Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2010-02-05 nr. 3270,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=16050

DAILĖRAŠTIS
LDS informacinis priedas

Priėmimo į Lietuvos dailininkų sąjungos tikruosius narius taisyklės

[skaityti komentarus]

1. LDS narius priima LDS Taryba filialų, kūrybinių padalinių arba LDS narių teikimu. Stojantysis pasirašytinai susipažįsta su LDS įstatais, sumoka stojamąjį nario mokestį, pateikia pareiškimą, aukštojo mokslo meno srityje baigimo diplomo kopiją, trijų LDS narių recenzijas-rekomendacijas, viešai pristato savo kūrybą ir ją apibūdinančią medžiagą. Dailėtyrininkas pateikia publikuotų darbų sąrašą ir straipsnių kopijas. Sprendimai dėl naujų narių, atitinkančių Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LDS įstatų reikalavimus, priėmimo priimami Taryboje paprasta balsų dauguma slaptu balsavimu.

LDS nariu tampama LDS Tarybai priėmus teigiamą sprendimą ir įtraukus asmenį į LDS narių registrą, kai Meno kūrėjų ir jų organizacijų statuso suteikimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kultūros ministras pasirašo įsakymą dėl meno kūrėjo statuso suteikimo.

2. LDS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:

2.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;

2.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;

2.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacio­naline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respub­likos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;

2.4. asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;

2.5. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią 2.1–2.4 punktuose numatytus pripažinimo reikalavimus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;

2.6. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.

3. Stojantysis pateikia prašymą, 2 spalvotas arba nespalvotas nuotraukas (3x4 cm), tris kūrinius arba tris įgyvendintų monumentalių kūrinių nuotraukas (paruoštus eksponuoti parodoje) ir nustatyta forma pristato savo kūrybą ir ją apibūdinančią medžiagą.

4. Kūrybą apibūdinanti medžiaga (formatas A4):

4.1. kūrybinė biografija;

4.2. duomenys apie personalines parodas Lietuvoje (nors vienos parodos duomenys privalo būti pateikti su galerijos arba muziejaus vadovo raštišku patvirtinimu);

4.3. duomenys apie dalyvavimą atrankinėje parodoje arba dalyvavimą konkurse, kur autoriaus kūrinys buvo įvertintas konkurso žiuri;

4.4. 15–20 kūrinių nuotraukos;

4.5. parodų lankstinukai, katalogai arba jų kopijos, straipsnių kopijos;

4.6. tikslus publikuotų straipsnių apie kūrybą sąrašas (bibliografinis sąrašas);

4.7. trys tos srities, į kurią stojama, LDS narių arba menininkų, turinčių tos srities meno kūrėjo statusą, recenzijos-rekomendacijos (apimtis ne mažiau kaip 2 puslapiai);

4.8. dailėtyrininkai pristato publikuotų darbų sąrašą, straipsnių kopijas ir tris publikuotų darbų recenzijas-rekomendacijas, kurias teikia menotyrininkai, turintys meno kūrėjo statusą;

4.9. videomeno dailininkai pristato vaizdo juostas, straipsnių kopijas ir ne mažiau kaip vieną kūrinio recenziją-rekomendaciją, kurią teikia menotyrininkas, turintis šios srities meno kūrėjo statusą;

4.10. tarpdisciplininio meno dailininkai pristato nuotraukas, vaizdo juostas arba CD ir ne mažiau kaip vieną recenziją-rekomendaciją, kurią teikia tos srities meno kūrėjo statusą turintis menininkas;

4.11. scenografai pateikia įvykdytų kūrinių medžiagą (nuotraukas, vaizdinę medžiagą video ar CD formatu), rekomendacijas, numatytas šių taisyklių punkte 4.7, ir ne mažiau kaip vieną recenziją, kurią teikia režisierius arba atitinkamos srities meno kritikas, turintis meno kūrėjo statusą.

4.12. skulptoriai ir monumentalistai pristato įvykdytų kūrinių nuotraukas ir atitinkamos srities kūrinių eskizus arba projektus.

5. Teritoriniai skyriai ir kūrybiniai padaliniai svarsto pateiktą medžiagą ir priima sprendimus dėl teikimo LDS Tarybai savo skyrių arba padalinių susirinkimuose, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 7 LDS nariai.

6. Stojantysis turi teisę tiesiogiai kreiptis į LDS Tarybą dėl priėmimo į LDS.

7. Stojantysis susipažįsta su LDS Statutu ir sumoka 200 litų stojamąjį mokestį. Nepriimtiems į LDS medžiaga grąžinama, o stojimo mokestis negrąžinamas.

8. Visi dokumentai ir kūriniai pateikiami teritoriniams ir kūrybiniams padaliniams iki 2010 m. balandžio 19 d.

9. Teritoriniai ir kūrybiniai padaliniai, apsvarstę pateiktą pretendentų į LDS narius medžiagą, pasirašytus protokolus (pagal šių taisyklių 5 punktą) pateikia LDS (Eglei Bertašienei) iki 2010 m. gegužės 10 d.

10. LDS Taryba svarstys ir priims narius į LDS 2010 m. gegužės 20 d.

11. Tarybos priimtų naujų LDS narių kūrinių paroda vyks LDS parodų salėje. Parodoje bus eksponuojami įstojusiųjų kūriniai, nurodant ir LDS narių, rekomendavusių stojančiuosius, pavardes. Paroda veiks nuo 2010 m. gegužės 25 d.

12. LDS Tarybos nariai negali teikti rekomendacijų stojantiesiems.

 
Rodoma versija 1 iš 1 
21:09:08 Feb 7, 2010   
9 AM 9 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba