ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-09-24 nr. 766

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (44) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Kaip mes susitikome (361) • ANDREA BÖHM. Įvaizdžių galiaVALDAS KILPYS. Smėlio dėžė suaugusiesiemsPĒTERIS ZIRNĪTIS. Pāri upei - Per upęKalbėjosi Elvyra Kučinskaitė. Irena Milkevičiūtė: "Tie, kurie negali be darbo, niekada nepražus" (1) • BRONISLAVAS KUZMICKAS. Svajonių mūrininkai ir diplomai (1) • JURGIS JANAVIČIUS. Visi kartuSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiZHAO SHAORUO. Atrodau taip pat kaip MaoSIGITAS GEDA. PoezijaVALDAS GEDGAUDAS. Spalvoti tremties konfetiJERZY PILCH. Šis tas apie drebančias rankasGINTARAS BERESNEVIČIUS. Būtinoji gintis kaip agresijos formaLAIMANTAS JONUŠYS. Stambulo paslaptys (257) • MARIJONA DAPKIENĖ-ARMONAITĖ. "Pirma laukus ardavo šakotu kelmu"RIČARDAS ŠILEIKA. Šetenių rekolekcijosGABRIELĖ LABANAUSKAITĖ. Melomaniškas himnas grafomanamsGILBONĖ. Mano kaimynė Karusė (22) • LAIŠKAI (89) •

Kaip mes susitikome

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vytautas Balčytis. Alyvos. 2005

Kad ir kiek žvalgyčiausi po akmens amžių, jame nerandu nei būsimojo manęs tėvo, nei motinos: jų ten paprasčiausiai nėra. Nes aritmetika gana savotiška, bet drauge – ir labai paprasta. Štai susitinka akmens amžiaus vyras ir moteris. Štai jie pagamina, tarkime, akmens amžiaus berniuką. Manote, kad tai jau būsimasis aš? Nė to tiek. Tai tik esamasis jis, arba – pusė būsimojo manęs. Norint pasislinkti link esamojo manęs reikalinga antroji pusė, t. y. mergaitė. Ir kažkas kažkur akmens amžiaus patamsiuose ją taip pat pagamina. Ji užauga tiek, kad pasiekia akmens amžiaus brandos cenzą. Paskui susitinka minėtąjį (bet jau irgi subrendusį pagal tuometinius reikalavimus) berniuką. Juodu vėl pagamina vaiką. Šį sykį, tarkime, mergaitę. Ir ką? Manote, kad tai jau būsimasis aš? Nė to tiek. Vėl išėjo tik pusė būsimojo manęs, arba – tik esamoji ji. Ir vėl kažkas kiek kitokiuose akmens amžiaus patamsiuose gamina (šį sykį) berniuką, kad dar sykį būtų pasistūmėta būsimojo manęs link... Tačiau vėl išeina tas pat ir tas pat, ir tas pat. Nors ir ne visai...

Kol šitaip be perstojo gaminamos būsimojo manęs pusės, bėga laikas, ir keičiasi amžiai: paleolitas, mezolitas, neolitas, geležies amžius, bronzos amžius, aukso... Tiesa, jo dar nebuvo. Bet vis viena per tą laiką pralekia maždaug du milijonai metų. Ir visus tuos metus, egzistuodamas tik būsimojo savęs pusių pavidalu, niekados nebūdamas sveiku būsimuoju savimi, aš nepailsdamas kopiu ir kopiu dabartinio (esamojo) savęs link. Ir galų gale išmuša pergalės valanda: pačioje antrojo tūkstantmečio po Kristaus paskutinio šimtmečio pradžioje pagaliau susidariusiems mano tėvams, artėjant šio šimtmečio viduriui, galiausiai pasiseka sudaryti mane. Jeigu tikėsime, kad akmens amžius (ne apie Lietuvą kalbu, jos dar nebuvo) prasidėjo prieš maždaug du milijonus metų, ir jeigu tikėsime, kad lytinis aktas, stumtelintis būsimojo manęs pusę sveiko būsimojo manęs link, įvykdavo maždaug kas ketvirtis šimtmečio, išeina, kad man (kaip sakiau – pusių pavidalu) teko įveikti aštuoniasdešimt tūkstančių pakopų. Kol iš akmens amžiaus patamsių, geležies amžiaus patamsių, bronzos amžiaus patamsių... patekau į 1940 metų šviesą. Kopiant tomis pakopomis ir susikrovė mano karma...

Spėju, kad būsimojo manęs pusės daug tūkstantmečių praleido pelkėse arba netoli jų. Nes man patinka pelkės. Ir neišdildomiausias pačios ankstyvosios mano vaikystės (buvau dvejų trejų metų) įspūdis – durpės, sukrautos prie senelio iš motinos pusės daržinės galo. Ir durpių spalva man nuo seno begal artima – tiek kai kurių moterų akyse, tiek kai kuriuose Algimanto Kuro peizažuose. Be to, vėlyvesnėje vaikystėje aš pats ištisus pusdienius leidau pelkėje arba prie pat jos: anksti pažinau girtuoklių skonį, supausi ant samanų "marškos", brukau pro ją kojas gilyn iki šakumo, kad tapčiau bent pusiau negru, be tėvų žinios svaiginausi gailių kvapu. Tai ten aš užmušiau dvi gražutėles raibas anteles ir nualpinau Agnietę. Su antimis buvo taip. Ėjau pavakare papelkiu laikydamas dar netvirtose rankose paruoštą senelio (šįkart iš tėvo pusės) šautuvą. Viskas buvo beveik kaip Saigyō eilėraštyje: "Net bejausmį žmogų / apimtų / liūdnumas: / rudenio vakaras, / iš pelkės kyla perkūno oželiai". Tik man iš po kojų pakilo būrys ančių, ir aš šoviau nė nemirktelėjęs. Dvi iš jų sužeistos nukrito ir plakė sparnais tarp berželių. Kadangi nušautas paukštis turi būti negyvas, talžiau jų puikias raibas galvas į aksominius neūžaugų berželių kamienus, kol abidvi krūptelėjusios išleido atgal į pelkę savo dvasią. O su Agniete buvo taip. Ji vesdavosi mane į sausą vietelę prie durpėse įsiraususio ežeriuko ir prašydavo žaisti su ja daktarą ir ligonį. Bėda ta, kad aš amžinai turėdavau būti daktaras, o ji amžinai būdavo ligonė. Mano prašymus pasikeisti vaidmenimis Agnietė atmesdavo biurokratiškai vienodai: "Tu nesergi, užtat kad tu – nekregždžiuotas". Ir tai, deja, buvo šventa tiesa: ji buvo paauglė ir strazdanota kaip putpelės kiaušinis, o aš – vaikas ir išblyškęs kaip avižos šūdas. Jos strazdanų buvo tiek, kad atrodė, jog didžiulė minia raudonųjų skruzdžių bėga slėptis į jos galvos plaukus, o mažesnė minia skruzdžių skuba rasti prieglobstį dar skystokuose jos kūno želmenyse, kuriuos man, kaip daktarui, deja, taip pat teko regėti. Ji aukštielninka gulėdavo ant šilto durpžemio, o aš atlikdavau jos "sveikatos atstatymo" praktiką, kuri susidėdavo iš trynimo, spaudymo, pūtimo ir gydymo seilėmis. Iš keturių minėtų būdų jai kažkodėl labiausiai patiko pastarasis. Ir būtent gydant seilėmis vieną kartą ji staiga pradėjo labai keistai kvepėti (visai ne kaip gailis ir visai ne kaip puplaiškis; nors nepasakysi, kad tai buvo suvis ne pelkės kvapas) ir taip lyg truputį alpti. Tai be galo išgąsdino mane ir turėjo lemiamą reikšmę mano būsimajai profesinei karjerai: kurdamas planus, kuo būsiu, prie galimybės, pažymėtos etikete "daktaras", nė vieno karto nė nestabtelėjau...

Ar buvo akmens amžiuje alyvos? Vargu, bet vaizduokimės, kad buvo. Vaizduokimės, kad jų chaki spalva, jų diržingi beraumeniai kamienai, jų kartūs (kaip kitos genties atstovų širdys) lapai labai derėjo prie nesvetingo akmens amžiaus nesvetingo peizažo. Ir kai akmens amžiaus pavasarį užkukuodavo keista akmens amžiaus gegutė, jos atmerkdavo savo melzganas akis (tūkstančius melzganų akių) ir visaip stengdavosi pamatyti jos balsą. Alyvos klausydavosi akimis.

Ir tai kartojosi (vaizduokimės) per visą akmens amžių, visą geležies amžių, visą bronzos amžių, visą aukso... Teisybė, jo juk dar nebuvo. Bet vis viena per tą laiką pralėkė maždaug du milijonai metų.

Konkretaus alyvų krūmo, kuris pasirodys teksto gale, kelias į šiuos laikus dar tamsesnis negu mano. Kokiais judesiais jis atsiyrė į dvidešimtąjį amžių? Būsimojo manęs pusių teorija, manau, čia visai netinka. Nes alyvos, be abejo, poruojasi kitaip nei žmonės.

Bet ir poruodamosi kitaip jos klajoja. Daug (reikia manyti, tūkstantmečių) alyvos klajojo po Aziją. Jos suko ir suko ratus, tarytum nerasdamos sau vietos. Ir, ko gero, atsitikdavo taip, kad ten, kur būdavo alyvos, nebūdavo gegutės, o ten, kur gyveno gegutė, neužsukdavo alyvos. Tuomet jos, aišku, negalėdavo pamatyti jos balso. Bet, neabejoju, pasitaikydavo ir (nemažai) laimingų atvejų: alyvos, gegutė, jos balsas, tūkstančiai išplėstų melzganų akių, dedančių nealyviškas pastangas jį pamatyti...

Azija labai ruda. Pažiūrėkite į žemėlapį. Kur ruduma šviesi – dykumos. Kur ji tirštėja – kalnai. Turėjo derėti prie Azijos rudumos chakiaspalviai alyvų kamienai; o krūptelėdavo ji nuo melzganų jų žiedų akių.

Kai alyvos liovėsi klajoti ir tapo sėslios, jas iškart ištiko socialinė nelygybė: vienos imtos auginti, tarkime, šeichų, emyrų, vizirių, chanų, sultonų rūmų soduose, o kitoms teko skleistis prisišliejus molinių prasčiokų bakūžių. Tokia buvo jų karma. Į Europą atvyko "grietinėlė": 1563 m. turkų sultonas alyvas iš Stambulo sodų dovanojo Vienos sodams. Tačiau ir čia jos bemat puolė skirstytis pagal socialinius sluoksnius. Neabejoju, kad kai aštuonioliktajame amžiuje alyvos pasiekė Lietuvą, neilgai dykaduoniavo vien senuose dvaruose: daliai buvo lemta kraustytis į baudžiauninkų kaimus, prie jų samanotų bakūžių...

Man patinka Azija. Ypač dykuminė. Ta, kurioje aš beveik nebuvau. Man patinka alyvų kvapas. Aš jo esu prisiuostęs. Jis turi kažką iš ten. Aš nežinau, kokios spalvos ir formos buteliuke šis kvapas galėtų būti tinkamai uždarytas. Nes jis yra dvilytis ir dvikryptis. Dvilytis todėl, kad uosdamas alyvų kekę aiškiai jauti, jog ji kvepia tiek vyru, tiek moterimi. O dvikryptis todėl, kad toji kekė atsiduoda ir gyvybe, ir mirtimi. Ir dar ji atsiduoda – pelke.

O pelkę aš gerai pažįstu, nes beveik joje užaugau. Tai pelkėje talžiau į berželių kamienus nuostabias raibas laukinių ančių galvas. Ir pelkėje nualpinau Agnietę. O kur dar sugerti gailių ir puplaiškių kvapai! Tikrai neturėčiau klysti, teigdamas, kad alyvų kvape glūdi truputėlis pelkės kvapo...

Kai alyvos tapo sėslios ir buvo užkluptos socialinės nelygybės, kai kurios jų iš viso deklasavosi: virto alyvų visuomenės autsaiderėmis. Tai visai nereiškia, kad jos grįžo į savo laukinį klajoklinį būvį – ne, jos nepasidarė nei laukinės, nei klajoklės, bet drauge kažkaip lyg atsisakė civilizacijos ir priklausymo normaliai vietai. Jos tapo tam tikroje vietoje augančiomis išvietintomis alyvomis. Bet tai reiškia, kad ne jos paliko vietą, o veikiau vieta tam tikra prasme paliko jas. Na, pavyzdžiui, sudegė kaimas. Arba, pavyzdžiui, išsikraustė (toli gražu ne visuomet savo noru) sodybos gyventojai, ir ji (sodyba) degradavo. Arba, pavyzdžiui... Kitaip tariant, alyvų gyvenimo vieta tapo lyg ir nebe vieta, o jų padėtis socialinėje hierarchijoje – nulinė. Šitaip veikė jų karma.

Bet nė kiek nenusiminė ir tos deklasuotosios bei išvietintosios alyvos. Jos žydėjo kaip žydėjusios ir kiekvieną pavasarį savo melzganomis akimis stengėsi pamatyti gegutės balsą. Negana to: jų kekes galėjo laužti visi, kas tik ėjo pro šalį. Ir to negana: kiekvienas panorėjęs turėjo neginčijamą teisę pasėdėti ant buvusio namo pamatų šalia tokių alyvų krūmo. Ir to dar negana: kas netingėjo, buvo laisvas versti savo šiukšles deklasuotan alyvynan...

Tą gegužės dieną ėjau pro benykstantį dzūkų kaimą. Pirmiausia pajutau kvapą, o paskui – žvilgsnį. Pakėlęs galvą pamačiau šalia buvusios sodybvietės žydintį alyvų krūmą. Mūsų akys susitiko. Buvo ketvirtadienis, Budos gimimo diena.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


42908. D.P.2005-09-26 00:27
Puikus, labai gerai sukaltas tekstas...

42909. varna2005-09-26 00:35
Šiaip jau geležies amžius ėjo po bronzos amžiaus, nemokša alfOnsai andriuškevičiau. O sprendžiant iš to, kad tokius debiliškus "straipsnelius" spausdina Šatėnai, tai durnių aukso amžius jau atėjo. Buda gal ir ketvirtadinį gimė, bet tu, alfOnsai, tai jau tikrai pirmadienį. Pelkėje. Nes ja iki dabar dvoki. Grįšk iš kur atėjai.

42910. D.P. nuo varnos2005-09-26 00:36
Sukaltas? Kala vinis į karstą.

42913. parudaves slogutis is azijos2005-09-26 07:09
Nera cia jokiu Lietuvoj matytu alyvu. Arba visai kitokios. Ir apskritai nei vieno man pazistamo augalo (aisku, tai menkas argumentas, nes mano botanikos zinios labai ribotos); bet gi stai va krumas. Pasirodo azuolas....

42915. xX2005-09-26 07:48
Paburbėti ir aš galėčiau. Bet ne, nuoširdžiai nesiburbėtų. Nes ir aš buvau "gydytoju"... Oi oi, geriau nepasakosiu, o tai palaikysit mane erotomanu vaikystės basakojos... Ir tos pelkės... Viskas. Tyliu.

42920. ežeras2005-09-26 09:17
1. aa nera alfOnsas - galiu tai irodyti. 2.isbraukiu varna is savo sajungininku tarpo ir atsiimu visus jam anksciau sakytus komplimentus. 3. apie tai, kad iskraipyti oponento varda/pavarde - zema, apgailetina ir smeliadeziska, - net nesneku. o gal tau, varna, tiesiog klimakkksas koks, ko tu siauteji cia toks piktai ciniskas, kas pakeite tave?

42921. slogutis2005-09-26 09:24
Ne alfOnsas, bet ALFONSAS!

42928. ėĖ2005-09-26 10:36
klausyk ežere - ar Tu nori tokios filofobiškos kultūros ateityje. Taip ir įsivaizduoju - alfonsas vis šneka šneka, o mes plojam plojam; o jo laidotuvėse pats Koganas groja smuiku. Kaip su brežnevu iš novorosijsko.

42929. Alfonsina2005-09-26 10:39
Šlykštu skaityti tokius vertinimus, pradedant tyčiojimusi iš vardo, baigiant debiliškom "analizėm" a la varnos. Šimtą kartų teisi buvo ta Rasa Drazdauskienė ...

42933. alfonso sambutylnikas2005-09-26 11:20
na teisi, sakykim, RD (neskaičiau nežinau) ir kas po to. Reiks alaus su andriuškevičium eiti išgerti, kad nuramintų visokias alfonsinas bent jo elekto zonoje

42939. ebola2005-09-26 12:45
geras toks "streamas" is sito zmogaus. Malonu ji skaityti, jei neuzsikrauni reikalavimais visokiais. Ko purkstauji, varna?

42940. Ebolai nuo varnos2005-09-26 13:08
Kažkaip nuotaikos nebuvo vakar vakare, tai pavariau ant AA. O iš tikrųjų žiauriai nepatiko. Kažkoks plepėjimas apie nieką, daktarų žaidimai (baisus atradimas!), netikslumai visokie, kurie mane kažkodėl visada erzina ( geležies ir bronzos amžius, žemėlapiuose rudai dažomos aukštesnės vietos, o ne "dykumos", ...). Ai nesvarbu, šūdą malti ir aš pradėjau. Nyku visa tai, Ebola.

42941. dalgis2005-09-26 13:11
pagaliau normalesni teksta idejo... aciu, el hercog.

42945. xX2005-09-26 14:21
Dabar surišau, atrodo! Prisiminiau vieną aa menotyrinį pranešimą Druskininkuose, baltose lankose. Į paskaitą pavėlavau kokia 15 minučių, todėl nežinau (iki šiol!), kaip viskas prasidėjo. O tuo metu, kai įkišau save į tamsų ir tvankų paskaitų kambarėlį, ant stalo šalia blausios stalinės lempos stovėjo gerokai nugertas butelis škotiško Grant`s viskio. To, kuris atsiduoda pelkėmis, nes salyklas, atrodo, yra džiovinamas aa ir mano mėgiamais durpių dūmais. Kiek pamenu, aa pats viskį gurkšnojo iš masyvios stiklinės, karts nuo karto įpildavo ir duodavo klausytojams, vėliau ypač tiems, kurie užduodavo klausimus. Man - ne. Vis tiek viskio kvapas jautėsi visur - ore, žodžiuose, mintyse, akyse. Bet sakau - kaip jis ten atsirado, kokiame kontekste ar kokiu pretekstu - neįsivaizduoju. Norėčiau sužinoti.
O dėl bronzos ir geležies amžių ir kitų amžių mikso teksto pradžioje (tik pradžioje!) - gal ir nesąmoninga sidabro ir geležies inversija, juk taktiliškai, pirštų galiukuose, auksas su bronza labiau greta, nei auksas ir geležis... Čia ir paradoksas išlenda iš už rašytojo plunksnų krūmo - objektyvi tikrovė sau, jos refleksuotas paveikslas - sau. Kaip ir aa sutapatinimas us alfOnsu. Bandau įsivaizduoti tikrovėje - na niekaip! aa galantiškas - taip, nuo laikų bijantis moterų - taip. Bijantis, nes myli jas, raganas:), atsiduodančias pelkių vaivorais ir gailėmis.

42946. ebola varnai2005-09-26 14:30
as galvoju kai esi alkanas, tai ir preskam maiste gali rasti kazka tokio. Man uzteko pauksciu medziokles scenos ir iskart grįzau i vaikyste, uzuodziau Nevezio pievu ruka. O kadangi beuzeinu retai, o kiauras dienas raizau po visai negyvas lankas - cia man siokia tokia atgaiva. O kas nenyku, varna? Kuo gyvas?

42949. The Art Of U962005-09-26 15:08
Geras labai straipsnis-atjautimas.

varna

nueik pas kokį rabiną, exorcizmus pravaris. O dėl tixlumų, žinai tą Napoleono posakį: - "argi istorija yra kas nors daugiau, nei visuotinai priimta pasaka?"?

p.s.
ach... karstai...


42951. ebola2005-09-26 15:16
eisiu pas Saibamba... o pala kur ko ir kam reikia eiti?

42954. toto2005-09-26 15:37
Akivaizdus A.A. teksto požymis tame, kad jis sukaltas. D.P. [*] tai laiko privalumu, varna ar toto - nesėkme.
Geras penkių minučių tekstas turėtų būti vientisas. Gi šį kartą po besimainančių lyrinių herojų monologų teprisimeni, kokiais jie buvo apsiavę batais. Tarsi tie jų batai būtų buvę rašymo tikslas.
Į trumputį esiuką sukalti vadovėlinę nuobodistiką būtų normalu, jei pasirinktas objektas leistų neribotus literatūrinius ekskursus. Deja, čia pat dar prikalta abejotinos prabos alyvų krūmo portfolio, prikergta durpyne apseiliota ir palikta strazdenė išduoda tikrąjį pasirinktąjį žanrą -- bergždžią muilo burbulo matmenų kalimą, stenėjimą, daugiažodžiavimą, neturint ką dorai pasakyti nei vienu klausimu.

42956. miestiete2005-09-26 15:56
"kivaizdus teksto pozymis tame" - jeigu sitaip galite parasyti tai geriau uzsiciaupkite. Analfabetas. "pasakyti nei vienu klausimu" Gal nelietuvis.

42957. toto2005-09-26 15:58
miestiete, sakiau jau, nusiimkite namordniką, - palengvės.

42958. kaimietė2005-09-26 16:00
Pirmos dvi pastraipos visiškai marudnos. Mokslininkai teigia, kad per 7 metus žmogaus kūne visiškai pasikeičia materija. Todėl reikėtų sakyti, kad jau 1998 metais fizine prasme buvo visai kitas AA. Jau nekalbu, apie tai, kas buvo dar anksčiau. Užtenka pažiūrėti į vaikystės nuotraukas. Ten tu? Cha, cha. Ką čia kalbėti apie puseles akmens amžiuje. Nebent fizinio kūno specifikos informaciniu atžvilgiu. Tačiau ir šiuo atžvilgiu puselinis judėjimas yra labai jau suprimityvintas. Mano sūnaus auksiniai plaukai. Su vyru išnaršėme senolius, ieškodami ryžiukų. Neradome. Tai ir prisiminiau, kad dar laukdamasi autobusų stotelėje įsistebeilijau į simpatišką rusvų plaukų berniuką, kuris, pagavęs mano žvilgsnį, išsiviepė ir parodė liežuvį. Ar tik ne per jį bus pažadintas koks miegantis škoto genas :D… Bet aš ne apie tai. O apie kitą pusę - dūšią. Kuri yra gerokai daugiau nei fizinis kūnas su visa jo vystymąsį įtakojančia informacija. Apie pastarosios pakopas nuo BUM laikų (jei tokie buvo) galima tik spėlioti. Tai apie ką mes čia?

42959. miestiete2005-09-26 16:11
pasiskaitykite vadoveli. pravers.

42960. A+A2005-09-26 16:16
Išgirdus žodį "karma", norisi stverti revolverį...

42961. toto2005-09-26 16:19
Apie vadovėlį sakotės girdėjusi, tik nesimato, kad būtumėt čiupinėjusi. Dėkoju, miestiete, už pastangas. Vertinu.
:)
P.S. Gal pabandytumėte pakomentuoti šitą A.A. tekstuką? - Norėčiau pasižiūrėt, pasidžiaugt kartu.

42962. ežeras2005-09-26 16:21
"Mano sūnaus auksiniai plaukai. Su vyru išnaršėme ..." -:) ar tikrai su tuo vyru narsete?:)

42963. ežeras2005-09-26 16:24
42960. A+A 2005-09-26 16:16

"Išgirdus žodį "karma", norisi stverti revolverį..."- taip , bet tai butu tik dalinis sprendimas. cia pageidautinas butu kalasnikovas koks...


42964. kaimietė ežerui2005-09-26 16:31
Sakai, galėjo būti dvasia? Hmm...

42967. xX2005-09-26 18:54
Na, berniukai ir mergaitės, jūs čia keliat bangas, kai štilis visai gražus. Man tai gražu, kai aa kaip koks geometras įrodinėja teoremą, procesą konstruoja meninės indukcijos būdu, papila prielaidų (įsivaizduokim, kad...), pateikai statistinių duomenų (80 tūkst. generacijų su žmogaus veidu iki mūsų, neskaitant prieš tai buvusių žinduolių, pirmuonių, eukariotų, prokariotų ir juo labiau archėjų). Ir štai esu AŠ. Ir štai esi TU, o stebukle! Ir štai mes susitikom, mūsų tekstai susitiko, mūsų mintys!!! O juk tai ir reikėjo įrodyti! Teorema įrodyta! Ir tos paralelės su alyvomis. Juk tiktai neeuklidinėje (pvz., Lobačevskio) geometrijoje gali susitikti iš dykumų per Austriją į dzūkų kaimą atkeliavusių alyvų žiedai su aa akimis! Galima už šį stebuklą išgerti, einu atsidarysiu Minervois iš Daniel Bessiere Collection 2002 metų derliaus, su President brie. Ir už tai, kad alyvos genetiškai sudėtingesnės už žmogų.

42968. slogutis2005-09-26 19:10
sakau, kai mokslininkai ima literaturiskai spekuliuoti, geriau nusisauti. Tokia nuobodybe. Kai literatas ima savo vizijas gristi, atseit, mokslu - tas pats sh.

42970. miestiete totui2005-09-26 19:27
visuomet drasiai klauskite jei ko nezinosite.

42972. ebola>miestietei2005-09-26 19:33
galima as paklausiu uz toto? Kiek tau metu miestiete? Ka dirbi - is ko gyveni? Ar turi suni?

42973. xX2005-09-26 19:46
Geras vynas. Važiuoju pasivažinėt kur nors. Tik nenusišauk, sloguti - alus lauks Vilniaus bare. Jis jau verdamas kažkuriam pasaulio bravore, susitiksit. Ir kas bus po to... Who knows

42974. miestiete ebolai2005-09-26 20:11
o kiek man duotumete?

42975. miestiete ebolai dar2005-09-26 20:29
nenoriu buti atspeta. kaip ir jus visi.

42976. ebola2005-09-26 20:35
man nera ko slept.:)Man 33, as virejas. Suns neturiu.198 cm ilgio, 100 kg svorio.Vedes dvylika metu.Auginu du sunus.Trys pradeti ir ne vieno baigto aukstojo.Bet turiu liftininko diploma.Beje, nieko naujo cia neisdesciau, nes satenu senbuviai daugelis zino kas as, turi mano telefono numeri ir zino kur rasti.As keleta irgi pazystu. Dabar tavo eile.

42977. miestiete brangiam ebolai2005-09-26 21:00
labai malonu susipazinti. Man ko gero yra ka slepti. Vilniaus kaime visi vieni kitus pazista. Suns irgi neturiu. Bet neturiu ir liftininkes diplomo. Del to gyvenu pirmame aukste. Nesu senbuve todel mano telefono numerio nieks neturi, o tie kas turi nezino kad tai mano. Ateinu cia pailseti o jeigu pasiseka tai ir pakikenti.

42978. slogutis>xXui2005-09-26 21:02
Visai idomus tas genetinis alfonso akies ir alyvos ziedo kontrapunktas neeuklidines geometrijos erdveje. Truputi persistengiau kabinetis...

42980. spelione apie miestiete2005-09-26 21:15
Kalbat kaip kokia kulturos verslo vadybininke, baigianti pergyventi pirma emancipuotos tad samoningai dar nevedusios, bet del to slapta nerimaujancios ir irzstancios merginos krizinio formavimosi etapa?

42981. miestiete2005-09-26 21:22
aciu uz demesi. Tai visada malonu. Prisipazistu, kad toks etapas yra buves. Kai neramu ar istekesi. Kazi ar tik man vienai? Dar: kas yra kulturos verslas?

42982. IVS2005-09-26 21:23
Jei nežinau su kuo kalbu, lengviau atsiriboti nuo išankstinės nuomonės, susidarytų ar primestų standartų. Todėl nenoriu sužinoti, kas yra kas ir gerbiu kito norą nežinoti. Kas nori prisistatyti - teprisistato, bet kuo daugiau žinau - tuo neįdomiau. Su profesijosm ir amžiaus kategorijomis prisibendrauju in real. Čia man ir patinka labiausiai dėl to, kad svarbu yra tai, kas pasakyta, o ne kas pasakė. Pvz., gyvenime gerbiu vyresnius, o nete - nežinau, tai ir neprivalau gerbti vyresnių. Gerbiu arba ne Mintį, jos išraišką žodžiais, raštu. Tai ir yra anoniminio bendravimo nete vertybė. Man. Stebuklas būna, jei susidraugauju su tuo, ką gerbiu parašyta ir paaiškėja, kad žmogus plunksnos valdyti niekada specialiai nesimokė, gyvenime žongliruoja peiliais. Nesu prieš pažintis, bet be galo žavu spėlioti.

42983. Ebolai nuo varnos2005-09-26 21:41
Aš nuoširdžiai nesuprantu apie ką tokie tekstai. Yra istorija apie Mauglį, užaugusį džiunglėse. AA aprašo save, užaugusi pelkėse. AA istorija - be paskirties - šiaip, plepėjimas apie bet ką, kas "ant seilės užeina". Todėl apie seiles ir rašo. Ir apie ančių talžomas galvas. Tave tai nuteikia romantiškai? Ir aš vaikystėje žaidžiau "daktarais". Ir galvas (bet katėms) talžiau. Na ir tu manai, kad AA rašliava man tai priminė? Nieko ji man nepriminė. Ar gali ką nors priminti tuščios Coca Cola skardinės barškėjimas? Kas nenyku? Jau nebežinau. Nors ką aš čia. Meluoju. Klevų spalvoti lapai nenyku:)

42984. *2005-09-26 21:45
Paatvirausiu:) Siaip - as elektronikos specialystas:) Bet intensyviai isisavinantius inf. tehnologijas:) Uz tai manj moka apie 2000:) Uz naktini darba - da kelis shimtus:) Y da paremontuojam, pakonsultuojam, painstaliuojam uz 1000:) Ne kazi kas, ale gyvenam is paskutiniu:)

42985. varnai2005-09-26 21:46
maivytis per "Stiliu" nenyku.

42986. varna anonimui2005-09-26 21:53
Prisiminei numiręs persti! O kur aš sakiau, kad tai nenyku? Beje, skirtumas yra milžiniškas: AA galvoja apie išliekamumą, kai aš maivausi, apie išliekamumą net nesusimąstau. Bet, pasirodo, jog ir toks mėšlas kai kam galvoje išlieka. Su kuo ir sveikinu.

42987. miestiete2005-09-26 21:55
aciu

42988. ebola2005-09-26 21:57
...yra virtualiose dikusijose toks paradoksas. Zmones reiskia nuomone ivairiausiais klausimais, lyg ir deklaruodami kompetencija, ismanyma. Paskui, lyg ir patys manydami, jog kompetencija yra prieinama tik su reikalu tiesiogiai susijusiems "profesionalams", vengia atskleisti, jog jie labai toli nuo aptariamojo reikalo gyvame pasaulyje, o cia tiesiog bendrauja. Patys isivelia i toki "ismaneliska" ginca, priima poza ir paskui jau sunku ja pakeisti, kad nepasirodyti... gal neturinciu pozicijos, nuomones ar pan.:D Kai kurie manau ir cia, pirma raso worde, paskui redaguoja desimt kartu, ir tik paskui atnesa ir pateikia. Tegu, as nieko pries, matyt zmones jaucia didele atsakomybe ar panasiai. As sitaip elgiuosi ten, kur man svarbu atlikti uzduotis. Taciau cia? He:D:D Cia as pramogauju. Todel noriu buti laisvas nuo pastangu, uzduociu, itampos, galvosukiu ir intrigu. Tikiu, kad gali buti sarmo tame nepazinojime, spelionese kazkam. Bet man ne. As cia nuogas, laisvas ir nuo to kaifuoju. Nesiulau, nekiso tokio poziurio kaip teisingo. Bet jei kas mane pasitinka bent panasiai - labai dziaugiuosi. Garbes zodis. Gaila, kad retai nutinka.:(

42989. Jobzykas2005-09-26 22:03
Atviraut nerekomendujama:) Bet taip yra:) Ankstesniam "computerastui" pavaziavo protas nuog inf tehnolgiju ir acakomybes:) O mies dyrbam:) Mojuodami kardais iki ishsekimo ir nematydami "priesho".:)Takeshi Kitano:) stiliumi:)))))) Mies esam vieni lauke kariai:)))))) O tep vot:)

42990. ebola varnai2005-09-26 22:03
klausyk, kaip tu ziuri, kai koks nors tavo geras draugas ar siaip zmogus, kuri gerbi, ima ir nusisvaigsta? Na, tiesiog sublusta trumpam. Tu nori pasakyti, kad tarkim nusisneketi yra kazkokia nuodeme? Ar taves netenkina, kad tokius svaigalus deda i Satenus? Neipratai dar? Man jie suskystejo senai. Neaiskus visai nei ju planai, nei reikalavimai sau ir autoriams. Langvas bardakelis. na ir tegul. Lai tik gyvena. Ateis laikas - pasikeis. Geri dalykai niekur nedingsta. Ir nera reikalo urgzti. Juolab kad popieriuje tikrai nieks nesikeis. Gera buvo mintis i virtualius Satenus rinkti papildomu tekstu. Bet tik mintis.

42991. Takeshi2005-09-26 22:07
Apsispakajink, kareivi:)!

42992. ebola dar varnai2005-09-26 22:10
cia mes zinai, kaip du bomzai siukslyne. Skiriames tuo, kad as vis ieskau vertingesniu siuksliu (na, aliuminio tarkim..:D:D), o tu riaumoji, kaip viskas aplinkui tapo nesvaru. Siukslynas nesikeicia, o jeigu ir keiciasi, tai tik ne i ta puse, apie kuria mes svajojame. Tai kam plysaut?

42993. Ebolai nuo varnos2005-09-26 22:19
Jei mano geras draugas "nusisvaigsta" mums bendraujant - aš į tai net dėmesio nekreipiu. Tam ir yra draugų kompanija, kad joje karts nuo karto galėtum "sublusti" (geras žodis - patiko!). Bet kai žmogus rašo ne draugams, o šiaip - į viešumą, tai jis gal ką nors pasakyti mums nori? Aš taip įtariu. Nes kitaip geriau dienoraštį rašyti. Blogiausiu atveju, žmona suras. Geriausiu - po metų dešimties sudeginsi. Suprantu, kad mano skėryčiojimasis bergždžias. Bet žinai kaip būna: tikrai manau, jog Lietuvoje yra šiaip protingų, pastabių žmonių, kurių nuomonę (ar blevyzgas?) karts nuo karto būtų įdomu paskaityti. Gi Šatėnai tikrai "nusivarė". Gal man paprasčiausiai apmaudu? Gal tikrai kokie papildomi tekstai pagelbėtų, bet kažkaip jau prarandu viltį. O šiaip jau prastas laikraštis, jei bijo įsileisti žmones, kurių kompetencija bent per nago juodimą aukštesnė nei redaktorių. Šatėnų redakcijos kompetencija (bent jau susidarė toks įspūdis) nusmuko iki kelių. O braidžiojama mėšle. Iki tų pačių kelių.

42994. Mauglis varnai2005-09-26 22:19
Varna, tu nusikalbi, ką reiškia - tekstas "be paskirties". Kokia turi būti literatūros kūrinio "paskirtis"? Gal, tsakant, auklėti žmogų, pliekti "vis dar pasitaikiaknčias negeroves"? Gerą, sugestyvų tekstą galima padaryti iš NIEKO, jei nori - iš musės bezdaliukų, svarbiau - KAIP tai padaryta ...

42995. ebola2005-09-26 22:22
wooo! Minimali teksto paskirtis - "uzkabinti" skaitytoja. Gera teksta... nepadarysi gero teksto. Jis gali tik pats per tave ateiti.

42996. Ebolai nuo varnos2005-09-26 22:29
Na nesakyk. Turiu "draugą" bomžą. Jis sukinėjasi ne šiukšlyne, o prie minimos (buvusio lombardo, jei pažįsti Vilnių). Mes kiekvieną rytą pasisveikiname. Vakare, jei grįžtu anksčiau ir parduotuvė dar dirba - irgi pasilabiname. Šiaip gaila jo - atrodo tragiškai ir trauks neilgai. Visą laiką duodu jam kiek nors. Jis irgi sąžiningas - prašo tik kartą per dieną, net jei ir susitinkame dažniau. Vieną kartą sėdime su draugu prospekte (Gedo) lauko kavinėje. Žiūriu prieina jis ir eidamas per staliukus išmaldos prašo. Prieina iki manęs. Pasilabiname. Kadangi tą dieną dar buvom nesimatę, duodu jam litą. Klausiu. O ką tu čia veiki, ne "savo teritorijoje"? Jis šelmiškai (garbės žodis!) nusišypso, nuleidžia akis ir sako. Rytoj važiuoju į kaimą. Atostogom. Tai noriu lauktuvių nuvežti. Todėl per prospektą nusprendžiau pereiti. Žinai, čia geriau, nei prie minimos. Paskui patylėjo ir sako. Bet prie minimos geriau - visi pažįstami.... Ir nuėjo. Grįžo mūsų bomžas po mėnesio. Atrodė labai gerai. Žinai, po atostogų!

42997. Maugliui nuo varnos2005-09-26 22:38
Dėl "užkabinti" - visom keturiom pritariu Ebolai. Tekstas dar gali sukurti nuotaiką, pavyzdžiui. Daug ką gali geras tekstas. "Prie ko čia" "auklėti žmogų, pliekti..."? Visai kvaištelėjai, Maugli? Iš musės bezdaliukų TEKSTO nepadarysi. Iš musės bezdaliukų gali tik musės bezdaliukus padaryti. Kaip bedarytum. Netikiu paveikslais iš šūdo - tai viso labo šūdas, ištepliotas ant drobės. AA tuo ir užsiiminėja. Šūdo negaila, bet popieriaus...

42998. slogutis>kaimo miestietei2005-09-26 22:43
Kulturos verslo vadybininkai tai tokia parankiniu kasta, kuri moka apiformniti KUREJU darbus. Bo anie ant sito reikalo ziopli. Jie -kvadybinikai - labai isrankus, reiklus ir uoliai uodzia mados vejus. Tad jei kuris KUREJAS nepakliuva i ju pazistamu akirati, ar pasirodo pernelyg sakotas, neitelpantis i mados mainstreama, kvadybininkai kaip mat ji nukerpa naturalios atrankos zirklemis. Patys kvadybininkai kurti nesugeba, todel yra dar labiau reiklus standartui. kvadybibnkai - naujos/bet kokios sistemos funkcionieriai visada laimi, visada klesti. Ir tapatybe su sistema suteikia jiems tarsi pelnyta pranasumo ir pasididziavimo savimi jausma.

42999. varna (nusilesiau)2005-09-26 22:50
Sloguti, negi tu tiki, kad tikrai genialus (gerai, jau, gerai - labai gabus) menininkas neras kelio? Ir kad tokį žmogų gali sužlugdyti kažkokie vadybininkai? Mitai visa tai. Gabus žmogus ir Afrikoje gabus. O tie, kurie inkščia dėl vadybininkų, tų pačių vadybininkų lygio ir teverti. Einu namo. Užteks dirbti.

43000. miestiete sloguciui2005-09-26 22:57
ilgai skaiciau ir bandziau isivaizduoti tai praktikoje. bet visaip buna.

43001. slogutis>kaimo miestietei2005-09-26 22:57
Kulturos verslo vadybininkai - tai tokia parankiniu kasta, kuri moka apiformniti KUREJU darbus. Bo anie ant sito reikalo ziopli. Jie -kvadybinikai - labai isrankus, reiklus ir uoliai uodzia mados vejus. Tad jei kuris KUREJAS nepakliuva i ju pazistamu akirati, ar pasirodo pernelyg sakotas, neitelpantis i mados mainstreama, kvadybininkai kaip mat ji nukerpa naturalios atrankos zirklemis. Patys kvadybininkai kurti nesugeba, todel yra dar labiau reiklus standartui. kvadybibnkai - naujos/bet kokios sistemos funkcionieriai visada laimi, visada klesti. Ir tapatybe su sistema suteikia jiems tarsi pelnyta pranasumo ir pasididziavimo savimi jausma.

43002. miestiete varnai2005-09-26 23:00
manau kad ne

43003. slogutis>varnai2005-09-26 23:01
Kazkaip ne taip nusispaude...

Jei nebutu isimciu, nebutu prasmes ir kalbeti.
Cia mes skirtingais abstrakcijos lygiais snekam. As postringauju apie tendencija, o jus konkreciai porinate istorija, betarpiska ispudi.

43004. varna (neištvėriau ir DAR KARTĄ pacitavau Slogutį)2005-09-26 23:05
Menininkai, tai tokia sistemos parankinių kasta, kuri moka apiformniti SAVO darbus. Bo kiti ant šito reikalo žiopli. Jie - menininkai - labai išrankūs, reiklūs ir uoliai uodžia mados vėjus. Tad jei kitas KURĖJAS nepakliūva į jų pažįstamų akiratį, ar pasirodo pernelyg šakotas, neįtelpantis į mados mainstreama, menininkai kaip mat jį nukerpa naturalios atrankos žirklėmis. Patys menininkai kurti nesugeba, todėl yra dar labiau reiklūs standartui. menininkai - naujos/bet kokios sistemos funkcionieriai visada laimi, visada klesti. Ir tapatybė su sistema suteikia jiems tarsi pelnytą pranašumo ir pasididžiavimo savimi jausmą.

43005. slogutis>miestietei2005-09-26 23:05
Jei nebuna (mat per mazas kaimas ir tiem patiem kvadybininkam reikia is sudo vaska spausti), tai bus.

43006. Aliieh2005-09-26 23:07
Prosto, dioshevo y poniatno:)

43007. miestietei nuo varnos2005-09-26 23:07
nemanau kad

43008. slogučiui nuo varnos2005-09-26 23:12
Nėra jokių tendencijų. Taip samprotaujant ir Žemės sukimasį apie Saulę galima pavadinti "tendencija".

43009. miestiete varnai2005-09-26 23:13
eik namo varna. Gana jau dirbti.

43010. slogutis2005-09-26 23:15
Kaip ligonines daro ligonius, kalejimai nusikaltelius, taip ir Kulturtregeriai - kultura ir mena. Nors buna ir isimciu :)
O kad meninykai ir kulturtregeriai vieni su kitais mainosi ir neatsiskiria, tai juk nieko nuostabaus, - norisi valgyti ir kontroliuoti.

43011. miest - slog2005-09-26 23:17
naturalu. Vienas daro, kitas pardavineja.

43012. varna (gerdma kava prieš einant namo dar drąskosi)2005-09-26 23:22
Gerai, miestiete, einu namo, bet tau mielaširdingai leidus, pasakysiu dar sakinį slogučiui. Gerai? Ačiū. Nesupratntu, apie ką kalbi, sloguti. Suprantu tik tiek, kad metai susideda iš žiemos, pavasario, vasaros ir rudens. Bet būna išimčių? Būna. Nes juk visiems norisi valgyti!

43013. slogutis uzsiciklino2005-09-26 23:23
Ne tendencija, tai permainu dvelkimas...
Beje, nors mano akys tuo abejotu, vis delto tendencija manyti, jog zeme sukasi aplink saule, jau kuris laikas yra gana ryski.

43014. Donskey In the Jar :-( 2005-09-26 23:24
joo, Alfonsai, poetas iš tavęs nekoks, bet rašytojas dar prastesnis. Gal ir jauti tu pasaulį, tačiau išreikšti nemoki. Man tie "pagamina" vaiką, "nualpinau Agnietę" skamba kažkaip neskoningai, pradžia gi nuobodi... Vienu žodžiu, no-fucking-way.

43015. miestiete2005-09-26 23:27
na kas pasakys, kad nelinksma. Varnai (atlaidziai): draskosi be nosines. Sloguti - kreipinys irgi be nosines. Nesikarsciuok.

43016. slogutis baigia2005-09-26 23:28
Norejau pasakyti, kad slykstu yra, kai forma pergali turini ir visi tam pasiduoda. Ir kai mazai geru dalyku, o ir tiems sunku prasimusti. Ir kad truksta teisybes pasaulyje ir visai dabar nebeaisku, kada baigiasi pavasaris.

43017. varna (bai, kavą išgėriau)2005-09-26 23:28
Žemė slysta iš po kojų, kai susimąstai apie tendencijų nuožmumą. Bandai žmogus maištauti, bet visada atsiranda, kas iškąsa duobę.

43019. Saigyō2005-09-26 23:31
"Net bejausmį žmogų / apimtų / liūdnumas: / rudenio vakaras, / iš pelkės kyla perkūno oželiai".

43020. ėĖ2005-09-26 23:31
... ir vėl kliedi, varna. Būk vyras - viskas bus gerai

43021. varna2005-09-26 23:32
Chebra, taip nesąžininga. Aš noriu namo. Miestietei: kadangi praleidau "nosinę" žodyje "kavą", tai atsirevanšavau "draskosi". Slogučiui: pavasaris nesibaigia - jis paprasčiausiai dar nebuvo prasidėjęs. Einu ieškoti teisybės... Rytoj parašysiu "pasakojimą apie tai, kaip varna besisukančiame pasaulyje teisybės ieškojo".

43022. varna (krentu iš nuovargio)2005-09-26 23:35
Oi ėĖ, vieną dieną mano kliedesiai pasieks ir tavo ausis!

43023. ėĖ2005-09-26 23:35
ta prasme, tu 43004`e koememtare apie buhalterius, o gal net apie mano kaimynę Frosia (Marija sako, kad ji vėl pradėjo ant visų rėkti rusiškai) - maintream`ą [ajutusi

43028. po palme2005-09-27 03:34
Man smagu, kad AA atsisake to pikto didaktinio tono, kuriuo mus vis vaisindavo praeity.

43032. Nebas2005-09-27 07:06
Keista, kaip tik sekmadienį po pietų pradėjau, braukdamas pajūrio smėlį lazda, galvoti (mąstyti?-mintis?-išminčius? per skambu) apie gimtadienius-mirtadienius ir lygiagrečias tieses, kurios begalinėje erdvėje susikerta. Tokia yra teorema, kurios nereikia įrodynėti. Jeigu būtų kokia nors skaičių magija užkoduota gimtadienių-mirtadienių datose(pvz: gimę poriniais metais - miršta dažniausiai antradieniais ir pan.), ji seniai jau būtų buvusi pastebėta ir labai paprastai - užtektų matematikui pasivaisčioti kapinėse ir jis tą logiškumą pamatytų. To nėra ir būti negali, nes begalinė yra netik erdvė, bet ir laikas. 2005-09-27 06:4... tik skaičių kratinys? Nes jegiu dvi lygiagrečios tiesės begalibėje susikerta... o kaip toliau? Ar jos beišsiskiria? Manau ne. Nes jeigu dvi lygiagrečios tiesės begalybėjė susikerta, vadinasi, egzistuoja tokia begalybė, kur dvi lygiagrečios tiesės išvis negali būti laikomos lygiagrečiomis, nes jos per toli viena nuo kitos. Jegu remiantis šia teorema, kurios nereikia įrodinėt, eisim toliau, rasim tokią begalinę begalybę, kur išvis negali egzistuoti tiesės, nes begalo begalinėje begalybėje tiesės galai turi susikirsti. Visi būrėjai/horoskopų specialistai ir pan. ieško mūsų datose užkoduotų lygiagrečių. Tiksliau mūsų kelionei erdve ir laike (iš taško Gimtadienis į tašką Mirtadienis) bando surasti bent jau projekcijoje kokią nors lygiagretę ar bent panašaus į ją ir iš to padaryt logines išvadas............. Turėjo atrodyti keistai du žmonės, kurie jau greitai tikėsimės taps seneliais, einantys pajūriu. Nesikalbantys, tik brėžiantys smėlį lazdom. Nesikalbantys, tik akims susitikus - šypsenos.

43033. Nebas2005-09-27 07:22
vyrai moterys, tik nemuškit smarkiai, pažada daugiau nerašati ir dar taip anksti antradeiniais..

43034. IVS2005-09-27 07:30
Kodėl? Gali rašyti. Ne visiems rytas. Kiti, kurie gyvena ten, kur susikerta dvi lygiagretės tiesės, dar tik eis miegoti.

43035. ežeras2005-09-27 08:12
"Visi būrėjai/horoskopų specialistai ir pan. ieško mūsų datose užkoduotų lygiagrečių." -:) jie iesko musu tarpe DURRRRRNIU! ir, o tai liudniausia, -randa randa randa.

43038. :)2005-09-27 08:19
jie iesko musu tarpe DURRRRRNIU! ir, o tai liudniausia, - randa ežera.

43040. ežeras2005-09-27 08:51
na, jei mane DURRRRNIUMI laiko "Visi būrėjai/horoskopų specialistai" + dvigubi anonimai (pvz.":)" ) - man tik garbe.

43041. cikada2005-09-27 08:58
tik nelieskit dzuku kaimo!...

43042. ebola Nebui2005-09-27 09:03
Lygiagretes yra labai patrauklus simbolis, kai kalbame apie laika. Mes visi tarsi lygiagretes kazkuria prasme. Man dar panasiau i spindulius. Pradzia ten pat, bet skleidziames i skirtingas puses - juk kiekvienas unikalus. Galime persipinti kazkaip... spiraliskai, bet taip ir nepriartejam smarkiai vieni prie kitu. Siaip as beveik niekuomet neprojektuoju trumpo gyvenimo per isgyvenimus, yrac santykius su kitais zmonemis, nors ir zinau, kad tai svarbu. Jeigu as pajuryje, tai zmoniu beveik nematau... Zmones lyg skruzdes. Greitai atsiranda ir dingsta, mazos, lokalios. Menkos. Jura - didele, ilgalaike ir mislinga. Jura yra daugiau nei mes - blusu pulkelis...

43044. cikadai2005-09-27 09:09
mes rastenius nusiųsim pagyvent į dzūkų kaimus. Gal andriškevičiais taps

43045. ežeras2005-09-27 09:41
E.Red.: Komentaras panaikintas.

43046. Byriute rastenyte2005-09-27 09:49
dzukai-p***dukai

43051. kaimietė ebolai2005-09-27 10:42
Jura yra daugiau nei mes - blusu pulkelis... Drįstu nesutikti. Bet kuris žmogus yra žymiai daugiau nei jūra, ar net vandenynas. Tiesiog nematome žmonių. Čia tai teisybė.

43052. slogutis2005-09-27 10:54
Kaimiete, kas lieka, atemus is zmogaus vandeni? Siek tiek mineralines medziagos.

Tiems, kurie cia isvedzioja linijas:
Itariu, kad vis tiek nesamoningai remiates Niutoniska trimates erdves talpykles samprata. O tam, kad suvokti matematine neeuklidine geometrija, reikia sios naturalios nuostatos atsisakyti. Nezinau ar tai lengva, ar imanoma. Bent jau nemanau, kad parasta. Todel visos tos spekuliacijos stovint ant betoninio pagrindo, dazniausiai yra tuscios.
Et, vel priekabiauju... Nenoriu, kad butu valkiojamas filosofavimas.


43053. kaimietė slogučiui2005-09-27 11:21
Iš jūros atėmus vandenį liktų tonos mineralinės medžiagos. Vadinasi kiekyje skirtumas. Reikės valgyti daugiau druskos.

43054. cikada>ezherui2005-09-27 11:58
kad taip visi ateiviai butu tokie supratlyvi!...

43056. ccd2005-09-27 12:10
aciu, Alfonsai, uz grazu teksta ankstu antradienio ryta. Love!

43058. Nebas > ebola2005-09-27 12:16
.. hmm lygiagreti spiralė - DNR spiralė... To: kaimietė. Tikiuos tu su vyru nedirbi vienoje kaimo mokykloje. Aš ryžas.

43059. ebola kaimietei2005-09-27 12:25
kazkur skaiciau, kad dabar musu planetoje vyksta okeanizacijos procesas. Tai reiskia, kad po keleto milijardu metu ar uz panasaus nesuvokiamai ilgo laikotarpio, kai MUSU VISU nebebus ne kvapo, Zeme skendes Vandenyne. Kokia forma gyvuos Dvasia - neaisku. Faktas tik tai, kad socialus gyvulys, siautejantis cia siandien, bus palikes gilioje istorijoje, nes rusys geriausiu atveju gyvuoja po keliolika milijonu metu. Mes esame neryskus pelesis, akimirkai apzeles aplink bala.
Kita vertus TA jura, kuria suvokiam ar jauciame mes, gyvuoja tik musu deka, aisku. Gali buti, kad TA jura, kuria mes suvokiam, yra sudvasinta materija, kuriai mes ta dvasia ir ipuciame. Tai tokia miela, nors ir laikina aukstesne "juros" forma. Imanoma turbut, kad Musu susizavejimas Jura yra svarbesnis ir uz mus pacius ir uz pacia jura. Kad santykis/ideja/energija materializuojasi kazkuriose kitose plotmese. Nors... kazi ar materializavimasis yra tikslas...Nusisvaigau visai :)
Ne daugiau, kaimiete. Tas pradas, kuri tu vertini Zmoguje, jis yra visur. O jeigu be to prado, zmogus yra gyvulys. IMO.

43060. ežeras- cikada2005-09-27 12:26
kada is manes saipomasi man nesuprantamu budu, jauciuosi pazemintuoju ir nuskriaustuoju...(:D).

43061. kaimietė ebolai2005-09-27 12:56
Kabinėsiuos prie žodžių Tas pradas, kuri tu vertini Zmoguje, jis yra visur. O jeigu be to prado, zmogus yra gyvulys. Jei visur, vadinasi, ir gyvulyje. Tai su kuo tu lygini žmogų? Gyvuliu, kuriame yra žmogiškasis pradas? Bandau įsivaizduoti…

43063. ebola2005-09-27 13:10
Na jau iki sio momento palyginau su pelesiu, blusa, gyvuliais ir jura:) Siaip tenka daznai spaguotis su menamais "humanistais", kurie kelia zmogu kiek arciau Dievo nei deretu. Ir kabinejimasis prie zodziu ne naujiena man;)Man tas poziuris neva "zmogus yra tiek zmogus kiek jis yra socialus" istiesu gerokai igrises, truputi netgi erzina. As gi tikiu, kad zmogus savo esmine prigimtimi yra artimesnis sviesai, nei kad kitam zmogui.;) Kazkoks suomiu genijus yra pasakes, kad "kiekvienas gimsta ir mirsta vienisas".;)

43064. kaimietė2005-09-27 13:38
... kelia zmogu kiek arciau Dievo nei deretu. Pretenduoji į žinojimą, kiek dera?

43065. ebola2005-09-27 13:49
:D tiesiog esu perskaites keleto isminciu nustatytas ribas. Jezus yra pasakes, kad tas, kuris myli teva ar motina labiau nei Dieva, nera Dievo karalysteje. Tai as suprantu labai paprastai - kad mes neturime pernelyg prisiristi prie savo artimuju, neturime pernelyg sureiksminti savo tarpusavio santykiu. As manau, kad darni bendruomene, glaudus zmoniu rysiai yra toli grazu ne auksciausias tikslas. Dar daugiau, manau, kad tai siekiai, nevirsijantys instinktu lygmens. Va tai taip...

43066. ežeras2005-09-27 14:06
"Jezus yra pasakes kad tas, kuris myli teva ar motina labiau nei Dieva, nera Dievo karalysteje." - taip ar beveik taip sneka ir munas, tikejimo zodzio fanai, visi panasus zombeziai ir sektantai (pasekmes, manau, redakcijai zinomos) - nebuna nekenksmingu prietaru.

43067. ebola ezerui2005-09-27 14:32
as ne su tavim kalbu, ezere, nes sia tema tu man neidomus oponentas. Taip yra todel, kad vienareiksmiskas ateizmas yra leksta pasauleziura, visiskai neverta demesio IMO. Suplakti i viena kruva komunizma, rasizma, munizma ir krikscionybe - vienas juokas. Tik kad cia pat ir kelio pabaiga.O kelio pabaiga reiskia kelio pabaiga daugeliu prasmiu. Nesikisk, please.

43068. ežeras2005-09-27 15:04
kisiuosi, mielasis. viesai pasakyti zodziai - jau nera tavo vieno nuosavybe, - taigi, neuzurpuok eterio (arba rasyk kam personaliai). o ir oponuoju ne tau asmeniskai (tu man irgi nesi idomus oponentas del visiskos pasauleziurines eklektikos tavo galvoje), o viesai isdestytai koncepcijai, tuo labiau, kad laikau ja ne tik teoriskai beviltiska, bet ir praktiskai labai zalinga. o intelektualiniu impotentu teiginys, kad paziuru nuoseklumas, logika ir principingumas yra lekstumo pozymis ... - yra lekstas.

43069. toto2005-09-27 15:09
ežerei ežerai, subangavai kaip per smerčių :).

43070. cikada>ezherui2005-09-27 15:13
apreikshkite, prashom, jums suprantama buda, idant tokiu nesijaustumet

43071. 2 varnagyvis2005-09-27 15:14
Jeigu jau AA tekstai tamstos nepramusa, tai nepades niekas.

43072. ežeras- toto2005-09-27 15:16
stai cia as pripazistu savo kvailuma: na nesuprantu as tokiu zodiniu miniatiuru, na niekaip. gal galima kaip nors leksciau.

43073. bridaugilos2005-09-27 15:26
Idomu, kuo ezerui dzukai neitiko? Kiek teko patirti, dzukai labai nuosirdus, dosnus ir sentimentalus zmones.

43074. ėĖ2005-09-27 15:32
toto pasidarė labai disciplinuotas. Matyt pradėjo rimtai žiūrėti į šitą keistą reikalą (visiškai nejuokinga (čia šiukšlėms/cinikams)). Sunku lengvai skaityti - reikia susikaupti.

43076. ebola ezerui2005-09-27 15:41
Tavo destoma pasauleziura jeigu tokia butu populiari, tai butu nepalyginamai pavojingesne uz visus munizmus.;)

43079. ežeras2005-09-27 15:51
"Kiek teko patirti, dzukai labai nuosirdus, dosnus ir sentimentalus zmones." stai ir stebiuosi, is kur tas mitas? as bent praktiskai susiduriau su savanaudziais tinginiais, klastingais ir neitiketinai sovietizuotais mankurteliais: ten iki siol bandoma zeme pasidalinti pagal principa : "cia man brigadininkas karve ganyt leido":)... aisku, cia nera rimtas apibendrinimas, cia tik taip...:) p.s. dziugu, kad ebola savo kontrreplika baige ":)" - aciu.

43080. toto2005-09-27 15:52
ežere, tautinis "smerčius" yra viesulo, uragano sinonimas, jei ką;
ėĖ, nesupratau apie ką jūs nors tu ką, net ir susikaupęs, dėl visa ko maldauju, pasigailėkite :).

43081. cikada2005-09-27 16:18
matkubosku, ezhere, tai tavy ne tik kunigai, bet ir dzukai nuskriaude? ishliekite ta pykti, nesineshiokit tiek ilgai...

43082. ebola ezerui2005-09-27 16:18
"kuo daugiau shudo aplink matai, tuo shudinesnis pats is tiesu esi" - is mano tevo pamokslu...;)

43083. ežeras2005-09-27 16:26
1. cikadai:-:) taigi jau isliejau, taigi nesinesiojau visai:).
2. ebolai: - tai tu cia tais sudais man uz mano aciu? ... tai jau aciu.

43084. kaimietė ebolai2005-09-27 16:29
Gera ežero pastaba. Istorija pateikia daugybę pavyzdžių, kai įvairios grupuotės savanaudiškai išnaudoja Jėzaus žodžius. Nedrįstu jų komentuoti. Šiaip pasvarstymas. Mylėdamas žmogus tampa emociškai priklausomu. Kaip ir bet kokia priklausomybė tai kėsinasi į žmogaus laisvę. Ir jeigu nėra ko priešpastatyti (ko? pavyzdžiui, gyvenimiškos pozicijos, interesų, orumo, pagaliau), tai gali pavirsti didele bėda ne tik pačiam žmogui, bet ir subjektui, į kurį nukreipta meilė. Prisimink Otelo atvejį;)) Net jei ir ne taip drastiškai, mylimasis yra lyg ir įpareigojamas atsakomajai meilei. O, mano supratimu, bet kokia pareiga gali būti prisiimama tik savanorišku, laisvu, sąmoningu pasirinkimu. Kitaip tai - prievarta. Tiesiog aš nenorėčiau, kad vaikai mane mylėtų iš pareigos. Tai viena. O kita – bent jau siekis kituose įžvelgti jei ne Patį, tai nors angelus.;) Net jei atrodytų kitaip.

43085. slogutis bijo, kad kartojasi2005-09-27 16:50
Čia dainelę (berods Radioshow repertuaro), kurią ponas ežeras galėtų sau niūniuoti:

Vadinasi [b]"Mylimiausia mano draugo suknelė"[/b]

Mano geriausias draugas - Mergelė
Jis yra juodas gimnazistas, panelė
Nešioja suknelę šiek tiek aukščiau kelių
Tai - mylimiausia mano draugo suknelė.

Kartą jį užpuolė pikti klerikalai
Suspardė jį it sužvėrėję šakalai
Pavartojo prieš draugą moralinį smurtą
Nuo kurio mano draugas apkurto

Mano draugas pajuto keršto geismą
Ir nusprendė kreiptis į teismą
Ten papasakojo viską kaip buvo
Kitą dieną mano draugas pražuvo...

Mes sužinojom, kad jį nužudė šventikai
Baisiai įsiutę kunigai-katalikai
Nukapojo rankas, parklupdė ant kelių
Nurovė galvą, suplėšė suknelę...

43087. i2005-09-27 17:02
jei tau ezere dzukai blogi zmones, tai jau tau tikrai niekas nepades. patc bene zemaite busi :)

43088. ebola kaimietei2005-09-27 17:21
Visai nukrypai nuo temos. Megini lyginti MEILE su meile? Ar kaip cia tave suprasti? As kalbejau apie tai, kad Zmogus turi, privalo santyki su Dievu iskelti virs santykiu su kitais Zmonemis. Tai individualu visu pirma, mano isitikinimu. Apsisprendimas yra asmeninis. Santykis su gamta irgi yra labai individualus. Nera artimesnio kontakto su gamta ar Dievu kaip mirtis ar gimimas siame gyvenime. Taciau yra zmoniu, kurie artimai kontaktuoja su gamta kiekviena karta, kai gauna proga isitikinti kokio didingo mastelio virsmuose mes gyvename. Musu iprastine aplinka - zmones, visuomene, darbai tera mikronine Pasaulio dalis, svarbi, taciau toli grazu ne svarbiausia. Tikrieji MES esame implantai komplikuotoje ir skausmingoje organineje sistemoje. Otelo istorija yra ne apie MUS. Ji apie tai, kaip MES kaunames su savo gyvuliska forma/instinktais, ir kokia tragedija yra pralaimeti ta kova. Ezero pastaba visu pirma yra NE i tema, antra, ji panasi i paika nora pasierzinti ir pademonstruoti savo "neordinaria" ateistiska pasauleziura.

43089. ežeras-i2005-09-27 17:33
"patc bene zemaite busi:)" esmi kosmopolitas lietuvos:). betgi pabreziau, kad tie apibendrinimai nera rimti, - " ... vien tik del juoko".

43091. si2005-09-27 17:48
Man patinka Andriuškevičius. Tiksliau, jo minties trajektorija, kuri kaip tos alyvos, iš žalių širdelių ir violetinių kryžiukų (nerealios sugestijos!), ir dvilypė, ir dvikryptė. Niekas nesikeičia per amžius (kad ir kokia tvarka juos bedėliotum) tiek, kad užriby nusitrintų dėsningumai. Tai gera. Ir dar gera - tai, kad Andriuškevičius vis gi moka nesumarazminti dvilypės ir dvikryptės minties, tik sąlyginai nubrėždamas pradžios ir pabaigos ribas. Kažkaip pagalvojau apie tas nesusikertančias tieses. Bent jau mano galva, tekste jų esama, tačiau čia jos tik suartėja iki traukos, bet taip ir nei susikerta, nei susilieja. Tai verta Budos gimtadienio.
Pereik dar kada nors, Alfonsai, per kokį panašų kaimą.

43092. nemo>ebolai2005-09-27 18:04
Sliogeris nesenam interviu pareiske, jog zmogu nuo likusio pasaulio skiria kalba. Kalba ir tiek. (Bet atsisake aiskintis, is kur sugebejimas kalbet). Ka pats manytum?

43093. kaimietė ebolai2005-09-27 18:24
Na, man atrodo, kad nesugebant mylėti kitų žmonių, nepavyks, kaip sakai, MYLĖTI Dievo. Todėl žeminu, kalbu visų pirma apie žemiškus dalykus taip, kaip juos suprantu. Pasakyme, kad Zmogus turi, privalo santyki su Dievu iskelti virs santykiu su kitais Zmonemis., įžvelgiu prievartą :D. Nieko neturi, nieko neprivalo. Nemanau, kad ir Jam patiktų meilė per prievartą. Aš bevelyju bandyti įgyvendinti menkučius, paprastus, mano jėgoms įveikiamus dalykėlius.

Dėl mikroninės Pasaulio dalies. Čia – sukūrimas pagal Savo paveikslą? Hmm…

Otelo istorija yra apie mus. Kraštutinis nuogas priklausomybės nuo meilės aistros atvejis. O kiek tokių pasitaiko ir šiandien. Savomis variacijomis, prisiderinusiais prie laikmečio skambėjimais. Bekompromisiu reikalavimu mylimajam tapti jo/jos nuosavybe = vergu. Gal ir paikai galvoju, bet neįsivaizduoju, kad Dievas, mylėdamas savo kūrinius, galėtų reikalauti atsakomosios meilės. Tai kam tada duota laisva valia? Tame įžvelgiu Dievo tikėjimą žmogumi.

Viskas. Baigiu postringauti. Važiuoju namo. Atsigulsiu po paukščių taku ir įsivaizduosiu, kad žvaigždėms ne tas pats, ar aš žiūriu į jas, ar ne;)

43094. po palme :-) 2005-09-27 18:24
Ezeras uzpultas cia visu, kaip klapciuku po sventos komunijos, sventoriuj besivaikanciu su pagaliais negalincia paskristi varna.
ezere, pozicijoms sustiprinti siulau pasiskaityti Anatole France ir Voltera. Rasi geru dalykeliu, paglostys sirdi.

43097. ežeras-po p.2005-09-27 18:38
na, as voltera skaiciau pries tiek metu, kiek ebola turi is viso. af - vienas is nedaugelio, kuri pradejes skaityti meciau - neradau ten nieko. p.s. didziuojuosi tuo, kad mano ateizmas ne ismoktas, o isprotautas, stai kaip:).

43098. po palme :-) 2005-09-27 18:40
Ka gi, belieka palinketi sekmes

43099. po palme>ezerui2005-09-27 18:47
Prisipazinsiu, smagu stebeti tas grumtynes, kuriose niekada nebus laimetoju. Ar galiu paklausti: Is kur tiek entuziazmo pas pati?

43101. nemo>ezerui apie blogybes2005-09-27 19:10
Tai, kad siandien religiju rysys su blogybemis pasaulyje su bendru lygiu lyginant, jau visai mazas. Yra fanatiku, vardan vieno ar kito dievo/demono galvas ritinanciu, bet kai pasiziuri tik skaiciais - juokinga, tik tiek, kad socialinis kokio religiskai (nepa)teisinamo politinio terorizmo poveikis susprogdinus metro Londone yra vos ne didesnis, nei kad del Argentinoje karines diktaturos per 30 000 nugalabitu desaparecidos. Ezere, vadinamajame Vakaru pasaulyje paskutinis karas, kuriame religija buvo pagrindinis interesas, buvo 17 amziuje (30 metu karas). Paskui tai buvo arba pateisinimo priemone, arba nesuvokimo, apie ka eina kalba, israiska ir t.t. Zodziu, salutinis produktas. Religija neturi nieko bendro su Hirosimos bomba, per akimirka nesant jokiai kariniai butinybei vietoje supleskinusia 80 000 duseliu. Siais laikais vadinamoji "nacionaline valstybe", blogesniu atveju tampanti nacionalistine valstybe, o dar blogesniu - nacionalsocialistine, paprase daugiau gyvybiu per kelis metus nei kad religijos per tukstantmecius. Valstybiu egoistiniai interesai, saliu vyriausybes verciantys ir ideologinius fanatikus ciniskai savo interesu naudai ginkluojantys/finansuojantys kapitalistai atnesa daug daugiau blogio, nei kad religijos. Net priesingai - daznai butent religinems organizacijoms priklausantys zmones apie tai garsiai sneka, kai kiti tyli, ne vienas ir nugalabytas buvo. Ar pavyzdziui ES per nesena JT virsuniu suvaziavima paskelbe, jog iki 2010 metu padidins iki 0.56% skiriamu lesu is savo biudzeto dali neturtingu valstybiu vystimuisi skatinti. Grazus solidarumo gestas. Taciau siuo metu ziauriai badaujancioje Nigerijoje krikscioniskos tarptautines humanitarines organizacijos maista tiekia apie 3 milijonams badaujanciu zmoniu, kurie nelabai kitaip sulauktu 2010. Taciau apie tai Sri Lankos rytas, anei Respublika neraso (bet rade koki marginala kvaileli issisokeli ar pedofila kuniga - progos nepraleidzia), o jus kitur ziniu ar paieskote?

Man keista stai kas - taip daznai ir nuosirdziai deklaruojate savo 1) nuomone del religijos absurdiskumo ir cia galiu jus gerbti, nes religija/komunizmas/kantizmas ir t.t. tam, kad taptu zmogaus pasauleziuros dalimi, yra galiausiai pasirenkami, o ne geometriskai irodomi dalykai. Bet tikrai negraziai atrodo, kai 2)kai deklaruojate savo pamokancia nuomone apie religijos bloguma kiekviena pasitaikusia proga, tuo tarpu, kai yra daug didesniu, svarbesniu ir neatideliotinu blogiu. Kodel apie tai ne zodzio? Jei laikote save zmogumi, pasisakanciu pries blogi, akluma, pasisakanciu uz blaivia, tolerantiska, moralia, sazininga visuomene, kodel nesigilinate i daug didesni, nei kad religinis, blogi? Pavz. i globalaus finansinio aferizmo motyvus, ziauriai kenkiancio vargingoms salims ir ju pilieciams, kainuojancio milijardus? Tai daug blogiau, nei kad kokio sugobsejusio ir savo pareigu nevykdancio kunigelio "bizniukai". Bet galeciau lazintis, kad apie kunigelius zinot bent 10 istoriju, tuo tarpu kazi ar ka girdejote apie su ELF susijusius skandalus, zudynes, melagystes ir daug daug milijardu bei galios? Kazkokia (gal nelabai isisamoninta) veidmainyste...

