Susipažinkite su litų banknotų apsaugos požymiais
 

Lietuvos banko leidiniai | Europos centrinio banko leidiniai

- Periodiniai leidiniai
- Leidiniai apie eurą/Ekonominę pinigų sąjungą
- Kiti leidiniai

Lietuvos banko rengiamuose ir leidžiamuose leidiniuose skelbiama su Lietuvos banko veikla susijusi informacija, pinigų ir bankų, mokėjimo balanso, finansų statistikos duomenys. Dauguma Lietuvos banko leidžiamų leidinių pateikiama šiame interneto svetainės skyriuje.


Pranešimas teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui

Pranešime apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija apie Lietuvos ekonomikos raidą, Lietuvos banko funkcijų vykdymą, kredito įstaigų veiklą ir jų priežiūrą.
Naujausias numeris
   
Metų ataskaita

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.
Naujausias numeris
   
Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (metraštis)

Mokėjimų balanse pateikiama informacija apibūdina šalies ekonominius ryšius su užsieniu. Biuletenyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Skelbiama daug išsamios statistinės informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje.
Naujausias numeris
   
Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas (ketvirtinis)

Mokėjimų balanse pateikiama informacija apibūdina šalies ekonominius ryšius su užsieniu. Biuletenyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Skelbiama daug išsamios statistinės informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje. (Iki 2008 m.)
Naujausias numeris
   
Išorės sektoriaus statistika (metraštis)

Mokėjimų balanse pateikiama informacija apibūdina šalies ekonominius ryšius su užsieniu. Biuletenyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Skelbiama daug išsamios statistinės informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje. (Nuo 2007 m.)
Naujausias numeris
   
Išorės sektoriaus statistika (ketvirtinis)

Mokėjimų balanse pateikiama informacija apibūdina šalies ekonominius ryšius su užsieniu. Biuletenyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Skelbiama daug išsamios statistinės informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje. (Nuo 2008 m.)
Naujausias numeris
   
Metinė finansinė ataskaita

Leidinyje pateikiama Lietuvos banko metinė finansinė ataskaita, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinę finansinę ataskaitą.
Naujausias numeris
   
Bankų statistikos metraštis

Metraštyje pateikiami pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų, valiutų ir finansų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, mokėjimų balanso einamosios, kapitalo ir finansinės sąskaitų, tarptautinių investicijų balanso, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje, oficialiųjų tarptautinių atsargų duomenys. Skelbiami kai kurie duomenys apie komercinius bankus, oficialūs užsienio valiutų santykiai, lito efektyviojo kurso indeksas.
Naujausias numeris
   
Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai

Leidinyje skelbiami Lietuvos banko, pinigų finansinių institucijų agreguoto ir konsoliduoto balansų, pinigų statistikos pagrindiniai rodikliai, duomenys apie pinigų finansinių institucijų suteiktas naujas paskolas, paskolų likučius ir jų palūkanų normas, priimtus naujus sutarto termino indėlius, indėlių likučius ir jų palūkanų normas, tarpbankinio skolinimo ir valiutų rinkas, VVP pirminę rinką ir kt.
Naujausias numeris
   
Finansinio stabilumo apžvalga

Finansinio stabilumo apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei.

Naujausias numeris
   
Valiutų rinka

Biuletenyje skelbiami Lietuvos bankų ir užsienio bankų skyrių teikiami valiutų rinkos apyvartos duomenys apie neatidėliotinus ir išvestinius sandorius. Sandoriai, sudaryti lito atžvilgiu, pateikiami pagal dalyvius, trukmę, valiutas, o tarpvaliutiniai – pagal dalyvius ir valiutų poras.
Naujausias numeris
   
Mėnesinis biuletenis

Mėnesiniame biuletenyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansinių institucijų balanso, pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos, paskolų pagal ekonominę veiklą, tarpbankinio skolinimo ir valiutų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, VVP pirminės rinkos duomenys, oficialūs užsienio valiutų santykiai ir kiti duomenys.
Naujausias numeris
   
Mokslinis leidinys „Pinigų studijos“

Moksliniame leidinyje spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, moksliniai komentarai ir mokslo veikalų recenzijos.
Naujausias numeris   Redaktorių kolegija   Nurodymai autoriams
   
Darbo straipsnių serijos leidiniai

Darbo straipsnių serijos leidiniuose aprašomi autorių vykdomi tyrimai, kurie skelbiami, siekiant paskatinti diskusijas ir kritinius komentarus. Šią seriją tvarko Ekonomikos departamento Ekonominių tyrimų skyrius.
Dėl visų šios leidinių serijos darbo straipsnių rekomendacijas teikia vidaus ir išorės ekspertai.
Leidiniuose išreikštos nuomonės yra autoriaus ir nebūtinai atitinka Lietuvos banko nuomonę.
Naujausias numeris
<< Atgal

Dėl papildomos informacijos apie leidinius prašome kreiptis į Lietuvos banko Ryšių su visuomene skyrių el. p. leidiniai@lb.lt, tel. (8 ~ 5) 268 00 73, faks. (8 ~ 5) 268 08 66.
Atnaujinta 2008 m. gruodžio 19 d.
Rodoma versija 6 iš 13 
4:44:10 Dec 20, 2008   
Apr 2006 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba