ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2006-10-14 nr. 816,
www.culture.lt/satenai/

Eilėraščiai iš romano

BORIS PASTERNAK

[skaityti komentarus]

iliustracija
Juodasis kvadratas. 1913–1929
Kazimir Malevič

Hamletas


    Kaip tylu. Aš išėjau į sceną,
    Atsišliejęs staktos išlenktos.
    Aš visuos aiduos išgirst norėjau,
    Kas šiam amžiui šviečia ant kaktos.

    Į mane juoda naktis alsuoja
    Tūkstančiais binoklių. Imk ir rėk:
    Jei gali, jei dar gali, o Dieve,
    Tai neduok man gert iš tos taurės.

    Mielas man Tavasis atkaklumas,
    Ir vaidinti rolę aš imuos,
    Bet aplinkui jau kitokios dramos,
    Jei gali, dabar mane vaduok.

    Kas atšauks? Spektaklis prasidėjo,
    Jokio kelio man atgal nebus.
    Vienas aš, aplinkui fariziejai.
    Reta kam gyvenimas saldus.

Rugpjūtis


    Taip, be jokių išsisukinėjimų,
    Žadėjo saulė ir – pakilo,
    Šafrano juosta iškreivėjusi
    Užuolaidoj, paskui ant kilimo.

    Ir uždegė karščiu oranžiniu
    Šalimais mišką, ilgą sodžių,
    Sudrėkusią pagalvę glamžė,
    Prie knygų kibo bei sienojų.

    Prisiminiau tada ir priežastį,
    Kodėl pagalvė atidrėko.
    Juk sapnavau: į mano šermenis
    Minia draugų ir draugių lekia.

    Tiršta vora, pavieniai, poros,
    Ūmai atsiminė, kad šiandie,
    Rugpjūčio šeštą – kalendoriuj
    Didžioji Persimainymo šventė.

    Šviesa, kur be liepsnos, kaip įprasta
    Nuo Taboro link mūsų plaukia,
    Skaidrus ruduo, kaip ženklas tviskantis
    Kiekvieną akį prisitraukia.

    Ir taip jūs neriat pro apdriskusį
    Bei nuogą, drebantį alksnyną
    Link kapinių, – raudono imbiero,
    Sausainių atspalvio, keptinio.

    Su girių tylinčiom viršūnėmis
    Dangus ten šnekasi – kaimynas,
    Gaidžiai balsais – nelyg į šulinį
    Į tolį neria begalinį.

    O girioj valdiška matuotoja –
    Mirtis, kur kapinaitės – maro,
    Į veidą žvelgia man pajuodusį,
    Matuoja duobę gilią, gerą.

    Pajuto balsą ten stovėjusie
    Net fiziškai – atrodė gema.
    Tai mano pranašiški skiemenys
    Čia skleidės, kas gi jiems ta žemė.

    „Sudie jums, dangūs Atsimainymo
    Ir aukse Persimainymo antro,
    Lai moteris bent kiek sušvelnina
    Šį atsisveikinimą kartų.

    Sudievu, amžiai mano sąstingio,
    Ir moteriai, aistros bedugnėje
    Tiek įžeidimų man išmetusiai!
    Aš – tavo karo laukas būsimas.

    Sudie ir jums, sparnai sulydyti,
    Tau, atkaklume laisvo skrydžio,
    Saulėvaizdžiai, žodžiu nusvidinti,
    Sudie, stebuklai ir kūryba!“

Žiemos naktis


    Lyg sniegą malė migloje
    Ir lyg patrakę.
    Ir žvakės atšvaitas stale,
    Žibėjo žvakė.

    Kaip karšty pulkas mašalų
    Sulėks į liepsną,
    Taip gniužulais iš pasalų
    Į lango rėmą.

    Pūga, išlipdžiusi stikle,
    Kaip strėlės lekia.
    Ir žvakės atšvaitas stale,
    Žibėjo žvakė.

    Ir mirguliavo ant lubų
    Šešėlių dryžės.
    Ir rankų kryžmės, ir blauzdų,
    Likimo kryžmės.

    Pora batelių į grindis
    Dar spėja dunkstelt.
    Ir vaško ašara karti
    Į skarą pliumptels.

    Ir viskas grimzo migloje,
    Žiloj kaip sniegas.
    Ir žvakės atšvaitas stale,
    Ilgai dar degęs.

    Ir vėjas dvelkė iš kampų,
    Pagunda, noras.
    Ir angelas, dviejų sparnų
    Ir kryžiaus formos.

    Pūgos malūnai migloje
    Vasarį visą,
    Žibėjo žvakė tamsoje,
    Žinau tą tiesą.
Stebuklas


    Jeruzalėn Jis iš Betanijos ėjo,
    O nuojautos liūdnos iš anksto krebždėjo.

    Spygliuotas krūmokšnis suspragęs prie šlaito,
    Virš lūšnos dūmelis beveik nesiraito.
    Karštymetis stojo, sustingusi nendrė
    Ir Mirusi jūra tyla apsidengus.

    Ir tas gaižulys, kuris kilo ant marių,
    Pro debesis vedė, kurių jau apmažo,
    Dulkėtu keliu palei užeigos kiemą
    Į miestą, mokintinių susirinkimą.

    Ir taip Jis nugrimzdo apmąstymuos savo,
    Kad niūksantis laukas pakvipo pelynais.
    Ir viskas nutilo. Jisai stoviniavo,
    Vietovė visai paslika užmaršty.
    Susijaukė viskas: aistra ir dykynė,
    Driežai ir dygliai, ir upeliai greiti.

    Kabojo ten figmedis ne per toliausia,
    O vaisiaus nė jokio, nė lapo menkiausio.
    Ir Jis jam prabilo: „O tu kokio galo?
    Nejau turiu džiūgaut dėl tavojo stabo?

    Man alkti ir trokšti, o tau – jokio žiedo,
    Ir šis pasimatymas kaip iš granito.
    Koksai įžeidus ir be jokio gabumo!
    Toksai ir numirk, šalia kelio suglumęs!“

    Ir pasmerktas medis pradėjo virpėti,
    Sakytum žaibolaidis kibirkštis mėtė.
    Ir figmedis virto į peleną vieną.

    Jei laisvės minutei galėjo suspėti
    Tie lapai, tos šakos, šaknis ir kamienas,
    Gamta būtų dėsnius savuosius sustačius.
    Stebuklus – stebuklas, ir Viešpats – taip pat.
    Jisai pasirodo, kai mes pasimetę,
    Užklumpa visai iš netyčių, staiga.
Magdalena


    I

    Sutems, ir demonas jau čia.
    Už praeitį taip duoklę ima.
    Atslinks, siurbs širdį nejučia
    Paleistuvystės atminimas.
    Aš vyrų geidulio verge
    Buvau, kvailė iš prigimimo,
    Ir būstas virsdavo gatve.

    Turiu kelias dar minutes,
    Po to užgrius tyla, kaip mirus,
    Bet kol išgersiu taurę tą,
    Gyvybės kraštą prisiyrus,
    Kaip alebastrą prieš tave
    Aš būsiu jau save pažėrus.

    Kas būtų buvę su manim,
    Jei ne Dvasia, pasiuntus Sūnų,
    Manęs nelūkčiotum naktim
    Prie stalo Tavo amžinumas,
    Kaip mano kilpinio akim
    Įsiviliotas pasalūnas.

    Bet tark, kas nuodėmės dvasia,
    Mirtis ir pragaro bjaurybės,
    Kada pasaulio akyse
    Sužėliau metūge šviesia
    Aš Tavo sielvartuos beribiuos.

    Kai mano Viešpaties pėda
    Man atsirėmus į kelienį,
    Galbūt aš mokausi tada
    Apglėbti kryžiaus ketursienį
    Ir kūno link veržiuos šalta
    Prieš Tavo laidotuvių dieną.Getsemanės sodas


    Bolavo kelio posūkis, apšviestas
    Vienodai toliuos mirksinčių žvaigždžių,
    Pats kelias – puslankiu Alyvų kalną rietęs,
    Kedrono upė sruvo apačioj.

    Pievelės pusę lyg skinte nuskynė.
    Už jos – pati Paukščiatakio pradžia.
    Alyvuogės pražilę, sidabrinės
    Norėtų bent žingsnelio į erdves.

    Galop ten sodas, kaži koks dar sklypas.
    Mokintinius palikęs už tvoros,
    Jis tarė: „Mano sieloj skausmas slepias,
    Budėkite ir laukit lig aušros“.

    Grąžino tai, ką buvo lyg įgijęs,
    Daiktai – visi su skolinio žyme, –
    Stebuklų darymas, visagalybė…
    Dabar Jis liko kaip visi, kaip mes.

    Naktinis tolis rodėsi kaip kraštas
    Naikinimo, visokios nebūties.
    Visatoj vietos gyvastis nerado,
    Tiktai tas sodas šaukėsi buities.

    Žiūrėdamas nuo šito juodo slenksčio
    Į bedugnes be galo ir pradžios,
    Jis meldė vieno: kad taurė aplenktų,
    O prakaitas ir kraujas nuo kaktos…

    Malda šiek tiek jo šiurpulį malšino.
    Į laukymę išėjo. Nuošaliai
    Jo mokiniai, kuriuos pargriovė miegas
    Ašuotėse, suskrudusioj žolėj.

    Pažadino: „Jus šaukė Viešpats mūsų,
    O jūs išdribot atversta vaga.
    Žmogaus Sūnaus jau valanda išmušus.
    Jis atsiduos į budelių rankas“.

    Vos tik ištarus, nežinia iš kur net
    Subėgo tuntai valkatų, vergų,
    Ugnis ir kardas, o iš priekio – Judas
    Su bučiniu burnos – išdaviku.

    Galvažudžiams dar kirto smūgį Petras
    Ir nulėkė vienam iš jų ausis.
    Bet girdi: „Geležis esmės nesprendžia,
    Žmogau, grūsk savo kardą į makštis.

    Nejau sparnuotų legionų spiečiaus
    Man Tėvas būtų neatsiuntęs čia?
    Tuomet net ir plaukelio nepalietus,
    Prapultų neraliuotojo valdžia.

    Bet amžių knygoj atsivertęs lapas,
    Kurį aiškiau nei šventyklas skaitau:
    Kas parašyta, tas ir turi tapti.
    Tegu tai išsipildo. Amen tau.

    Regi juk, metai slenka tartum sakmės
    Ir suliepsnoti gali akyse.
    Suvokęs Tavo paslaptis didžiąsias,
    Kančias ir karstą aš renkuosi pats.

    Į karstą gulsiu, kelsiuos trečią dieną,
    Ir taip, kaip plaustai upėj jungiami
    Suplauks į teismą baržų karavanai,
    Tamsybių amžiai stos ties manimi“.

Iš: Борис Пастернак. Доктор Живаго. Москва: Книжная палата, 1989

Vertė Sigitas Geda

 

Skaitytojų vertinimai


65904. Živaga2006-10-16 09:33
Dieve, ir vėl:(((

65909. ГАМЛЕТ2006-10-16 14:28
  1946

  Гул затих. Я вышел на подмостки.
  Прислонясь к дверному косяку,
  Я ловлю в далеком отголоске,
  Что случится на моем веку.

  На меня наставлен сумрак ночи
  Тысячью биноклей на оси.
  Если только можно, Aвва Oтче,
  Чашу эту мимо пронеси.

  Я люблю твой замысел упрямый
  И играть согласен эту роль.
  Но сейчас идет другая драма,
  И на этот раз меня уволь.

  Но продуман распорядок действий,
  И неотвратим конец пути.
  Я один, все тонет в фарисействе.
  Жизнь прожить - не поле перейти.
Neduokite nukriošusiems asilams versti Pasternaką bliauti jų kalba.

65910. asilas2006-10-16 14:46
tas pats sh tik kitoj rankoj

65912. to 092006-10-16 15:39
Pritariu visom keturiom!

65917. m2006-10-16 16:00
labai grazi iliustracija, labai tinka. tokia daugiazode.

65920. Gudzinavicius2006-10-16 16:24
Melevicius prie Pasternako ir sg. Ypac taiklus pataikymas.

65921. citata2006-10-16 16:29
"...церковь Святой Марии Магдалины, построенная в 1888 г. на личные средства императора Александра III в память о его матери Марии Александровне здесь находятся основание камня, на котором в последнюю роковую ночь, один, оставленный уснувшим учениками возносил Христос молитвы к Отцу! «Если только можешь, аве Отче, чашу эту мимо пронеси!.. Но определен порядок действий… — и от неизбежности своих мук и страданий, своей смерти ради спасения человечества, искупления первородного греха Иисус камнями кровавого пота оращает холодную поверхность камня..."
http://www.aif.ru/online/tour/09/t08_03

65926. Kazimir Severinovich MALEVICH2006-10-16 16:49
http://www.russianavantgard.com/master_pages/Master%2001%20-%20Kazimir%20Malevich.html

65946. rudra 2006-10-17 08:27
Net ir pats prasčiausias vertimas negali visiškai sutapti su originalu, būti "absoliučiai tikslus". Visiškai sutapti gali tik kopija, kurioje nėra naujos formos ir turinio vienovės, nėra kūrybos. Vertimas ir neturi tiksliai atkartoti originalo - pasikartojimai nepateisinami jokiame mene. Net ir tuo atveju, kai vertimas žymiai nusileidžia originalui, jis savaip veikia originalo gyvavimą vien jį populiarindamas. Vertimas tam ir reikalingas, tik todėl ir įmanomas, kad jis skiriasi nuo originalo, kad jis nėra originalas.
Goethe rašė Gerardui de Nervaliui, išvertusiam į prancūzų kalbą "Faustą": "Dar niekad taip gerai nesupratau savęs kaip skaitydamas Jūsų vertimą! Man jau nebesinori skaityti "Fausto" vokiškai, o prancūziškame vertime viskas taip įspūdinga, nauja ir aštru".

65948. rudra2006-10-17 10:40
Pamiršau pridurti: mano galva, išversta puikiai.

65997. žydas2006-10-18 08:32
tekstas pagal evangelija

66063. varna2006-10-18 19:27
Atsišliejęs staktos išlenktos. Rankas reikėtų nukapoti tam staliui, kuris staktą padarė "išlenktą". O ką nukapot vertėjui tesprendžia skaitytojai...

66064. varna2006-10-18 19:33
O šiaip įdomumo dėlai: Pasternakas naudoja Aвва Oтче, evangelijoje - аве Отче. Iš tikrųjų hebrajiškai "aba" yra "tėtė", bet kadangi šiame žodyje rašosi raidė "bet", kuri gali tartis kaip "b" ir "v" (priklausomai nuo žodžio), tai rusai ir padarė "avva". Bet vertėjas pasielgė "originaliausiai" - išvertė "o".

66065. varna2006-10-18 19:43
O kai pagalvoji rimtai, tai norisi staugti iš piktumo. Juk tik totaliam kultūriniam vakume tokie skurdžiasieliai tipai kai Geda gali tapti vertėjais, gerbiamais poetais ir t.t. Juk jeigu atvirai, jo vertimai yra niekiniai, jokios išliekamosios vertės neturintys, nes yra paprasčiausiai tragiški, kvaili, savimyliški... Šūdų šūdas, pasakytų Ekliziastas, perskaitęs Gedą.

66068. eik sau, varna2006-10-18 21:12
Bet kuris S. Gedos eilėraščių rinkinys šimteriopai meniškesnis už tavo storašiknį romaną, varna...

66069. rudra > varnai2006-10-18 21:39
Nepatikėsi - senosios mano senelių trobos stakta buvo išlenkta, tiksliau - išlinkusi, ir tai padarė ne stalius, o laikas. Ir nejau nesi matęs skliautuotų durų? Jų staktą irgi galima pavadinti išlenkta. O gal Ekleziastas tą patį pasakytų ir "Klajūną" perskaitęs, ką gali žinot. Gal vis tik atsiimtum "skurdžiasielį", jei perskaitytum S.Gedos "Vietoje epigrafo" ("Metai", 10)? Nes nė už ką nepatikėsiu, kad žmogus, parašęs tokį poetišką "Klajūną", nejaustų geros poezijos.

66070. eik sau, klajūne,2006-10-18 22:30
Poetiškos kopijos...magiškojo realizmo, S.T. Kondroto prozos, dirbtinės, " išlaužtos" metaforos ,- o apie supertalentingus kalbant galima juos sumalti šuduosna! Chronišku pavydu sergi, varna!

66072. Зимняя ночь2006-10-18 22:42
  Мело, мело по всей земле
  Во все пределы.
  Свеча горела на столе,
  Свеча горела.

  Как летом роем мошкара
  Летит на пламя,
  Слетались хлопья со двора
  К оконной раме.

  Метель лепила на стекле
  Кружки и стрелы.
  Свеча горела на столе,
  Свеча горела.

  На озаренный потолок
  Ложились тени,
  Скрещенья рук, скрещенья ног,
  Судьбы скрещенья.

  И падали два башмачка
  Со стуком на пол,
  И воск слезами с ночника
  На платье капал.

  И все терялось в снежной мгле
  Седой и белой.
  Свеча горела на столе,
  Свеча горела.

  На свечку дуло из угла,
  И жар соблазна
  Вздымал, как ангел, два крыла
  Крестообразно.

  Мело весь месяц в феврале,
  И то и дело
  Свеча горела на столе,
  Свеча горела.
Neduokite nukriošusiems asilams versti Pasternaką bliauti jų kalba.

66075. Raimis2006-10-19 09:24
Neįmanomas nei adekvatus prasminis, nei esteiškai laisvas t o k i ų eilėraščių perteikimas lietuvių kalba, kitokia yra rusų kalbos fonetinė ir leksinė raiška, jaučiame šitai tylomis skaitydami B. Pasternako eilėraščius.

66081. vs2006-10-19 11:06
nevykusius - kieno nors nuomone - vertimus tegalima paneigti naujais - geresniais - vertimais. nebent jie būtų su kokiais akivaizdžiais defektais, kurių Gedos vertime nematau, nors ir ne viskas ten patinka. gal kada ir turėsim tokią prabangą rinktis iš trijų ar keturių variantų. o kol kas Geda daro savo darbą ir ačiū jam už tai. jaunesnė karta nebelabai paskaito rusiškai, tai gal šis tas pasternakiško ataidės per šiuos vertimus. na o sunkiau išverčiama nei Pasternako rusiškoj poezijoj gal tik Cvetajeva

66082. kvailutė2006-10-19 11:57
ačiū tam, kas pateikė BP rusų kalba

66088. bava2006-10-19 16:44
ne, vis dėlto liūdnas "Žiemos nakties" vertimas. Nagi nemoki - nesiimk. Daryk ką moki. Bet pagunda SG iššokti aukščiau bambos - nenumaldoma...

66090. varna2006-10-19 18:12
Miela, rudra, aš kalbėjau ne apie poeziją, o apie vertimą. Manding Geda vertimais užsiima duonos trupiniui, o ne sielai. Ir tai jaučiasi. O šiaip poetus ir poetes aš myliu. Mirsiu, bet kovosiu už jų teisę rašyti.

66092. pazistama2006-10-19 20:40
o tu, mielas varna, tai viska tik sielai, tik sielai.

66095. Klarai2006-10-19 21:10
Vertimai - tragški. Kas verčia versti?

66097. toto2006-10-19 22:18
Nejuokink, vs. "Naujais geresniais vertimais" galima ir pageidautina paneigti nebent tik mobiliųjų telefonų instrukcijose įkūnytą objekto nesuvokimą. Neprieštarauju principui - sutinku, būtų pageidautina paneigti kruopščiai skiepytą, pigiu humanitaro diplomu įtvirtintą atsakomybės už žodį nesuvokimą, pochuizmą, meninį narcisizmą, techninį vištakumą, pasaulėjautos nebuvimą ir iš to sekančius finalinio produkto bergždumą, idiotizmą. Sveikinčiau pragiedrėjimą, idealius vertimus su malonumu skaityčiau gimtąja lietuvių kalba, skaityčiau ir nepermanyčiau. Bet yra ir kita medalio pusė. Teko klausytis puikių sinchroninių vertimų iš rusų, lenkų, anglų kalbų. Profesionalo(ės) live į lietuvių kalbą versti sudėtingi techniniai tekstai buvo sklandesni, geriau atspindėjo objekto turinį, aiškiau atskleidė esmę nei pranešėjo/autoriaus pranešimo kalbos originalas. - Talentų pilni namai. Tik naivu tikėtis, kad savo darbo vertę suvokiantis talentingas žmogus ims už grašius aukoti reputaciją, versdamas į jokią kalbą neišverčiamą, atitikmenų neturinčiais simboliais koduotą imanentinį kontekstą.
Kai gundai kišt pirštus tarp durų, kai vardan sporto ragini atiduot savo duoklę įprastinei aklai tautinei grafomanijai, kai pats gerai suvokdamas absurdą, kam nors siūlai vieną sintetinį kakutį "neigti" kitu, kai palaikai šventvagystę poezijoje, - pagalvok ką darai.

66099. ivs 2006-10-19 22:50
Gal galite kas nors išversti?
  mobiliųjų telefonų instrukcijose įkūnytas objekto nesuvokimas

66100. toto2006-10-19 22:52
Į kokios vištų veislės kalbą išversti?

66101. miestė2006-10-19 22:53
i kokia kalba jums isversti sita akivaizdzia tiesa? gal i sorbu luzitenu?

66103. višta2006-10-19 22:55
mums i puliardu prasom.

66104. dar višta vištytė - totui2006-10-19 22:57
jeigu galit lukterkit minute su vertimu, neskubekite. pries tai dar turiu pagalvoti ka darau nes, rodos, palaikau sventvagyste poezijoje.

66105. višta2006-10-19 22:59
ar "techninis vistakumas" buvo taikytas man? jauciuosi pagerbta.

66106. ivs2006-10-19 23:02
Jeigu galima į žmonišką lietuvių, nes į lietuvių kalbą versti sudėtingi techniniai tekstai buna sklandesni, geriau atspindi objekto turinį, aiškiau atskleidžia esmę nei pranešėjo/autoriaus pranešimo kalbos originalas.

66107. toto2006-10-19 23:05
Keistas tas šatėnių įprotis savintis būtus-nebūtus "nuopelnus", beveik krikščioniškas palinkis į nuodėmę ir jos atgailavimą :).

66108. ivs :)2006-10-19 23:31
Tai ne įprotis. Tai pigiu humanitaro diplomu įtvirtintas atsakomybės už žodį nesuvokimas, pochuizmas, meninis narcisizmas, techninis vištakumas, pasaulėjautos nebuvimas ir iš to sekantis finalinio produkto bergždumas, idiotizmas.
Naivu tikėtis, kad savo darbo vertę suvokiantis talentingas šatėnas ims už dyką aukoti reputaciją, versdamas į jokią kalbą neišverčiamą, atitikmenų neturinčiais simboliais koduotą imanentinį kontekstą.

66112. rasa2006-10-20 08:21
mieli inteliugentai nesibarkit - tai nekulturinga atrodot kaip bobutes prie autoparduotuves - sikart pritariu varnai-geriau jau butu orginalo kalba ideje tuos eilerascius

66116. kvailutė ivsei2006-10-20 10:49
:D

66123. e - kaip bobutes prie autoparduotuves2006-10-20 13:31
taip ir matau bobiuciu pulkeli prie mitsubisi autosalono. ant delnu - eiles numeriai.

66128. vs2006-10-20 16:26
na, belieka tikėtis, kad kas nors išvers geriau. nebent nuspręsim, kad: 1. poezija neišverčiama. 2. rusų poezijos neverta versti. 3. pasternako poezija neišverčiama. 4. pasaulis nevertas poezijos

66130. 2 vs2006-10-20 19:13
Perskaityk TVenclovos ankstyvuosius BP vertimus ir tada kranksėk, mažvaiki.

66134. zetos AišV > 661302006-10-20 21:27
TVenclova koks bin ladenas, kad tokia aziatiška paklusnumo/atsidavimo isterija - net tarp didžiausiu nepraustaburnių gana reta. Gal paskaityk nemažvaiki, Audriaus Fokino vertimus, tai nepalyginamai geriau už TVenclovos grafomanija (palyginus su tuo gana neblogo verslininko TVenclova (vila ir praturtėjimas ką reiškia)) - o gal tokio nežinai, matai, ką įdeda į burnytę, tik tą ir sučiulpi. Laikas nemažvaiki, jau nuo mamytės nujunkt

66138. zetos AišV priedo2006-10-21 02:01
suklydau, sorry: TVenclova yra puikus verslininkas, o ne "neblogas". Tris kolosalius reversinius pardavimus bičas padarė: liet/rus, rus/ami, ami/liet; o paskutinis nuostabiausias - rusų/izraelio aukštesnės rasės legitimizavimo "navieki" (pasternako kalba kalbant) forma. Bet tikrasis verslo profesionalumas yra tai, kad visi jo savimyliška "grafomanija" yra susižavėję. Tai yra verslo šedevras.

One tik netapk kokiu živaginiu prototipu, šalia tokių "pardavėjų" - būk kitoks

66139. Raimis2006-10-21 09:53
O kas nežinojo, kad T.Venclova susiliejęs su žydais, su Pasaulio Banku, su Europos plėtros ir rekonstrukcijos banku, su...su kuo dar?

66156. ragana Kornelija2006-10-21 18:30
Kalbant apie vertimus, vis negaliu pamiršti šitos klasikos: kiekviena kalba yra tinklas, užmestas ant pasaulio. Tinklų akutės skirtingo dydžio, taigi tempk tą tinklą kaip tik nori, o akučių nesuvienodinsi ir nepadarysi, kad pro dvi skirtingų tinklų akutes kyšotų tas pats pasaulio pluoštas. Mano manymu, išvertus literatūros kūrinį, o ypač poeziją, gauni naują kūrinį, kurio prototipo vis tiek nepagaus tas, kuris nemoka originalo kalbos. Ir nėra čia ko nervintis - visos geros poezijos ir apskritai visų gerų knygų vis tiek neperskaitysi, tai skaityk tai, kas tau prieinama ir nenorėk aprėpti neaprėpiamo. Puikybė - viena iš septynių didžiausių nuodėmių - šiandien knygyne perskaičiau ant vienos blizgančios knygos viršelio :). Nu versti irgi galima, kodėl neversti - ypač tiems, kurie tą darbą mėgsta, vertingas pats procesas, jei rezultatas kartais išeina nulinis :).

66161. m - raimiui2006-10-21 20:02
gal su gamta?

66474. saunuole :-) 2006-10-28 18:15
siaqip visi grozines literaturos kuriniai yra savaip grazus,kad ir kokia kalba jie butu parasyti,vertimo esme svarbu kad butu vienoda,o visa kita susiligins!!!

112453. pasternako gerbėja :-) 2008-03-19 09:39
Viena vertus, gerai, kad nors kas verčia. Kita-prasti vertimai. Ne dėl to, kad lietuvių kalba nejautri er žodžių mažai. Tiesiog Geda nesuvokia meilės akto didingumo ir grožio. Juk akivaizdus
  skirtumas tarp

  "И падали два башмачка
  Со стуком на пол,
  И воск слезами с ночника
  На платье капал."

  ir

  "Pora batelių į grindis
  Dar spėja dunkstelt.
  Ir vaško ašara karti
  Į skarą pliumptels."

Lietuviškai kažkaip panašu į įkaušusių bomžų pasidulkinimą kad tik "spėti", "dunkst, pliumpt".

184365. remarque2010-02-26 11:11
Yra ir kitas vertimas, tik gaila viso jau nepamenu, o ir tai ką pamenu nevisai gali būti tikslu. Visuos kampuos pūga niūri Į langus plakė Pleveno žvakė kambary Pleveno žvakė Lyg baltos musės ant stiklų Snieguolės tūpė Ištvino potvyniu aklu Baltoji upė ... Ir ant grindų du batuku Smagiai nupuolė Ir verkė ašarų vašku Trapi spingsuolė ... Ir susipynė ant lubų Šešėliai rankų Kryžmai likimai ir jausmai Kylą į dangų ... Lyg būtų sniego sūkury Visi apakę Pleveno žvakė kambary Pleveno žvakė ...

Rodoma versija 1 iš 1 
13:34:20 Aug 23, 2010   
1 AM 1 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba