Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiKodėl Rusija demonstruoja įsitikinimą, jog žino, kokios bus naftos kainos

El. paštas Spausdinti

nafta_5Eilinis “Neokono“ apžvalgos fragmentas šį kartą – laiku. Vienu iš pagrindinių pasaulinės ekonomikos vystymosi parametrų šiemet bus naftos kaina. Rusijai tai apskritai pats svarbiausias rodiklis: visos jos vystymosi prognozės grindžiamos būtent juo (kas, mūsų nuomone, ne visada teisinga). Bet ši aplinkybė ateities prognozes daro ypatingai sudėtingomis. Nes pasaulinė naftos kaina yra sutartinė – ne paprasta, rinkos prasme, kada pardavėjas ir vartotojas sutaria kainą. Ji sutartinė ta prasme, kad įtraukta į sudėtingų politinių susitarimų dėl pasaulinio finansų tinklo pusiausvyros palaikymo sistemą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Tokiu atveju premjeras Andrius Kubilius turėtų pripažinti…

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Pra­ėjo pir­mi An­driaus Ku­bi­liaus Vy­riau­sybės dar­bo me­tai. Kal­bė­da­mas Sei­me Vy­riau­sy­bės pir­mų­jų dar­bo me­ti­nių pro­ga prem­je­ras Vy­riau­sy­bės dar­bą įver­ti­no taip: „Nors ne­iš­ven­gė­me klai­dų, aš san­tū­riai di­džiuo­juo­si tuo, kaip mums vi­siems kar­tu su vi­sais Lie­tu­vos pi­lie­čiais pa­vy­ko šį sun­kiau­sią me­tą at­lai­ky­ti. Ne­pai­sant to, kad bu­vo ir ne­vil­ties, ir pyk­čio kurs­ty­mo, kad bu­vo ne­ma­žai pa­gie­žos ir ci­niš­ko me­lo, mes vi­si kar­tu at­lai­kė­me ir at­lai­ky­si­me. (…) Pra­ėjo pir­mie­ji mū­sų Vy­riau­sy­bės dar­bo me­tai. Me­tai bu­vo uni­ka­lūs sa­vo iš­šū­kiais, pro­ble­mo­mis, įtam­po­mis ir spren­di­mais. Dar­bo, o ne po­pu­liz­mo me­tai“. Tai­gi jau pir­mai­siais žo­džiais prem­je­ras at­ski­ria sa­ve nuo po­pu­liz­mo ir de­monst­ruo­ja sa­vo darbš­tu­mą bei ryž­tą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Per­mai­nų ko­a­li­ci­ja žen­gia į dva­si­nę kri­zę

El. paštas Spausdinti

siugzda_edvardasPastarosios dienos ta­po įspū­din­ga „po­li­ti­nė­mis“ ba­ta­li­jo­mis: val­dan­čio­ji Per­mai­nų ko­a­li­ci­ja žūt­būt sie­kė Sei­me pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bė­je “pa­ga­min­tą” biu­dže­to da­ri­nį, kar­tu ma­žin­da­ma įvai­rias so­cia­li­nes iš­mo­kas, pir­miau­sia pen­si­jas. Kar­tu Sei­me bu­vo pa­mi­nė­ta ir Vy­riau­sy­bės vie­ne­rių me­tų su­kak­tis, įspū­din­gai pa­svei­ki­nant prem­je­rą: gė­lė­mis – Sei­me, ko­pūs­tu – už Sei­mo ri­bų. Ma­ty­ti, kad po­li­ti­kams ir Vy­riau­sy­bei dirb­ti yra sun­ku – juk daž­niau­siai jie sė­di tarp ke­tu­rių sie­nų.

Ap­žvelg­da­mas Vy­riau­sy­bės vie­ne­rių me­tų dar­bą, prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius sa­kė, kad Vy­riau­sy­bė per pir­muo­sius veik­los me­tus da­rė vis­ką, ką ga­lė­jo, bet pa­da­rė ne vis­ką, ką rei­kė­jo. Di­džiau­sia jos klai­da bu­vo ne­su­si­kal­bė­ji­mas su opo­zi­ci­ja, o pi­lie­čiai, pa­si­ro­do, prem­je­rui ne taip svar­būs. O juk pi­lie­čiams, gel­bė­jant vals­ty­bę nuo ban­kro­to, ten­ka di­džio­ji naš­ta už po­li­ti­kų ir oli­gar­chų vyk­do­mas va­gys­tes, ap­gau­di­nė­ji­mus.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Ko­dėl konservatoriai ne­my­li­ pat­rio­tų

El. paštas Spausdinti

kumstisPa­si­ro­dė ži­nia, kad prem­je­ras A. Ku­bi­lius pa­si­bai­gus kri­zei įsi­pa­rei­go­ja di­din­ti pen­si­jas spar­čiau nei ki­tas iš­mo­kas. Ta­čiau tai, kas da­ro­ma da­bar, sun­kiai su­vo­kia­ma. Per­nai val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja vie­ne­riems me­tams su­stab­dė ga­li­my­bę pen­si­nin­kams pa­si­rink­ti pen­si­ją, pa­skai­čiuo­jant ją iš ge­riau ap­mo­kė­to dar­bo už­mo­kes­čio ne­pri­klau­so­my­bės me­tais. Tai ti­ko bu­vu­siems di­si­den­tams, so­vie­ti­niais me­tais iš­mes­tiems iš dar­bo ir ne­ga­lė­ju­siems tu­rė­ti sta­žo. Kai ano­ji val­džia pri­ėmė tokį įsta­ty­mą, ma­no pus­se­se­rė džiau­gė­si, kad ga­lės gau­ti di­des­nę pen­si­ją, nes te­gau­na tik 580 li­tus. Džiau­giau­si ir aš – ma­no pen­si­ja dėl mė­ty­mo iš dar­bo sie­kia tik 640 li­tų, to­dėl ten­ka pri­si­dur­ti dir­bant. Ir štai da­bar Sei­mas dve­jiems me­tams ati­de­da ga­li­my­bę pa­si­rink­ti di­des­nio už­dar­bio lai­ko­tar­pį (nuo 1994 me­tų).

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas – re­a­lus ar me­na­mas?

El. paštas Spausdinti

foto siugzda edvardasIn­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui  prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius ža­dė­jo, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka at­si­gaus 2011–2012 me­tais, t. y. ka­den­ci­jos pa­bai­go­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas sa­kė: „Šie me­tai pra­bė­go la­bai in­ten­sy­viai, ki­ti me­tai bus ir­gi su­dė­tin­gi. Iš to­kios kri­zės iš­ei­na­ma ne taip leng­vai. Bet aš aiš­kiai ma­tau per­spek­ty­vą, kad 2011–2012 me­tai ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo me­tai“. Prem­je­ras įpras­tu sti­liu­mi kal­bė­jo ne apie sa­vo klai­das, ne apie ki­tus „dir­žų ver­ži­mo­si“ eta­pus, bet apie kaž­ko­kį „su­stip­rė­ji­mą“: „Tuo bū­du iš ši­tos kri­zės ga­li­me iš­ei­ti ne tik ne­su­sil­pnė­ję, bet ir su­stip­rė­ję“. Sa­ky­da­mas, kad „grei­to pa­leng­vė­ji­mo ti­kė­tis ne­rei­kia“, jis iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą per­ne­lyg ak­ty­via kri­ti­ka: „Ar ne­ga­lė­tu­me pa­si­džiaug­ti tuo, kad mū­sų pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ten­den­ci­jos bu­vo ge­res­nės nei Vo­kie­ti­jos, kad per šiuos me­tus su­tar­čių dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mo bu­vo pa­si­ra­šy­ta už 10 mlrd. li­tų?“

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 5

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 659768
Dabar lankosi:  svečių - 25 
archyvas
Tinklink baneris
       Receptai
       Pigūs plastikiniai langai
       Balkonų stiklinimas
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Skelbimai
       Apsaugos sistemos
       Skyrybos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 17 iš 128 
7:16:55 Dec 30, 2009   
Apr 2007 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/