ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2003-11-08 nr. 675,
www.culture.lt/satenai/

Jotvingis su liepinių makščių kalaviju

Nusipelniusį mokytoją, garbės kraštotyrininką, Leipalingio vidurinės mokyklos muziejaus įkūrėją ir vadovą ALGIRDĄ VOLUNGEVIČIŲ kalbina Juozas Šorys

[skaityti komentarus]

iliustracija

– Manau, kad Jūsų vadovaujamas muziejus tarp visuomeninių mokyklinių – įspūdingiausias Lietuvoje. Nuo ko prasidėjo Jūsų kaip kraštotyrininko ir muziejininko veikla?

– Šiemet mūsų muziejui sukako 46 metai (įkurtas 1957 m. rugsėjo 2 d.), o Leipalingio mokyklos kraštotyros darbas vyksta jau nuo 1951 m. Iš pradžių vyravo geografinė ir geologinė kryptis, kadangi esu geografas, mokytojas ekspertas. Tada mano draugas Juozas Vitkus Merkinėje jau buvo įkūręs kraštotyros muziejų. Su mokiniais nuvažiavau apžiūrėti, sako, ir tu tokį gali įkurti. Kai ką jau buvome surinkę, ėmėme aktyviau rengti žygius. Rinkome istorinę, geologinę (ir paleontologinę), archeologinę, etnografinę medžiagą, senus dokumentus, visa, kas įdomesnio pakliūdavo į akiratį. Mokiniams rodėsi, kad visur aplink pilna paslapčių, o jie – paslapčių atskleidėjai. Pėsčiomis, dviračiais lankėme artimesnes, vėliau ir tolimesnes vietoves. Sunkesnius eksponatus atveždavome dviračiais, vežimais, žiemą – rogėmis, net sunkvežimiais. Pavyzdžiui, iš Stalų kaimo atvežėme iš storo medžio išskaptuotą girnų lovį. Stalų kaimo pavadinimas kilo nuo to, kad Napoleono kareiviai ten buvo pasidarę stalus ir pietaudavo. Ir dabar nuolat gauname radinių, pavyzdžiui, prieš Leipalingio 500 m. jubiliejų Stasys Šeduikis padovanojo apie 90 archeologijos eksponatų. Žinoma, tarp visų turimų pats įspūdingiausias – iš Snaigyno ežero ištrauktas jotvingių kalavijas. Beje, įdomu, kad šiaip kardai būna riesti, kalavijai – tiesūs, bet ir kardai, ir kalavijai prie smaigalio siaurėja, o šitas – platėja.

– Kada ir kaip Snaigyno kalavijas buvo surastas?

– Metelių žvejai žiemą Snaigyno ežere gaudė žuvis. Kalė vieną šalia kitos eketes ir stūmė į jas tinklus. Ištraukę juos mato, kad tik keturios lydekos spurda ir kažkokia keista lazda kyšo. Užpykę, kad menkas laimikis, čiupo tą lazdą ir bandė laužti, bet ten buvo kalavijas su dviem senovinėm medinių makščių apkalom ir medinės rankenos skersiniais. Gaudant žuvis dalyvavo mūsų mokiniai – vienuoliktokas Mikelionis ir jo ketvirtokas broliukas. Vyresnysis sakė, kad kalaviją reikia nunešti į Leipalingio muziejų, ten išaiškins, iš kur ir kaip jis ten pateko. Kreipėmės į Kauno ir Vilniaus archeologus, bet jie nieko konkretaus negalėjo pasakyti. Tada juo susidomėjo archeologas Vytautas Urbanavičius. Kodėl? Ant kalavijo antgalio buvo matyti paauksavimo žymė. Buvome kalaviją jam patikėję, išlaikė trejus metus, bet, atrodo, nieko nuodugniau neišsiaiškino ir grąžino (tiesa, kalavijo medinės makštys iki šiol "tebetiriamos"). Vėliau kreipiausi į lenkų archeologus, susisiekti padėjo Jurgis Jurkonis, taip pat mums daug eksponatų padovanojęs. Jis kalavijo nuotraukas parodė lenkų archeologams, tyrinėjusiems jotvingių palikimą. Tais laikais jie šių tyrinėjimų srityje buvo labiau pasistūmėję nei lietuviai. Pavyzdžiui, jie atrado reikšmingą Suvalkų jotvingių pilkapyną. (Teko girdėti, kad jie ten iškasė net mongolės kapą...) Lenkai sakė, kad prie Snaigyno negalėjo būti vienas kovotojas ir vienas kalavijas – turėjo vykti mūšiai, todėl ir pilkapius, ir ežerus su jų paveldu reikėtų tyrinėti visapusiškai. Jaunieji archeologai iš Vilniaus Nacionalinio muziejaus nardė po Snaigyno gelmes, ieškojo jotvingių palikimo. Ten labai gilu, jie nepasiekė dugno, be to, kalavijo radimo vietoje yra status šlaitas, matyt, jis ten ir buvo įsmegęs.

– Ar datuotas kalavijo pagaminimo laikotarpis? Kam jis galėjo priklausyti?

– Archeologai mano, kad tai jotvingių kalavijas. Lenkai sako, kad reikėtų atlikti jo metalo analizę, tada paaiškėtų, kur jis buvo pagamintas. Jie tvirtino, kad tai IX–XI amžių jotvingių kalavijas.

– Sakėte, kad muziejuje turite daug su jotvingiais susijusios medžiagos, kuri siekia seniausius šių (dabar jau dzūkų) vietovių istorinius laikus.

– Kartą vienuoliktokas Žukas iš Kaziulių kaimo (pusiaukelė tarp Leipalingio ir Druskininkų) atnešė mums tėvų žemėje, pamiškėje, po lietaus ir traktoriaus pravažiavimo rastą ietigalį, peilį ir kitokių radinių – kauliukų, pelenų... Ietigalis nedidelis, nes jotvingiai mėgo kovoti svaidomaisiais ginklais, vengė artimų susirėmimų. Su iš Alytaus atvykusiu archeologu Eugenijumi Svetiku ir mokiniais ten nuvykome, kasinėjome. Dar tada buvo atrastas akmenų vainikas ir kiti radiniai, šiuo metu esantys muziejuje. Tų jotvingių kapinių tęsinys – miške.

Vėliau jotvingių kapai kasinėti tarp Juodojo ir Baltojo Bilso ežerų, Didžiasalyje, Dulgininkuose; rastas Taikūnų senkapis. Ir Papiškės, esančios Seiros upės dešiniajame krante, radiniai. Anksčiau klaidingai manyta, kad ten buvo didikų Sapiegų dvaro rūsiai, kuriuose palaidoti pirmieji keturi jų giminės žmonės. Visa ten iškasinėta, ir antropologas Vytautas Česnys šimtą vienus griaučius išsivežė į Vilnių daryti etnogenezės tyrimų. Be to, rasta pinigų ir kt., bet jokių Sapiegų dvaro rūsių, net plytgalių neaptikta, nes jie turėtų būti kitame Seiros krante.

– Kokie Jūsų vaizdiniai apie jotvingių paplitimą ir kultūrą šiame krašte ne tik pagal į muziejų pakliuvusius radinius?

– Turime 1958 m. pavasarinio Nemuno potvynio išplautų jotvingių pilkapių daiktų. Tarp jų – dviašmenis kalavijas, irgi prie galo platėjantis. Ne kartą ten su mokiniais lankėmės ir iš vietinio gyventojo Kivaro iš Krikštonių, gyvenančio prie Margotės upelio, gavome du išplautus ietigalius. Tokie pat kaip ir iš Kaziulių kaimo radimvietės. Taip pat turime Leipalingyje iškastą svaidomosios ieties antgalį, dar panašių radinių iš Smarliūnų. Beje, Guronių kaime du buvę leipalingiečiai moksleiviai atgavo žemes ir padarė memorialą 1920–1923 m. žuvusiųjų kovose su lenkų plėšikais iš "Zbrojna sila Varviški" atminimui. Gal tos kovos apsaugojo šias vietas nuo Punsko ir Seinų krašto likimo? Apie tai muziejuje turime nemažą medžiagos aplanką. Krivonių kaime per kaimo sueigą mums padovanojo titnaginį kirvuką, misinginę diržo sagtį ir kt.

– Šaltiniuose užfiksuota, kad jotvingiai – karingiausia baltų gentis. Muziejaus eksponatai tai rodo. Puldavo keliskart gausesnį priešą, regis, be atrankos ir taktikos gudrybių?

– Išties didinga ir narsi buvo jotvingių gentis, turėjusi gintis nuo ją supusių priešų (kryžiuočių, Kijevo Rusios, lenkų, mozūrų). Gaila, kad genties atšakos nebuvo susivienijusios, todėl žuvo pavieniui (žinomos keturios jotvingių šakos – "bendriniai" jotvingiai, sūduviai, dainaviai ir Polenkėje gyvenę poleksėnai.

Turime 45 akmeninius jotvingių kirvukus, kovos kirvį iš Metelių; anot Jono Basanavičiaus, ten buvusi pilaitė (be jos, Rudaminos ir Leipalingio).

Taikūnų senkapius, rodos, 1935 m. yra tyrinėję archeologai Jonas Puzinas ir Pranas Kulikauskas. Vietinis artojas Janulevičius ten iškasė kovos kirvių, žmonių griaučių, kitų radinių; jie pateko į M. K. Čiurlionio muziejų Kaune, ten dirbusi archeologė Rimutė Rimantienė 1959 m. smulkiai aprašė, kas rasta. Vėliau ten su Eugenijumi Svetiku mokiniai rado dar vieną kovos kirvį; dabar ten kalnelis, užsėtas javais; dar daug ten nežinomųjų.

Taip pat ir Leipalingy. Už bažnyčios yra status kalnas prie Seiros upės. Jo krantas – juodos žemės plotai, nors turėtų būti, kaip visur, smėlis. Vadinasi, ten kultūrinis sluoksnis, kuris iki šiol nekasinėtas.

– Užsiminėte apie Leipalingio piliakalnį. Gal esate surinkę apie jį tautosakinės medžiagos?

– Pirmąjį akmeninį kirvuką dar prieš įkuriant muziejų atnešė Grauželytė, gyvenusi netoli minėto piliakalnio. 45-asis, paskutinis akmeninis kirvukas, atiduotas mums tremtinio Jurgio Vilkelio, rastas jo žmonos žemėje, esančioje prie to paties piliakalnio, – akmenų krūvoje. O padavimas apie jį toks. Ant piliakalnio buvusi pilis ar rūmai. Juose gyveno karalienė (ar ragana) Juoda Vokė. Ji turėjo sūnų, kurį labai mylėjo, bet jis iškrito pro langą ir nuskendo Baltojo Bilso ežere (tada jis buvo arti tos vietos priėjęs, be to, seniau aplinkui plytėjo didžiulės klampios pelkės, todėl į pilį buvo įmanoma patekti tik kūlgrinda). Kai sūnus nuskendo, motina labai gailėjo. Pasileido eiti prie už poros kilometrų esančio gražiojo Avirio ežero. Verkdama tiek ašarų priliejo, kad iš jų susidarė upelis, kuris dabar pietuose įteka į Avirį. Tas upelis, tiesa, bevardis.

Mano šimtametė motina Ona Mizaraitė-Volungevičienė (jau mirusi) pasakojo, kaip su giminaite Agne Utaraite vedė karvę ir matė (ten, kur nuo piliakalnio teka upelis, yra tiltelis), kad ties upeliu stovi juoda ponia su juodais drabužiais, juodu skėčiu, skrybėlaite, bateliais. Stovi ir mosuoja ranka. Kai jos priartėjo, palindo po tilteliu ir dingo. Tai Juoda Vokė vaidenosi.

– Minėjote kūlgrindą – gal aptikta jos liekanų?

– Tos vietos numelioruotos... Apie piliakalnį ir kūlgrindą yra rašęs ir Vytautas Šiugžda. Ir kiti žmonės pasakoja. Apie kūlgrindas žinojo nedaugelis, todėl jotvingiai šiose vietose ilgai laikėsi. Ir prie Nemuno yra tokių vietų, kad ir dabar galima pasislėpti. Gailiūnų kaime yra vadinamosios pušaitės slapikės – nuošali vieta, kurioje vietiniai karų ir negandų metais slapstydavosi. Pušaitės slapikės – mažukės, kokio šimto metų. Visur su mokiniais buvome, pavyzdžiui, dar matėme Liškiavos pilies didžiulių akmenų kampą (dabar nei kampo, nei akmenų...).

Prie Leipalingio dvaro yra Simoniškės ežerėlis. Jo pietiniam pakrašty – pelkės, bebrai gyvena... O Leipalingio miestely yra du parkai: miestelio ir vidurinės mokyklos. Miestelio parką vadinu dvarininkų Sapiegų-Kruševskių, o mokyklos parką – Kruševskių-Balinskio, kadangi turtingas Sankt Peterburgo pirklys Balinskis šią aplinką buvo labai išpuoselėjęs: kasė kanalus, iš minėto ežerėlio norėjo iškasti kanalą į Avirio ežerą, kad tenai būtų galima nuplaukti valtimis. Tačiau apskaičiavo, kad ežerėlis, kurį Jonas Reitelaitis pavadino Simoniškės, trim metrais aukščiau. Būtų ištekėjęs... Tada iškasė kanalus pro beržyną, padarė prabangius tiltelius, altanas; ten rengdavo pokylius; beje, dėl nelaimingos meilės ten nusiskandino grafaitė. Leipalingio ateities reikalas – tai sutvarkyti, atkurti. Vienas tiltas ir dabar Baltuoju vadinamas... Balinskis gyveno XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, o Kruševskiai Leipalingį valdė XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje; tada buvo pastatyti jų dvaro rūmai, kuriuose yra įsikūręs ir mūsų muziejus (architektas Knakfusas). Kruševskiai atstatė ir Leipalingio bažnyčią; Antanas Kruševskis buvo pirmasis Vilniaus katedros kanauninkas, palaidotas Leipalingio bažnyčios Šv. Antano koplyčioje. Ten yra jo herbas (habdankas) ir šv. Antano paveikslas, kurio veidas nupieštas pagal minėtojo kanauninko atvaizdą. Beje, vienas jaunuolis iš Kruševskių giminės buvo labai ištvirkęs. Parko pradžioje, kalnelyje, raudonomis plytomis buvo išmūryta patalpa su nišomis (joje sofos, aksomai). Yra išlikę iki dabar. Esą grobdavo merginas ir ten su jom gyvendavo. Kai jos pastodavo, išleisdavo už paskirto baudžiauninko, duodavo namą, žemės, karvę, arklį. Tada ieškojo kitų. Merginos bėgdavo jį pamačiusios. Tada jis su liokajais eidavo į bažnyčią ir nurodydavo, kurią čiupti ir nešti į jo rūsį. Merginos veidus išsitepdavo pelenais, kad būtų negražios, bet, kaip sakoma, auksą ir pelenuose pažinsi. O Sapiegos Leipalingį valdė nuo 1508 iki 1742 m., iš jų perėmė Masalskiai, iš jų – Kruševskiai, Balinskis, iš jo – Košica, kuris Monte Karle pralošė dvarą ir ten pat nusišovė.

– Kiek priminkite Leipalingio miestelio istoriją.

– Leipalingio pavadinimas jotvingiškas. Lietuviai juk sako liepa, o jotvingiai sakydavo – leipa. Be to, vietoj š sakė s, vietoj ž – z. Ir Leipalingio herbas – liepa su lapais. Seniau Leipalingis vadintas ir Lepunikais, Lepūnais, Lepanais, Leiponais, nes raštininkai slavai iškreipdavę miestelio pavadinimą. Beje, pas mus esama ir įdomių pavardžių: Stabingis (stabs prūsiškai ir jotvingiškai – akmuo), Bleizgys (vietoj blizga, bliezga – bleizga). Yra ežeras Azagis (lietuviškai – pūgžlys), Saleinobuliai. Yra ežerėlis ir pelkė Zervynas (Zervynos – matyt, dainavių, pasitraukusių į dešinįjį Nemuno krantą, įvardijimas). Jotvingiai sietini su kunigaikščiu Skomantu, bandžiusiu suvienyti jotvingių gentines šakas, jo pilis buvo prie Seinų. Prieš 1500 m. Leipalingio vidumišky Skomantas buvo pasidaręs būklą, iš ten jis nutiesė kelią prie Seiros upės ir priešinga kryptimi – prie Nemuno, kad savo produkciją (kailius, medų, vašką, gal ir grūdus) galėtų išvežti parduoti. Skomanto kelias buvo riba tarp Pervalkos (anoje Nemuno pusėje) ir Leipalingio turtų. Vėliau jis priskirtas Leipalingio dvarui.

– Kada Leipalingis pasirodo istoriniuose šaltiniuose?

– Pagal Joną Reitelaitį, jau 1516 m. buvęs miestelis. Leipalingio dvaras pirmąkart paminėtas 1503 m., kai didysis kunigaikštis Aleksandras jį dovanojo Smolensko arklininkui Ivanui Pliuškovui, o 1508 m. Žygimantas Senasis jį padovanojo savo raštininkui Palenkės vaivadai Jonui Sapiegai. Vėlesniais metais parašyta, kad Leipalingis net miestas, jame buvusios keturios gatvės – Gardino (dabar Kapinių, ten yra, kaip sakom, štamporių liekanos, tiltas per Seirą), Veisiejų, Seirijų ir "gatvė prie bažnyčios". Jono Reitelaičio – Krikštonių klebono, istoriko, kraštotyrininko – "Leipalingio istorija" naudojasi visi... Rašydamas savo veikalus Jonas Reitelaitis rėmėsi archyviniais dokumentais iš aplinkinių bažnyčių, Gardino, Seinų, Varšuvos, Maskvos, Vilniaus archyvų. Jis rašė ir regionines istorijas (į Getingeną buvo nugabentos kryžiuočių kronikos, jis ten turėjo du draugus lietuvius profesorius, kurie jam nufotografuodavo ir atsiųsdavo atskirus šaltinių lapus). Apie 1100 jo darbų (miestų, dvarų, bažnyčių, parapijų, atskirų vietovių istorijos ir kt.) yra Vilniaus universiteto bibliotekoje, o 143 rankraščiai – MA bibliotekos rankraštyne. Mūsų muziejuje jų yra apie 20, tuos tyrinėjimus mums pats yra padovanojęs, taip pat turiu 20 Jono Reitelaičio mums, t. y. muziejui, rašytų laiškų.

– Iš kokių skyrių susideda muziejus?

– Muziejuje eksponatai išdėstyti dvylikos kambarių stenduose ir ekspozicijose, bet daugiausia medžiagos – fonduose. Taip pat ir mano namuose (dėl saugumo). Be to, kai dirbau mokykloje, mano geografijos kabinete buvo antrasis mini muziejus. Iš viso turime apie 12 tūkstančių eksponatų. Yra tokios ekspozicijos: Leipalingio istorijos, geologijos (ten ir paleontologija – fosilijos, suakmenėjimai, turim iš Gerdašių ir kitų gręžinių ištrauktų uolienų), archeologijos, etnografijos, apylinkių gamtos, mokyklos istorijos, įžymiųjų kraštiečių, rezistencijos kovų, ryšių su Lenkija ir kt.

– Kokias išskirtumėte su eksponatais susijusias, mažne užmirštas etnografines realijas?

– Pavyzdžiui, didžiulės dumplės iš Leipalingio dvaro kalvės. Iš viso iš ten turime 23 objektus. Iš laikų, kai Zigmantas Vaza medžiojo, išliko Duobių varas ir Miško varas (iškasdavo duobę ir uždengdavo žagarais). Štai arklas, pargabentas iš Ricielių; žagrė, tempta jaučiais; šiaudiniam stogui dengti įrenginys – dabar ir tokių stogų nebėra. Kuo dzūkiškas toks dengimo būdas? Dengdavo kūliais, yra tokia lenta, ant jos paima rankeną, o kitoj pusėj padaryti tokie grioveliai, lygina tokiu kaip adata lygintuvu. Čia prietaisas medžio kubatūrai nustatyti, tik nulaužtas... Čia – ąžuolinis kailinių siuvimo metras (valaktis). Ar žinot, kas čia? Rusijoj (beje, ir Dzūkijoj, ypač šiliniai dzūkai) vietomis dar pjautuvais pjauna, dalgius ten litovka vadina – vietinį panašų turim. Teblius naudojamas statant namus – išgręžti skyles sienose. Čia matome keturi metrai aplink sijoną. Pas mus Leipalingy gyvena Stasys Damušis, kalbininkas; buvome nuvažiavę į jo gimtuosius namus, ir ten buvo jo sesuo Morta Damušytė. Ji davė "Andriaus istoriją" – 1792 m. "Geografiją" lenkų kalba, dar – kaip sakė, Burnšteino karolius, daugiau kaip šimtą metų išlaikytus gintarinius karolius, taip pat "čepčiukus" – kepuraites, kurias prieš daugiau nei šimtą metų dėvėjo jaunos ištekėjusios moterys, o netekėjusios iš kaimų į Leipalingį ateidavo vienplaukės, su rūtų vainikėliais ant galvų. Dar ji tada laikinai padovanojo pačios pasiūtą vilnonį sijoną, kurį vėliau atsiėmė vidurinę mokyklą baigusi vaikaitė. Sužinojusi apie tai Bubnaitė-Volungevičienė sakė – aš irgi turiu platų sijoną, tik iš jo "kaldrą" padariau... Išardė ir padarė sijoną – keturi metrai aplink, keturios kvoldos. Lankytojoms sakau, kad visos į jį sutilptų. Tokius sijonus nešiodavo ne kasdien, tik per šventes. Čia apavas vietoj slidžių – neklimpsi į sniegą. Darė ir klumpes – kadokus. Čia lovys, o čia girnos iš vieno medžio (ąžuolo). Medinės akėčios karnom (plaušais) suraišiotos taip stipriai, kad atlaikydavo užkabintos už akmenų arba šaknų (darytos be jokio metalo). Tokias pat mums nurodė ir Jurgeliškės dvare – žiūrim, medis be viršūnės, ant jos gandro lizdas, sukrautas ant medinių akėčių. Neėmėm.

– Girdėjau, kad kažkur netoli esąs milžinkapis.

– Pasakoja, kad prie Drapalių piliakalnio palaidotas milžinas. Be to, rinkom medžiagą apie kartuvių pušis (yra Vilkiautinio kaime). Kardavo "povstanios" metais, greičiausia per 1863 m. sukilimą. Važiuojant į Gerdašius yra kartuvių eglių.

– Spalio 25-ąją atšventėte garbingą aštuoniasdešimtmetį. Gyvenimą paskyrėte ne tik mokyklai, šeimai, bet ir savojo krašto istorijai, kraštotyrai, visuomeninei muziejininkystei...

– Kai institute neakivaizdžiai studijavau geografiją, išklausiau rimtų specialistų paskaitas. Tada buvo mada rinkti visokią tautotyrinę medžiagą. Visi mano kartos draugai tada rinko, pavyzdžiui, Juozas Šliavas Žeimely. Viską rinkom, ir mokiniams patiko. Leipalingio muziejų sukūrė mokytojai, mokiniai ir miestelio bei aplinkinių kaimų žmonės, kraštiečiai. Kas tik ką įdomesnio randa, ir dabar tuoj man atneša.

 

Skaitytojų vertinimai


8565. varna2003-11-09 01:30
Šaunuolis tas Volungevičius. Kad daugiau tokių žmonių būtų.

8572. Aqua :-) 2003-11-09 09:19
Be galo smagu skaityti pokalbius su paprastais, bet nepaprastais žmonėmis. Tada pasijunti stipresnis ir atsparesnis tiems "nepaprastiems", kurie, užėmę aukščiausius postus, krečia baisiausias šunybes ir dar tikina, kad yra geručiai ir šventučiai. Tik tokiais žmonėmis, kaip pakalbintas Mokytojas, laikosi Lietuva (nebijau pompastikos). Ačiū kalbinusiajam už straipsnį.

8585. Lapkritis :-) 2003-11-09 13:37
Tikra sielos atgaiva šis straipsnis.

8598. Lorca2003-11-09 15:21
J.Šorys savo vidiniu grožiu papuošia straipsnį.Net ir akmenį kalbindamas...surastų šilumos jam pavaizduoti...

8605. lorcai nuo varnos2003-11-09 15:59
Lorca, Jūsų trapus naivumas kartais žavi, bet ne šiuo atveju. būtent Šorys šiame intervju ir gadina visą reikalą. kad ir šitas klausimas: "Šaltiniuose užfiksuota, kad jotvingiai – karingiausia baltų gentis. Muziejaus eksponatai tai rodo. Puldavo keliskart gausesnį priešą, regis, be atrankos ir taktikos gudrybių?" Eksponatai rodo?! Trys klavijai ir ietis? Iš kur nykulį varantis šorių noras per jėgą įgrūsti pašnekovui į dantis savo kvailą nuomonę? Žaviuosi Volungevičiu ir dėl to, kad kalba faktais ir savo nuomonę dėsto atsargiai (dažniau pasilaikydamas ją prie saves). Tikras inteligentas, o ne "akmuo"!

8660. Ginas iš Grš. :-) 2003-11-10 12:31
J.Šorys gražus ne tik savo vidumi, bet ir išoriškai. Ką ir rodo jo pavardė Šorys, kilusi iš-šorė. Apie jotvingių karingumą byloja ir pilkapiuose rasti kovos kirviai. A. Volungevičiaus unikumas neatsirado tuščioje vietoje, prieš jį buvo dar vienas unikumas Jonas Reitelaitis. Atrodo, kad dar mažai apie jį parašyta.

8668. Ginui nuo varna2003-11-10 14:07
Aš irgi gražus. Prie ko čia tai? Ir jau jeigu apie pavardes, tai Volungevičiaus pavardė turi labai gražią kilmę. Bet ir tai ne prie ko. O kvailiams dar kartą kartoju šorio-gražuolio teiginį: " Muziejaus eksponatai tai rodo. Puldavo keliskart gausesnį priešą, regis, be atrankos ir taktikos gudrybių." Ai, viskas, su kurčiais ir beraščiais bergždžia ginčytis.

8680. Varnai :-) 2003-11-10 17:03
Žinai, varna, tikrai nusibodo tavo pagiežingas ir analfabetizmu dvelkiantis kranksėjimas per visus numerius ir straipsnius. Kartais krankteli neblogai, bet vadinti kitus beraščiais, kai pati nesurezgi mintelės neįpynusi į ją klaidų, švelniai tariant, neleistina. O cituotai vietai nieko prikišti negalima, jei tik skaityti moki. Parašyta aiškiai: "Šaltiniuose užfiksuota, kad jotvingiai – karingiausia baltų gentis". Taip iš tiesų yra užfiksuota šaltiniuose, pasirankiok, pasiskaityk. "Muziejaus eksponatai tai rodo". Muziejus, varna, ne šaltinis, jo ekspozicija tik paliudija, kokiais ginklais jotvingiai kariavo. "Puldavo keliskart gausesnį priešą, regis, be atrankos ir taktikos gudrybių?" Klausiamasis sakinys ir jame esantis įterpinys tik paliudija klausėjo grįžimą prie šaltinių informacijos ir norą, kad pašnekovas prabiltų tokia linkme. Tokia tad nemokama stilistikos pamokėlė. O šiaip manau, kad kultūrinės spaudos komentuotojai turėtų ir būti kaip nors susieti su kultūra. Apie varną, deja, to pasakyti negalima.

8696. 8680-am nuo varnos2003-11-10 19:23
Klausykit, kultūriste -stiliste, tie šaltiniai, kuriuos Jūs minite, parašyti jotvingių priešų. Tais laikais, o ir dabar, buvo įprasta perdėti nugalėtų priešų skaičių, žiaurumą, kovingumą etc. Tikiuosi, kad Jums bent jau tai aišku? O ką "rodo muziejaus eksponatai", Jūsų galva? Gal man, analfabetui, paaiškinsit? Jie, eksponatai, rodo, kad jotvingiai buvo "karingiausia" (?) baltų gentis, ar kad jie, jotvingiai, "puldavo keliskart gausesnį priešą, regis, be atrankos ir taktikos gudrybių?" O gal tai rodo, kad "jie puldavo ... be atrankos"? Ir kaip eksponatas gali tai "parodyti"? Ir kaip iš eksponato galima nuspręsti, kad tai "karingiausios" genties eksponatas? PAGAL KĄ? ir kodėl Volungevičius turi grįžti prie "šaltinių"? Negana to, kad jis nuoširdžiai ir puikiai siekia savo tikslo - išsaugoti ir paskleisti? Ne, tokiem kaip Jūs ir šoriai to negana! Reikia, kad ir kiti "prabiltų" Jūsų išgalvotomis infantiliškomis fantazijomis, kurias tręšė trijų muškietininkų žygiai. Man irgi atsibodo "pagiežingas ir anlfabetizmu dvelkiantis" egzaltuotas profaniškas smegenų plovimas. O gal tai KULTŪRA? Nuo kada "proto pisimas" tapo kultūra?

8698. Varnai2003-11-10 19:38
Liaudis sako: "Su durnu - du turgu". O su tokiomis varnomis, kurios tariasi viską žinančiomis ir viską išmanančiomis tikriausiai reikėtų ne vieno turgaus. Deja, neturiu tam nei laiko, nei noro. Tiesiog reikia durniui duoti kelią.

8699. 8698-am nuo varnos2003-11-10 19:45
Ačiū. "Stilingas ir kultūringas" atsakymas. Matote, ŠA davė kelią "durniams autoriams", dabar kelias laisvas ir "durniams komentatoriams". Dėkui.

8704. p.s. 8698 nuo varnos2003-11-10 21:09
Ir dar. Nors sakoma, kad gulinčių nemuša, bet kadangi mane pavaizdavo tokia "pabaisa", belieka tik pateisinti savo įvaizdį. O žinot, kultūriste-stiliste, ko aš labiausiai nekenčiu? O gi kai pašnekovas-primityvas išsitraukia iš nelygintų kelnių "mirtiną ginklą" - "tu galvoji, kad tu VISKĄ ŽINAI?". Susikiškit tokius "argumentus"... Tiek jau to, nenusileisiu iki Jūsų "kultūrininko" lygio.

8705. p.p.s. 8698-am nuo varnos2003-11-10 21:37
Įsijaučiau. Liaudis, sakote? Turgus, sakote? Mėgstate turgaus "liaudį", ar ne? Tokius galima lengvai už nosies pavedžioti, ar ne? Turguje tarp "liaudies" Jūs jaučiates intelektualu, ar ne? O tarp "žmonių" kaip Jūs jaučiates? Turbūt toks menkysta, ar ne? Nes "liaudis", ką, klausosi išsižiojusi Orakulo kalbų, o žmonės (kokie netikę durniai) dar retsykiais ir patys pagalvoja, ar ne? O Jūs visus, kurie su Jumis nesutinka, "siunčiate" skaityti šaltinius? O jeigu Jums nepatinka mano "pagiežingas ir analfabetizmu dvelkiantis kranksėjimas per visus numerius ir straipsnius", tai kodėl tuos kranksėjimus skaitote? Per visus numerius ir straipsnius. Na matote, kokią klaidą padarėte? Neturite laiko ir noro (o kur taip skubate? į turgų? pas liaudį?) ir užleidžiate vietą varnoms. Žinot, Jūs man Liaudį, o aš Jums Merfį pacituosiu. "Nesiginčyk su kvailiu - pašaliniai gali ir nesuprasti, kuris iš jūsų kvailys." Na, dėl saves aš nebijau - aš durnas, anot Jūsų. Tai tokiu atveju, Jūs kvailys! Nes ginčyjates.

8706. p.p.p.s. 8698-am nuo varnos2003-11-10 21:40
O žinot ką? Sušikot visą reikalą. Toks puikus straipsnis, apie tokį puikų žmogų, o Jūs čia įlindote su savo neapykanta ir nepakantumu. Čiuožkite iš kur atšliaužėt ir leiskite ramiai pabūti šitoje tokio reto džiaugsmo saloje. Štiš.

8707. p.p.p.p.s. 8698-am nuo varnos2003-11-10 21:44
Ką!? Jūs dar čia!?

8708. varna2003-11-10 21:46
Aš tik meldžiu Dievo, kad Volungevičius neatidarytų šito puslapio internete. Pakraups žmogus, pamatęs šitas nesąmones.

8709. xX2003-11-10 21:50
Oi, varna įsiuto:) Prisipažinsiu, nebuvau matęs įraudusios varnos, neįsivaizdavau...
Atsipūskit, atsipūskit... uch
Įkvėpkit tris kartus ... giliai
Koncentruokitės į vieną tašką (kad ir abstraktų)
Pagalvokit apie vėsą, užliejančią visą kūną
...

8710. xX nuo varnos2003-11-10 21:57
Ačiū, xX. Atsigavau.

8712. pašalinis2003-11-10 22:09
varna, pailsėkite dėl Dievo meilės šiek tiek nuo interneto, nes net plika akimi matyti, kad tamstą kamuoja kažkokia ūmi varnopatija. Daugeliui LM ir ŠA straipsnių rašyti tokius nervingus komentarus nėra geros savijautos požymis.

8721. žiema varnai2003-11-11 08:18
Varna, Jūs neteisi....gi nenorėjo Jūsų įžeisti, o tik pasakė, kad šaltiniuose taip parašyta ir pan. Jūs per daug įsijautėte. Visų dialogų prasmė rasti kažkokią tiesą, jei tąkart nežinai-gal žinosi, išsikeli sau uždavinį pasidomėti giliau. Bet jei negirdi kito žmogaus......kam su savim kalbėtis, juk ką pats manai ir taip pats žinai, gal kitą išgirsti ir suklusti pravartu dėl savęs paties? Varna įplieskia ugnies ir tai yra gerai, tik,kaip tas Donskis sako- Be pykčio. A?

8731. pupuliukui (atsakyt nereikia, pasitaupyk) :-) 2003-11-11 12:14
Atsirado man širšuolas. Varnenybe, ko suputojai? Matyt, vėl apsipažinai : nesusipersonažinęs 8698- ne aš, nors irgi išmintingas beigi supratingas. Visados sakiau, kad mums esi per kvailas. Eitum į nuošalesnę vietelę su AK....OI...AI...KAD AŠ JAU TOKIAAA.... ------ mean tavęs vertomis bobulkomis/deimančiukais (tavo žodžiais " normaliomis pašnekovėmis"). Otvali. Bent trumpam, kol suvyriškėsi, bo netrukus paraštę suvis sutįžinsi apmyžniosi. "Grynasis protas", blem. Nesu Dievas, tačiau įspirčiau tau į šikną. Praeitą sykį nespėjau. P.S. Žiema, esat lituanistė, paaiškinkit, ką reiškia jūsų daugtaškiai? Vienas taškas sakinio gale reiškia užbaigtą mintį. Jūs neturit minčių? Visos jūsų nežinau-kas - neužbaigtos? Daugtaškis- tai reikšmingas nutylėjimas,numanoma svarbi mintis/užuomina? O gal- polėkio, susijaudinimo, jautrumo, pseudomoteriško draivo simuliacija? Būdas padrika sintakse sudirginti, erotizuoti vyriją? Apsiribokite tik daugtaškiais, brangioji, visa kita .......mes suprasim.....

8732. žiema2003-11-11 12:33
puiku-yra reakcija, o tai geriau nei abejingumas...... Žinai, ką-Varna, atsiliepk ir kalbėk, kas tau rūpi ir ką nori pasakyti, esi svarbus, esi asmenybė, esi neištižęs, o aš, taip, esu lituanistė, to darbo nedirbu, bet esu tame... dagtaškiai gali reikšti nutylimą, suabejojimą, neišbaigtą mintį, taigi-tai paliekakama kitiems . neteigiu niekad nieko kategoriškai, esu minkšta, palieku vietos kitai minčiai... tai nepriklauso-vyrija ar ne......mėgstu palikti vietos....baltos, tuščios....... ji lyg stotelė.........nepatinka nesinaudokit. Varna, lengviausia yra nusisukti, pabėgti, nepabėk.....

8744. varna2003-11-11 14:29
Visai nepagalvojau, kad čia Tamsta. Na, pasikarščiavau. Tai kas? Tau labiau prie širdies gleivėtos ištižusios medūzos? "mums esi per kvailas" - sakai. O kas tie "Mes"? O jeigu būčiau TIK kvailas, tai tikčiau? Mat dabar esu PER kvailas. Nevykit manes, prašau, iš "išmintingųjų bei supratingųjų" puotos. Aš dar tik mokausi. (tarp kitko, "normalios pašnekovės" išrauta iš konteksto, taip nesąžininga) ("otvali" - negražu, nemėgstu "ugalovščinos" žargono) "AK....OI...AI...KAD AŠ JAU TOKIAAA...." - "ką reiškia jūsų daugtaškiai?" :)

8762. ziema2003-11-11 16:47
Idomu, Varna , su kuo snekates? cia jus kokie pazistami, ar ka...8732. Ai, pagaliau, viskas gerai......bendraujam....

8766. varnenybei2003-11-11 17:55
Visi daugtaškiai "mano" tekste-citatos, copy paste technika, tpsknt. Klausyk, judu mane įsiutinot, žinia, įpykęs tampu baisenis už tave. Todėl rinkis:arba priverti mergą (tavo reikalas kokiu būdu) susiprasti ir nelįsti tau į šikną (minkštai) su nepakenčiamais daugtaškiais, arba parašysiu apie judu žiaurų tekstą/parodiją "Tristana ir mūzius Izoldas". Surinksiu tokias citatas, kad maža nepasirodys. Tegu darsyk (trečią? ketvirtą?)pasako "tu asmenybė""..." (daugtaškis pacituotas), parašysiu apie tave tokį tekstą, kurio net tu nenusipelnei.

8768. 8766 nuo varnos2003-11-11 18:50
Kas čia per grąsinimai? :) O apie mane mano citatomis parašyk - mėgstu save skaityti. Na, kaip ir visos Asmenybės. O žiemos nekišk, negražu silpnesnius mušti. Na, tai laukiu. Taip kalbėjo Zaratustra:...

8769. varna2003-11-11 18:52
OI... AI... UI... PALAUK. DĖK Į PIRMĄ PUSLAPĮ. TEN DAUGIAU ŽIŪROVŲ. (o žiūrovus juk tu mėgsti, netiesa?)

8770. varna2003-11-11 18:56
UJUJUI... VAIVAI... PALAUK, PALAUK. O tu nebijai svetimonis citatomis naudotis? Kaip ne kaip, tai Autorinis darbas, komentaras? Na, bet kas galima Jaučiui.

8771. Lorca2003-11-11 18:59
Kiek ACKNOWLEDGMENTS reikia parašyti, kad varna pataptum?

8772. ziema2003-11-11 19:05
nesusisusipergyvenkit smarkiai del mano silpnumo... nei manes susilpninsit, nei sustiprinsit, kazkokie marazmai... toks jau jum noras kazko toookio isknisti, itarineti, sumaisyti. Ot, normalaus tikejimo zmogum negali buti? koks man skirtumas ka gi Jus, 8766, prirasysit , ar cia kokia paranoja? Rasykit, jei labai norisi, ypac ka nedoro, negero, Kazka TOkio, tik labai abejoju, ar mane tai labai sudomins.. O ar negalima tiesiog kalbetis , gincytis..Na, ne ,tai ne...ka gi... varykit, jei tik smagiau, jei tik Jum i gera, jei tik ramiau miegosis ir siaip bus laimes daugiau..pirmyn...kurybines galios bus panaudotos butent taip...

8773. ziema2003-11-11 19:17
varna, tikrai esi asmenybe ir nesizemink nei pries nieka, tegu raso. Turek savaji as ir tvirtink ji, nesikoliok ir nesitrauk atgal, Tu esi Tu ir viskas. Daug lemia lietuviskas pavydas, nepasiduok, o as tikrai nesu silpna , patikek. nenorejau, kad pabegtum po vakarykscio nesusikalbejimo su kai kuo, kai gavai velniu, o siaip.....as einu dirbt, o jus , vyrai, jei ka-kaskit gerkles, jei kitaip nemokat:))))

8779. nagine2003-11-11 20:57
Na ir kas gi čia dedasi? Koks mūšio laukas!Tuoj iš klumpių išvirsiu.8731 bando su kuoka rankoj varnai plunksnas nupešti ir tuo pačiu žygiu žiemos snaiges ištaškyti. Žiema godoja pagalbos nereikalingą varną, net solidusis xX siūlo atsipalaidavimo technikas jau po laiko - kada varna, kad ir ne visiems priimtina forma, bet sveikai išliejo susitvenkusį pyktį. Komiškas ( bet ir graudus) vaizdelis. Vyručiai, siūlau, kaip dera kovose,pradžioj dėl ginklų susitarti - jei su kuokom tai su kuokom, jei mietais tai mietais. O moteriškės, kiek girdėjau, tai guodžia ir, jei reikia, žaizdas gydo po mūšio o ne kovos lauke. Jei apie pokalbį,- kai jį skaičiau ( tuomet jokių komentarų dar nebuvo) man taip pat užkliuvo varnos minėta J.Šorio klausimo formuluotė. Pasirodė netiksli, neargumentuota, net alogiška.Gal vis tik jos stilius ne be priekaištų gerbiamas 8680? Bet viską atperko pašnekovo, gerb.A.Volungevičiaus pasidalinimas su mumis dvasios turtais. Pažinojau jo minimą J.Šliavą - ramų, labai tolerantišką. Pačiam jėgų žydėjime išėjo anapilin.Kalbėjo esą,užpuolė vagišėliai iš tautosakos pateikėjų vakare grįžtantį, mušė,kišenes iškraustė, dar tvatino. Vis niršę, negalėję patikėti, kad portfelis prirašytų popieriaus lakštų pilnas, o kapeikų viso labo tik 30 teesą.

8780. varna (krūpčiojanti per miegus)2003-11-12 00:27
Kai manęs klausia, kokias aš moku kalbas, visada atsakau - "yra tokių, kurias norėčiau užmiršti". Tik netikinkit manęs, kad visos kalbos gražios. Toli gražu ne taip. Sakysit man, kad nėra tokios kalbos, kuria nekuriama poezija, o juk to ir pakanka, kad kalbą pavadinti gražia. Sakysit man, kad jei šita kalba vaikas gali pasakyti "mama", to ir užtenka, kad kalba pavadinti verta. Sakysit man, kad jei šita kalba turi žodį "meilė`, to ir pakanka, kad ja bendrautų. Sakysit man, kad jei šita kalba turi tik vieną žodį - "Dievas" - to gana. Ne apie šitas kalbas aš jums šneku. Noriu užmiršti Neapykantos kalbą. Noriu užmiršti Karo kalbą. Noriu užmiršti...

8783. ziema2003-11-12 06:56
Aciu , Varna. VISIEMS GEROS DIENOS. Lai kas nors gero ima ir nutinka tiesiog siaip..

8789. Lorcai nuo varnos2003-11-12 09:56
Priklauso. Dažniausiai užtenka 4-5-ių, bet jei sąlygos susiklosto nepalankiai, gali prireikti ir 12-15-os. Tiesa, tam kartais turi įtakos ir metų laikas, vėjo krytpis ir jo stiprumas, planetų išsidėstymas danguje bei dolerio kursas. O šiaip, "patapimas" - skausmingas procesas.

8807. jotvingis naginei apie ginkluotę (ir nesakykit, kad šnekėjomės ne į temą) :-) 2003-11-12 12:27
Apsirikot dėl kuokos. Vos vos bakstelėjau liepinėm makštim (ne kalaviju gi "be atožvalgos" pult gausesnį priešą, ar ne? ). Štai kad ir Jūs: naginė, o vaikštinėjat klumpėta. Todėl ir iš apavo iškrentat.

8809. 8807 nuo varnos2003-11-12 12:33
Išsidavei, vagie! Grąžink makštis Volungevičiui.

8819. Daktaras Aiskauda :-) 2003-11-12 15:37
Straipsnis puikus, o komentatoriams (kai kuriems) reikia rimtos medikų konsultacijos, nors šiaip ir Varnai, ir varna turėtų žinoti, kad pasiutligė neišgydoma.

8830. .2003-11-12 18:27
straipsniai per geri tokiems komentarams.eik, Ziema, i lauka, impotentai cia sedi ir komp. peles judina, besistengdami nusisneket kuo labiau.teisus Aiskauda.

8832. ziema2003-11-12 18:38
esam tokie, kokie esam, manau, daugumai cia taip is vienatves gal.. siaip tai tikrai pernelyg ilgai uzsibuti negalima.

8835. . nuo varnos2003-11-12 18:58
Čia taškelis ar juodoji skylė? Jūs (taip kreipiamasi į "taškelį" ar "juodąją skylę"?) sakote, kad straipsniai PER geri? Tai paprašykit Redakcijos, kad "suprastintų". Nors žinot ką, jie ir taip deda nežmoniškas pastangas šitam tikslui pasiekti. ( apie šitą straipsnį nekalbu - juk būna išimčių, ne?)

8838. varna2003-11-12 19:12
Klausyk, aš rytoj iš ryto trim dienom išvažiuoju pasilepinti prie jūros, taip kad atsiųsk paskaityti ką nors. Kaip supratau, žanras - eiliuota proza. Apsidžiaugčiau, jei nors pirmą dalį išspausdintum - bent būtų apie ką pamąstyti brendant į horizonte besileidžiančią saulę...

8845. Laumžirgis2003-11-12 20:26
Ačiū Dievui, Varna išvažiavo... Dabar niekas neatskleis mano slaptų pokalbių...

8849. Riterrrybei kitas trubadurkas2003-11-12 20:35
Šiukštu nemąstyk bent 3 dienas. Kaip tik norėjau tave pasiųsti, sorry, patarti nuvažiuot prie jūros. Linkėjimai horizontui, saulei ir neskandink undinių. ----Kokio ten teksto vis dar lauki, iš ko? Juk parodiją jau parašiau.....su judviejų pagalba. Taigi esama daug mandrų tekstualumo "darymo" būdų. Anot mano draugo P. Szondy, dramas rašo ne dramaturgai, jos "...have to be set". Matai, Autoriaus mirties laikais teleidžiu sau trūktelėti už pavadėlio, o personažai jau patys suvaidina, susako o r i g i n a l ų tekstą (čia judu pergyriau, bet....negi autorius peiks brangiuosius personažus?). ----P.S.Ką gi tu išmanai apie jotvingių strategiją ir taktiką, jei manai, kad iš tikrųjų ruošdamiesi pulti jie būtų prasiplepėję priešui? Pakliuvai į pelėkautus. Užtat patapai riteriu: nedaug rasi vyrų, kurie gindami moteris susitapatintų su jų kvailumu, sorry, vertybėmis iš/didžiosiomis raidėmis, nebijotų atrodyti ir/ar būti juokingais, t.y. "nukreiptų ugnį į save". Už(si)stodamas Kitą išdrįsai susiparodinti, šitai itin vertinu. Tokių čia rasta keli: keule, lietuvys, Lorca ir asai (dar vienas - toks salionų liūtas su tigro kailiu- egzaminą žodžiu išlaikė, o veiksmu - ne, lemiamu momentu išsidūrė).

8850. A.Karenina2003-11-12 20:54
Prašom expertus pakonsultuoti.Kaip su tuo Strekoza yra.Iki šiol galvojau,kad tai Žiogas,o dabar sužinojau,kad Laumžirgis.Tai gal ir Anna po traukiniu neatsigulė?:)))))))

8852. TRUBADURKUI2003-11-12 21:38
IRGI DURNAS.....KURIS CIA JU DURNESNIS-VARNA AR TRUBADURKAS...KAZKOKIE PSICHOZIU , NEUROZIU SIMPTOMAI-NUO KO KAZIN? SPRENDZIANT IS TAM TIKRU ZODELIU-LIKIMAS NUSKRIAUDE IR TIEK. TRUBADURKAI, GALVOJAU, KAD PSICHUSKESE NERA KOMPU, PASIRODO-YRA, PASISTENK BUTI NUO JO KUO TOLIAU. GERIAU SUSIRASK GYVA DRAUGE , O TAI PAVYDAS TAIP SIKNA DRASKO.

8855. varna2003-11-12 23:15
Jei būtum akylesnis, pastebėtum, kad po tavo "grąsinimų" neparašiau Žiemai nė vieno žodžio. Gal vis tiktai jotvingiai buvo neteisūs, puldami "be atrankos ir taktikos gudrybių"? O žinai koks sakinys išdavė? "Todėl rinkis:arba priverti mergą (tavo reikalas kokiu būdu) susiprasti ir nelįsti tau į šikną..." Geriau jau būtum "leidęs" herojams patiems numirti. Kantrybės pritrūko. O taip arti buvai. Arčiau, nei galėtum įsivaizduoti.

8856. p.s. varna2003-11-12 23:21
Žinai, kol aš ilsėsiuos, paskaityk Džeko Londono "Kai Dievai juokiasi". Į temą.

8857. 8852 nuo varnos2003-11-12 23:24
Užčiaupk savo mėšlinus žabtus, kekšės išgama.

8858. p.p.s. varna2003-11-12 23:51
Velnias, vos neužmiršau (dėtis lagaminus ir kalbėti su tavim - ne mano jėgom). Tą pokalbį su Browser to Winter perrašyčiau. Per daug grubiai "spausta". Galvojai, kad sukelsi "pavydą"? Klausyk, tu tikrai tokios prastos nuomonės apie mane?

8866. Linkejimas2003-11-13 08:13
Varna, gaila kad isvykai. Istustes trumpam ligonines - psichuskes Vilniuje. Na bet uz tai prie juros.............Linkejimas

8873. ziema2003-11-13 11:21
Manau, kad tikrai Varnai negerai...uzjauciu. gerokai baisiau nei depresija, ner ko lygint. Nesupranta nuosirdaus zodzio. Kalbasi su savimi, serga paranoja gal, pilnas baimes ir pagiezos,cinizmo,netiki niekuo, o kartu..issiilges meiles. Nesiplesyk, islauk , praeis, tikek, kad bus gerai.. . daugiau neatsiversiu sio puslapio. kazkokie marazmai prasidejo, dalinkites apie cepelinus ir tai, kas ko nekencia labiau..... su uzuojauta ir gailesiu-ziema.

8875. .2003-11-13 11:44
gaila-išvijot žiemą, ji dar nepaminėjo, kad tas varna paprasčiausias bailys ir be savo nuomonės..

8879. x2003-11-13 12:26
na ir siaudadusis Varna-teisinasi, kad neparase ziemai, lyg ir neatrodo, kad jai butu jo reikeje kazkam jau ten,na, patiko ar nepatiko-naturalu gi, kas cia per pavydai tarp diedu? toks atrode stiprus, o i kelnes prileido, kai kazkoks draugelis pagrasino, oi, juokina, erelis isskrido.

8888. AAA2003-11-13 14:28
Ziemai, dziugu, kad bent vienas drasus atsirado ir neiskentes spjove visiems psichams. Ar galima tiketis kad ziemuze sveiksta? AAA

8889. pasalinis2003-11-13 14:34
kad ji viena is sveikųjų:)lauke taip tyku, apšerkšniję, ji graži

8901. hiūmnas2003-11-14 09:43
Myliu Jūrą, myliu Varną ir Bangas, kas užlips ant šitos kopos jį suras. Palanga močiučių, močiučių Palanga...

8924. žiemai nuo varnos2003-11-16 11:36
na, Žiemužė-brangužė. Pabendrausim. Pasiilgau tavęs. O mano draugas... Ką, jis buvo ir liks. Niekur nedings. Parašyk kokį žodelį-du. Ku-kū. Na matai, net eiliuoti pradėjau. Klausyk, O gal "liga" nėra tokia baisi, kaip atrodo iš "pirmo kvailo žvilgsnio". Kartojuosi, žinau. bet Kartojimas, ji kažkieno Motina? Ne?

9020. žiema varnai2003-11-17 09:39
Klausyk, varna, ar tu esi stiprus žmogus, ar pasimetęs ir nežinai, kaip elgtis, uzteko kazkokio pavyduolio pagrasinimo ir -i krūmus? jau tau rašiau-būk Tu , o ne kažkokia vėjo pučiama varna, atkreipk dėmesį į naują straispnį iš varnų gyvenimo-ar ne apie tave tai? mažiau nervinkis ir būk ištikimas sau, bet ir įsiklausyk į kitus, ypač kai kalbama apie dvasinius dalykus.....Juk ka mes žinom ir taip žinom, o štai ką kitas gali pasakyti-gal įdomu? Sėkmės tau.... nenoriu tuščiai kovoti savo komentarais, norisi dialogo, pokalbio, nuomonės ir ...mandagumo....

15331. Marius2004-04-21 10:21
Turėtū rasyti šaip tai apie planetų išsidėstyma, aš neradau nieko apie tai.

19529. mokinė2004-07-15 18:38
Pažįstu gerbiamą A.Volungevičių,buvau jo pagalbininkė renkant eksponatus,teko padirbėti ir gide jo įkurtame muziejuje.Tai iš tiesų nuostabus žmogus,darbais įprasminęs savo gyvenimą,nusipelnęs ne tik mokyklai,bet ir visai Lietuvai.Duok Dieve daugiau tokių žmonių.

20113. LEIPALINGIETIS2004-07-29 17:37
10 balu A.Volungeviciui uz toki darba, juk ne kiekvienas galetu padaryti tiek daug kaip sis zmogus. P.S. Leipalingio hebra netylekit, ka nors gero parasykit, juk krastietis :)

32831. Vidas :-) 2005-04-15 16:36
10 balu Leipalingiui.

32844. Volungeviciaus mokinukas :-) 2005-04-16 07:53
10 balu A. Volungeviciui jis saunus mokytojes buvo gal kiek ir keistas bet y jo pamokas eidavome visi, o kas liecia muzieju tiesiok puikumelis

33004. Buvusi ir esama leipalingiete :-) 2005-04-19 15:53
Būdama leipalingietė niekaip nesusilaikiau ir aš nepridėjusi dar vieno pliuso A. Volungevičiui... na džiugu, kad dar yra tokių žmonių, kurie moka branginti ir mylėti tai ,ką turime

103917. kdeiv :-( 2007-12-04 10:16
meslas

114199. evaldas-buves mokinys :-) 2008-04-12 02:24
labai puikus mokytojas atsiminsiu visa gyvenima. linkejimai leipalingiui

Rodoma versija 1 iš 1 
13:48:17 Aug 23, 2010   
1 AM 1 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba