Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiAr jau susirūpinai savo pensija?

El. paštas Spausdinti

desimt_desimtYra dvi naujienos. Ir kaip visada – viena gera, kita bloga. Geroji yra tai, kad mes ilgiau gyvensime (statistiškai, žinoma), blogoji – nelabai aiškios perspektyvos su mūsų pensija. Socialinis draudimas yra greičiau solidarumo mokestis – kiek tą dieną yra surinkta pinigų, tiek ir gali išmokėti valstybė. O kai senės visuomenė, bus daugiau pensininkų ir mažiau tų, kurie uždirbs pinigus, vadinasi, visiems teks po mažiau. Tiesa, po Konstitucinio teismo išaiškinimo pensija lyg ir būtų tai, ką mes uždirbome ir sutaupėme. Bet Konstitucija pinigų negamina, o su panašiomis problemomis susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Tad geriau jau šiandien pačiam pasirūpinti savo būsimomis pajamomis nei po dvidešimt metų nuskurusiam piktintis valdžia.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kodėl turėčiau mokėti už tai, kas man neparduota?

El. paštas Spausdinti

kontrolierius_NormantasSeimo kontrolierius Augustinas Normantas, atlikęs pareiškėjų iš Panevėžio skundo tyrimą dėl UAB "Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įkainių, nustatė, kad terminas "pardavimo kaina", kuris įrašomas sąskaitose už vandenį, žmonėms kelia neaiškumų. Todėl turi būti taisomas. Seimo kontrolierius kreipėsi į Vyriausybę siūlydamas imtis priemonių, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje įtvirtintas "pardavimo kainos" terminas būtų pakeistas ir taip būtų išvengta nuolat kylančių klausimų, kas iš tiesų yra įskaičiuojama į pardavimo kainą.  

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kodėl Rusija demonstruoja įsitikinimą, jog žino, kokios bus naftos kainos

El. paštas Spausdinti

nafta_5Eilinis “Neokono“ apžvalgos fragmentas šį kartą – laiku. Vienu iš pagrindinių pasaulinės ekonomikos vystymosi parametrų šiemet bus naftos kaina. Rusijai tai apskritai pats svarbiausias rodiklis: visos jos vystymosi prognozės grindžiamos būtent juo (kas, mūsų nuomone, ne visada teisinga). Bet ši aplinkybė ateities prognozes daro ypatingai sudėtingomis. Nes pasaulinė naftos kaina yra sutartinė – ne paprasta, rinkos prasme, kada pardavėjas ir vartotojas sutaria kainą. Ji sutartinė ta prasme, kad įtraukta į sudėtingų politinių susitarimų dėl pasaulinio finansų tinklo pusiausvyros palaikymo sistemą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Tokiu atveju premjeras Andrius Kubilius turėtų pripažinti…

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Pra­ėjo pir­mi An­driaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sybės dar­bo me­tai. Kal­bė­da­mas Sei­me Vy­riau­sy­bės pir­mų­jų dar­bo me­ti­nių pro­ga prem­je­ras Vy­riau­sy­bės dar­bą įver­ti­no taip: „Nors ne­iš­ven­gė­me klai­dų, aš san­tū­riai di­džiuo­juo­si tuo, kaip mums vi­siems kar­tu su vi­sais Lie­tu­vos pi­lie­čiais pa­vy­ko šį sun­kiau­sią me­tą at­lai­ky­ti. Ne­pai­sant to, kad bu­vo ir ne­vil­ties, ir pyk­čio kurs­ty­mo, kad bu­vo ne­ma­žai pa­gie­žos ir ci­niš­ko me­lo, mes vi­si kar­tu at­lai­kė­me ir at­lai­ky­si­me. (…) Pra­ėjo pir­mie­ji mū­sų Vy­riau­sy­bės dar­bo me­tai. Me­tai bu­vo uni­ka­lūs sa­vo iš­šū­kiais, pro­ble­mo­mis, įtam­po­mis ir spren­di­mais. Dar­bo, o ne po­pu­liz­mo me­tai“. Tai­gi jau pir­mai­siais žo­džiais prem­je­ras at­ski­ria sa­ve nuo po­pu­liz­mo ir de­monst­ruo­ja sa­vo darbš­tu­mą bei ryž­tą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Per­mai­nų ko­a­li­ci­ja žen­gia į dva­si­nę kri­zę

El. paštas Spausdinti

siugzda_edvardasPastarosios dienos ta­po įspū­din­ga „po­li­ti­nė­mis“ ba­ta­li­jo­mis: val­dan­čio­ji Per­mai­nų ko­a­li­ci­ja žūt­būt sie­kė Sei­me pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė­je “pa­ga­min­tą” biu­dže­to da­ri­nį, kar­tu ma­žin­da­ma įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas, pir­miau­sia pen­si­jas. Kar­tu Sei­me bu­vo pa­mi­nė­ta ir Vy­riau­sy­bės vie­ne­rių me­tų su­kak­tis, įspū­din­gai pa­svei­ki­nant prem­je­rą: gė­lė­mis – Sei­me, ko­pūs­tu – už Sei­mo ri­bų. Ma­ty­ti, kad po­li­ti­kams ir Vy­riau­sy­bei dirb­ti yra sun­ku – juk daž­niau­siai jie sė­di tarp ke­tu­rių sie­nų.

Ap­žvelg­da­mas Vy­riau­sy­bės vie­ne­rių me­tų dar­bą, prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė per pir­muo­sius veik­los me­tus da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, bet pa­da­rė ne vis­ką, ką rei­kė­jo. Di­džiau­sia jos klai­da bu­vo ne­su­si­kal­bė­ji­mas su opo­zi­ci­ja, o pi­lie­čiai, pa­si­ro­do, prem­je­rui ne taip svar­būs. O juk pi­lie­čiams, gel­bė­jant vals­ty­bę nuo ban­kro­to, ten­ka di­džio­ji naš­ta už po­li­ti­kų ir oli­gar­chų vyk­do­mas va­gys­tes, ap­gau­di­nė­ji­mus.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 5

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 689461
Dabar lankosi:  svečių - 57 
archyvas
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 21 iš 128 
2:09:17 Jan 27, 2010   
May 2007 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba