Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiNeblėstanti emigracijos srovė

El. paštas Spausdinti

lagaminas_1Prieš dvi sa­vai­tes Ai­ri­jo­je ap­si­lan­kiu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­si­ti­ko su Ai­ri­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nių bei or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais. Lie­tu­vai la­bai rei­kia iš­ei­vi­jos pa­tir­ties, įgū­džių ir su­ge­bė­ji­mo at­kak­liai dirb­ti, jiems sakė pre­zi­den­tė. „Lie­tu­va – per ma­ža ša­lis, kad ga­lė­tų švais­ty­ti sa­vo žmo­nes – di­džiau­sią tur­tą. Ti­kiuo­si, ra­si­te tin­ka­mų bū­dų, kaip sa­vo ži­nias pa­nau­do­ti tė­vy­nės la­bui“. Ji taip pat sa­kė, jog spren­di­mas iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos ar grįž­ti į ją – kiek­vie­no lie­tu­vio as­me­ni­nis rei­ka­las. (Šiuo me­tu Ai­ri­jos lie­tu­vių ben­druo­me­nė vie­ni­ja apie de­vy­nias­de­šimt tūks­tan­čių na­rių.) Pre­zi­den­tė sa­kė, jog Ai­ri­ja ir jos žmo­nės yra drau­giš­kai nu­si­tei­kę Lie­tu­vos at­žvil­giu, ir kar­tu pa­lin­kė­jo vi­sa­da di­džiuo­tis Lie­tu­va, ne­pra­ras­ti jaus­mo, jog esa­me lie­tu­viai, ne­svar­bu, kur bū­tu­me. Ji taip pat pa­ra­gi­no tau­tie­čius nuo­to­li­niu bū­du mo­ky­tis Vil­niaus Ozo gim­na­zi­jo­je,  nau­do­tis spe­cia­liai iš­ei­viams ski­ria­mais stu­di­jų fi­nan­sa­vi­mo Lie­tu­vo­je krep­še­liais.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kapanojimasis per "naująsias technologijas"

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Prieš sa­vai­tę vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ino­va­ci­jų die­na – Lie­tu­va 2030“ prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius ir dau­giau ne­gu 200 vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ver­slo įmo­nių, kul­tū­ros ir ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vų tei­kė idė­jas ir pa­siū­ly­mus vi­zi­jos „Lie­tu­va 2030“ įgy­ven­di­ni­mui. Ren­gi­nį „glo­bo­jo“ prem­je­ras, jau se­niai kal­ban­tis apie Lie­tu­vą kaip Bal­ti­jos tig­rą ar Ai­ri­ją (nors pas­ta­ro­ji ir­gi ne­at­si­lai­kė prieš pa­sau­li­nę kri­zę), to­dėl į kon­fe­ren­ci­ją su­kvies­ti „ino­va­ci­jų ly­de­riai“ apie 2030 me­tų Lie­tu­vą kal­bė­jo kaip ša­lį, pa­sie­ku­sią mak­si­ma­lų lai­mės in­dek­są, pa­ge­ri­nu­sią vie­šo­sios va­dy­bos efek­ty­vu­mą ir ska­ti­nan­čią ku­rian­čią vi­suo­me­nę. Ren­gi­nio me­tu da­ly­vių pa­siū­ly­tos idė­jos pa­teik­tos Vals­ty­bės pa­žan­gos ta­ry­bai. Vi­są šią op­ti­mis­ti­nę in­for­ma­ci­ją per­da­vė Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba. Ge­rai, kai de­gi op­ti­miz­mu – kar­tais juo ga­li už­krės­ti ir sa­vo ar­ti­mų drau­gų bū­re­lį. Ga­li vie­nam ar ki­tam sa­vo ben­dra­par­tie­čiui įteig­ti, kad apie ta­vo vyk­do­mą „fi­nan­sų gel­bė­ji­mo“ po­li­ti­ką ra­šys at­ei­ties eko­no­mi­kos va­do­vė­liai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

O nedarbas auga

El. paštas Spausdinti

stop_skurdinimuiBa­lan­džio mė­ne­sį į te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas krei­pė­si 45,4 tūkst. as­me­nų – tai yra 52,4 proc. dau­giau ne­gu ko­vą. Ge­gu­žės 1 die­ną be­dar­biai ša­ly­je su­da­rė 15,1 proc. vi­sų dar­bin­gų ša­lies gy­ven­to­jų. Lie­tu­vos dar­bo bir­žos (LDB) duo­me­nų ba­zė­je bu­vo už­re­gist­ruo­ta be­veik 325 tūkst. be­dar­bių: 136,6 tūkst. mo­te­rų ir 188,4 tūkst. vy­rų. Di­džiau­sias ne­dar­bas re­gist­ruo­tas Vil­niaus r. (20,6 proc.), Šal­či­nin­kų (20,3 proc.), Ig­na­li­nos r. (20,2 proc.), Ma­žei­kų (20,1 proc.), ma­žiau­sias – Ne­rin­gos (5,5 proc.), Birš­to­no (11,5 proc.), Kaz­lų Rū­dos (11,7 proc.), Elek­trė­nų (12,0 proc.) ir Pa­kruo­jo r. (12,1) sa­vi­val­dy­bė­se. Iš di­džių­jų mies­tų dau­giau­sia be­dar­bių yra Pa­ne­vė­žy­je (16,9 proc.), ma­žiau­sia – Šiau­liuo­se (12,6 proc.). Ne­dar­bas ba­lan­džio mė­ne­sį ly­gi­nant su ko­vu su­ma­žė­jo Pa­kruo­jo ir Rie­ta­vo (ati­tin­ka­mai 0,9 ir 0,1 pro­cen­ti­nio punk­to), ne­pa­ki­to – Ak­me­nės sa­vi­val­dy­bė­se.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kuo patraukli Poti (Gruzija) laisvoji ekonominė zona

El. paštas Spausdinti

Black seaPirmąją laisvąją ekonominę zoną (LEZ) Kaukazo regiono Poti mieste (Gruzija) („RAKIA GEORGIA FIZ LLC“) įsteigė Jungtinių Arabų Emyratų RAK Investicijų valdyba (RAKIA). Poti LEZ, į kurią investuota daugiau nei 200 milijonų JAV dolerių (įskaitant investicijas į Poti jūrų uostą), apima 300 hektarų teritoriją, išsidėsčiusią prie istorinio Šilko kelio iš Rytų į Vakarus. Poti LEZ investuotojams gali pasiūlyti pasaulinio lygio infrastruktūrą, modernius sandėlių kompleksus, vietas konteineriams laikyti, verslo centrus ir kitus sėkmingai verslui plėtoti reikalingus statinius.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

B. Lubys nesikeičia: valstybė (mes) turi remti tik stambius (jį)

El. paštas Spausdinti

B_LubysNaujienų portale alfa.lt žurnalistas Andrius Sytas rašo apie garsaus Lietuvos verslininkos Bronislovo Lubio pasiūlymą valstybei remti ne smulkųjį verslą, bet stambiuosius verslo banginius, kurie neva turėtų smulkiuosius „ištempti“ paskui save”.

Štai tik vienas perlas, kuris labai gražiai sudėlioja pono B. Lubio vertybes, išsakytas Lietuvos pramonininkų konfederacijos posėdyje:

„Jei panagrinėsite japonų pavyzdį, pamatysite, kad jų verslo atsigavimo mechanizmas yra priešingas – „padėti stipriajam“. Jis paskui save ištrauks mažuosius, kurie susidaro natūraliai. Tuo tarpu pas mus dabar nei galvojama, nei daroma, nei yra aktyvi pozicija šiuo klausimu“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 7

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 884848
Dabar lankosi:  svečių - 27 
archyvas
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 40 iš 128 
23:29:40 Jun 6, 2010   
Oct 2007 Feb 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/