pydarų, lesbių ir pedofilų teises šioje žemėje. O susimąstęs nebekreipiu dėmesio į ilgakasęilgakojęstangriakrūtę. Joms liūdna dėl to, jos pradeda keisti lytį...

157918. xX2009-04-20 22:05
na tai va - pydarai, ble, skriaudžia vaikučių tėvelius. o ką gėjai skriaudžia? Tai, ką ir tu - ilgakojastangriakrūtę Marytę ir beveik tokią pat Onutę?

157921. krankt > xX2009-04-21 03:59
ak, xXeli, aniuoleli liudnasai, taip kiaurai per supista atlanta matau, kad neturi to silto, minksto papo, prie kurio savo skiautereta galvele priglaustum, aiman, atsipisk tu nuo jezaus, bo da vincio kodo neskaitei, tais laikais bobu nemoke, tik vyrus, bet ir tai magdalietes visokios su plaukais kaip fejos aplink sukiojosi, o tu, balandeli sierasai, panasu, kad ne viena puikia ir protinga motera busi praziopsojes, taigi nenuostabu, kad apie nenormaluma i norma virstant pirdolini,o kad tau geriau ryt miegotusi, tai pasakysiu tyliai ant ausies, kol satenistai miega, kad vaikysteje jokiu sexualiniu traumu neapturejau, jaunysteje per bernus ejau kaip pasiutusi kumele, labai mylejau ir tebemyliu vyrus, ypac tuos, kuriems ant stovincio miko galima pakabinti viedra vandens, arba du, arba tris, o dar geriau - desimt! :)

157923. toto2009-04-21 05:52
Krankt xX`ui šoka viliotinį. O aš prisiminiau Queer (kur jis pradingo?). Kadaise diskutavome net ne apie seksą, greičiau kartų skirumus, galbūt labiau kultūrą mentaliteto prasme, o susilipdė štai toks komentaras:
    "No, it’s not about sex. If it were, you would be gone. [...] It’s about character, lying, arrogance and abuse of power", - kadaise Monikos skandalo metu Bill`ui Klinton`ui laiške rašė US Armijos atsargos karininkas iš Alabama`os. Ir tai nebuvo jo atrasta frazė...

    Žema ieškoti mistiniuose klasiniuose ar etniniuose skirtumuose glūdinčios kitokios savo vertės, čia pat neigiant savo šaknis. Kalba gi eina apie socialinių pranašumų išnaudojimą, primityvų individo ar visuomenės dalies išlikimo ego, savojo ego tenkinimą - jėgą, viršenybę, dominavimą.
Taip ir dabar. Argi dėl kažkokios gėjiškos meilės čia paskutinius marškinius plėšiate? - Tikrai ne!
    it’s not about sex, it’s about power

157925. xX2009-04-21 07:39
na štai ir atsiskleidei, krankt - hiperseksualumas, dėl to ir nesupranti, kas yra meilė. tikrai tai ne tarpukojis su daug pakeliančiais mikais. O tavo Nekaltoji Virginija su demokratais ar dar kokiais ten ratais tikriausiai niekaip nepalyginama su Švedija, kur prieš kokį mėnesį įteisino ir mylinčiųjų santuokas. Toto, yra ir tas aspektas - valdžios, ypač jei vieni gali leisti ar drausti kitiems. Kas ką. --- Mane asmeniškai valdžiažmogizmas visai netraukia, net šleikštulį jam jaučiu. Kaip ir krankt gyrimusi tarpukoju.

157926. briedis>kranktei rusciai2009-04-21 08:01
ir ka gi tu sia nakti- ar nedorybiu knyga ar maldaknyge skaitei?

157927. briedis diriguoja pasileidusiu merginu chorui, kuris dainuoja stai ka:2009-04-21 08:14
xx-a reikia gelbet, nuo ruko isvaduoti, visiems visiems valdziazmogiams i snukio kaula duoti!

157931. mie2009-04-21 08:49
jeigu jau paejo pokalbiai apie tai kas yra meile, vadinas, satenu nekeis iki ateinancios ziemos. xXai, neidomus tavo blozni pasvarstymai apie jausmus. papasakok kaip sekasi annikkaai su agrastu krumu ant galvos. itariu, jei pakeltume agrastu kruma, pamatytume xXo praplikusia galva uzgulta rupesciu nastos del to kad su satenais susidorot negali. nors gal ir neuzgulta, nes atsakomybe ir pareiga jam savokos nepazistamos.

157935. briedis2009-04-21 09:52
prasau atkreipti demesi- toto- estijos veliava iskele.

157947. liuciperis2009-04-21 12:09
tokiom netikusio katalikem kaip noe, nusidejusioms neapykantos nuodeme, siulau is anksto registruotis pragaran. bo, patekusi dangun, kur zemiski dalykai aukstyn kojom pastatyti, patekusi ten pamatytu, kad nepagadinti zmogai procentaliai ten mazumoj, vat kaip.

157949. Noė dėl teiginio, kad „homikai niekam nekenkia“2009-04-21 12:21
Pirmiausia reikia skirti privatų homoseksualų elgesį ir įstatymiškai įteisintą. Iš pažiūros atrodo, kad homikų elgesys niekam nieko blogo nedaro, ypač kai pabendrauji privačiai su dviem „malonaus elgesio partneriais“. Tačiau kai homoseksuali praktika patvirtinama kaip oficialus socialinis santykis, atsiveria gilesnė perspektyva, nei mato cėcės vištos. Toks įteisinimas taip keičia visą socialinę struktūrą, kad ji ima prieštarauti bendrajam gėriui

157951. Noė2009-04-21 12:25
Ei ei, kažkas nukando beveik visą mano komentarą. Ar tik ne iš bernardinų šatėnai pradėjo imti pavyzdį? Dabar neberašysiu, bet vėliau bandysiu vis dėlto pateikti objektyvių argumentų, kaip homoseksuali praktika ardo visuomenę.

157952. Noė liuciperiui (nors su velniu nereikėtų eiti į kalbas)2009-04-21 12:29
O ko aš jau taip neapkenčiu? Prašom konkrečiai nurodyti.

157953. Noė2009-04-21 12:36
Štai kur diskriminacija. Antrą kartą siunčiau savo pastabas apie homoseksualizmo žalą visuomenei, ir antrą kartą neišsisiuntė. Išsigandai, xXai? Gėda, gėda!

157957. mie2009-04-21 12:47
ir as sakau "geda geda xXai, baily". bet nukandau, ko gero, as. netycia, kartu su buterbrodu. daugiau nesinesiu esti prie kompelio.

157975. xX2009-04-21 13:51
Noe, miela Noe, paklausk, pvz., švedų, kaip įteisinus gėjų santuokas "Toks įteisinimas taip keičia visą socialinę struktūrą, kad ji ima prieštarauti bendrajam gėriui". Gal vis tik tavo gėrio supratimas iškrypęs?

157976. Noė2009-04-21 14:06
Eik tu jų ir klausk. Aš buvau parašiusi, kaip prieštarauja, švedai tai būtų, lietuviai ar žydai. O aš norėčiau paklausti tavęs, ką tu gali duoti studentams, jei tavo pagrindinis principas yra „neturėti jokių principų“? Ką pozityvaus tu gali duoti jaunimui, jei nesuvoki elementariausios moralės ir murdaisi kažkokioje moralės pliurėje, erzace? Vardan ko skelbi tas visas nesąmones, kurių širdies gilumoje pats nepripažįsti? Juk jei netektum, xXai, savo visuomeninės padėties, atsisakytum savo puikybės ambicijų, atsikratytum baimės, galvą guldau, - pataptum nuoširdžiu ir tikru žmogum, o ne kažkokia chimera. Ir įsikalk sau į galvą, kad Kristus n i e k a d a nebuvo nenormalus. Tai mes nenormalūs, o ne jis.

157987. xX2009-04-21 16:10
miela Noe, iš kur jau taip žinai, kas toj mano širdies gilumoj dedasi? Mano principas, jei jau kalbėt apie principų buvimą ar nebuvimą, yra juoktis iš stabmeldžių/dogamikų ir iš valdžiažmogių. Jie iš esmės yra vieno ir to paties blyno dvi pusės, tik vieni yra vergai, o kiti - tų vergų šeimininkai, vieni apačioj, kiti viršuj. Jei tave dar domina mano moralė (matau, kad domina), tai ją sudaro kantiškai paprastas socialinis refleksyvumas - nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Ir jei koks tipelis pažeidžia tą normą, tai priešinuosi ir kenkiu kenkėjui kaip išmanydamas. Be to, jokia visuomeninė padėtis manęs neįpareigoja elgtis prieš šį principą. Na, žodžiu, paskutinis tavo komentaras buvo puolimas tuščioje vietoje, o tai reiškia kapituliavimą. Negarbinga to nepripažint, Noe.

157989. mie2009-04-21 16:37
labai juokinga.

157993. ivs 2009-04-21 16:45
re: 157976 -- i desimtuka, Noja.

157994. ivs2009-04-21 16:46
ir 157875.

157997. xX2009-04-21 17:05
žiūriu, vyksta šaudymo į mane varžybos, o teisėjauja tarpkontinentinės klasės teisėja ivs`ė, labai jau nešališka ir niekuo nepaperkama. Nagi, kas dar išbandys savo liežuvį, chi-chi?

158053. archyvaras2009-04-22 09:55
Aš nešaudau. Ir net šovinių neturiu...nes neperskaičiau visų kariaujančiųjų dažiasvydininkų komentarų čia, po " Jo didenybė Kapitalas"

159371. ntt2009-05-06 13:00
Mikelinskas - paranoikas.

Rodoma versija 1 iš 1 
14:12:10 Aug 23, 2010   
2 AM 2 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba