Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiKaip pažaboti Gazpromo apetitą

El. paštas Spausdinti

Stasaitis37Nuo liepos 01 dienos eilinį kartą ir tikrai ne paskutinį didėja gamtinių dujų kaina Lietuvoje, iki 1,56 Lt. už 1 m3. naudojantiems dujas šildymui ir gerokai daugiau naudojantiems dujas maistui gaminti.

Visa  šio  eilinio dujų didėjimo  kaina  atims  iš Lietuvos gyventojų dar per 600 milijonų litų per metus, ta pačia suma padidindami Gazpromo ir Rusijos pelną. Brangs šildymo išlaidos ir taip jau neišgalintiems mokėti vartotojams, didės ir kitos kainos, tuo metu, kai atlyginimai mažėja, nėra darbo.

Ar gi nėra jau jokios išeities pažaboti vis augantį Gazpromo apetitą ir palikti milijonus ar net milijardus litų Lietuvoje, sumažinti ženkliai dujų kainą, palikti tuos pinigus namų ūkiuose, tuo skatinant vidaus vartojimą, o ne Rusijos tolimesnį ginklavimąsį.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Pagiriamasis žodis kontrabandai

El. paštas Spausdinti

juska_naujasŠiaip nuo ekonomikos esu labai nutolęs. Ir prisipažinsiu, kad mokykloje kaip reikiant pykausi su matematika ir kitais  tiksliaisiais mokslais. Vien žodžiai “fiskalinė ir monetarinė politika“ ar “BVP“ mane varo į gilią depresiją ir neviltį. Tačiau pamatęs, kaip supyko ant žmonių premjeras A. Kubilius,  pradėjau juoktis. Mat šis mūsų bankrutuojančios Valstybės ministras – pirmininkas tik 2010.06.07 sužinojo, kad net 60 procentų Lietuvos gyventojų toleruoja kontrabandą. Už tai pažadėjo, kad dar smarkiau sumažins pensijas, pašalpas. mokytojų, gydytojų ir policininkų algas. Išdidžiai išpūtęs žandus šis veikėjas viešai aiškino, kad jeigu nebūtų kontrabandos, tai Lietuva tiesiog klestėtų.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Krizės padariniai: mokesčių našta ar ekonominis skatinimas

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius vėl pa­skel­bė nau­jie­ną. Tie­sa, tai ne nau­jie­na, o jau se­niai gir­di­mi gąs­di­ni­mai – teks di­din­ti esa­mus mo­kes­čius ir įves­ti nau­jus. Prem­je­ras įsi­ti­ki­nęs, kad ki­taip ne­įma­no­ma su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­to. Jis tei­gia, kad Vy­riau­sy­bė, Sei­mas ir Pre­zi­den­tė ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri „su­si­tar­ti“ dėl de­fi­ci­to ma­ži­ni­mo per dve­jus me­tus. O tam, kad pi­lie­čiai ir vėl ro­miai ir nuo­lan­kiai pri­im­tų nau­jų mo­kes­čių naš­tą, sa­vo įpras­tu sti­liu­mi prem­je­ras ape­liuo­ja į pi­lie­čių pi­lie­tiš­ku­mą, ramy­bės iš­lai­ky­mą, ne­si­prie­ši­ni­mą jo pla­nams „verž­tis dir­žus“. Ir tar­si pa­tvir­tin­da­mas sa­vo „rū­pi­ni­mą­si“ pi­lie­čių ge­ro­ve, jis iš­var­di­jo nau­jus mo­kes­čius, ku­riais ga­lė­tų ap­krau­ti po žie­mos šil­dy­mo iš­au­gu­sių (bet ne­su­ma­žė­ju­sių, kaip žie­mos pra­džio­je aiš­ki­no prem­je­ras) mo­kes­čių iš­tuš­tė­ju­sias pi­lie­čių pi­ni­gi­nes – tai  ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) mo­kes­tis, au­to­mo­bi­lių („ža­lia­sis“) mo­kes­tis ar pro­gre­si­niai mo­kes­čiai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Neblėstanti emigracijos srovė

El. paštas Spausdinti

lagaminas_1Prieš dvi sa­vai­tes Ai­ri­jo­je ap­si­lan­kiu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Ai­ri­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nių bei or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Lie­tu­vai la­bai rei­kia iš­ei­vi­jos pa­tir­ties, įgū­džių ir su­ge­bė­ji­mo at­kak­liai dirb­ti, jiems sakė pre­zi­den­tė. „Lie­tu­va – per ma­ža ša­lis, kad ga­lė­tų švais­ty­ti sa­vo žmo­nes – di­džiau­sią tur­tą. Ti­kiuo­si, ra­si­te tin­ka­mų bū­dų, kaip sa­vo ži­nias pa­nau­do­ti tė­vy­nės la­bui“. Ji taip pat sa­kė, jog spren­di­mas iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos ar grįž­ti į ją – kiek­vie­no lie­tu­vio as­me­ni­nis rei­ka­las. (Šiuo me­tu Ai­ri­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nė vie­ni­ja apie de­vy­nias­de­šimt tūks­tan­čių na­rių.) Pre­zi­den­tė sa­kė, jog Ai­ri­ja ir jos žmo­nės yra drau­giš­kai nu­si­tei­kę Lie­tu­vos at­žvil­giu, ir kar­tu pa­lin­kė­jo vi­sa­da di­džiuo­tis Lie­tu­va, ne­pra­ras­ti jaus­mo, jog esa­me lie­tu­viai, ne­svar­bu, kur bū­tu­me. Ji taip pat pa­ra­gi­no tau­tie­čius nuo­to­li­niu bū­du mo­ky­tis Vil­niaus Ozo gim­na­zi­jo­je,  nau­do­tis spe­cia­liai iš­ei­viams ski­ria­mais stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mo Lie­tu­vo­je krep­še­liais.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kapanojimasis per "naująsias technologijas"

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Prieš sa­vai­tę vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ino­va­ci­jų die­na – Lie­tu­va 2030“ prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius ir dau­giau ne­gu 200 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ver­slo įmo­nių, kul­tū­ros ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­kė idė­jas ir pa­siū­ly­mus vi­zi­jos „Lie­tu­va 2030“ įgy­ven­di­ni­mui. Ren­gi­nį „glo­bo­jo“ prem­je­ras, jau se­niai kal­ban­tis apie Lie­tu­vą kaip Bal­ti­jos tig­rą ar Ai­ri­ją (nors pas­ta­ro­ji ir­gi ne­at­si­lai­kė prieš pa­sau­li­nę kri­zę), to­dėl į kon­fe­ren­ci­ją su­kvies­ti „ino­va­ci­jų ly­de­riai“ apie 2030 me­tų Lie­tu­vą kal­bė­jo kaip ša­lį, pa­sie­ku­sią mak­si­ma­lų lai­mės in­dek­są, pa­ge­ri­nu­sią vie­šo­sios va­dy­bos efek­ty­vu­mą ir ska­ti­nan­čią ku­rian­čią vi­suo­me­nę. Ren­gi­nio me­tu da­ly­vių pa­siū­ly­tos idė­jos pa­teik­tos Vals­ty­bės pa­žan­gos ta­ry­bai. Vi­są šią op­ti­mis­ti­nę in­for­ma­ci­ją per­da­vė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba. Ge­rai, kai de­gi op­ti­miz­mu – kar­tais juo ga­li už­krės­ti ir sa­vo ar­ti­mų drau­gų bū­re­lį. Ga­li vie­nam ar ki­tam sa­vo ben­dra­par­tie­čiui įteig­ti, kad apie ta­vo vyk­do­mą „fi­nan­sų gel­bė­ji­mo“ po­li­ti­ką ra­šys at­ei­ties eko­no­mi­kos va­do­vė­liai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 8

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 938479
Dabar lankosi:  svečių - 31 
archyvas
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 44 iš 128 
2:29:45 Jul 5, 2010   
Nov 2007 Mar 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/