43102. i2005-09-27 19:15
kosmopolitas lietuvos:).---------laaaaaaaaaaabai idomi savoka

43104. ėĖ2005-09-27 19:42
šiaip Lietuvos bažnyčia mafijoziškai turtinga (glitu sieloj šiaip), o Tu nemo (43101) labai fainai labai labai fainai parašei. Malonu gauti tokį serotonino pliūpsnį į smegenis. Respect

43106. toto2005-09-27 19:58
i, - kaip tik į temą. - Po ranka šviežias so`vietinei ochlokratiškajai inteligentijai dedikuotas, tautiniam pasididžiavimui bolševikiniam patriotizmui išsimatuoti skirtas šviežias Leonido Donskio straipsnis:
     Kosmopolitizmas ir tariamos jo grėsmės [*]
Skanaus :).

43107. -2005-09-27 19:58
ok

43108. ežeras2005-09-27 19:59
"43102. i 2005-09-27 19:15 kosmopolitas lietuvos:).---------laaaaaaaaaaabai idomi savoka"-:) aciu, stengiausi:). tuoj sukursiu dar viena: paradoksas kaip menines israiskos priemone (patent!):).p.s. nemo atsakysiu veliau, po peliuku.

43109. ėĖ Toto`ui2005-09-27 20:04

.. yra trys pagrindiniai epigrafiniai nusiteikimai pokalbiui prie apskrito stalo (pvz prie alaus kabake):

 • impresionistinis
 • expresionistinis
 • pozityvistinis

na, tas pats vyksta ir komentaruose ..

ištrauka iš išcenzūruoto Artūro iš Vilniaus komentaro prieš porą metų
ta prasme, Tu vienintelis pozityvistas kurio motyvas kurti, o ne griauti, kaip jonušėlio/RD davatkų. O keistas reikalas - tai tai ką Tu matai prieš savo akis, tai net labai keistas


43110. Ebolai nuo varnos2005-09-27 20:14
Dėl Jėzaus (?) žodžių apie tėvus ir Dievą. Viskas daug paprasčiau, Ebola. Žyduose tėvai ir jų religija yra beveik tapatūs dalykai. Net ne beveik. Juk ir vienas iš priesaikų apie tėvus kalba. Jėzui ir jo pasekėjams žutbūt reikėjo atskirti tėvų religiją nuo naujai jų skleidžiamos religijos. Iš čia ir tavo cituojamas posakis. Tai paprasčiausias propogandinis triukas, ant kurio kabliuko tu užkibai. Gerai jau gerai - ne tu vienas.:)

43112. toto2005-09-27 20:24
ėĖ, nesutinku dėl tų trijų epigrafinių nusiteikimų pokalbiui prie apskrito stalo rimtumo -- supaprastinu "problemą". Kodėl? - Todėl, kad pokalbiai prie apskrito stalo nėra neapibrėžtoje nusiteikimo valioje, ir nėra todėl, kad jie yra apskrito stalo valioje, t.y. geroje valioje (vadinkime tai kad ir "pozytivizmu"), ir tik.
Gera valia nėra tai, ką Tu matai prieš savo akis,
gera valia yra tai, kas dar tilps tavo valioje, kas paklus realizuoti virš savęs, už to, ką Tu matai prieš savo akis.

43113. zeta (pavelavus)2005-09-27 20:25
Ar esat kada kas matęs, kaip desperatiškai ištiesia rankas vyno butelių atidarytuvas prieš išraudamas kamštį? Lyg už nugaros grotų Roling Stounai. Lyg nuo kito judesio priklausytų pasaulio likimas. Paskiau tas garsas. Raštu sunku apibūdint. Skamba lyg "puk" - trumpas palengvejimo atodūsis. Žieduota ranka paverčia butelį lygiai keturiasdešimt penkių laipsnių kampu ir į laibas taures lėtai, net sakyčiau atsainiai, liejasi koks Rose. Realybėj sustoja kažkur ties taurės viduriu, fantazijoj prabėga pro kraštus kaip hemofiliko caraičio kraujas ir nuteka į atminties plyšius. "Negerki vyno, Gertrūda, apgirsi - bus nemalonu bičiuliams irgi draugams". Gerų patarimų nieks neklauso. Už nugaros groja Roling Stounai. Nematomi svečiai šurmuliuoja ir juokiasi. Frensis Skotas Fitzdžeraldas su Zelda, Gertrūda Stein su Alisa, Konsulas su Ivona, Frida su Diego, gyvi ir mirę, gyvenę ir išgalvoti. Šitoj neitikėtinoj kompanijoj Po palme atsistoja ir visu ūgiu nuo dievobaimingų užpuolikų užstoja ežerą, tuo tarpu kaimietė su ebola atvirai dalinasi laiškais apie meilę, o Korna, apsitempus dailia trikotažine suknia, slapukiškai žvilgčioja per petį. Ant žemos sofutes St Antonio su Monika šnekučiuojasi lotyniškai (niekas nesupranta, o tiem smagu), atsirėmęs į palangę visas rudas slogutis įsisupęs lyg tai į burką, lyg tai į užuolaidą pasakoja Rūtai apie jausmus, eE su miestiete bado sumuštinių smeigtukais ir visaip erzina toto, tam nelabai patinka, bet neišsiduoda. Tik ką įėjęs nemo po orchidėjos žiedu organizuoja trumpą ir kompaktišką mitingą, žiurovai ploja. Nagi, nagi, bet gal laikas pažvelgt ir į oranžeriją - ogi ten Si, už ausies užsikišęs žalių širdelių ir violetinių kryžiukų alyvas, kalbina AA, ir cikada ciksi į toną, lyg būtų koks laikrodukas. O štai ir abr bando įtįst pro duris meilų šuniuką su ryklio šypsena, bet tas neina. Dalgis sėdi (?) vienas ant pufo, su niekuo nesišneka. Staiga iš kažkur atsklinda baisus triukšmas - gi varna užsikorus ant palangės maištauja ir kalba apie tendencijų nuožmumą, čia prie jos pribėga IVS ir Jerzy Pilcho vardu liepia nulipt. Varna sugėdinta nulipa, bet nevikriai, užkliudo ir išverčia kavą ant xX, tas parsitiesia ant grindų kaip kilimelis, nes jau kelios dienos badauja. Priėjus vasi dar paspiria koja - čia tau už Sverdiolą, už seminarą ir už tą idėją, kad jeigu būtume į kalnus ėję, tai gal būtum man nepadėjęs. Kampinis šnairai žiūri, bet nesikiša - įsispitrijęs į veidrodį šimtąjį šeštą kartą artikuliuoja gramatiką. Pasi irgi nesikiša, nes tuo momentu čechoviškai nuobodžiauja Brazilijoj. Įsikiša bridaugilos, prielaidaudamas, kad jeigu xX būtų dzūkas, tai gal ir vertetų jį nuo tų grindų pakelt ir, pasiraitojęs kimono, ta mielaširdingą veiksmą atlieka. Betgi liko dar neapžiūrėtas vienas kamputis - taigi jūržolėm pasipuosęs Nebas su zeta virtuvėj geria brūderšaftą. Niekas nepamirštas, jei kas netyčia vardu nepaminėtas, matyt, buvo nubėgęs į tualetą. Kai pasidaro panašu, kad šita momentinė nuotrauka nebeturi nei pradžios, nei pabaigos, Mėlynoji Plunksna nusiima kaukę, uždengia objektyvą ir sako: va kaip atsitinka, kai griežtas ir negailestingas vyno butelių atidarytuvas susitinka su palaidūnu kamščiu.

43116. po palme>nemo2005-09-27 20:44
Nemo, noreciau pilsteleti truputi zibalo i ugni. Visa, ka parasei, yra teisinga. Pasauliniu mastu religija maziau susijusi su blogiu, nes praradus savo turetas pozicijas. Bet Lietuvos mastu, kur 3,5 milijono gyventoju ir religija dar, bent jau kulturine prasme, tebeturi gan stiprias pozicijas, kiekvienas atrodytu mazmozis yra reiksmingas. Kad ir kaltinimai vienam is hierarchu kabinejimusi prie klieriku. Kunigijos tarpe to zmogaus veikla toj srityje yra zinoma. Bet va kas idomu, kad visi kunigai pasiraso straipsni, kuriame teigiama, kad anas yra angelo tyrumo. Va tau jau apie pusantro simto moraliskai sulauzytu zmoniu, nes jie eina pries savo sazine. Moraline prasme anas juos visus isdulkino. Ir tai atsimenant, kad ju pareiga yra buti zemes druska, t.y. padeti kitiems nesuputi. Arba kiek yra rimti religijos pareiskimai saugoti vaikus, kai i Paberze paskirtas kunigelis pasidziaugia organizuosias vaiku stovyklas. Maza smulkmena: kunigelis perdaug neslepia savo seksualines orientacijos, o nuo praktikuojamo homoseksualizmo iki pedofilijos labai netoli. ka as noriu pasakyti, nemo, tai, kad tas blogis igauna kitoki veida ir kad pasakyti, kad pasauliniu ivykiu fone tai tik toks mazmozis, nera visiskai teisinga. Nesigincysiu, ezeras megsta krastutinumus, bet tokiu pat krastutinumu butu pasakyti: religija yra gera, nes jos produkuojamas blogis nevirsija produkuojamo gerio.

43117. varna2005-09-27 20:45
Tai dabar juoktis ar verkti? Velniop, einu namo.

43118. po palme2005-09-27 20:49
zeta, bravo

43119. zeta2005-09-27 20:51
Tai kad jau labai buvot isijaute ir skrybeles nuo galvu viens kitam pleset.

43120. varna (gaila, kad nusprendžiau dar cigaretę surūkyti)2005-09-27 21:00
Atsirado kažkokia kvaila mada rašyti tokias sapaliones apie "mus visus", "susibūrusius ir besilinksminančius". Prastų vaikų darželio auklėtojų mentalitetu trenkiantys bandymai "sutaikyti". Nieko čia nereikia "taikyti" - žmonės kalbasi ir bendrauja. Tam jie ir kalbasi, nes turi skirtingas nuomones. Todėl jis ir pykstasi (kartais), nes tas nuomones gina. Ir jiems tai svarbu. Motinos Terezės instinktai prabudo?

43121. zeta>varnai2005-09-27 21:10
Durnas tu, varna, visai jau durnas. Jau kaip reikia proto neturet ir nesuprast, kad per kelias dienas pirma karta prie Satenu priejus gal ir as galiu pasilinksmint. Tai ne, dabar turiu kaip per tardyma rankas ant stalo susidet ir mandagiai i varnos klausimus atsakinet, kol tas su lempa i akis svitina. Kad tu paspringtum ta savo cigarete, neisgausi ne vieno zodzio. O tavo skrybele dar i bala paspirsiu. Paskiau galesi bliaut, sriubaut ir skustis kam tik nori.

43122. ežeras- po palme2005-09-27 21:10
"43099. po palme>ezerui 2005-09-27 18:47

... Ar galiu paklausti:Is kur tiek entuziazmo pas pati?" - esme, aisku, ne tuose mano pastoviai bumbenamuose pusiau empyriniuose priekaisteliuose. esminis mano priekaistas religijai - egzistencinis: ji stengiasi determinuot zmogu, t.y. atimt (o siais posvietejiskais laikais bent esmingai apribot) jo galimybe siekti LAISVES, t.y. istrukt is kitu gyvunu pasaulio. visos religijos nuosekliai, rafinuotai ir sistemiskai kovoja pries zmogaus laisve! argumentu - kaip teslagalviu kedainiuose. paminesiu tik keleta reciau naudojamu, pvz.: baudziava lietuvoj gyvavo apie 500 metu, v. europoj 200-300, - pacituokit nors viena nors vieno popieziaus pasisakyma pries sita pacia slyksciausia vergystes forma, please. gal pacituosit kas, kada su nuosirdzia pagarba (su jezuitiska - necituokit, nereikia) buvo istarti kertiniai zodziai: demokratija, zmogaus teises, visiskas vyro-moters lygiateisiskumas, humanizmas, ta pati laisve - ? o kadangi zmogaus esme yra laisve (...), tai tie, kurie samoningai kisa zmogelius i dvasini kalejima, yra laisvo zmogaus, t.y. zmogaus tikrojo, priesai. stai cia tikrasis mano ateistinio entuziazmo saltinis, po palme.


43123. toto2005-09-27 21:11
Pridedu ranką, varna. Nepatinka ir man ta mada. Geri buvo laikai, kai kiekvienas kalbėjo pats už save ir nelaikė kito personažu. Braidau laisvalaikiu po ŠA archyvus toliau nuo jos pailsėti.

43124. zeta2005-09-27 21:24
Papuskit i uodega. Kaip noresiu, taip jus ir parasysiu (ismokau is gk, ir nesigailiu). Nepatinka but personazais? Ojojoj! Ar tik nebusiu radus skylutes riteriu sarvuose?

43125. varna (rūko ir toliau)2005-09-27 21:35
Aš netikintis ir ateistai manęs neerzina. Bet ir tikintys manęs toli gražu nebeerzina. Erzina "sistema" (kaip pasakytų Ebola). Bet nei religija, nei laisvė sistemos nepanaikino. Bet ir gyvenantys sistemoje manęs nebeerzina. Tai kaip būti, ežere? Nesu nei ateistas, nei tikintis, nei laisvu jaučiuosi, nei varžo mane kas.

43126. nemo>ezerui2005-09-27 21:44
Va va. Bet tai kad religija giliausioje esmeje nera skirta pateisinti ir pateikti kokiam elgesiui ar pasaulio vizijai. Tai labai gerai parodo, kad ivairiu religiju doktrinos ir mokymai 100% priestarauja vienas kitam, bet vistiek islieka faktas, kad tai "religija", o ne kantizmas, konfucionizmas, epikiurizmas ar Saint Simon`o "mokslo religija". Jei imti doktrina pacia savaime, nevertinant, tik tada galima lyginti religija su bet kuria ideologija. Beda ta, kad religija yra sis tas daugiau nei kad konceptualine architektura, kuri pasak jusu, atima laisve. Del tos bedos ir esu tikintis. Ir dar kitas dalykas - kadangi mano supratimu/patyrimu religija yra daugiau, nei kokia doktrina - jauciuos laisvas tiek nuo religiniu fanatiku, isplestom akim kisanciu vienintele versija, tiek nuo visokiu kantistiniu ir kitokiu ribotu iliuministiniu, pozityvistiniu doktrinu, kurios gavo per pilvo apacia su Freud`o pasamone, tiek su kvantine fizika.

43127. Nebas > zeta2005-09-27 21:47
Noriu siūlyt `stilingą` kyšį. Nuimk tas juržoles, pažadau toliau apie jūrą labai saikingai. Nors jūra yra Delfis. Čia tvarkingas akvariumas su padidinamaisiais stiklais. Todėl kartais nereikšmingi niekai atrodo kaip ryklio nasrai. Tik klausimas lieka, kodėl nebesimaudau pilname keiksmų ir prasto skonio, bet gyvame delfyje - o užuovėjos ieškau čia, vietoje, kur net laikas atrodo sustojes? Dar laseli Shardoni?

43128. nemo2005-09-27 21:47
Taip, sistema erzina ir mane, kad ir kokia ji butu, religine ar pasaulietine. Tik rodos, kad sociologiniu vadoveliniu poziuriu tai neisvengiama darbo pasidalijimo pasekme.

43129. ežeras-nemo2005-09-27 21:56
1."bet kai pasiziuri tik skaiciais - juokinga," - kalbi gan ciniskai arba istoriskai nemoksiskai. tik keletas religiniu skerdyniu epizodu: indusai - musulmonai, musulmonai - judejai, katalikai - protestantai, katalikai - hugenotai, siitai - sunitai, kryziaus karai, inkvizicija, raganos ir t.t. ir t.t. - cia jau, brolyti, milijonai! man nejuokinga. 2. "Ezere, vadinamajame Vakaru pasaulyje paskutinis karas, kuriame religija buvo pagrindinis interesas, buvo 17 amziuje (30 metu karas)" - man jugoslavijos karas - religinis karas, karas olsteryje - religinis karas, rugsejo 11-oji - religinis karas, paieskot dar? 3. "... Hirosimos bomba, per akimirka nesant jokiai kariniai butinybei vietoje supleskinusia 80 000 duseliu." - tu cia gerai sovietine koncepcija isdetei. gal tai ir ne karine butinybe, bet kita diena II pasaulinis baigesi. o tu ka, norejai, kad amerikieciai (kaip ruskeliai berlyne) saviskiu mesa japonija uzklotu. kas ka uzpuole tam kare, moraliste? 4. "... blogesniu - nacionalsocialistine," - "dievas su mumis" - kaip ten bus vokiskai ir kur tai buvo uzrasyta, a? 4. "ginkluojantys/finansuojantys kapitalistai" - aha, "imperializmas - paskutine kapitalizmo stadija", - giliai tau kokiam pedagoginiam ipute... 5. "...ziauriai badaujancioje Nigerijoje krikscioniskos tarptautines humanitarines organizacijos maista tiekia apie 3 milijonams" - taip, labdara gerai (nors tai ner bado problemos sprendimas), bet is kur ji atsirastu, jei ne tas tavo bolsevikinias terminais pliekiamas "kapitalizmas", ka? 5. "2)kai deklaruojate savo pamokancia nuomone apie religijos bloguma kiekviena pasitaikusia proga," - va cia pripazistau, - tikrai nereiketu taip daznai, - bet azartas toks, pusiau sportinis, apima - reiketu suretet kazkaip, tikrai:) 6."Pvz. i globalaus finansinio aferizmo motyvus," - sitas motyvas - zmogaus gyvuniskoje praeityje, - sudarykim salygas laisveti, gal suzmoges, kiek? gerai siam kartui - amen.

43130. slogutis2005-09-27 21:57
O man labai patiko.
Ta atidarytuvo metamorfoze, absoliutus luzis. Vos ne atpirkejas, egzaltuotai uzlauztomis rankomis; islaikyta ceremonialo trukme (vynas - reikalas rimtas! :); negailestingas palaiduno kamscio prievartautojas.
Ir to virsmo duree pure ..
Galvojau, kad rastas negali pagauti gesto, trukmes. Pasirodo gali. Net nemoku padekoti...

43131. nemo mirkteli ezerui2005-09-27 21:58
Na, bet o ar bet kokia kita filosofija ar mokslo ikvepta pasauleziura (kuri nera mokslas ir nera moksliska) nepadaro to paties - neatima laisves? Kai paskaitai mokslo istorija, idomiu dalyku buvo - va zmones simtmeciais tikejo Newton`o fizika. Net ir jusu gerbiamo Kanto visos filosofijos motyvas buvo suvokt visokiu newtonu ir koperniku teoriju "mokslini pagrinda", pagristi mokslinio pazinimo imanomuma. O va, atejo kvantine fizika ir sumaise kortas - newton`o fizika pasidare reliatyvi, taigi, kaip ir nebemoksliska (nes mokslas neklysta, mokslo teiginiai amzini ir teisingi!). Na, o kas pasake, kad kvantai paskutine stadija? Tai kaip cia su ta laisve ir racionalaus/empirinio pazinimo ikvepta teisinga (nereligine) pasauleziura, jei mes tiesos iki galo suvokt negalim? Jei prielaida kliba, tai ar isvada nekliba?

43132. ežeras-varna2005-09-27 22:08
"Bet ir tikintys manęs toli gražu nebeerzina." - nezinau, ar aiskiai cia save isdestau, bet ir mane erzina tikejimas kaip reiskinys, o ne patys tikintys (stai bulatas apie dieva dainuoja, o as, durnelis, sedziu ir be priezasties verkiu-:) ). as tiesiog noriu (tokiu neiprastu budu) juose abejones kirmina apgyvendint:).

43133. slogutis> ezerui2005-09-27 22:19
Dievas man tikras kaip gyvybes stebuklas, kaip mirties paslaptis, kaip savo ribu suvokimas. Pries ji jauciu pagarbu virpuli; kaip pries cia ka tik zetos israsyta virsmo trukmes pagava.
Gal but uz to nieko nera... Nezinia.
Bet yra pagristai nuolankus ritualas, pripazistantis sia nezinia, sias ribas; meginantis jas prijaukinti, susvelninti. Jos visada isliks; kad ir kiek jas lauztume, neigtume, kovotume.
Tas skeryciojimasis pries paslapti, ribas man atrodo nemaloniai juokingas, kazkaip pernelyg jaunatviskas.

43134. IVS (mokosi šaudyti iš arbaleto, bet yra žvaira ir kairiarankė šiandien)2005-09-27 22:24
Tai vis tik Nebas grįžo su tuo buteliu? Smagu. Man tai šita mada labai patinka. Man apskritai patinka nerimtai į viską žiūrėti. Kaip pro teatrinius žiūronus. Kaip žvairas Jerzio Pilcho vaikis. Jeigu būtų mano valia, privaloma disciplina mokykloje būtų teatras, o istoriją galėtų mokytis tie, kuriems įdomu, kaskadasukuomušėsidėlko. Man šitie dalykai neįkandami, todėl nelabai mėgstu. O štai ebolą nuo privalomos teatro disciplinos atleisčiau. Jis iš prigimties nemokytas moka pajusti ir mokslinčių ir girtuoklį ir paukštį ir žmogų; ir, kai jam liepi tapkes tvarkingai pasidėti - jis girdi muziką, dainą. Varna moka būti sarkastiškas, o ne piktai piktas. Todėl, dievaži, man patinka. Yra ir tokių, greičiau pavienių komentarų, nei komentatorių, kurie nepatinka, bet apie tuos tyliu - jie labai įžeidūs :)
Ačiū, zeta, pralinksminai.

43135. nemo>ezerui (zaismingai)2005-09-27 22:34
1)Jei kalbet ciniskais skaiciais, tai sovietai ir naciai sunaikino daugiau nei visos religijos kartu sudejus per tukstantmecius. Paimkime, kad ir LT, teutonu ir pagoniu karus. Skaiciuojama, jog Vytauto laiku LDK (kas daug daugiau nei dabartine LT) galejo buti apie 400 000 gyventoju. Kai paskaitai musiu aprasymus, kiek juokinga, lyginant su siandiena - zuvo 7 riteriai ir 15 landknechtu... Tuo tarpu jau per I pasaulini kara, berods Verduno musyje, su tu laiku ginklais per dvi dienas buvo nugalabyta ir suzeista 100 000 prancuzu/vokieciu, o ne viena salis taip ir nepasieke jokio starteginio poslinkio - yra skirtumas Ezere, ar ne? Cia ciniskai apie skaicius. II pasaulinio karo samata - bent 60 milijonu zuvusiu, neskaiciuojant suzeistu. Tai, kad kai krikscionys dar kryziaus karus renge, kiek milijonu gyveno visoje Europoje, a? Neatmenu tiksliai, bet jei gerai atmenu, nevirsijo 10 ar 15 milijonu VISOJE Europoje. Na, as istoriskai nemoksiskai, prasom istoriskai moksiskai pasakyt skaicius. 2)Negi neaiskus skirtumas tarp RELIGINIO karo ir istoriniu bendriju, kur religija yra VIENA IS identiteto daliu? Netikiu, kad nesate 19/20 amziaus istorijos neskaites, nors tai butu galima itarti. 3) Karas Europoje, jei gerai atmenu, jau buvo baigtas, o Japonu valdzia jau derejosi del pasidavimo ir taikos salygu, kai JAV numete bomba. Tad jums, kaip kantistui, bomba ne ant armijos, o ant civilinio miesto baigiantis karui turetu kelti pagrista pasipiktinima. Bet matau, kad staiga pradedate galvot pagal "militarine" logika - geriau nors ir nebutina, bet juos pagasdinsim, bet taip savu 1000 isgelbesime. Ir dar klausimas - o kam mete antra bomba po 2 dienu? Nepakako pirmos pagasdinimui, jei jau tuoj po pirmos japonai pasidave? O ka kas apie Dieva uzrase? Galite ir jus ka nors uzrasyti, ar tai savaime didelis argumentas? 4) Apie imperialistus. As gyvenu su juodaodziu, kuris studijuoja teises daktarata ir priklauso vienos salies valdanciai giminei. Jis papasakojo man apie Prancuzijos ir prancuzu "transnacionaliniu imoniu" "isdaigas". Slykstu darosi klausyt. Ir dar karta perklausiu - girdejote ka nors apie ELF, Prancuzijos pasididziavimo, kuriame dalyvavo auksciausi valdantys sluoksniai, darbus Afrikoje, su partizanu finansavimais, zmogzudystemis ir t.t.? Tad jei nezinote, nesimetykite "pedagoginiu issilavinimu". 5) Aukoja zmones, kurie tiki tomis krikscioniskomis organizacijomis, zinoma, pareikalaudami ir ataskaitos. Nemanau, kam aukoja humanistai kantistai, bet neteko girdet, kad butu kokia ju islaikoma ligonine. Galbut lazeriu kurimui? 6) Replikos nera. 7) Ka, gyvuniskoje praeityje? Neskaitete apie dabartines Tarptautinio Valiutos Fondo ir Pasaulio Banko aktualijas? Apie tai, kaip zabot finansinius srautus ir aferas? Jiems gal ir tas pats, kas del vargsu, bet beda, kad su dabartinemis rysiu, birzu, banku technologijomis visokie sorosai sugeba Britanijos svara kilstelt/nuleist, is to gaudami tiek pinigu, kiek mate nesam. 9) Bet svarbiausia - kodel neatsakote i klausima, kuri uzdaviau? Jei religija ir blogis, yra daug didesniu blogiu, kodel neisipareigojate disidentinei kovai pries juos? O gal, kyla itarimas, esate uzsiciklines ties religija ir prarades kritini atstuma ties kitais dalykais, kaip liudija jusu skuba man primest "sovietini auklejima"?

43136. toto2005-09-27 22:36
ežere ežere, tavo vandenys putoja susierzinę tuo pačiu, kuo tu pats gyvas.
Gi tik tikėjimas kaip reiškinys ir teišskiria tą visoms religijoms vieną, visiems tikėjimams vieną dievo sutvėrimą-rūšį homo iš visos kitos gyvybės žemėje.
Patikėk savo akimis, patikėk kitų akimis -- kiekvienas tiki tuo, ką mato, o "mato" tai, kuo patiki. Bergždias noras žodžiais įtikinti kitą netikėti, beprasmis ir pyktis, prarastas laikas kaltinti nesugebėjimu matyti mano/ tavo/ Jono/ Petro/ šv.Jono/ ar šv.Antano akimis.

43137. dienos nukankinta vasi atlieka sąžinės apyskaitą2005-09-27 22:38
paspirti badaujantį xX... kaip aš taip galėjau? bet zeta sakė mačiusi... turbūt tiesiog bandžiau Dievą labiau už jį mylėt. Na ir tas šiurpulingasis slogutis... kuo labiau skleidžiasi - tuo gražyn... gerai, kad nesam trimačiame betone įmūryti - susitiksim. Kaip su nemo susitikom... Naktinis amen.

43138. ežeras2005-09-27 22:42
"Tas skeryciojimasis pries paslapti, ribas man atrodo nemaloniai juokingas" - nezinau ar patikesi mano nuosirdumu, bet as labai aiskiai numatau tas antipatijas, kurias uzsitraukiu ant savo biednos galvos, _tokiu_ snekejimo budu. ir pripazink: erzina jau ne tiek pacios mintys, kiek neiprastas ir negirdetai/neregetai tiesmukiskas ju deliojimas viesai. paviniociau konformistiskai i vata - nebebuciau juokingas? ir tik nereikia daugiau eskaluot tos jaunatviskumo temos: tu, ko gero, alaviniais kareiveliais po stalu zaidei, kai as sovietiniuose rekrutuose karabitini samagona stiklinemis geriau.

43139. nemo>vasi2005-09-27 22:42
Na, mazai kas nuveikta, jei tik tiek priskaiciuota:) Labos nakties ir iki tolimo/artimo susitikimo.

43141. nemo>ezerui (su sypsena)2005-09-27 22:44
Erzina ne tiek tonas, kiek neleistinas tikroves redukavimas, plius, nepakabinant svarbiausio.

43142. Nebas > IVS2005-09-27 22:49
Nežinau, visos tos kalbos apie religiją/dievus man primena karą už taiką. Norėjau pritarti ežerui (vandens trauka?), bet matomai pritarsiu toto. re; butelis. Nu neėmiau aš to butelio, čia visai kitas. Kam man dar vienas butelys? Aš esu tiek jų lažybose laimėjes, belieka tik atsiimti. Žinoma, jeigu padės toto ir jeigu padės mes kaip minimum ežerą turėsim. Ten ir galėsim visokius pasuolio valiutos banko fondus skandinti, nes tokie maštabiški dalykai padlos į paprastą butelį nelenda.

43143. nemo>po palme2005-09-27 22:54
Du skirtingi dalykai kalbet apie religijos esme ir imanomuma, o kitas - apie to religijos praktika. Su Ezeru kalbedamas as daugiau pirma aspekta lieciau, o teigiamus pavyzdzius kylancius is religijos praktikavimo daviau noredamas tik atsverti jo "religija=(vienareiksmiska) blogybe" ir kiek trinktelt per ta toki sviesuoliska/sekuliaru/laicistini mentaliteta, kuris anaiptol nesvyti geriu, ka bandziau parodyti skaiciais apie karus. O kas liecia siaip praktika - tiesa, kad ji daznai liudna, LT irgi. Ka cia ir pridursi, to ir neneigiu. Tikrai, labai taikliai parasei - lieka tiketis, kad "gaminamas" geris atsveria skleidziama blogi. Jei priesingai, reikia tada, kaip sakoma, "kirvi prie saknu" ir nieko cia nepadarysi.

43145. IVS2005-09-27 22:56
Ir dar. Man labai patiko rėmai. Tarp "puk" - kai atidaromas vynas iki "dzvimbt" - taip taria fotoaparatas. "Puk" - kamščiatraukiui suplasnojus, prasideda sapnas. "Dzvimbt" - sapnas įmažinamas fotografijoje. Ir kas dabar atrinks, kur tikrovė. Vakar kaip tik žiūrėjau Juan Luis Bunuel "Moteris raudonais bateliais". Tai Luis Bunuel sūnaus filmas. Siurrealizmas.

43146. slogutis>ezerui2005-09-27 22:57
As ne jus turejau omenyje, o visa ta daiktus pacius savaime, kaip as sau kartais koduoju Dieva, ignoruojanti "humanizma", iskelianti zmogu virs visko.
Deja, Dievas irgi pernelyg daug zmogui apie save isivaizduoti leidzia. Kurinijos virsune, etc...
O del jaunatviskumo, tai nezinau ar cia jums komplimentas; gal jau emet senkiokiskai kvaisti ir artejat prie nebepakaltinamos kudikystes...

43147. ežers-nemo2005-09-27 22:59
>>>"...ei religija ir blogis, yra daug didesniu blogiu, kodel neisipareigojate disidentinei kovai pries juos?" na , cia panikovskis pasakytu: "o jus nuvaziuokite i kijeva ir paklauskite kuo buvo ...". na nejau dabar man paciam reiks savo uodega kilot primenant, kad gyniau gejus, bomzus, atsegtu klynu dama be suniuko, zydus, svancus, jurate, filipiniecius ir parlamenta, beje. o daugiausia aistos bedievystei, kadangi _vienas_ sitam fronte jauciuosi - gal net paskutinis mohikanas, koks:).

43148. ežeras-slogutis2005-09-27 23:06
"gal jau emet senkiokiskai kvaisti ir artejat prie nebepakaltinamos kudikystes..." - priimu, rimtai! paradoksas, bet kuo senesnis, tuo radikalesnis darausi - originaliai marazmeju, bet guodzia bent tai, kad originaliai:).

43149. slogutis2005-09-27 23:14
Na, tai linkiu su muzika:) Labanakt.

43150. ėĖ`ei liūdna2005-09-27 23:16
brangusis nemo, Tu pasidavei ežero dėstymo stilistikai - klaikiai isterijai. Taip ramiai čechoviškai laikeisi ir viską sugriovei. Liūdna

... ar nejauti varna, kad ir šioje trumpoje komentarų kupiūroje tavo cinizmas grįžta tau pačiam atgal. Ėch, kada tamsta užaugsi. Mąstyti, brangusis, reikia plačiai

43151. nemo2005-09-27 23:16
Pagaliau vakarienes maistas pasieke smegenis, jauciuos sotus, klausaus Django Reinhardt ir si vakara nebesinori paskutiniu mochikanu vaikytis:)

43152. nemo2005-09-27 23:18
Pasidaviau. Buvau praalkes, o alkanas sotaus neuzjaucia. Nors nesutikciau, kad cia klaikiai isterikavau. Skubejau, sakyciau.

43153. po palme :-) 2005-09-27 23:19
ezere, turi savo nuomone, jau vien del to esi gerbiamas. siais laikais zinai kokia tai yra prabanga. Galetum popieriniams autoriams duoti pamokas, kaip nebijoti komentatoriu ir kaip atsikirtineti.
nemo, aciu uz atsakyma. dabar pagalvojau, kad tau su savo dabartiniais isipareigojimais gal nevisai ir dera veltis i tokias temas, kuria pasiuliau. Stengsiuos ateity buti demesingesnis.

43154. toto2005-09-27 23:23
ežerui, dėl senatvinio radikalumo fiasco.
   Apsidairyk, nei viena nauja religija į Lietuvą neatėjo, t.y., nei vienos dūšelės neatvertė į kita tikėjimą savo radikalumu. Priešingai, radikalumas (fundamentalizmas) tėra bankrutuojančių, rašančių savo istorijos pabaigą tikėjimų/religijų/režimų paskutinė savisaugos priemonė, nevilties įrankis, klaidingas metodas, beviltiškas noras nepripažinti savo nesugebėjimo kintančiame pasaulyje įtikinti vienintelės savo tiesos teisingumu geriau už kitus.

43155. nemo>po palme2005-09-27 23:31
Na, galiu veltis. Bet su protu ir moderazione:)

43156. ežeras-toto2005-09-27 23:34
taigi nesipuikuoju tuo radikalumu visai - saipausi is saves bedieviskai, negailestingiausiai autoanalizuojuosi:)..

43157. ėĖ po palmei2005-09-27 23:35
..kaip nebijoti komentatoriu ir kaip atsikirtineti.. - absoliutus pravalas, totalus. Apsiliek šaltu vandeniu, po palme. Edva pridurtų - čia ne karo laukas. Pridurčiau - ne smėlio dėžė. Tiesiog tai pavadinkim keistu reikalu.

Euuu, varna - čia Tu būtum laiku ir vietoj (su savo gana taikliu/aštriu liežuviu/brainreflex (aš neciniškai))

43158. xX2005-09-28 00:42
Čia, po aa tekstu, šią savaitę įsikūrė pabėgusių į laisvę komentarų prieglauda - ir aš čia savąjį per pažintis įgrūsiu, kol e herzogas pradėtą vyną gurkšnoja, karts nuo karto po liežuviu pakišdamas brie gabaliuką.
vasi, žinok, tavo kungfuietiški spyriukai į mano šonkaulius buvo kaip Dievo dovana man, priiminėjau juos kaip dangaus mana ir meldžiau Aukščiausiojo, kad ta palaima niekad nesibaigtų. Nuostabioji metraštininkė zeta IX-oji to istorinio fakto garbingai nenutylėjo, nors post factum gavo pylos nuo kitų žymių istorikų ir Istorijos fabrikantų (ne fabrikuotojų, nemaišyk!), tokių kaip varna ir toto. Šie pasmerkė ją už aistrų kurstymą, kurį varna neteisingai interpretavo kaip commentatorių taikymą. Na taip, istorikai gyvena iš interpretacijų perinterpretavimo, iš ko gi daugiau? O nagrinėjant niuksų paradigmą teoriškai, vertėtų pasiremti Lotmanu. Šis viename veikalėlyje tvirtino, kad istorija ir tėra tokie niuksai, tuo tarpu tarpuose tarp niuksų istorijos nėra. Na, yra, bet tai visuotinio nuobodulio istorija, kai kompetetingi istorikai turi keisti profesiją ir užsiimti tikru istorijos darymu (mums jau žinoma prasme).

43159. toto2005-09-28 01:54
   Jo, xX, teisingos pastabos dėl tų tokių kaip toto ir [...] (neminėsiu švento vardo be reikalo) išsišokimų. Na, išsprūdo, sorry, atgal nesugražinsi kaip ir vaikystės, - ir nereikia, geriau jau ją pratęsti su daina :).
   Išaugti "straipsnių komentarų" marškiniai ne pirmą dieną liudija prieš tris metus sodintą elektroninį ŠA daigelį sulaukus atžalų. Vienus baugina praraja tarp autoriaus ir komentaro, antrus procentinis RD valentingumas, tretiems jau dzin, jiems viskas atvirkščiai. - Nesispyriosiu, pripažįstu, komentarai komentarais...
   Tad apie šeštą reikalą -- nick`ų-personažų "rašymą-parašymą" pagal gk. Faktas, neradęs savo plunksnai straipsnių, gimė, išsikerojo šiuolaikinio šatėniškojo žanro "što vyžu to poju" kūrybinis potencialas. Vertas atskiro vazono. Sklypelio, kuriame galėtų jau be mano ar kitų mažai raštingų, linkusių kranksėti pastabų patenkint realiam gyvenime nerealizuojamą (jau žinoma prasme) beribį svetainės svečio etiketo laisvės pojūtį. Ar ne?

43160. po palme >ėĖ2005-09-28 01:55
Gerai, apsiliejau saltu vandeniu, bet vistiek nepadejo. Apie ka tu ten, ėĖ?
As turejau omenyje ta popieriniu autoriu baime cia pas mus rodytis ir nesena garbios autores straipsni, kokie mes cia baisus.

43161. toto2005-09-28 02:10
P.S. Su malonumu užeičiau, radęs rubriką-skyrelį "Po palme", "Ζ" (zeta), "IVS" ar pvz. "Matau save mene"... Rimtai, ko ne?

43162. zeta2005-09-28 02:34
As "nematau saves mene" ir neturiu provincialiu pretenziju, uztai nereikia man atskiru skyreliu. Dirbu visai kita darba, o i Satenus ateinu akiu paiilsint ir su protingais, keistais, bjauriais, idomiais zmonem pabut. Ausys kartais buna svarbiau uz liezuvi.

43163. toto2005-09-28 03:05
Na va, prasideda... kai tik "į sceną", lietuviškas kuklumas kaip mat pakerta kojas, sutvarsto degančią žaizdą (liežuvį), raudonis nuo lūpų persimeta į ausis :). - Netinku į sinoptikus :(.

43164. po palme2005-09-28 03:20
Pavyniok minti toliau, toto.

43165. IVS2005-09-28 03:42
Ai nea. Atsimenu pasipiktinęs irgi nenorėjo atskiros rubrikos apie vyną. Bet aš mielai, slapta, kai niekas nemato, užeičiau į skyrelį "toto" - ten rasčiau visokių neblogų nuorodų ir Mikę Pūkuotuką ir Leonidą Donskį, Lietuvių kalbos žodyną ir Kitus Naudingus webus. Viską gobšiai susiseivinčiau, nes negali žinoti, kada kitą kartą būsiu įleista ar išvaryta.
Mano rašalai tikrai neperžengia "Laiškų" lygio ir į meną niekaip pretenduoti negali. Kur ten meną! Nesu net padoraus valentingo komentaro parašius. Neturiu ambicijų nei valentingai komentuoti, nei matau save mene. Savęs net veidrodyje nematau! Save pavyksta kartais susapnuot ar prisiminti iš vaikystės. O štai dabar prisimenu save, kaip stebėjau Nebą, brėžiantį pagaliu pajūrio smėlį ir laukiantį anūko. Prisimenu ir nemo, kaip jis prisiskaičiavo megamilijonų žvaigdžių ir šviesmečių ir pasislėpė po antklode nuo astronominių daugybių ir, netikit?, prisimenu Gintaro Beresnevičiaus "Rūką" ir bakalą ir Jūratės Baranovos "Pasaulį, kaip viešbutį" ir Auksės Kaškonaitės "Antaną Šarkelę" ir kaip Jūratė Visockaitė pro "Antrus langus" žiūrėjo ir išgyventi žadėjo. Ir man patinka juos visus vienoj Mėlynoj krūvoj matyti.

43166. IVS2005-09-28 04:00
Ir dar pamiršau ypatingą specialią padėką Sigitai Adomėnaitei, nes kai nieko nenoriu ir viskas nusibodę, niekas neskanu ir viską tingiu - tai nueinu į Archyvą, pasiimu ką nors iš SA vertimų ir vėl gerai.

43167. toto2005-09-28 04:40
po palme, pavynioti aš gabus. Galėčiau net, pvz. įsteigti uždaram praeivių rateliui skyrelį, kuriame talpinčiau visą ŠA numerį, bet (kaip tiktras lietuvis) pasikuklinsiu... užsikrėčiau nuo zetos netyčiom :).
   Ne ne, meluoju, apgavau. Netikėk, per inetą kuklumas nepersiduoda ir neprisiima - pliusas ir minusas viename. Taip pat kaip ir su tuo norėjimu-/-galėjimu -- vos tik kvikst, tai ir nikst, kai tik nikst, tai ir kvikst. (Čia biski įdėjau savo folkloro, kad neatsibost su prognozių vyniotiniu).
   Taigi. Vakar sutikau senokai LA nematytų vaikų mamą ir paklausiau, ką Nepriklausomybės daigai veikia po pamokų. Sako, o gi amimuoja savo sukurtus animacinių filmų herojus, patys garsina, patys, savo klubelyje susirinkę, kaip tik dabar redaguoja savo pinigėliais remiamą svetainę, kurioje be pasakų bus galima rast ir jų poezijos. Aš pasigyriau, kad man įdomu, daviau savo elpą ir dabar kaip tik ją skaitau. - Siurprizas. - Vaikams viskas paprasta kaip dvi kapeikos.
   Skaitau ir mastau, - arba jie jau ta "kita karta", arba mes dar/jau "ne ta karta". - Vieni, neatsiklausę leidimo, pasišventę linksminti kitus būsimo savo laiko sąskaita, nusirengdami paaugliškus marškinius, kiti nepasiklausę leidimo, slapstydamiesi nuo dienos šviesos vakarykštėje slėptuvėje, pasišventę linksmintis, plėšant marškinius vieni nuo kitų.

   Pažadėjau - ištęsėjau. Ką, neprivyniojau? :)      (Jei ką užgavau, sorry.)

Pabaigai - mano naktinio siurprizo gabalėlis:
  O taip
  Tu – tas, kuris gražus,
  Aikštingas ir puošnus...
  O taip
  Tu – tas, kuris lyg trenktas,
  Toks šiek tiek sulenktas
  nelemtas...
  O taip
  Tu tas – skraidantis žmogus
  [...]

43172. korna2005-09-28 09:35
Pasiilgau grakštesnio Andriuškevičiaus. Kažkaip apsunko, išsiplėtė jo paskutiniai (čia skaityti) rašymai, vis atrodo - lyg knygos apmatai.

Išsirinkau viską apie laisvę (kaimietės 43084 ir ežero 43122 - beveik pažodžiui). Pasiskolinau Zetos Rolingstonus ir važiuoju toliau.

43173. ebola>nemo2005-09-28 09:38
"43092. nemo>ebolai 2005-09-27 18:04 Sliogeris nesenam interviu pareiske, jog zmogu nuo likusio pasaulio skiria kalba. Kalba ir tiek. (Bet atsisake aiskintis, is kur sugebejimas kalbet). Ka pats manytum?" As zinok visai nesuprantu sito teiginio. Nesuprantu zodzio "skiria". Cia "atskiria" ar "isskiria"? Jei atskiria, tai vejai kazkokie, jei isskiria... kas kita. Po situo pasakymu pakasta labai daug tada. Panasiai kaip po "is pradziu buvo zodis". Aisku, isivelti i paaiskinimus, is kur sugebejimas "kalbeti" butu buve neismintinga. Cia tas pats, kaip bandyti aiskinti, is kur sugebejimas myleti ar tiketi. As pats ka manau? As tikiu, kad zmogus nera fiziologines/biochemines evoliucijos produktas. Tikiu, kad kalba egzistuoja netgi tuo atveju, jei ja niekas nekalba. Aukstos kokybes ir sudetingumo substancija cia tiesiog rado nesiotoja/vartotoja ir tiek. Bet jeigu musu ir nebutu, ji butu gyva kazkokia kita forma. Ir tiek...

43174. ebola>varnai apie Jezaus "triuka"2005-09-28 09:41
Mes is principo apie ta pati nesenai kalbejom uz stalo, ar ne? As ne tik kad "uzkibau", "pasimoviau" ant sito ir dar keliu triuku. Jie tiesiog laiko mano pasauli kaip tie drambliai.;)

43175. ežeras- slogutis2005-09-28 09:43
"... "humanizma", iskelianti zmogu virs visko." - as humanizma suprantu kaip _tikejima _ (:D)zmogumi, o ne kaip jo "iskelima".

43176. ebola>kaimietei2005-09-28 09:49
sakydamas "privalo", as turiu omeny butina salyga, kad islikti sveikam. O kokiam buti, renkiesi pats - nera jokios prievartos. Ka tu turi omeny sakydama MYLETI Dieva? Yra begale siulymu, kaip ji myleti, bet as ji suprantu labai panasiai, kaip myleti gyvenima. Aisku, tu negali MYLETI gyvenimo, jei nemyli zmoniu. Man tik kartias atrodo, kad zmones linke painioti meile vienam zmogui su meile gyvenimui. o juk kad ir kaip keista, per meile vienam zmogui meiles gyvenimui daznai ir nelieka:D Ar ne?;)

43177. ebola>ezerui2005-09-28 09:51
tikejima zmogumi - apie ka Jus? Apie tikejima, kad zmogus be tikejimo Dievu gali tobuleti amzinai? Kaip tai turetu atrodyti mechaniskai?

43179. IVSei korna2005-09-28 09:57
Pagalvojau - tikrai - nuotraukose - įmažinam.

43180. Nebas2005-09-28 09:59
Graži diskusija, tikrai graži. Kaip šis ruduo. Bet aš nepriprates prie ilgo grožio, nes įtariu, gerai šitas rudens gražumas nesibaigs - laukim rimtos žiemos. Man trūksta pozytivumo - turiu konstantuoti liūdnai. Šįryt šeima bezpardonno prie gyvo manes išdiskutavo, kad paskutiniu metu esu geras, nekalbus ir draugiškai sušuko - "ne prieš gerą!" Jie teisūs - ežero radikalizmą jaučiu kasdien. Senstu?!!! Nebėra laiko atsitraukimams ir nebėra ko prarast?

43182. ežeras- ebola2005-09-28 10:01
tikejimas zmogumi manaip, tai tikejimas, kad kiekviename (!) zmoguje yra bent kiek gerio (t.y. geros valios. gerio-blogio proporcija - jau kitas klausimas) ir uz jo (to gerio) galima "kabintis", ji "auginti".

43183. slogutis2005-09-28 10:01
Keista fraze: "Zmogumi as tikiu"... baisiai jau abstrakti ir pritempta. Kaip is politines dainos konkurso.
"Tikiu zmogumi, kurs paversti panudo/zeme sodu puikiu, sooodu puikiuuuuu," - tokia zanudna grupe "Sekmadienis" dainiavo.

43184. ebola2005-09-28 10:04
:D jo, mes va su kolegomis galvojome sudaryti populiariausiu dainu ir politiniu fraziu zodyna. "tikiu zmogumi" ir "buk savimi" butu vienoj eilej su "you and me forever" ir panasiais nuvalkiotais marazmais. Nuostabu, kad zmones metams begant nenustoja poreikio tai girdeti kasdien...

43185. ebola>ezerui2005-09-28 10:09
na, tu pakartojai kazkuria Jezaus fraze dabar savais zodziais.Kiek pamenu ar ne Talmude buvo parasyta, kad ne kiekvienas zmogus turi sazines toki kaip igimta prada.F. Moyet rase dokumentika, kaip siaures indenai zude svetimu seimu vaikus, ir po to puotaudami tai svente.Ar galima juose uzauginti "geri"? Kaip manai?

43187. ežeras-slogutis2005-09-28 10:23
suparodijuot galima betka (net misija afganijoj), bet tu paoponuok esmingai , prasau. p.s. visa filosofija- abstrakcijos. atsisakai jos(filosofijos)? -chi, jau filosofuoji...

43188. ėĖ po palmei 431602005-09-28 10:32
.. na tu visiškai, po palme. O gal geriau primink mums visiems, kad įsijungdami kompiuterį ir rašydami komentarus, mes elektros vartojimą padidiname 70 W ir didiname energetinę priklausomybę nuo rusijos, tuo natūraliai iššaukdami jonušėlių end Ko, vedančių mus vakarų kryptimi, reakcijos į tokį mūsų įžūlų chuliganizmą.

Nusimąstai, nusijautrini, nusimarazmini, nusi.... Koroče, pravalas

43189. ežeras-ebola2005-09-28 10:34
"Ar galima juose uzauginti "geri"? Kaip manai? "- manau, sansas visada yra .sito tikejimo vedamas net ir i jedinstveninku mitinga ejau kalbet kazkada,- nusvilpe ,bet nesparde:). o del indenu...- matai , zude "svetimu seimu" , reiskia savu -nezude, matyt net mylejo ir ,reiskia, belieka smulkmena(:D) ta meile nukreipt ,isskleist,padaugint kaip bakterija kokia , peradresuoti to all ! jau yra kabliukas! o dar galima kabintis uz kario garbes jausmo - yra juk toks fonomenas, sloguti, ar ne :D?

43193. ežeras2005-09-28 10:50
basktelejau ne ten- fenomenas.

43194. nemo>ebolai2005-09-28 10:53
Na, "kalba skiria nuo pasaulio" tai cia turima galvoje, kad kalba yra tai kas isskiria zmogu nuo visu kitu gyvu butybiu. Va tiksliai:

Bet kalba yra fenomenologiška arba, nereikia gudrių žodžių - tai yra vienintelis dalykas, kuris aiškiai skiria žmogų nuo visų gyvūnų. Niekas neturi artikuliuotos kalbos. Vadinasi, ne įrankių gamyboje, kaip Marksas sako, ne kažkokiose dvasiose, o kalboje reikia ieškoti žmogaus unikalumo paslapties. Kitaip tariant, kiekvienas mūsų judesys, kiekvienas mūsų atvirumas pasauliui, kiekvienas pats menkiausias virptelėjimas yra "įtarpintas" kalbos. Štai kodėl mitas yra ne pasaka, ne. Ir toje knygoje, ir kitose rašau,- aš ištariu žodį "stalas", ir aš jau kuriu mažutį mitą. Kadangi tarp žodžio "stalas" ir paties stalo nėra absoliučiai nieko bendro. Ir aš kalbu taip, tarsi stalas atitiktų žodį "stalas". Ta prasme mūsų visa egzistencija yra mitinė ir kitokia būti negali. Tiesiog nulemta tos mūsų paslapties – kalbos. O iš kur ta kalba – aš neaiškinu, nežinau. Tegu už mane protingesni aiškina. Man svarbu, kad ji yra, ir viskas. Ji duota, ir mes nuo jos niekada niekur nepabėgsime. Nors bandymų pabėgti nuo jos tūkstančiai, milijonai. Bet mes niekur nuo jos nepabėgsime. Tai aš įdedu į tą žodį ne kokią nors pasakinę prasmę. Paprastai sakoma, kad mitas yra pasakos. Mokslas – jau nėra mitas. Apie filosofiją šnekama, kad filosofija atsiranda, įveikdama mitą. Nieko panašaus. Ir filosofija, ir patys griežčiausi mokslai: matematiniai, gamtotyra yra kalbos dalykas. Vadinasi, ir čia išlieka mitinis matmuo. Skiriasi tie mitai. Tai aš ir bandžiau parašyti. Tas kalbos ekranas skiria mus nuo pasaulio ir sieja. Kalba visada stovi tarp mūsų. Mano klausimas antrame tome buvo – ar įmanoma ją įveikti, sulaužyti tą ekraną, atsiverti daiktams ne kalbiškai. Tai pati žinai, prie kokios išvados einu.

Visas tekstas cia:
http://www.kulturosvartai.lt/index.phtml?lst=weektexts&sub=archive&arid=377&sid=

43195. ebola2005-09-28 10:54
tu grynas krikscionis, ezere!:D Netgi zinodamas, kad katino neperauklesi, tiki i jo dora prigimti!:D Jeigu nuosirdziai, as netikiu kad imanoma prikelti dorai zombi.Taip - is gyvenimo, asmenines patirties kalbu.Pameni ta pasakecia apie tai, kaip sene parsinese namo susalusia gyvate, o si vos atgijusi senei igele. Ir pasiteisino sitaip:"tu gal kvaila, sene? Juk as - gyvate!" Labai gaila bet tai tikroviska ir ziauri istorija...;)

43196. ebola>nemo2005-09-28 11:06
:D na, labai sliogeriskas tekstas...Man tai cia Jazz`as grynas, rakursas toks paimtas...Ar tai nauja? Kazin...Sliogeris megsta sakyti tokius dalykus kaip "vienintelis mus skiriantis dalykas" ir panasiai. As pamenu keleta jo fraziu, tokiu kaip "nera ko ieskoti gelmiu ten kur ju nera", arba "kuryba - tai kaip tustinimasis, nesitustinti juk negali" ir pan.Jis kaip tas pionierius, kuris straksi po pieva ir daro sau atradimus viena po kito garsiai sukciodamas is nuostabos.Smagu jam turbut gyventi... Pirmiausia tai as nemanau, kad zmogus(sutverimas) yra toks jau nepaprastai unikalus tikraja to zodzio prasme.Man taip atrodo, kad tiek Zmogus, tiek Zodis, tiek Kalba yra labai sudetingos strukturos, populiariai vadinamos Dvasia ar Dievu materiali raiska.As irgi nesu fizikas, sunkiai skiriu energija nuo materijos ir panasiai, bet visa sita stebukla manau esant vieninga informacini lauka. Vieninga! Is jo islauzus kokia tai kalba, tu susiaurini savo tyrimo akirati ir musi kakta i siena, nes viena detale neatskleidzia visumos paslapciu.Spektrografu cia nieko neistirsi...;)Regardz.

43197. slogutis-ezerui2005-09-28 11:09
As ir neneigciau, kad, pvz, rinkimai Afganijoj is esmes tai demokratijos parodija. Nors ir lieka ten truputis vilties, kad vietiniai issikrapstys is savo bedu, suteikiamas tam tikras pasitikejimo kreditas. Be pasitikejimo kitu zmogumi, apskritai nebutu imanoma niekas. Taigi cia tarsi jums antrinu...
Bet man atrodo, kad yra cia nedidelis skirtumas. Vienaip skamba, kai sakoma "Tikiu Zmogumi.." ir turimas omeny pratesimas "..,bet ne Dievu" ir kitaip, kai "As jumis pasitikiu".
Antru atveju numanomas konkretus, tiesioginis rysys su asmeniu, buberiskas Tu ir As, o ne spekuliacioja, kas stipriausias: Zmogus, Dievas ar Baobabas.
Beje, stipri filosofija niekada nebuna tuscia, o butent tokia prasme pavartojau zodi `abstrakcija`, apibudindamas ta Zmogu-lozunga.
Beje, kai abstrakcijos tamprios,- pvz, Dekarto substancijos, Cogito ergo sum, etc.- jos taip pat gali skambeti. Sita gi "Tikiu zmogumi" - dzerzgia.
Bet tai jau, matyt, jumoro jausmo ar skonio klausimas.

43198. ežeras2005-09-28 11:21
na va, eilini karta pats prisipazisti , kad susiemocini savo filosofini diskursa. elementaru ,kad emocijos nera ir negali buti pazinimo irankiu ( nebent griaunamuoju).sudzerzge tau mano zodziai ir tu kaip kokia egzaltuota poniute meti i sali tiesos paieska ir pradedi priekaist cia man del visisku saulegrazu. taupyk sovinius.

43199. kaimietė ebolai2005-09-28 11:23
zmones linke painioti meile vienam zmogui su meile gyvenimui. Žinai, tavo mylėti/MYLĖTI taukštelėjo man per viršugalvį. Jei viename gale yra demoniška meilė, tai kitame turi būti Dieviška MEILĖ. Iš vienos pusės ji reikalaujanti, pavydi, savanaudiška, varžanti, sėjanti mirtį, tokia, nuo kurios norisi bėgti. O iš kitos pusės duodanti, neieškanti sau naudos, atleidžianti, suprantanti, suteikianti pasirinkimą, nesmerkianti, puoselėjanti gyvenimą, tokia, kuri visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Ir tarp tų kraštutinumų vyksta kova pelėsio sluoksnyje;) Nes berods, jis, klystantis, klumpantis, krintatntis ir vėl besikeliantis yra tas, kuris gali transformuoti viena į kitą taip, kad net meilė vienam žmogui prilygtų meilei gyvenimui. Toks tat ir painiojimas.

43200. slogutis2005-09-28 11:28
Provuokuojat :)
O soviniu man negaila. Negi varnas saudysiu? Jos irgi savaip mielos... Moka buti sarkastiskomis.
Geriau ezere pasprogdinsiu, gal koks Karosas islis pilvu i virsu. Vis nauda. O tai loju cia jums per dyka...

43201. ežeras- s2005-09-28 11:30
jei karosas tas justinas ,tai ir stingerio negaila:D.

43202. Suktas2005-09-28 11:47
Slogeris yra blogai uzsimaskaves deridietis-propagandistas ,nieko naujo-idomaus nepasakantis.Jei differances perlipt negalima,tai ir nereikia.Mokslas,gerbiamieji,mokslas siulo "obxodnoj putj":)Pvz. lietuviui nieko nesako japanskas xieroglipas,bet visi supranta integralo zenkla. Matematikai formulem susisneka,nors "gamtoj" tokiu cudu nera.Taigis taigis-formulem galima sukelt "gamtoj" branduoline reakcija:)Kai pazodziavus efektingai ,tik kokiai mergelei galvele sususukti:)

43203. Laba2005-09-28 11:59
Visi gyvuneliai susikalba savom "kalbom" :mykia,ciulba,amsi ir kniaukia( pvz.-morcius)ypac aktyviai kabina "mylimosioms" makaronus ir kitaip "puosia",kai kiausai zeme ima vilktis. Skirtis tadu pamazu prapuola bei ivyksta meila.....

43204. ebola>ezerui2005-09-28 12:09
Tu nori pasakyti, kad Sazine, Tikejimas, Meile yra viso labo emocijos? :D Tada kuryba yra emociju produktas.:D Dirako Kvantu teorija yra gryniausia poezija.Issamiausi moksliniai veikalai yra IRODE, kad Sekspyro kuriniuose detaliai aprasyti vos ne visi mums pazystami fizikos desniai. Dar daugiau. Visas musu imanomas pazintinis potencialas yra duotas individo gimimo metu kiekvienam is musu.Kad jis nesikeicia nuo tu laiku kada pradejome rasyti istorija - akivaizdu net asilui.Kad mes jo niekada nepajegeme ir nepajegsime realizuoti be pagalbos is auksciau - irgi visiskai aisku.Net maziausios vilties nera, kad vystydamiesi tokiu tempu kaip dabar mes isvis kada nors busime pajegus islikti GYVAIS bent tiek kiek gyvi sioje planetoje yra pavyzdziui rykliai.Tai irgi yra isskaiciuota ir IRODYTA tai metodais, kurie tau atrodo progresyvus.Tai tu pasakyk man, emocingam kaip egzaltuota poniute neismaneliui - kaip tu isivaizduoji to ISAUKSTINTOJO zmogaus ateiti? Jeigu mes tikrai neisliksim fiziskai, kur po velniu dings ta HUMANISTINE ideja? Ko ji verta be Dievo? Be dvasios? A?

43205. e=eras- e2005-09-28 12:19
"Visas musu imanomas pazintinis potencialas yra duotas individo gimimo metu kiekvienam is musu.Kad jis nesikeicia nuo tu laiku kada pradejome rasyti istorija - akivaizdu net asilui." - o, kaip faina ! as ne asilas!

43206. nemo>suktam2005-09-28 12:27
Tai, kad man nelabai nerupi, ka Slogeris pasake naujo ir bendrai, ar butent Slogeris ka pasake, ir ar pries ji tai jau buvo pasakyta, o as nezinojau. Man rupi tai, kas pasakyta ir rupi kiek tai "veikia", kiek prisiliecia prie tiesos. Nuoroda i pavardes - tik del saziningumo: va, sitas klausimas man kilo paskaicius sita zmogu. Bet esme: tai klausimas MAN, o ne enciklopedinis/grandininis zinojimas kas ka ir kada pasake(nors tai kartais dera zinoti).

43207. Bitukas2005-09-28 12:31
Dievo "ideja" reikalinga svarbiems ivykiams "apiforminti". Pvz.Mirsta zmogelis kaime,tai ne suva kokis gi.Tai palaidoti reik "graziai" su "prasme".Ir atlikt gali sita nesuprantama veiksma samanas,kunigas ar socialinis darbuotojas. Kaimietis juk poros zodziu suregzt daznai negali,tude

43208. ebola>nemo2005-09-28 12:38
tu teisus, as cia uzvedziau.Man patinka siaip Sliogerio veikalai.Kazkada netgi rasiau kazkoki darba univere apie jo filosofinius veikalus.Man tik sypsena kelia KAIP jis desto.Is cia ir tas JIS taip ryskiai nuskambejo gal. O i klausima tai kaip mokejau atsakiau.Kalba yra stebuklas, kuris vargu ar yra Zmogaus nuopelnas.Veikiau dovana Zmogui nuo to Didingo Kazko.

43209. ebola>bitukui2005-09-28 12:39
Tavo iskalba, kaip pastebejau, kol kas prastesne nei daugelio man pazystamu berasciu kaimieciu.

43210. ezerui2005-09-28 12:48
tau neakivaizdu, kad jis nesikeicia? Gal paminek kaip jis pasikeite? Nors viena suknista aspekta? Ka mes suzinojome per paskutinius desimt/simta/tukstanciu metu? Kiek toli nuejome su pazinimu? Bent viena sviesmeti? Bent per lasa giliau nei 10 minus devintame? Kokios buvo teigiamos to pazinimo pasekmes? Hirosima? Neliko ligu? Drebejimu? Potvyniu? Uzsitikrinom bent soti? Teises? KA?!Zalio supratimo neturime kas is tiesu dedasi simtas kilometru po musu kojomis.Vidutinis planetos gyventojas negali atsakyti i klausima kiek kartu per para Zeme apsisuka apie Saule. Vakaru Kinai siandien zudo naujagimes mergaites, ir tai yra kasdiene norma.Kurioj vietoj tas susiktas proto triumfas, zmogau? Nebemarudink geriau smegenu man.Be Dievo - mes shliuzai, gyvenantys viena diena arba trumpiau.Be pedsaku, jei neskaityti meslo.

43211. Bitukas2005-09-28 12:50
Nu tai va... Uztataigi labai zaviuos iskalbingais:)

43212. nemo>ebola2005-09-28 13:00
O man uz kalbos yra mintis. Kas is to sugebejimo artikuliuot garsus, jei nebutu ka pasakyt? Esminems emocijoms perduot kalbos nereikia, kaip kazkas pastebejo, ir suniukai gali dziugiai/liudnai suinksti. O mintis va kas? Ji apima emocijas, bet ir kazka daugiau. Gi tikrai, mintis apie stala ziauriai skiriasi nuo paties stalo, o musu pasaulis gi nuregztas is minciu apie ka nors. Taip keistai gaunasi - gyvename kunu pasaulyje, o galvoje - kazkokiame kitame pasaulyje. Svaiginancio kazkas, nesuvokiamo. Ebola, ta nesuvokiamybe ir vadini dvasia? Ehcs, karta salia manes vyko neurologu suvaziavimas, kuriame aptarinejo kalbos ir smegenu sarysi...Asai buvo suvaziave. Bet neturejau 200 euru tuo metu isirasymo mokesciui sumoketi. Tie neurologai jau yra pranoke tradicini psichoanalitini modeli ir irgi sneka labai idomiai kartais. Panasiai kaip fizikai apie kvantu poezija.

43213. nemo>bitukui2005-09-28 13:08
Apiforminimo ideja jau seniai uznugaryje palikta. Jei religija butu tik "ZINOJIMAS" kaip ir kas yra, ji butu jau seniausiai isnykusi pasirodzius tokioms zinojimo formoms, kaip dabartinis empirinis mokslas, kaip pranasavo ne vienas ezero pirmtakas, geres snapsa is karabino tutu, kai jis ne gimes nebuvo. Bet, kad nera religija TIK prasme gaminanti socio/psicho struktura. Kaip ir meile nera tik tai.

43216. ebola>nemo2005-09-28 13:47
Nesuvokiamybe dazniausiai yra situacija, kai meginama pirstais paciupineti ora.Gali apciuoti kad jis tikrai yra, taciau lytejimo neuztenka kad ji apibudinti/gauti modeli.Tas stalas nera geriausias pavyzdys musu diskusijoje.Tu man atrodo kalbi apie gana paprasta reiskini - modeliavima ir sudetinga sinteze gauto modelio su esama psichologine busena.Objektas (stalas siuo atveju) atpazystamas gana paprastai ir mechaniskai, labai greitai palyginamas su iki tol matytais panasiais objektais, pasimuliuojamos ivairios jo funkcijos - nieko pernelyg sudetingo.Visai kas kita yra objektai, apie kuriu buvima mes galime suzinoti TIK is kitu, salia esamu, bet jau mums pazystamu objektu elgsenos.Juodosios skyles - geras pavyzdys.Niekas nezino kas tai bet objektas.Taciau mums jau pakankamai yra pazystama sviesa ir kitokie dangaus objektai.Tuomet pagal sviesos ir kunu santykius su tuo "nematomu" objektu, mes sprendziame apie jo fizikines charakteristikas.Atrodytu velgi - simuliuojame, arba "istraukiame ji is konteksto" ir tokiu budu pazystame.Dvasia yra panasus dalykas.Mes stebime reiskinius, kurie vyksta desningai ir bent is dalies desningai, matome, kad yra "centras" valdantis visa ka gyva ir negyva, kas yra labai aisku netgi tiems patiems fizikams, taciau apibrezti jo neiseina.Todel ir sakoma, kad tiesos neimanoma nusakyti, apie ja galima tik uzsiminti.Jeigu kas nors sugebetu apibrezti Dvasia, ar apsakyti Tiesa, tas pats taptu Tiesa ir Zmogaus pavidalas ko gero jam butu per ankstas.Argi ne apie tai kalba visi isminciai? Man rodos apie tai, tik kad skirtingais zodziais.Dvasia nera nesuvokiamybe.Tai objektas, kuris nereikalauja suvokimo kaipo tokio, jis yra ne tam tikslui, ir jo suvokimas ne tik kad neimanomas, bet ir neturi jokios prasmes.Vnzo as per prastas aiskintojas. bet jauciu tai labai aiskiai.;)

43217. ebolai2005-09-28 13:58
Ebola, Tu - tikrai virėjas? Tada kur galima paskanauti Tavo patiekalu? Jie turėtų būti nepaprasti, juose turėtų būti ir Dvasia, ir Tiesa, ir dar daug kas. Vnžo, - aš apakus...

43218. dar Ebolai2005-09-28 14:02
Vnžo, Tu - Virėjas iš didžiosios raidės.

43219. Bitukas2005-09-28 14:05
nes jei apsakytum, "tai pac taptum Tiesa ir Zmogaus pavidalas Tau ko gero taptu per ankstas" ko gero:) Ir kalbu as ne apie siuolaikinius kaimiecius, o senu senu senoves. Visa sita mirgesi computeryje kelia tik du skaiciai - 1 ir 0. Taip ir ne. Yra arba nera. Dalele arba banga:) O tokiais operatoriais operuot, kaipo Dievas, Tiesa ir Zmagus kazi kaip neiseina, nes niekur neveda, o yra "cystas" pijaras:)

43220. ebola bitukui2005-09-28 14:16
va kol sedi nirvanoj priesais nuliukus ir vienetukus, tai yra pijaras. O kai imautum i propersa mariose vasario vidury vienas pac - bliautum Dievo pagalbos issiziojes kaip sartyras. Ir nebeatrodytu tai tau joks pijaras;)Beje, cia pavyzdys buvo - nelinkiu gink DIEVE!

43221. nemo>bitukui2005-09-28 14:26
Aciu uz pasaulio isaiskinima. Ir uz tai, kad niekur niekas neveda. Nu ir kas toliau, kur toliau eisim po sitokio skepticizmo? Stovesim? Man asmeniskai nuomone, pasak kurios - cia viskas niekai ir kuri nepasiulo niekur toliau eit, yra automatiskai klaidinga. Kodel? Galeciau sakyt, kad netikiu baigtinemis nuomonemis del dideliu dalyku, bet man nera tai pagrindinis motyvas. Tiesiog jauciu, pasak ebolos, labai aiskiai, kad "uzdarytas" skepsis yra klaida. Ir zmogaus "svelnus svinkimas" (Exupery issireiskimas).

43222. zeta2005-09-28 14:32
Kodel jus taip dauzotes i medzius, diskutuodami apie pazinima, jo prielaidas (Ebola: visas musu imanomas pazintinis potencialas yra duotas individo gimimo metu)ir pasekmes (Ezeras: Hirosima? Neliko ligu? Drebejimu? Potvyniu?). Elgiates taip, lyg praeitis butu vertinga del patirties (kaip stiklas vertingas, kol nesuduzes), o ateitis - reali, kai is tikruju yra tik "dabar". Nesiginciju del progreso egzistavimo (butu kvaila), bet kaip daznai viskas sueina i nieka, i absoliutu regresa, ypac atskiram individui prarandant atminti (Alzheimeris ir elementari senatve). Pazinimas kinta kiekviena akimirka ir darant klaidas, ratas tik siaureja. Niekas nera duota ir viskas gali buti atimta. Individualus pazinimo pritaikymas priklauso nuo nenuspejamu ir labai subtiliu aplinkybiu. Sekme negarantuota, niekad. Vienas zingsnis i sona - ir dugnas. Klausimas "uz ka?" nebetenka prasmes, nes atsakymas yra tik vienas: "uz viska". Dievas gali ikist pleista tarp duru pries joms uzsitrenkiant, o gali ir neikist. Stiprios ir galingos jegos neprivalo but geros. Egzistencialistines skyles neturi pabaigos.

43223. migla2005-09-28 14:45
jusia visi karas, karas, kaip bumbliauskas. dabar galima viena bomba paleist (tiek išvystyta karinė jėga) ir viskam amen. va jums pasaulis, žmonija, netikėjimas. juk viskas yra vienas nuo kito neatsiejamai priklausoma. p.s: mokslo dabar irodyta, kad žmogus būna trijose fazėse. žvalumo - dieną, tik užmigęs - miego, gerai įmigęs - gilaus miego ir būsena, kai žmogus meldžiasi. įrodyta. ir dar tuo metu žmogus atsigauna, gija iš ji kamuojamų ligų. po to jis nedaro blogybių nei sau, nei aplinkai.

43224. ebola2005-09-28 14:46
:D Oij zeta...Kas yra sekme/nesekme pagal tave ir kas yra dugnas? Kokios dar durys? Nejauti, kad ne pats Auksciausiasis nera pajegus taves anei manes sunaikinti visiskai? Jis gali pakeisti musu forma. O tai baugu tik todel kad nepazystama, ir islikimo instinktas prisaudo blogu emociju. Turbut panasiai baisu yra ir gimti.:D Nezinau. Pabaiga, zutis, mirtis - formos keitimas, as taip isivaizduoju. Turetu buti netgi smalsu, kas bus po to. Tai taip naturalu ir tokia sena problema, kad viena karta turime imtis tos primityvios baimes kratytis po truputi.

43226. zeta2005-09-28 15:25
Dugnas yra ne mirtis. Pabaiga net nediskutuotina. Dugnas yra fizine/dvasine kancia, nuoga, baisi, be romaus pietizmo elementu.

43227. miestiete ebolai2005-09-28 15:47
koks atrodo jusu gyvenimas tai nepavydziu. Kada gi jus atsiduriate tokiose ribinese situacijose? Gal truputi paprasciau reikia ziureti. Stai pavyzdziui greit reikes pradeti grebti lapus. Tikrai niekas neatskubes i pagalba.

43229. kaimietė apie kalbą2005-09-28 16:34
Kiekvienas žodis, gal net ir neištartas, susilieją į bendrą gaudimą, kuris pelėsių sluoksnyje kelia virpesius, bangas, audras. Ir būtinai žvirblis sugrįžta. Kuo? Būna – akmeniu. Nes nukopijuotas, padaugintas, išdidintas gal maigė šonkaulius, kėlė debesis, draskė skyles plonytėje pelėsių plėvelėje. Aš nežinau patarlės, kuri apibudintų kitokio žodžio sugrįžimą, bet girdžiu, kad ir jis aidu atsišaukia, tomis intonacijomis, tais skambėjimais, kuriuos rezonavo savo skrydyje. Ir taip žodžiu, mintim trapus gyvybės kilimas arba adomas, arba ardomas.

43230. ežeras-zetai2005-09-28 16:36
"Ezeras: Hirosima? Neliko ligu? Drebejimu? Potvyniu?)."- mieloji, cia ne ezeras taip sake, o ezerui sake taip.

43232. ežeras- drasuoliui anonimui2005-09-28 17:08
na, empyrini pasaulio pazinime pazengem gan toli, faktai akis bado (aisku, jei jos yra). zinia, kelio galo neatejom , bet ir nereikia , kadangi jo ir ner visai( jei isivaizduoji pasaulio pazinima kaip procesa , o ne kaip suvi,- cia viskas paprasta ir aisku).metafinis pasaulis (jei toks ir yr)aisku, sokratiskai/ platoniskai nepazinus- kas gincija? na, o zmogaus dvasinis pasaulis -visiskas bardakas , kadangi dar daug gyvuliskumo musyse ,bet ir kazko _ is esmes_ kito jau yra... - tegu psichologai ten kapstosi, man neidomu.

43233. klausimas kaimietei2005-09-28 17:09
Ką šioje metaforoje simbolizuoja pelėsiu sluoksnis? Ir kokiu žvirbliu neištartas žodis sugrįš?

43234. to korna2005-09-28 17:12
Gal sunku buti graksciam kai skauda nugara.

43235. korna2005-09-28 17:25
Gal.

43236. ebola ezerui2005-09-28 17:28
anonimas buvau as, sorry kad nepasirasiau. Duok tu faktu, kur toli pazengem? Kelio galo neatejom, nes cia ant zemes esam gana nauji sveciai.Dvasinis pasaulis nera bardakas. Cia tu ji toki matai, nes neturi su juos aiskaus rysio.Ir viskas...

43238. mieloji zeta>ezerui2005-09-28 18:11
Dovanok. Greit lekiau, nepastebejau. Jei visi savais vardais pasirasytu, butu maziau nesusipratimu.

43239. ežeras- ebola2005-09-28 18:15
ikt ,kuriu pagalba darar komunikuojam, - praktiskai realizuotas empyrikos pazinimas,100 centneriu is hektaro-tas pats, mano shimano rite ant anglinio meskerykocio-tas pats, saltas alus prie karstos juros, moterys , atrodancios graziau , nei yra is tikruju -tas pats, o apie lunachodus ir kontraceptika net nesneku:)...

43240. miestiete2005-09-28 18:23
kaip noreciau atrodyti graziau negu yra is tikruju

43241. po palme2005-09-28 18:28
Nezinau kaip cia yra, bet perskaiciau visus komentarus ir staiga pasijutau cia toks svetimas. Gal jau laikas ateina.

43242. IVS2005-09-28 18:34
Aš irgi.

43243. IVS2005-09-28 18:37
Bet tas ebolos 43216 tai patiko.

43244. miestiete2005-09-28 19:21
nagi, IVS.

43245. IVS2005-09-28 20:11
O va šitą:
"Tikiu, kad kalba egzistuoja netgi tuo atveju, jei ja niekas nekalba. Aukstos kokybes ir sudetingumo substancija cia tiesiog rado nesiotoja/vartotoja ir tiek. Bet jeigu musu ir nebutu, ji butu gyva kazkokia kita forma. Ir tiek... "
tai išsikirpsiu ir pasidėsiu. Nėra ką bepridurti.

43249. zeta2005-09-28 20:56
Pasakyk, po palme, kodel pasijutai svetimas. Ir tu, IVS, papasakok. Pasakykit zodziais. Nes ne vienas juk taip buvo pagalvojes. Ar atstumas cia koja kisa, ar ruduo, ar visokie sielos virpesiai... As seniai visu klausineju, kas pasidaro, kai pasibaigia laikas, senieji gyventojai zino, bet neissiduoda, kaip kokie angelai danguj. Nauju atejimas tik nubraukia liudesi kaip voratinkli, iki kito karto. Gal tas Nidos suejimas ziema taip niekad ir neivyks (zinoma, kad neivyks), bet jei kada "po pabaigos" pasitaikytu isgirst koki pazistama nick`a - atsisuksiu ton pusen kaip i kamertono garsa. Pagal ji mano stygos sustyguotos.

43250. po palme nuo varnos2005-09-28 21:02
Keista, bet ir aš kaip Toto buvau nutūpęs dabar archyvuose - nors labai nemėgstu gręžiotis atgalios. Matyt tikrai ateina Laikas. (klausyk, aš vis dar esu tau skolingas. prisimenu tai visą laiką. nesu iš tų, kurie mėgsta savigraužą. bet ar pastebėjai, kad jei laiku kažko nepadarai, tai vėliau tai užima daug daugiau pastangų nei reikėtų. ką gi - noro stengtis aš dar nepraradau. :))

43251. pasi2005-09-28 21:24
muset, ruduo.

43253. IVS > zetai2005-09-28 21:31
Tam Arvydo Šliogerio tekste radau tokią pastraipą:
"Todėl, kad pati žinai, kiek daug yra žmogaus apibūdinimų. Tai homo sapiens, homo kuriantis, vartojantis, žaidžiantis – šimtai pačioje Europoje."
Pasigedau žaismės, kaip bendro vardiklio. Tačiau tai tikrai ne dugnas ir ne pabaiga. Tik mano la suderinta pagal žaismės kamertoną. Negaliu ilgai išbūti rimta. Mane ir iš krepšinio komandos vaikystėje išmetė, kad juokiausi, kai aiškino taisykles. Nerimta aš. Todėl.

43255. miestiete2005-09-28 21:58
ar ruduo ir ten kur pasi?

43256. korna2005-09-28 22:13
Šiandien per tv rodė retus paukštelius - nykštukus, savo kely būreliais užsimušusius į namo langus (kaip Tomo Rudoko short`e).

43257. Nebas2005-09-28 22:37
Nebeliko lengvumo, trūksta deguonies. Mintys, nors ir geros, per sunkios, gremėzdiškos. Išsilavinimo spragos? (Mano). IVS Dievas myli tuos kurie visų pirma gali savim pasirūpinti ir po mano mirties aš būsiu tiesiog mires -reinkarnacijos nebus. Mano siela ... netikiu aš į dievą, nors norėčiau galbūt... iš mano sielos gimusios mintys -gyvens tikiuos..Dar žinoma yra laimės kūdykėliai. Ar aš toks? Perhaps perhaps bet nelabai. Juokas laimės šešėlis? Kur yra nors kiek šviesos - ten yra ir šešėlai/gali susidaryti. Tiksliau be šviesos šešėliai neįmanomi. Taip juokas irgi gali būt labai įvairus kaip ponas homo ir žmogus negali išgyvent be savo šešėlio, kitaip jis ne po saule. Juokas Dievo (kuriuom deja aš netikiu) dovana, be kurio irgi neįmanoma žmogaus egzistencija, net jeigu laimė dužo/sudužo/pavirto į dulkes. Bet ir dulkelė turi savo šešėlį. "Nieko neturinčių žmonių nėra - vieni turi bentjau viltį, kiti nors sudužusių vilčių šukes", berods taip buvo pacituota Paleckio knygoje apie Ameriką, kurios pavadinimo nebepomniu. Žinoma yra vietų/laikų kur privali rimtis, bet kasdienybėje telydi juokas ir skirtingai nei šviesos-šešėlio santykiuos laimė neįmanoma be juoko.

43260. pasi2005-09-28 22:57
siuo metu sedziu "savo" universitete. bjauriai lyja. ruduo ir cia.

43263. xX minimalistiškai2005-09-28 23:26
Oxforde?

43266. vilnietis2005-09-28 23:44
tu varna jau lavonas - nėr ko čia tau smirdėti, eik geriau su jonušėliu, pasėdėsit kartu, pakikensit iš tų likusių kvailelių - ir ... Na Vilnius galingas miestas, nes ir su apgriuvusiai namais, ruskių apstatytais sandėliukais dar vis nepigus - ir tave iškęs likusieji - nenenurungsi, nors ir kiek tau babkių įkištų.

43267. medusa (drabužėliais naujais)2005-09-28 23:48
Sveiki visi, pažįstami ir ne (nepažįstamų, regis, tik Nebas ir Miestietė (praeivė?). Kokius niekus paistot čia nosis visi nukabinę? Taigi ruduo, nuostabiausias metas! Po palme, neliūdėk, drauguži, nori, pamėtėsiu tau per jūras marias šiek tiek rudens? Ir tau, IVS, turbūt pasiilgai jo. Kokie vyno spalvos potėpiai ant saulėtosios klevų lajos pusės, o ir ąžuolai tarpais dažosi raudonai, jau mėto giles, paskui jas taip jauku liesti rankomis kišenėj atradus. Na ir kas, kad jau nusiskalbė vasaros andarokai, nubluko, o man daug jaukesnis rusvas aksominis švarkas rudens. Lyja, pasi? O tu padaryk kaip aš, užsidėk Kiko Venano "La muchachita", skamba - kaip lietaus lašai į stiklą, ir šiek tiek vėjo, ir neatskirsi, kur muzika, kur lietus.

43269. nemo2005-09-29 00:13
Na, as rudeni pereitas dvi savaites jutau. Taip kazkaip viskas sustinge rodesi. O dabar zinau kur sekanti zingsni det ir vel gerai.

43270. tas kurį Toto pažįsta2005-09-29 00:26
Klausyk Toto, situacija yra labai rimta - nuo mūsų visiškai nepriklausoma (na kaip pas lūzerius). Aš nekalbu apie anksčiau parašytas pezeliones apie kažkokį diskusijų sunkumą ar pan. Aš turiu omeny varnos karjerą/degradaciją. Faktiškai čia (eŠA) jau nebebus jaunimo. Kad Tu mane greičiau suvoktum apie ką aš - pabandysiu tarybinėm/liandbergio analogijom:
Jūratė Stauskaitė tik po kiek laiko suprato, kad jos vaikai net nežinojo, kad ji nacionalinės premijos laureatė - pats supranti, kad tai nevienareikšmiška situacija, bet vis tik didžiulį socialinį poveikį padarė toji savimyliška ochlokratinė inteligentija. Kokias žmogiškas kančias turėjo Parulskis su tąją nelemtąja nac. premija (net gaila žmogaus buvo) ir t.t. ir etc. Varna, nors ir kaip ten suktume uodegas, yra šių svetainių senbuvis - pasekmė adekvati. Ką darom. Man atrodo, kad it`s over.

43271. korna2005-09-29 00:31
AišV, a baigsi klejot????

43272. toto2005-09-29 00:47
Labas korna, labas AišV :))). Supratau, - tetrūksta tik toto iki troikės ir su varna kaip ir baigta. - O gal palaukiam? Gal pasitaupom pabaigai? - Nebedaug beliko. :)

43273. atsakymas abiem2005-09-29 00:57
brangioji korna, nebūk varnos parodija, - gal todėl intuityviai Aš tavęs ir nevirškinu

43274. toto2005-09-29 01:11
Priminei, A...V, mūsų gerb. S. Parulskį. Seniai gi norėjau pasidžiaugt atradęs. - Tas laureatas ir ne kitoks. Nežinia kokiais būdais varniškų manierų prisigraibęs, savo paskutiniasias recenzijas pyškino. Man, aišku, patiko, palaižė savimeilę, kad net tojo Didžiojo Šatėno komentarų temperamentas mūsiške būrų šatėniena atsiduoda...
Na, bet jei jau tu sakai "rišam", tai rišam, - ryt devintą tiesiai į Centrinį Knygyną, nusiperku Batų Raištelių Rišimo Pradžiamokslį, atsiverčiu turinį ir neriu stačia galva atgal į delfi. :)

43275. atsakymas abiem 22005-09-29 01:12
niu, niu Toto, Aš Tave stebėsiu - velniškų abejonių pasėjai (turiu tokį akademinį geną - abejoti, bet čia kas kita)

43276. korna2005-09-29 01:24
"Nebedaug beliko"? Kažin nu kažin, kodėl man atrodo, kad toto dalyvauja naujo ŠA e-drabužėlio siuvime?

43277. šiaip tarp kitko:2005-09-29 01:38
toks įspūdis, kad Aš esu kažkoks naivus (tiksliau be info laiku ir vietoj) - tada reikia tikėt balansu ir, vėl kartojuos, būt superatsargiam. Niekaip napagaunu Toto Tavęs, ko Tu toks valiūkiškai linksmas - toji banali psichoanalizė man netinka?

43278. reziumė2005-09-29 01:55
toto, negi Tu nieko nesupranti - atsirandi lygesnių kiaulių žurnale - ir esi ignoruojamas automatiškai. Jaunimas durnas, jie gėdijasi nepakantumo, bet vis tiek ignoruoja net šešėlius.

43279. zeta (vidury nakties masto)2005-09-29 02:39
Diena, o gal ana nakti - neprisimenu, kalbejom apie mena. Be abejo, vaizduojamaji ir dekoratyvu, nes kitaip melynuosiuose puslapiuose neiseina - kasdangi nera vaizdo ir garso, tai reik pasiryskint antakius ir lupas, kad visokie snabzdesiai girdetusi raiskiai kaip riksmas. Bet man pasirode keistas vienas dalykas, ir sakau tai be jokio apsimestinio burzuazijos zavesio ar kuklumo. Sutinku, kad itaigus zongliravimas zodziais ir aplinkos fiksavimas reikalauja demesio. Bet visi sitie miniatiuriniai pastebejimai (komentarai) nera menas. Tai yra pasaulio matymo budas. Menas turetu turet siuzeta, kazkokia ivykiu itampa ir atoslugi, posuki, uz kurio neaisku kas. Satenu komentarai (jokie) neatitinka iprastiniu menui keliamu kriteriju. Jie galetu but prilyginti grafiti ant traukinio langu - seni irasai persikelia i naujas vietas ir su kiekviena diena labiau ir labiau blunka. Nera jokios isliekamosios vertes, nepaisant standartiniu archyvavimo pastangu. Autoriai triumfuoja: bet koks straipsnis, ilgesnis negu haiku, turi sansa but aptartas ir suestas is naujo. Nes yra sunkesnis pagal kategorija. Idomi dialektika. Ypac, kai autoriai ir komentatoriai pradeda keistis drabuziais. Viena karta Alessandro Baricco pasakojo, kaip jie moko jaunima rasyti. Net turi tokia mokykla. Nuskambejo panasiai, lyg mokytu burti. Viskas prasideda nuo sugebejimo fiksuot detales - papasakok kiek galima tiksliau, ko nematai sau uz nugaros - su spalvom, seseliais, su maziausiom smulkmenom. Truputi kreivai ziuriu i tokia metodika, nes manau, kad ismokyt rasyt yra neimanoma. Kaip sakiau, detaliu fiksavimas ir interpretavimas reikalauja demesio, tai yra matematikos. O kad galetum zvilgsniu stumdyt stikline ant stalo, turi but gimes stalkeriu. Kartais atrodo, nukirstum kokiam Beresneviciui ar Evelyn Waugh pirsta - is jo begtu rasalas, kaip koks melynas kraujas. Salve Rasytojams (siaip plunksnalaikiai nesiskaito).

43280. po palme2005-09-29 02:52
Po palme sedi isvietej ir bando isivaizduoti rudeni, krentancius spalvotus lapus. Is tualetinio popieriaus isdrasko klevo lapa:- Kazin, jeigu ji paspalvinus, pagalvoja. Pro daylight tualeto lubose skaisciai sviecia saule. Po palme svarsto sau sirdyje:- Kazin ka cia tokio pasakius atsisveikinimui, kad visi labai skaudziai apsiverktu ir manes gailetus, ir prasytu pasilikti. O as, kaip tas krentantis lapas, tyliai nusileisciau ant zemes ir pagriebes viesulas mane nunestu I nezinia. Nuryja gumula, istrigusi gerklej. Kazin kokia turetu tuo metu groti muzika, uzsisvajoja. Led Zeppelin Since I’v been loving you? Ne, pasiliekantieji turi buti ikvepti testi pradeta darba. Uzsimerkia ir is atminties iskyla mielas Mosfilmo kino studijos simbolis: Vyriskis su moteriske susikibe, I virsu iskele kuji ir pjautuva. Veidai kupini ryzto. Kaip turi iseiti herojai: Nusivyle ar pakelta galva? Kaip krintancios zvaigzdes ir kaip praskriejantys meteorai, bet butinai pries tai nors trumpam nusviete kelia kitiems. Prakirte proskyna, nusprendzia. Taip, sudege del kitu, liudnai nusisypso. Gerai, tegul bus kaip meteoras. Paleidzia is ranku popierini lapa, tas nusklendzia zemyn, nusibraukia asara. –Kaip smagu saves gailetis, pagalvoja, kodel to anksciau nesupratau. Atsiplesia dar viena popieriaus skiautele, lanksto lektuveli. Neee, suglamzo, lektuvelis cia netinka, pernelyg verzlu, cia turi buti kritimas. Pakelia nuo kilimelio lapa, suglamzo, paskui pasislenka I prieki ir imeta lapa I unitaza. -Va taip visada gyvenime, staiga kaip zaibas nutvieskia mintis. Kokia simbolika. Kaip koki nereikalinga daikta, nunesa tekmi srove ir viskas. Vel suima graudulys.

43281. toto2005-09-29 02:52
Kad mintyse matuojuosi tą būsimąjį mistinį e-drabužėlį, - tikra teisybė, korna, linkiu jam būt vertu įdėto ŠA e-patriotų triūso. Bet nedaugiau nei tu, tik tiek, kiek ir visi kiti savi.
    Rūbelis šitas, faktas, man netinka. Netinka, nes tai tipinio haidparko atmaina, kurio karalius - ant tų trijų belikusių ŠA medelių nusišlapinti sumanęs no name`as pro šalį bėgantis šunelis. O man pačiam, užsukusiam pasiklausyt ŠA ošimo, būt tampomam už skverno, būt laikomam aplojamu fakyru - sorry, nesinori.
    Nekaltas vakarykštis formalumas - šiandien nevykęs, nelauktas-neplanuotas vaikas. Kuo toliau, tuo vis labiau parodo savo veidą. Jis savarankiškas, atsitiktinis, neprognozuojamas - visai kaip mes. Tiesa - ne Paslaptis, - netinka ir netiks aklai įsūnytas nekontroliuojamas, negeidžiamas sūnus tėveliams. - Čia šios dienos ir rytdienos e-Problema. Sutapo kažkada tikslai - džiugu, pavyko. Gi šiandien, nebijau to žodžio, e-ŠA tėra bereikalingas šašas, tik palaida bala, be teisės kiek ilgiau nešioti popierinio tėvo vardą. - Gal skamba "rudeniškai", korna, ...bet negaliu meluoti sau, ir nors tu ką :).

43282. zeta>po palme2005-09-29 02:55
Jau geriau pasilik uzuot lektuvelius i unitaza laides.

43283. toto2005-09-29 03:31
po palme, tas tavo unitazas turėtų būti labai mėlynas, labai gabus, labai išprusęs ir labai protingas, kvepėti zetos kvepalais, toto pypke, IVS blynais, kranksėti varna ir dar biski keiktis lotyniškai šv. Antano baritonu; patikėsiu, kad jis pats pasiprašo "ant reikalo", pats nuleidžia vandenį ir rytais, manais į popierines gerves, tau neša keptus karvelius tiesiai į lovą.

43284. Bjauri boba2005-09-29 04:03
IVS tranko kumčiais po palmės šikano duris: kiek tu ten dar sėdėsi? Blynai aušta, visi laukia!

43287. slogutis2005-09-29 06:16
Oho, kokias cia dramas lauziat. Galima ir susigraudinti.

43289. sloguciui irgi saves gaila2005-09-29 06:19
..o, as kaip ta cigarete unitaze, nei pirmyn, nei atgal...

43293. ežeras2005-09-29 08:40
o gal cia as tas paskutinis lasas? ... galiu ir isgaruot.

43294. cikada2005-09-29 08:42
ikt...

43295. nemo2005-09-29 09:59
Pasigaileciau is as saves bei jusu, gaila, reikia lekt...Gal veliau, jei dar noro bus:)

43296. Nebas2005-09-29 10:05
Turiu gerų naujienų - gyvenimas tęsiasi. Kavos puodelis; Led Zeppelin IV 7 daina vietoje brendžio ir ... netik moterys vėl šypsos. O dėl delfio, profilaktiškai manau patartina kiekvienam nueit. Pvz ežeras galėtų ten kokį pagana anarchy arčiau dievo kad ir už ausies privest. Tai gali būti netgi truputuka linksma. Vienžo, diedai / senbuviai jeigu jau ladotuvės tai su dūdų orkestru ir paskraidiman cepelinus tarp gegužės žiedų. O dabar atsargiai - jungiu AC/DC.

43299. miestiete - pasi2005-09-29 12:18
smalsumas nugalejo. Koks yra jusu universitetas? Ka studijuojate? O gal pats mokinate. Kaip ten viskas atrodo? kas pro langa matyti?

43300. kaimietė klausimui (43233)2005-09-29 12:19
Rašai:Ką šioje metaforoje simbolizuoja pelėsiu sluoksnis? Ir kokiu žvirbliu neištartas žodis sugrįš?

Pelėsių vaizdinys yra pasiskolintas iš ebolos - Mes esame neryskus pelesis, akimirkai apzeles aplink bala. (43059) Mes – žmonija. Ryškus. Patiko. Tai ir jodau.:D

Dėl žvirblio. Rašant apie kalbą kažkodėl "prisiminiau" patarlę "Žodis žvirbliu išlekia, akmeniu sugrįžta". Vakar vakare tikslinausi patarlių rinkinėlyje. Tokios neradau. Radau kitokią – "Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta." Šis posakis labai gerai iliustruoja bendrą mano pasisakymo prasmę, bet nepataikė į konkretų paukštį, t.y. tas žvirblis patupdytas ne vietoj, nes jame nėra aiškaus griaunamojo branduolio. Norėjau paskyti, kad… Tiek to. Neakcentuosiu neigiamų dalykų, nes ir taip jų pilna. Žodžiais taip pat sėjama ir pjaunama. Kas? Taip, taip, kas pasėta ir su atitinkamu prieaugiu. Pilna pavyzdžių, kai rašytojai apipaišo savo mirties aplinkybes. Ir kas dabar pasakys, ko čia daugiau – numatymo/įžvalgos ar programavimo. Išeitų, kad pastarojo. Anyway, ačiū už pastabą.

P.S. Galėtum nors kokiu kaspinaičiu save identifkuoti. Kažkodėl atrodo, kad tave jau esu girdėjusi;)

43301. miestiete nebui2005-09-29 12:19
su acdc tikrai neisgasdinsite. Turime ir baisesnes muzikos. Tiksliau viskas ka mes turime yra baisiau uz acdc

43302. ups2005-09-29 12:20
Atitaisau

43304. dalgis (panudes paslapciu)2005-09-29 12:24
kaip ishsishifruoja IVS?

43306. kaimietė dalgiui2005-09-29 12:28
Pirmosios raidės vardo, antro vardo, pavardės. Šioj sistemoj aš būčiau LMS :)

43308. miestiete su kaspineliu kaimietei2005-09-29 12:32
kaip gerai, kad patarlej nera akmens. Nes vargsui zvirbliui pasibaigtu kaip tiems pauksteliams nykstukams, apie kuriuos rase korna.

43309. ?2005-09-29 12:35
Leokadija Mesmeralda Šatėnė

43310. dalgis > ?2005-09-29 12:48
neeee, antras vardas - marija (90 proc tikimybe), bet va apie pirma reiktu pamislyt, bet deja, man indomesne - IVS, nors ir miestiete, padnoshkiu meistre bishki indomi

43315. pasi > miesti2005-09-29 13:12
universitetas yra geras. netgi labai. Viskas atrodo idomiai, jei turite omeny universiteto isvaizda, jei atmosfera ar kokybe - tai nuostabiai. miestukas nedidelis, be auksto mokslo, bibliotekos ir senos architekturos ir tradiciju nelabai kuo daugiau ir zymus, nebent brangiu bustu :(. siaip, kartas nuo karto atvykes cia tyrineju viena kita politikos sriti, susijusia su pletra [development], koki seminara pravedu, kiti panasus veikejai gretimais uzsiima pvz. pabegeliu nuo karo problemomis. pro langa matyti kiti universiteto pastatai ir daugybe studentu ir studenciu :)

43316. Nebas > miestietė2005-09-29 13:19
Nesiginčysiu dėl baisumų. AC/DC nėra baisūs, bet gal aš tiesiog elektrikas nes ir žuvis tokia yra tokiaiv(a)s(i)? Pietum šiandiena šviežia menkė pagaliau. Skanaus.

43317. Nebas2005-09-29 13:23
pardonte - iv(a)s(i).

43323. miestiete2005-09-29 15:13
dabar stai Carcass o dabar Sepultura. Pakankamai slykstu. Deja kerzai, grandines ir fanarai yra mano kasdienybe.

43326. miestiete pasi2005-09-29 15:25
ka gi, turetu buti smagu.

43328. toto2005-09-29 15:30
Kerzai - paskutinis mados klyksmas, - visas Paryžius šiandien nebenešioja kitokių. Sepultura - penkiolikos metų lavonas. Grandinės ir fanarai - originalu, nepakartojama, puikus derinys prie jų ir namordnikas. Ar netrukdo kramtant?

43329. miestiete2005-09-29 16:19
jeigu kramtau toto tai viskas gerai

43331. pasi > miesti2005-09-29 16:42
sunus ar dukra?

43334. miest pasi2005-09-29 16:59
2 sunus

43336. pasi > miesti2005-09-29 17:12
praeis. bet hardcore, ar kaip tai vadinasi, tamsta gerai istreniravo :)

43337. miest -pasi2005-09-29 17:19
saip geri vaikai

43338. nemo2005-09-29 17:21
"Kerzu" turiu ir as, bet ne del kokiu ideologiju - paprasciausiai kalnu vaiksciojimu batai tveria bent 3-4 metus visomis salygomis, jei priziuri, tai kokius 5-6, o jei iseisi su kitokiais i kalnus, tai kojas greit atsimusa ir issiklibineja. O "gotai" su dekoratyviniais kerzais pagarbos nera verti.

43339. si2005-09-29 17:34
Negaliu likt abejingas.
Nebai, pasisukiok archyvuose, tada tas tavo "iv(a)s(i)", pats pamatysi, įgaus visai kitą prasmę. O šiaip: nesimėsinėk.;)

43341. IVS > pasi2005-09-29 18:44
Pasiilgau kokio virtuvinio raštelio..., bet ten, kur esate, turbūt nė virtuvės nėra. Seniai besipiktinote :(

43345. edva-IVS2005-09-29 19:11
Jausmingoji IVS,taip gražiai koketuoji-pavydus virpulys smelkia širdį mano...PASI,gerbiamasis,pavyduliauju tokio dėmesio!Užmėtykit IVS virtuviniais rašteliais. IVS-mažas klausimėlis: ar susiradai S.Gedos "Babilono atstatymą"?Pavyduliauju S.Gedos genialiems proveržiams.Tepadeda man A.Šliogeris!

43346. Pasi > EdVa2005-09-29 19:38
galetumet pasivadinti "duliau"...

43354. pasi > medusa2005-09-29 20:43
aciu uz patarima, siandien jau nebelyja, netgi buvo sauleta. kazkaip nepamenu, kad kada anksciau buciau Tamsta sutikes cionai, melynuosiuose?

43355. IVS > edva2005-09-29 20:45
Eilėraščių rinkinio neradau :( tik apie jį. Va todėl ir sakau, kam, kam tie tekstai apie tekstus? Tai gal tada galėtų būti ir spektakliai apie spektaklius, koncertai apie koncertus? Arba IVS šokis apie "Klajūną".

43357. *2005-09-29 21:23
Eilėraščiai iš S. Gedos knygos BABILONO ATSTATYMAS *.

43358. medusa >pasi2005-09-29 21:26
Ak, taigi sakau - drabužėliais naujais... Visko būta, bet pyktis, regis, neteko nėsyk. Jaučiu Jums švelnų prieraišumą...

43361. IVS2005-09-30 06:15
Ačiū, 43357.

43365. žirafa ebolai2005-09-30 09:05
Rašai: As cia nuogas, laisvas ir nuo to kaifuoju. (42988)
Tu kuri tariamai nuogo ir laisvo ebolos personažą ir, panašu, kad nuo to kaifuoji. Nuo ko? Nuo kūrybos, ar nuo įsivaizdavimo nuogu ir laisvu? O gal ir įsivaizduoji, kad kaifuoji, ir nuo to kaifuoji? :D

43371. ebola2005-09-30 10:00
nezinau.As tikrai nekaifuoju nuo savianalizes.Saves narpilojimas yra inteketualu ir jiems prijaucianciuju kompetencija.Kadangi as neitelektualas, mane si tema mazai tejaudina.

43380. strutis2005-09-30 10:28
Savinalize nejaudina, bet kitus mesineti galiu. Neblogai.

43381. ebola2005-09-30 10:51
kuri as cia mesineju? Neskiriate diskusijos nuo mesinejimo? Jums reiketu paziureti kaip tai daroma virtuveje!:D

43382. žirafa tęsia2005-09-30 11:11
Mano galva, ir pasakymas "aš neintelektualas" yra Nuogo ir Laisvo Ebolos įvaizdžio tikslinimas. Nekibčiau, bet tavasis personažas priešpastato save kitiems - jei kas mane pasitinka bent panasiai - labai dziaugiuosi. Garbes zodis. Gaila, kad retai nutinka.:( (42988) Retai sutinki savojo rūbo žaidėjus? Cha. O ką tau sakytų mano 174 cm ūgis ir 64 kg svoris? Praktiškai nieko. Toks ir nuogumas. Pats pozuoji. Tik kiti žino, kad jie vaidiną rolę, o tavoji rolė vaidina tave.

PS. O mane džiugina tai, kad pro vaidmenis kartais pavyksta įžiūrėti šiek tiek daugiau. Nors, gali būti, kad ir tai tik įsivaizduoju.

43388. ebola2005-09-30 11:38
na, tai pasidalink tuo, ka iziuri.Nes as nieko neiziuriu:)Tada priespastaciau "kitiems" tai, kad man keistas tas anonimiskumas toks, neva "musu kaimas mazas, gali kas nors pazinti".Jeigu tai tau atrodo poza - tegul, nes tas zodis, savoka "poza" man yra tuscia.Atseit tai kazkas negero, paslepto, ar kaip? Jeigu tu meginsi rasti ribas, kada pozuojama, o kada - nuosirdu, "nuoga" susivelsi beregint.Jausciausi kvailai jau vien tik gilindamasis i tokias nesamones.

43390. Memas2005-09-30 11:42
"kartais pavyksta įžiūrėti šiek tiek daugiau".Kaip tada su &nbps?Idomu.

43392. Memaz Memiui2005-09-30 11:50
Va tude pasitaikes "pvz.gaslus" memaz leidzia sugadinti ir "isanalizuoti" palyginus "grazu" audini.Cia kai koks zaidimas-surask memaz:)!

43394. Memas2005-09-30 12:01
L.pavojingas,beje.Ebola gali uzkrest teip,kad susirgsi, kaip RD ar LJ.Skiepu nera.Labai retai zmones pasveiksta.:)

43398. žirafa2005-09-30 12:09
Aš nesakau, kad ‘poza’ yra kažkas negero. Tik man daugiau patiktų žodis ‘rolė’, nors esminio skirtumo nėra. Iš rolių kaitaliojimo ir susideda gyvenimas: Norintis Užmušti Žadintuvą ir Niekaip Negalintis Iškelti Save iš Lovos --- Šliaužiantis į Tualetą, bet Dar Neatmerkęs Akių --- Pasibaisėjęs Savo Atvaizdu Veidrodyje ir Pagaliau Atsibundantis --- …--- Maigantis Taukuotą Klaviatūrą ir Žaidžiantis Ebolą. O ką, rolėj negalima būti nuoširdžiu?

Pavyzdžiui, ežere įžiūriu šiltą ir minkštą, bet tvirtą žmogų, žaidžiantį čia tam tikrą rolę.

43402. ežeras2005-09-30 12:35
"Tik man daugiau patiktų žodis ‘rolė` - o man- `vaidmuo`:).

43406. Memaz2005-09-30 12:52
Nesusirgsi.Pazeidziami tik dvasingi ir turintys siela individai.Memi,ar turi "siela"?

43408. Nebas2005-09-30 13:07
Rudens melancholija baigiasi, ketvirtadienis - žuvies diena, praejo. Tikiuos IVS nesupyko ir netgi jeigu tikrai ne, visvien tebūnie šiandiena gero raudono vyno diena? Ką kolektyvas(o jis kaip žinia- didelė jėga) galėtų rekomneduti?

43413. nemo2005-09-30 13:36
gerai uzastrinta "kruvinoji Meri".

43416. Nebas > nemo2005-09-30 13:53
Gera mintis - geraiusias vyriškas raudoinasis vynas -"kruvinoji Meri". Kiek valandų? H.mmm..dar tik... tik tik tik ir bus dvi po pietų...penktadienis. Kas paskolins pinigų?

43420. zeta2005-09-30 14:59
Kol daviaus po visokias peklas ir malonumu sodus (pramaisiui, ne viskas is karto), tai atejus i Satenus radau daug visko prirasyta (kas visada labai prie sirdies). Puoliau skaityt ir truputi pavydet, kad visi taip vieni kitu iesko, meiliai kalbina, pasiilgsta, geria vyna, ruko, kazkur vaziuoja, vaiksto po universitetus, klauso muzikos, skaito tas pacias knygas ir i tarpelius raso viens kitam laiskus. Sedu ant drambliuko sitoj karuselej ir uzkliuvu uz paskutinio zodzio. Laiskus, pasakiau, laiskus. Tada prisimenu keista nutikima. Gavau labai neiprasta laiska gal praeita savaite. Be paraso ir be turinio. Tik pavadinimas. Matyt, parasytas labai slaptu, tuo nematomu rasalu. Bet buvo labai smagu, del to pavadinimo. Tik vienas zodis, bet lyg kas butu serksno skrituliuka pratirpdes ant stiklo. Kazkam dekoju, net nezinau kam.

43421. ebola zetai2005-09-30 15:32
koks buvo pavadinimas?

43422. Nebas - pakeliui į Kauną2005-09-30 15:42
-Sakyki kam išskyrei mus ryto Nemune ramus ir per puse aukštą klaną padaleieieiei. Gal tie kalnai kažkur sueis, glausis jie žilais šlaitais, o viršūnes glostys saulės spinduliai... nebijokit, vairuoju ne aš.

43428. zeta>ebolai2005-09-30 17:00
love

43430. Nebas > zeta2005-09-30 17:48
jokių "love" tik gryna dvasia /"spiritus", būkim kriksčionys/katalikai Rymo nors kartą.

43436. zeta>Nebui2005-09-30 18:37
Taigi as ne siunteja, tik gaveja. Is pradziu baiksciai vaiksciojau aplinkui, maniau, kad koks virusas iskis savo baisia galva ir sues viska, kol miegosiu. Bet nieko neatsitiko. Kazkas tik maloniai ir droviai pajuokavo.

43442. Nebas iš Kauno žiūrėdamas į Nemuną Mūsų2005-09-30 19:14
Myliu aš Kauną, kaip Moterį savo /Žmoną ir žodžiai šie netušti. Čia aš apie Žmoną. Gal ir ir negražu, tiksliau nesubtilu aiškint vienai Moteriai savo santykius su kita Moterim, bet toks gyvenimas ir niekam jo nepavydžiu. Kita vertus (buvo toks UAB`as Vilniuje ir gal dar yra) kas gali pavydėt - gyvenimo su juodo žemaičio-kretingiškio ir kaunietės meilės vaisium - "kruvinoji Meri", ne tas žodis, bet į tą pusę, tik kurkas toliau. Užtat neliūdna, nors ir norisi kartais pasigert (ps Nr.2 šį vakarą nesinori - tik norisi vyno raudono su kopūstų pyrago iškepto rusės. Dar sūrio su pelėsiais brangaus. Zeta aš tau juokingas/ perdaug paprastas/prasto išsilavinimo? Na va ir pradėjau viešai kompleksuot. Tai beveik kaip viešai... vienžo beveik po straipsniu BK. Ir ko aš tikėjausi? Be išsilavinimo, vien su jausmu, iškart į menę - kai visi visą gyvenimą sakė - tavo vieta priemenę valyt. Kaip gera pasigert. Tada gali negalvot. Tiksliau nereikės atsakyt už tą ką pasakei - jis girtas ir tiek. Galbūt galėjau rašyt., bet nesugebėjau to daryt blaivas ir tai tik mano silpnumas. Tiksliau prastumas. Čia mano vieta. Ne, ne ŠAtėnai - pigaus posakių klouno ir Nebo tiesiog. Bet aš Nebas ir iš didžiosės Raidės ir nieks neturėtų turėti vilties - aš liksiu Nebas -vienintelis ir nepakartojamas. konkrečiame pasulyje su šiuom faktu susitaikė praktiškai visi, net Nebienė šiektiek.

43446. zeta>Nebui2005-09-30 19:33
Ir is kur tu istraukei, kad esi "juokingas/ perdaug paprastas/prasto išsilavinimo"? Nu tai jeigu taip manyciau, ar buciau su tavim virtuvej gerus brudersafta? Nebai, Nebai, nejauti tu svelniu bangavimu, tik stormas tave pazadina.

43447. pašalinis2005-09-30 19:39
Nebas yra Nebas !

43449. Nebas.> zetai2005-09-30 19:51
Jo net Kaunas turi i-tiklą. Metai irgi turi savo privalumų. Įsivaizduok - tau 200 km kažkas aiškina Tavo gyvenimo kelią. Tikrai užjaučiu Nebiukę. Bet ką aš galiu padaryt su savim? Tiesiog būti šunim? Viską suprasti, tik nieko negalėt pasakyt? Mūsų daug, kurie gali suprast ir tai yra Džiugu, bet kaip trūksta galinčių kažką naujo pasakyt. Zeta, tiek to - bus tų menininkų/priemeninkų ir kirčius sudėk pati. šiandien -5-dienis ir tegyvuoja vynas raudonas/ kurio aš vis dar negaliu suprast, nes viską jau seniai išdegino degtinė. Zeta, bet aš stengiuosi išblaivėt ir tuom procesu turi rūpintis visi katalikai Ryno. Šmaištauju, bet nepasiduodu, nes noriu Gyvent.

43452. zeta>Nebui2005-09-30 19:59
Jergau, Nebai, tik ziurek neprisidrbk. Gal tau poros ligoniniu adresus duot Kaune, ka? O tai dabar bijau, kad eisi teisybes ieskot, griusi, ranka nusilausi, paskiau rasyt negalesi. Klausyk, as visus kircius pati susidesiu, kiekviena diena tau nauju dalyku papasakosiu, tik tu siandien niekur neik. Sedek prie kompo ir rasyk man laiskus. O Nebienei as mokesiu pasiaiskint, nesirupink.

43453. Nebas > pašalinis2005-09-30 20:00
Visada geriau - nebas for ever, nei nebas uber alles. Principe yra tas pats, bet .. Mykėkim Lietuvą Tėvynę ir nebas ne fašistas.

43454. Dariusi2005-09-30 20:02
Voble kai cia bycai "uzlanksto"!Is kur toki zmonys gudrus? Rinka cia taip juos i putas iskelia?

43455. Niobas2005-09-30 20:06
Tai pasakok:)

43456. Nebas > zeta2005-09-30 20:09
Niekur neisiu; pažadu. Net teisybės ieškot, nes seniai ten ir ne-ėjau. Gariau eiliuosiu. Taip bus visiems saugiau. ( ; o BLE, numeriai tokie Klaip.), bet gal Tautai bus geriau kada aš neeiliuoju? .. arba tiesiog tyliu.

43457. Nebas >434552005-09-30 20:14
43455 man beldžiasi į dūšią. tu nieko nelauki, tik tik prasto rimo su 5

43459. Niobas2005-09-30 20:22
Niekur neisiu.")Pasa kokit ka nors,jei jegu ir noro like:) "I Nemuna musu "labai aktualiai pastebejo-siurpu skaicyc:)

43463. Nebas > re: 434592005-09-30 20:57
Turėčiau kompleksuot/reaguot? Muštas aš delfyje nuožnai ir be taisyklių ir Dievas liūdytojas - ir be Gailesčio. Aš paukštis pašautas; bet tik į širdį; snapas/nagai - aštri aštri. Sparnai neliesti. Nerekomenduoju artintis ir be gerų tikslų. Nebas-Erelis ir tai yra Tiesa. (čia mano parašas tipo).

43464. ..ir neišsigąskit - tai Aš-2005-09-30 21:17
Nebas

43467. pasi > Nebui2005-09-30 21:36
i-tikla pasautas Ryno erelis vienintelis:))))

43469. Nebas2005-09-30 21:47
Didelis Ačiu mr/s Pasi. Garą nuleidai, o tai būčiau link Saulės pasileides ir virtes eiliniu "saulutes" liesai keptu balandžiu. Visdėlto eilinio gaidžio (ne to gaidžio..) gyvenimas yra kurkas įdomesnis nei siekiančio stratosferos haliucinacijų. Su didelia meile Gyvenimui, bei jį puošiančiomas Moterims.. Gyvenimo papešiotas, bet išlikusiu Nebu. Nebas

43471. Niobas2005-09-30 22:15
Nu kaip grazu:)Lietuva yra genijushu gimdykla:)Ainu keist kelnaiciu su juostele.:)

43473. Nebas2005-09-30 22:26
Žinot kas yra bendro tarp Delfio ir ŠAtėnų? Šešėlis, Nebo šešėlis anonimas. Vienžo - Delfis ir ŠAtėnai po viena Saule, nes šešėlis taspats.

43474. d2005-09-30 22:56
nekishk cia savo delfo... nebai

43476. edva(be pykčio)-Nebui2005-09-30 23:03
Būk Delfinu Nebu Šatėnų jūroje!Nebū-si?

43497. Nebas (dar tuputį piktas) .> edva2005-10-01 13:08
Būsiu... kai tik išsiaiškinsiu kodėl išvis pykstu. ant ko pykstu.

43584. zeta>Nebui2005-10-02 16:13
Nebai,a, Nebai, ar dar gyvas?

43620. Vidas :-) 2005-10-02 21:29
Išliejai iš savęs susikaupusį mėšlą - gerai. Apsivalymas. Pseudointelektualai pyksta - vampyrai negavo peno. Jų bėda. Sąžiningą gyvenimą galima suprasti ir taip. Tik nebūtina griebtis geologinių ar kitokių praėjusių erų alegorijų. Lengva susipainioti. Alyvos žydi ir dabar. Šauni mintis, mano supratimu išreikšta teisingai, tik apvalkalas nepavyko - yra klaidų chronologijoje, t.y. supainioti periodai. Kitų užsiėmimas - spręsti savo problemas nemokamai. Tai irgi jų bėda. Jų pasikalbėjimo būdas. Vienintelis patikęs ŠA straipsnis. Kitų nekomentuoju.

43624. Vidas2005-10-02 22:33
Koks čia naujas dar atsirado? Pamanykit - mokyti pradeda. Intelektualas(ė). Nespėjo apšilti, mūsų smūgių priimti - ir reiškia savo nuomonę. Negirdėta, nematyta,... neleistina! Čia tik Varnų, Žirafų, Stručių ir panašių erdvė. Neliįysk

43647. Vidui nuo varnos2005-10-03 01:30
Klausyk, Vidai, ir iš kur tas savo šiknos draskymo paprotys lietuviuose kilo? Iš kur tas debiliškas poreikis žemintis visur visada ir visą laiką? Šliaužioti pilvu po purvą, kurį patys ir sukuria? A? Na, parašei savo nuomonę, tai būtinai reikia dar sau snukį mėšlu pasiterlioti? Pusgalviai ir tiek.

Rodoma versija 1 iš 1 
13:52:55 Aug 23, 2010   
1 AM 1 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba